Analýzy, prognózy, scenáre…

5.3.2014

 

Informácií je spústa, s prognostikmi a analytikmi sa ako keby vrece roztrhlo. Niektoré informácie presiakli aj na túto stánku, ale popri tých "najdôlezitejsích, ako keby ostali nepovsimnuté - bez komentárov a „zapadli prachom“...

Aj my tu na stránke sa snazíme analyzovat dianie a splietat mozné scenáre budúceho vývoja. Bola tu aj citovaná jedna vynikajúca myslienka, resp. odporúcanie: „Netreba splietat rôzne scenáre budúceho vývoja, ale treba budúcnost tvorit!“ Akú ciele si stanovit? O akú budúcnost usilovat – tvorit?

 

1. Z DVTR vieme, ze najlepsie je tvorit svoju budúcnost a budúcnost spolocnosti, ktorej som aktuálne clenom v súlade so zámermi, cielmi HNR, a preto je výsostne dôlezité stanovit svoj osobný (aj v rámci spolocenského) vektor cielov tak, aby co najtesnejsie kooperoval s „tusenými – dedukovanými“ cielmi HNR…

Oboznámili sme sa s dvoma koncepciami: Biblický koncept a KSB. KSB je orientovaná bohocentricky v prospech komunity (jej vývoja vo vsetkých aspektoch ako celku, aj jednotlivcov, ktorí ju tvoria – tu je potrebný pohlad, vcítenie sa zo strany HNR, t.j. co my povazujeme vo svojom obmedzenom subjektívnom chápaní za pre nás najlepsí vývoj, z objektívneho hladiska to nemusí byt tak… ). Jej tvorcom a zatial hlavným nositelom v tejto podobe je Rusko na cele s pracovným týmom okolo Putina a autormi a rozvíjatelmi tejto koncepcie. Cize môzme dedukovat, ze ak táto koncepcia je blizsia Bozím plánom – zámerom, tak aj vektor cielov Ruska, “vozglavlajenm sejcas” Putinom & company, je týmto cielom, zámerom najblizsí, resp. blizsí (to aby sme Rossiu prílis neglorifikovali…). Z toho teda logicky mozno dedukovat, ze aj vektory cielov susediacich krajín ako spolocenstiev a následne vektory cielov najmä ich vlád a vrcholových predstavitelov by tomu mali zodpovedat (zial, poväcsinou je tomu zatial presný opak…) – inác ako teritoriálne najblizsia, “prvá na rane” prekázka plynutia udalostí v toku koryta Bozej prozretelnosti bude zmetená (od slova zmiest, nie zmiast).

 

2. Ohladom stanovovania a dosahovania cielov jak koncových (hlavných), tak ciastkových podrobne informuje kapitola o MDP – Metóde dynamického programovania (nebudeme sa tomu teraz tu venovat dopodrobna, ale je dôlezité, aby sa citatel k tejto kapitole, pre lepsie porozumenie a rozvíjanie v dalsom uvedeného, vrátil.

Proste z MDP je dôlezité si uvedomit, ze treba mat vzdy na zreteli správne definovanie charakteristík východiskového stavu a hlavný cielkoncový aj s definíciou charakteristík koncového stavu, ktorých nastolenie bude potvrdením dosiahnutia daného koncového ciela. Takisto je dôlezité si uvedomit celú schému MDP, úlohu ciastkových cielov, východiskových stavov, pojem “plná výhra” a niekedy zradnost naoko “plnej výhry” medzikrokov, t.j. koncových stavov ciastkových cielov vo vztahu k najpriamociarejsej a najrýchlejsej ceste k dosiahnutiu “plnej výhry” koncového – hlavného ciela. Aby sa nestalo, ze dosiahnutie nejakej maximálnej ciastkovej “plnej výhry” sa stane “cestou zarúbanou” vo vztahu k dosiahnutiu hlavného ciela.

Je jasné, ze musíme brat do úvahy aj uz viackrát zdôraznované “Úcel svätia prostriedky!”

 

3. Je dôlezité si uvedomit, ze kazdý máme tendenciu posudzovat objektívny stav udalostí subjektívne (to je samozrejmé a z DVTR plne pochopené), ale tu chcem zdôraznit a poukázat na jeden aspekt tejto subjektivity: subjektívnost posudzovania objektívnych udalostí z hladiska subjektívneho preferovania, kladenia dôrazu na to, co sa zdá najdôlezitejsie z hladiska teritória – prostredia, v ktorom sa daný subjekt – pozorovatel, posudzovatel, analytik, prognostik momentálne nachádza, zije. Proste, kazdý sa viac-menej pozerá na svet spoza svojho “humna”, kazdý povazuje viac-menej krajinu, kde zije za “pupok sveta”… A tým je jeho snaha o priblízenie sa svojho subjektívneho pohladu k objektívnej realite skreslená este aj o “miestne teritoriálnu chybovost” a z toho vyplývajúce zbozné priania (t.j., aby to bolo, co najlepsie pre moje teritórium) pri prognózovaní mozných variánt budúceho vývoja). Po lopate: casto prognózujeme budúce správanie sa a kroky Ruska tak, aby tie kroky zahrnali - riesili aj nás, aby to bolo priaznivé aj pre nás vývoj, budúci vývoj nasich krajín – je to pochopitelné, ved sa nás to bytostne dotýka, tu zijeme… Ale pre Rusko je to mozno úplne nepodstatné – má to “v pazi” jak sa vraví… A ak este zoberieme do úvahy vysinuté “kydy” nasich politikov a médií… Javíme sa Rusku momentálne ako bratské národy?

 

Zhruba v týchto troch bodoch som obsiahol z môjho pohladu to najdôlezitejsie, na co som chcel poukázat v súvislosti s nazeraním do “kristálovej gule”.

Takze skúsme vytýcit pár záchytných bodov pre co najobjektívnejsiu ciastkovú analýzu a následnú prognózu (komplexná pre obsírnost tématiky, ako bude zrejmé z nasledujúceho bodu 1, je nárocná aj pre fundovaný analyticko-prognostický tým. Odporúcam pre kazdý jednotlivý bod – oblast rozpracovat ako samostatný clánok, takto aj diskusia bude plodnejsia).

Nastolím pár základných otázok:

  1. Co môze byt hlavným (a ciastkovými) cielom/mi Ruska ako tvorcu a nositela KSB: a) globálne, b) geopoliticky – v poradí svet, teritoriálni susedia Ruska a teraz najmä Ukrajina, Európa a najmä ako sa to bude dotýkat Ciech a Slovenska, c) ekonomicky vrátane sveta financií, d) sociálne –spolocensky? (tu kludne, kto to vníma a chápe presnejsie a “objektívnejsie”, nech to poopraví, resp. doplní…).

  2. Východiskové stavy pre jednotlivé oblasti, plus mozné stavy po mozných predpokladaných krokoch (pomôckou je MDP).

  3. Ako sa jednotlivé mozné kroky a následné východiskové stavy pre dalsie kroky (bod 2) budú dotýkat nás – nasích krajín.

  4. Aké vektory cielov v súvislosti s KSB (resp. ako rozpracovanú KSB pre nase krajiny) by mali mat nase krajiny? Aké kroky, riesenia, mozné mat(r)ice vývoja v súvislosti s bodom 3 by mali byt rozpracované?

  5. doplnenie dalsích, podla uvázenia diskutujúcich, sa ocakáva…

 

Dalsie vodítka – udalosti, informácie a východiská, pre bod 3 a 4:

  • Obama nariadil do budúceho roka presun cca 20 -30 tisíc vojakov z Afganistanu na novovybudovné základne v Rumunsku…

  • Zakarpatská Ukrajina – jej strategická poloha ohladom “kohútikov” existujúceho plynovodu do Európy cez Slovensko. Správy o jej snahách o autonómiu a naznacenie mozných budúcich územných nárokov susedov v zmysle jej historickej nálezitosti k Rakúsko-Uhorsku, neskôr k 1. CSR…

 

Na záver pre kazdého osobne v súkromí: Aký vektor cielov mám/vypracujem pre seba? Co som ochotný pre ich realizáciu spravit? …lebo svoje okolie nezmením, len svojim príkladom môzem ovplyvnovat, inspirovat a este informovat… Zmenou seba, menís aj svoje okolie

Kolektívnej zodpovednosti – vine, aj ako neviem akí vyspelí a uvedomelí jedinci sa nevyhneme… Adekvátny diel zodpovednosti za vývoj nasich krajín myslienkami, slovami a skutkami “nasich” vlád a parlamentov padá aj na hlavu kazdého jedného jedinca danej spolocnosti… primerane…

 

Poznámka – odporúcanie pre diskusné príspevky: k tomuto clánku len v duchu rozvitia, upresnenia, doplnenia, prípadne opravy jednotlivých hladísk a myslienok uvedených v jednotlivých bodoch ako vodítok pre tvorbu analýz a prognóz aj v súvislosti s aktuálnou Ukrajinou… Aby sme sa v tom nestratili. Analýzy a prognózy v tomto duchu ako samostatné clánky.

 

Autor: popolvár

 

Diskusní téma: Analýzy, prognózy, scenáre…

s omluvou dotaz pro uda

Soraja | 09.03.2014

Prvně omluva za (ne)přiměřenost mého dotazu...vůbec si Vás, udo, neumím představit jako živou bytost (chybí mi v mé vjemové databance alespoň z části ekvivalentní obdobný zdroj). Občas mám z Vás pocit, jako byste byl program, nikoli živý tvor....máte minimální nebo téměř žádný emoční rozkmit +,-, a sumu vědomostí, schopností...ve vašich příspěvcích....

Re: s omluvou dotaz pro uda

stretnutie | 10.03.2014

myslím,že Ti neodpovie...ak však môžem môj názor,má prirodzenú autoritu,to neviem ako dosahuje,no,asi prirodzene ....Soraja,uvedomme si,že je poloofociálnym hlasom VP,preto to asi takto vnímaš. A ktovie,možno celkom oficiálnym. Pre mňa však ľudsky sa javí ako neskutočný dobrák.Udo,prepáč aj mne,,že som sa zamiešala .Celá táto zostava na Levanete sa skladá z veľmi pekných kamienkov, dobrá práca .

Re: Re: s omluvou dotaz pro uda

Soraja | 11.03.2014

hmm...proč ale existuje UDO, a udo1...? do mých vjemů to zanáší pocit... her, byt´sebevíce pozitivně laděných (řízených)...sestava na levanetu je mimořádně kultivovaná, ač nosné témata zde jsou po staletí předmětem......qui prodest ? Chybovati je lidské, odpouštěti je Božské...

Re: s omluvou dotaz pro uda

Lin | 10.03.2014

No a já se přidám... Může se to tak jevit a možná na těchto stránkách, kde se Udo pokouší vysvětlovat a reagovat na naše (často přihlouplé) dotazy. Emocemi se nic nevyřeší.
Jenže - emoce určitě má, já je "virtuálně zažila". :) V okamžicích, kdy ho jistí "bijci" na Z málem "utloukli" za jeho slova.
Myslím si, že u člověka, který je od nátury kliďas, se emotivně neprojevuje, dokud ho k tomu okolnosti nějak nedonutí. A tady je celkem klid. Málokdy se to objeví hovádka, která místo informace nebo argumentu přinášejí sprosté nadávky a napadání.
Svým způsobem Uda obdivuju, že své emoce umí držet na uzdě.

Re: Re: s omluvou dotaz pro uda

Soraja | 11.03.2014

...jenže stejně si neumím představit, vtěsnat (zhmotnit uda do 1 fyzické osoby) pro obrovské množství vědomostí z X oborů,mezioborů,...způsoby vyjadřování - rétorika, vnitřní kulturu projevu, nadhled=vše pomíjí, vše je relativní..., přesné a výstižné pojmenování a analýzu sebenepatrnějšího detailu v příspěvku od kohokoli... v natolik kontroverzních tématech;

pre Vlk-a

popolvár | 07.03.2014

prosím ta, trocha viac o tom, prípadne zdroje k tomu: "Vedy jsou nepozemskym produktem jisteho "naroda",da li se to tak rici,a byly jim upraveny na pozemske podminky tak,aby dle nich zde dany "narod" mohl zit..a on zde podle vedickych-pravych,nejstarsich Ved-pravidel zil mnoho tisicileti.."
- velmi ma to zaujíma... Vopred vdaka!

Re: pre Vlk-a

Vlk | 07.03.2014

co nejdriv se prohrabu v archivech a najdu to..
a jeste ti doporucim knihy Ivo Wiesnera,pokud jsi je necetl,pise tam mimo jine i o tomhle plus dava i odkazy odkud cerpal..

Slovane,Lide Slova.. :-)

Re: Re: pre Vlk-a

Florián | 07.03.2014

Slovan - Sláv
Slávnych Slávov slávnu slávu slávme ...

Prosim o vysvetleni knofliku

stepan | 07.03.2014

Dobry den,
mam mensi dota. Zadam nekoho znaleho, aby mi vysvetlil puvod jednoho knofliku, ktery se, podobne treba jako vlajecky statu, ktere predstavite reprezentuji, nosi pripnute na levem limci u saka. Jedna se konkretne o tento knoflik:

http://media.novinky.cz/951/419512-top_foto1-wspn0.jpg?1394101807

Videl jsem ho uz u ruznych predstavitelu nekolikrat. A jestli me zrak neklame, tak ho ma zde i prezident Putin:

http://media.novinky.cz/080/390809-top_foto1-9bcwi.jpg?1394170201

Proto se ptam, jestli ten koflik ma nejakou vyssi, hlubsi symboliku, ci se nosi "jen tak" (vidivam ho spise na ruznych setkanich apod.). A jestli knoflik, ktery nosi Putin je stejny, jako ma Sobotka. Dekuji mnohokrat.

Re: Prosim o vysvetleni knofliku

xxx | 08.03.2014

je to symbol "čtečky"- příslušnosti k určité skupině vyvolených, a obsahuje m.j. i ochranu před zářením radaru a negativních zářiču, kt. je všude požehnaně, ochranu před spádem smogu a nanočipu z atmosféry, kameru, "vodiče"- navigator,bodygard,štít proti laseru z družic. jestliže si všimnete tech nekolik lidi na ruznych setkanich a seskupíte je, prijdete na to sám, kdo ke komu a kam patří. lovu zdar.

HNR?

Jiří | 07.03.2014

Co je to HNR?
Pokud tuto zkratku nechám vyhledat v místním vyhledávači odkáže mě zpětně na tento článek. Strejda Google nabízí: Internet slang HNR je "Hit 'N' Run"; nebo Harvest Natural Resources, Inc. V kombinací s adresou těchto stránek vyplivne hnr-boh-nabozenstvo. Z toho opět není patrná definice "HNR".

Může mě prosím, někdo poradit, co je HNR? Těžko hledat společný vektor "v súlade so zámermi, cielmi HNR" pokud není zřejmé o co jde.

Děkuji

Re: HNR?

Jaroslav | 07.03.2014

HNR = Hierarchicky najvyššie riadenie = Boh

Re: Re: HNR?

popolvár | 07.03.2014

tento pojem sa zaviedol v duchu terminológie KOB, resp. DVTR co je dielo predovsetkým o skutocnom riadení a kedze má ambície sa stat celosvetovou koncepciou (KSB) tak sa zvolil tento nový zjednocujúci termín. Takto to nebude iritovat velmi nikoho, co má svoju osobitú predstavu a obraz o HNR v podobe Boha, Aláha, Velkého ducha, Universa, alebo nemá ziadny takýto obraz...
Napravo si nájdi sekciu KSB/KOB a pohrúz sa do stúdia... Zacni s MIM... dole vpravo ak zrolujes nájdes este Od ovcana k cloveku, Výtah z diskusných príspevkov... DVTR si nechaj na koniec. Takto sa dostanes rýchlo do obrazu, nielen ohladom HNR, ale aj dalsích tu frekventovaných pojmov.

Re: HNR?

Stretnutie | 07.03.2014

Dobrá a zásadná otázka,čo je HNR. Môžem iba naznačiť,ako si HNR predstavujem ja. Nie je to imitácia,je ozajstný. Takmer sme o neho,alebo radšej Neho prišli. Neber to tak,že kresťanstvo apriori treba odmietnuť,v žiadnom prípade. Ako som zatiaľ pochopila,práve rozličné náboženstvá,najmä monoteistické,boli zneužité ako egregory na ovládanie ľudí..podľa potreby,ako figúrky sme roboli to,čo sa parazitom hodilo. Odporúča sa celkom nový vzťah k HNR,niečo ,čo sa podobá dokonca kooperácii.Treba sa naučiť "čítať" jeho odkazy,čo nám chce povedať. Dnes som sa po prvý krát obrátila s prosbou,otázkou na HNR,pretože mi umiera mačka,moja veľká priatelka,ktorú mám 17 rokov,mám sa sama rozhodnúť,kedy jej pichnú poslednú,povedal mi veterinár. Zúfalo to chcem oddialiť, a tak stále dúfam,že sa objaví nejaké zázračné riešenie a ona sa uzdraví. Tak uvidím,či mi niečo naznačí.

Florián

zodpovednosť-vina, Zdeněk-popolvár | 06.03.2014

Mrzí ma, že tento príspevok je mimo článkom naznačenú tému. Obsah a forma tunajšej diskusie ma však motivoval k nasledovnej úvahe, o ktorú by som sa s vami rád podelil:
Ľudská bytosť myslí v obrazoch.
Schopnosťou prenášať informácie na obrazovej úrovni súčasná populácia takmer nedisponuje. Viac-menej.
Preto autor príspevku kóduje svoje obrazy do verbálnej formy. Tento proces je veľmi subjektívny a nepríjemne náchylný na skreslenia rôzneho druhu.
Príjemca informácie dekóduje písomne zachytený verbálny prejav a vytvára si v mysli svoju obrazovú formu prijatej informácie. Tento proces je veľmi subjektívny a nepríjemne náchylný na skreslenia rôzneho druhu.
Porovnajme hypoteticky vyslaný a prijatý obraz. Aký bude výsledok porovnania?
Účelom diskusie by malo byť v prvom rade odstránenie rozdielov medzi vyslaným a priatým obrazom. Tak dôjde k pochopeniu. Až následne má význam začať diskutovať o rozdieloch v subjektívnych názoroch, korigovať nepresnosti, dopĺňať, rozvíjať ... atp.

Re: Florián

popolvár | 06.03.2014

vynikajúci postreh. V osobnom kontakte je komunikácia, ak predávatel informácie je komunikacne zdatný, ovela lahsia a bez väcsích nepochopení. Tri základné typy ludí ohladom spôsobu komunikácie, resp. vnímania verbálneho prejavu: zrakový, sluchový a hmatový (citový). S tým súvisí, stýl reci, kadencia, rytmika, preferované slová. Zdatný komunikátor to u poslucháca v pár vetách odhalí, následne otestuje, a tomu potom prispôsobí stýl komunikácie. Nehovoriac uz o podporných mechanizmoch, ako je rec tela, podvedomé vzbudzovanie dôvery, atd.
Tu v písomnej forme je to tazsie, u najcastejsie diskutujúcich, kto ako vníma, sa to uz z ich mnohopocetných príspevkov dá odhalit a vyuzit v konkr. dialógu, ale co s tým, ked aj tak je väcsina príspevkov urcená vsetkým.
Preto by sme sa mali zjednotit v chápaní pojmov a k nim prislúchajúcich obrazov aspon v základných DVTR termínoch, a to sa dá jedine tak, ze aspon 2-3-krát precítat uz uverejnené zákl. materiály KSB/DVTR. Plus to, k comu som uz viackrát vyzýval: dvakrát meraj a raz rez = 2x precítaj, pouvazuj a az potom reaguj + aspon 2x po sebe precítaj a az potom odklikni na uverejnenie...

Re: Re: Florián

stretnutie | 07.03.2014

vidíš Popolvár ..a práve Ty si reagoval podľa mňa príliš príkro a rýchlo (Zdenek) a potom som videla,že Ťa to mrzí.-).No to nič nemení na tom,ťe Tvoje príspevky sú povzbudivé a múdre. ak si vytvoríme stupnicu v podobe pohárov vody,od tej čistej a zdravej až po pohár s hnusnou,nepitnou (také tu nie sú) tak Tvoje príspevky vždy rada vypijem. Haha,veď aj to podobenstvo s vodou mám vďaka Udovým príspevkom o abstinencii. Často na to myslím,aj Hox mi veľmi pomáha.Že ich písomný prejav je odlišný ani nemusím spomenúť. Áno,naučme sa vidieť hlbšie do príspevkov, pracovne to volám "počúvaj kožou". Môj problém je,že pôsobím asi trochu zmätene .-),ale verím,že ma chápete.

Re: Re: Re: Florián

Lin | 07.03.2014

Chápu, co myslíš.
Popolvára ovšem také chápu a moc dobře. Není lehké ustát "bez ztráty kytičky" současnou situaci, kdy se tu objevují i provokační příspěvky. Sama jsem včera "nezvládla"...

Re: Re: Re: Re: Florián

stretnutie | 07.03.2014

Dík,Lin,Ty si temperamentná a emotívna, a súčasne chladná ,aspoň takto to tu na monitore vyzerá. Potrebujeme Ťa,pre mňa máš takú renesančnú esenciu, Udo zas atlanskú a každý je jedinečný. Pokial príspevok Z.bol skutočne provokatívny,tak mám asi stále príliš hrubú kožu,mne sa to tak nezdalo...hinduizmus si ide svojou cestou,my svojou. India je cudzia a je ďaleko a keď sa priblíži fyzicky,napr.v augustovom autobuse,ešte aj neznesiteľne páchne . Lin,aj Ty si taká konzervatívna ? Tie naše sladké korene ...odmietli sme predsa,čo nám tlačili do hláv 2000 rokov...že nejaký beduínsky kmeň Abrahám a kolektív .....sú v nás. Nie sú. Teda Védy ? Netuším,hlas ma nevolá. Každý deň ma však volá levanet.-))) a to je prečo asi ? .-)

Re: Re: Re: Re: Re: Florián

Lin | 07.03.2014

Jaj... tak to můj projev nevypadá zrovna vyrovnaně. :-)))
Nevím, nikdy jsem nad tím takhle neuvažovala... Ale fakt je, že emotivní jsem a musela jsem se učit "to" kontrolovat - protože jsem si tím škodila.
A dál - příspěvek od Z. už pro mě provokativní nebyl. Já selhala jinde... Co se hinduismu týká, pokládám ho za stejný, jako všechna ostatní náboženství. Ničím není výjimečný co se duchovního vedení týká. K védám se vyjadřovat nechci, protože je ani pořádně neznám. Znám jen to, co u nás reprezentuje Hare Krišna a to se mi nelíbí ani trochu.
No a konzervatismus? Moc nerozumím, jak jsi to myslela. :) Jestli mi Indové smrdí? :-)) To nevím, asi jsem ještě žádného nepotkala - a pokud ano, asi nesmrděl, protože jsem si takovou situaci nezapamatovala.
Konzervativní jsem v tom směru, že kultury se nemají míchat. Každý má svou kulturu, která je svým způsobem jedinečná, vytvářela se dlouhou dobu a tak "sedí" právě potomkům těch, kdo ji vytvářeli. Každý by se měl držet odkazu svých předků.
Měj se moc a moc hezky. :)

Re: Re: Re: Florián

popolvár | 07.03.2014

más pravdu... jeden príspevok neodhalí charakter cloveka, zvlást ak je tu prvýkrát... Dúfam, ze pán Zdenek tie odpovede nebude odo mna brat ako útok na jeho osobu, len zacínam byt trocha citlivý na manipuláciu, aj ked v tomto prípade mozno neúmyselnú...
Ked sme uz pri tej manipulácii, tak ukázkový príklad práce médií z dneska v Krone Zeitung:
- titulná strana, velikánsky titulok (uz dávno taký nedali): Teroristický poplach pri Ukrajinskom premiérovi (- aký ukrajinský "premiér"? Maximálne tak uzurpátor moci.) Velké nasadenie týmu "Kobra" na letisku Swechat ako nadtitulok a pokracovanie v malom clánku az na 17. strane... Pravdaze nic nenasli... Celý zmysel tohto je vsugerovat Jacenjuka verejnosti ako legitímneho premiéra, ktorý je tiez len clovekom, lebo "chudáckovi" mu islo o zivot... (alebo uz dopredu mediálna príprava na jeho obetovanie a potom ukazovák na Rusko...) V tých istých novinách na strane 6 a 7 dva velikánske clánky a pät mensích, vsetko s tématikou okolo Krymskej zálezitosti a jeden malický o stretnutí Klicka s Julkou s vyculeným fotom a úvahou: zeby nová Ukrajinská koalícia?
- nádherný príklad prenesenia pozornosti citatelov od prvotného a najhlavnejsieho problému, od Kyjevského pucu (tým fotom a úvahou o koalícii to uz zehlia, ze je to OK, demokracia ako v EÚ) k druhotnému az následnému momentu, k tomu, co USA a EÚ "serie" najviac, ku Krymu... O stylistike zmienených clánkov snád nemusím sa zmienovat, myslím, ze je to vsetkým jasné...

Re: Re: Re: Re: Florián

Jaroslav | 07.03.2014

Tá manipulácia je otrasná, včera som sa nechtiac večer ocitol v miestnosti so zapnutým televízorom na správach. Za celý čas ani jedna jediná konštruktívna správa alebo myšlienka. Len vraždy, zlodeji, nehody... potom vraj ostrelovačov na streche najal Janukovič, babky v Kryme hlásiace sa k Rusku prezentovali ako vyšinuté ale do pol pása vyzlečené protestantky vykrikujúce proti Putinovské heslá ukazovali v neskutočne dlhých emotívnych záberoch. Veľmi som sa snažil to nevnímať ale nedalo sa.
Jediné čo ma zaujalo, že Fico vyzeral na niektorých záberoch ako zbitý pes. Chodí o barlách a celkovo pôsobí ako vyfučaný balón.

Analýza

Lin | 06.03.2014

Teď jsem objevila analýzu, která se mi líbí a souhlasím s ní.
Jsou tam uvedeny příčiny, proč se Putin "takhle chová".

1) Již delší dobu probíhá rekonfikurace jednopolárního světa k mnohopolárnímu a USA se s tím vůbec neumějí smířit. Putin a Rusko v situaci na Ukrajině představují "urychlovač procesu".

2) Situace si vynutila takový postup (tj. - rozšiřování NATO na samou hranici s Ruskem). Upozornění Putina z dřívější doby:
"Nikdo by neměl žít v iluzi, že si nás vojensky podrobí. To nikdy nepřipustíme."

Co situaci předcházelo:
USA s Německem tlačili na Putina, aby "přesvědčil" Januka k podepsání oné dohody z 21.02.
Januk podepsal - a hned druhý den byla smlouva porušena. Putin byl "západními partnery" prostě obelstěn - stejně, jako Januk.

http://politikus.ru/articles/14189-vtoroy-front-putina.html

Pokus

Lin | 06.03.2014

Děkuju Popolvárovi za podněty, na kterých by se dala založit slušná diskuse. Pokusím se.
K variantám událostí, které se mohou týkat i nás:
Nejen NATO vojáci v Rumunsku. Zachytila jsem zprávu, která říká, že McCain znovu oživil "myšlenku" NATO radaru v ČR. Nemusím objasňovat, že nejde jen o radar, ale o celou "obslužnou posádku", která by se tím na našem území vyskytovala.
Dál jsem se dozvěděla z komentáře Novikova (Bělorusko), že na území Ukrajiny se nachází dostatečný počet základen bývalé armády SSSR. Jsou zakonzervované a ve velmi slušném stavu. Pokud se Ukrajina stane zemí NATO (a po tom volá samozvaná vláda), přijdou "natovci" skoro k hotovému.
Rusko tedy podle mého hájí nejen "kohoutky", ale opravdu mu jde o krk. Ze situace, kdy by bylo takto obklíčené (a z velké části izolované), by už těžko bylo nějaké přijatelné východisko.

Dále si myslím, že Rusko se - tím co dělá - snaží světu ukázat pravou tvář tzv. západu. Pro mě konkrétně je nejmarkantnější odkrytí toho, že fašistická (a navazující nacistická) "idea" (včetně všech projevů i manipulační propagandy) nebyla nikdy zapomenuta, ale naopak rozpracována, dovedena do "vyššího levelu". Přes to, že oficiálně je "zákonem" zakázána a potírána, existuje, je podporována a praktikována i na nejvyšších politických místech.

Historik

Maros | 05.03.2014

http://dialog.ihned.cz/komentare/c1-61786700-uz-to-tady-bylo

Pan Zubov ked ste taky dobry historik vojna neskoncila nikdy este neskoncila. To by ste mal vediet. A bez pody nieje zivota a dat embargo na vyvoz ruskej ropy ci plynu si roby srandu to ze slovensko bude davat plyn ukraine neznamena ze ho mame mi ale ze ho vratime z inej trubky ale stale iba z ruska. Pan Zubov vy ste vazne iba historik nic viac.

Zdravim Slovanov.

co to strielalo

Maros | 05.03.2014

http://slovak.ruvr.ru/news/2014_03_05/Estonsko-potvrdilo-pravdivost-rozhovoru-o-snajperoch-na-Majdane-9422/

nástřel k analýze

dav1 | 05.03.2014

K bodu 1 co nejvíce přiblížit svět,jeho směr a globální politiku ve prospěch ruského vidění/chápání světa(změnit celkové paradigma...?)K tomu je potřeba posílit vliv,prestiž ...atd.Dá se to shrnout do návrat na všechny ztracené pozice a vlivy jež Rusko ztratilo po rozpadu.Zde vnímám i negativní konotace minulosti-opatrnosti nikdy nazbyt.Dále otestování protivníků,co dokážou,odmaskovat podporovatele,otevřít oči lidem.To se povedlo dokonale.Neochota řešit problémy(hospodářské,politické..) Ukrajiny samo.Donucení Eu mluvit a snad konat(půjčky atd.)

Re: nástřel k analýze

dav1 | 05.03.2014

dále:když o tom tak přemýšlím tak mne napadají takové ty profláklé termíny co jsme slyšeli od různých lídrů při vstupu do EU.Být spojovacím mostem mezi východem a západem,oprášit dobré jméno výrobků,navázat přetrhané kontakty atd. všichni jich známe dost.Zní to divně,ale jak to jinak napsat.snad mne neposedla nějaká zasutá matrice :-)

Re: nástřel k analýze

stretnutie | 05.03.2014

K bodu 1- získanie stratených pozícií ,sebavedomia a moci.Nie je alternatíva,účel svätia prostriedky. desí nás atlantická miera pokrytectva,dvoch metrov,je to skutočne neznesiteľné.Riziko,čo spomína dav1,( zrejme ho vidí v tom,že ruskí oligarchovia sú takí istí ako aj tí z eu,že je to kvázi jedno) je v porovnaní s víťazstvom globalizácie amerického typu(totálna degenerácia nás ako druhu,človeka bieleho )zanedbateľné. Súčasnosť: za pár týždňov sa ozve Podkarpatská Rus,potom sa otvoria tie ďalšie otázky. Jednoznačne stojíme,ako to vnímam ,na strane Ruska.

Re: Re: nástřel k analýze

udo | 06.03.2014

Áno, v mnohom stojíme na strane Ruska..

Konkrétne vo všetkom tom, čo je dnes v Rusku demokratickejšie, ako na fašizujúcom sa, morálne a tým aj ekonomicky uPADajúcom záPADe.

No o to viac by sme v 2.rade mali pozorne sledovať aj chyby predstaviteľov Ruska a ponúkať alternatívy..
Inak ani oni, v prípade víťazstva v tejto bitke, nemusia byť schopní odolať pokušeniu..ak chápeš..

..ostatne rovnako, ako vo vzťahu k pozitívam a negatívam atlantickej civilizácie..

KSB nie je vlastníctvom Ruska a ani tam zďaleka ešte nevyhrala.

Zjednodušenie základných otázok:
1.
a) Ako sa čo najrýchlejšie stať Človekom so všetkými objektívne sprievodnými bebefitmi?..a
b)ako k tomu pomôcť druhým?

Presnejšie:
2.Ako zrýchliť penetráciu KSB/DVTR medzi dav, že by sa ľudom stal?

3.Čo a ako zlepšiť v KSB/DVTR?.. resp. vypracovať objemnejšiu, objektívnejšiu alternatívu, ktorá umožní vytvárať predoklady ešte lepšieho napĺňania potenciálu čo najširším množstvom populácie.

Re: Re: Re: nástřel k analýze

Zdeněk | 06.03.2014

Napsal jste: *KSB nie je vlasníctvom Ruska a ani tam zdaleka ešte nevyhrála.*

Při vší úctě k vaší filozofii tento proces nové koncepce DVTR (dostatečná všeobecná teorie řízení ,jádra KSB=KOB) ,mohou zvládnout především pouze Rusové. Mají totiž nejen genetický ale i duchovní základ ve formě ruských Véd, ze kterých DVTR vyrůstá. Ruské Védy jsou světu doposud neznámé. Slovansko-árijské Védy jsou falsifikát tajných služeb ve službách anglosasů a biblické koncepce. Známe jsou indické Védy. Indie byla jižní provincií původní slovanské říše Sevérie. Co obsahují indické Védy:

Usměrňující pravidla poznání, které se vztahují na nauky sociální, politické, náboženské, hospodářské, vojenské, lékařské, chemické, fyzikální a metafyzické, jakožto na vše, co je nutné k uchování těla a duše pohromadě. Nejdůležitější je však jejich nauka o duchovní realizaci.

Tato původní nauka se nemůže měnit, jinak je bezcenná. Současných přes 20 000 sekt a sektiček je důkazem nepochopení původní nauky a také důkazem touhy po moci a smyslovém požitku. Další jsou teisté jako profesor Jacgues Monod,který získal Nobelovu cenu, prohlašují, že všechno je náhoda (což je teorie, se kterou dávno před ním přišli ateističtí filozofové Indie, jako byl Čarváka. Teorie karma-mímansá prohlašuje,že svět se točí bez řízení Boha. Tito filozofové tvrdí, že všechno se děje kvůli chtíči (káma-haitukam) . Chtíč působí,že muž je přitahován k ženě a opačně.

Každá živá bytost hledá štěstí a blaženost. Žádná však neví, kde věčné a neomezené štěstí najít. Člověk většinou považuje smyslový požitek za náhražku této opravdové blaženosti. Ve své hlouposti dokonce zapomíná na skutečnost, že tomuto dočasnému blahu smyslového požitku se věnují i psi a prasata. Žádný tvor, pták či zvíře, nepostrádá smyslový požitek. Všichni, včetně člověka, mají dost možností jak smysly uspokojit. Lidský život však není určen pro tak všední a lacinou záležitost, jakou je smyslový požitek. Lidský život je určen k tomu, aby v něm člověk dosáhl věčného a neomezeného štěstí duchovní realizace. Naše hmotné podmínění je tedy nemoc. Chceme-li mít skutečný smyslový požitek, musíme se zbavit pout k hmotné existenci. Jak tohoto stavu dosáhnout je nauka o duchovní realizaci. Není to žádná utopie. Především je k tomu potřeba původní a nezkreslená duchovní nauka. Jinak to není možné.

Filozofii Véd mohou dokonale pochopit pouze kvalifikovaní jednotlivci. Blíže k tomuto viz knihu: THOUGHTS ON SYNTHESIS OF SCIENCE AND RELIGION ,published by the Bhaktivedanta Institute RC/8,Raghunathpur Manjil Building, Fourth Floor VIP Road,Calcutta-700 059 India. (Druhého světového kongresu, který se konal v indické Kalkatě v r. 1997, se zůčastnili, nejvýznamnější osobnosti vědy, filozofie, sociologie, historie,i významní náboženští představitelé.) Tito lidé ví, že přichází zásadní změna společenského a politického uspořádání této planety.

Pravěké civilizace o kterých doposud nic nevíme a které po tisících mírových let se nakonec zničily válkami, se řídily při plození dětí procesem Garbhádhána-samskára. Tak bylo možné vytvořit třídu zbožných a inteligentních lidí. Jedině dobré a duševně zdravé obyvatelstvo může světu přinést mír a blahobyt.
Nechtěné a duševně choré potomstvo, které se nezřízeně oddává pohlavnímu životu, přináší pouze peklo a nepokoj. A přesně tímto pekelným směrem nás vedou pokrokáři. Pod jejich vedením masy lidí nevědí, že jakmile se probudí chtivé touhy, zničí z duchovního hlediska všechny smysly:mysl, inteligenci,trpělivost,stud, krásu,sílu,pamět a pravdivost, a tím i štastný život. Chtivá mysl zničí postupně celou lidskou bytost Zůstane pouze prázdná skořápka. Takové lidi zžírá neuhasitelná touha po požitku, která vede k neurózám a podlomení zdraví. Ke štastnému životu -mimo hmotné potravy, je důležitější potrava duchovní.
Re: Re: Re: Re: nástřel k analýze

popolvár | 06.03.2014

Zdenek, pri vsetkej úcte:
- rýchlo, ale velmi rýchlo si precítajte este raz, co ste napísal a este rýchlejsie sa prosím, velmi pekne prosím, ospravedlnite vsetkým, ze ste si dovolil urazit inteligenciu tu vsetkých prítomných...
- alebo, je to iba pokus o zart z Vasej strany, ci spôsob ako vyskúsat úroven násho uchopenia základov DVTR? V tomto prípade sa ospravedlnujem ja Vám, za tú prvú odrázku...
- apropo, uz sa velmi tesím na reakcie na Vás príspevok... toto sme uz tu dávno nemali...

Re: Re: Re: Re: nástřel k analýze

Vlk | 06.03.2014

no ale porad jsem nepobral,odkud vlastne Vedy a na ne navazujici uceni pochazeji..neboli ktery narod je vlastne zil.....ja to vim,ovsem ve vasem komentu to neni..
tak zkuste,kdyz uz takhle mudrujete,o tom napsat obsirneji...

Re: Re: Re: Re: Re: nástřel k analýze

Zdeněk | 06.03.2014

Slovem veda se myslí věškerá védská literatura:čtyři Védy (Rg,Jadžur,Sáma a Atharva),18 Purán, Upanišády a Védánta sútra. Upanišády tvoří filozofickou část a je jich 108.

Čtyři Védy a jejich šest doplňků,Védánta sútra,knihy o logice,knihy o náboženství a Purány tvoří 14 druhů učebnic určených pro vyšší vzdělání. Kalpa-sútry a Mímansá sútry jsou určeny ke studiu obětních metod. Mimo těchto základních autoritativních knih existuje velké množství navazující duchovní nauky, kterou sepsali mocní rišiové.

Původně se Védy tradovaly pouze v ústním podání, ale před více jak 5000 lety je sepsal Vyásadeva, inkarnace zmocněná pro literární činnost. Ten předal listvu Védy, Purány, Védánta sútru a Mahábháratu. Toto písemné sdělení bylo potřebné s přicházejícím úpadkovým věkem Kali-yugy. Původně přednesl Šrí Krišna Bhagavad-gítu bohu slunce před stamiliony lety. Védská literatura je tedy stará stamiliony let, a jak je uvedeno v předmluvě Bhagavad-gíty: Tuto skutečnost musíme přijmout, a tak pochopit historickou důležitost Bhagavad-gíty na základě Krišnovy výpovědi, aniž by došlo ke zkreslení. Tlumočit toto poselství bez ohledu na Krišnovu vůli je největší přestupek.

Ve stejné době jako Vyásadeva,nebo dokonce ještě před ním žili jiní velcí mudrci jako Gautáma,Kánada,Jaimini, Kapila, Aštavakra, a ti všichni předložili své filozofické směry. Patří k nim i Pataňjáli a každý z těchto šesti velkých rišiů zastává odlišný způsob filozofického nazírání, stejně jako moderní filozofové a spekulanti.

Rozdíl mezi šesti filozofickými cestami výše uvedených slavných mudrců a cestou Vyásadeva je následující:
Védské transcendentální poznání sestupuje přímo od Osobnosti Božství. Milostí boží byl osvícen Brahmá, první živá bytost ve vesmíru,od Brahmy byl osvícen Nárada a od Nárady Vyása. Poznání, které bylo přijato vřetězci učednických posloupností je tedy dokonalé. Nikdo se nemůže stát dokonalým duchovním mistrem, dokud nepřijme toto dokonalé poznání od učebnické posloupnosti To je tajemství jak získat transcendentální poznání.

Védy též sdělují, že existují miliony dalších vesmírů. Pouze v našem vesmíru je 14 planetárních soustav. Védská astronomie se v mnohých případech shoduje s astronomií současné materialistické vědy.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: nástřel k analýze

Pe-tri | 07.03.2014

Stáří Bhagavad-gíty v řádu stamilionů let je čirý nesmysl. Pokud takto argumentuje měl byste vědět, že posloupnost duchovních mistrů v učednické posloupnosti (parampary) s takovými časy vůbec nepracuje. Není na místě zpochybňovat realitu okolností Ardžunova života (boje proti GPP), ale ty časové osy a interpretace událostí Vám (hnutí Hare Kršna) nesedí ...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: nástřel k analýze

Zdeněk | 07.03.2014

Já pouze opakuji, co je napsáno v předmluvě Bhagavad-gíty takové, jaká je. C 1991 THE BHAKTIVEDEANTA BOOK TRUST REG.
Na BLANSEKU 740/24, RAHA 4 143 00

Pak mám ještě druhou, vydanou později , kterou
Vytiskly Tiskárny Vinperk a.s.,Pasovská 55
Zde je napsáno totéž. Krišna tím Ardžunovi sděluje, že tuto vědu o józe přednesl bohu Slunce, bůh Slunce ji vyložil Manuovi, Manu ji vyložil Ikšvákuovi a takto,učednickou posloupností, byla předávána od jednoho mluvčího ke druhému. Časem však byla ztracena,a proto ji Pán musí přednést znovu-tentokrát Ardžunovi na Kuruovském bitevním poli.

Mimoto, pokud se jedná o chronologii, tak v devátém zpěvu ˇSrímad-Bhágavatamu jsou genealogické tabulky, ze kterých lze časové osy odvodit. Nevím, jak jste přišel na to, že zpochybňuji okolnosti Ardžunova života. To bych si vůbec nedovolil.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: nástřel k analýze

Vlk | 07.03.2014

zkuste zajit dal-ohledne Ved,o kterych zde mam dojem "opakujete",co jste cetl-nez pouze do Indie a z ni vychazejiciho Krsnu atd..Vedy jsou produktem ne-pozemskym,lec v prastare Indii byly uplatnovany uz jen zkreslene vlivem tisicu let isolace tech,kteri je tam prinesli,a dnesni interpretace je uz vylozene hadankovita,a muze si je kdokoliv vykladat jakkoliv,coz ostatne vidime dnes a denne..

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: nástřel k analýze

Pe-tri | 07.03.2014

Už vám, rozumím, v židokřesťanství se tomu říká katechismus.

Re: Re: Re: Re: nástřel k analýze

Lin | 06.03.2014

Zdeňku, protože se ztrácím v tom, co píšete, mám jen "kontrolní" otázky a možná úplně hloupé:

- chceme-li mít skutečný smyslový požitek, musíme se zbavit pout k hmotné existenci-
Tím myslíte co? Jestliže se zbavím pout k hmotné existenci, přecházím do jiné "sféry života", které lidé říkají smrt.
Protože před tím píšete o "věčném a neomezeném štěstí duchovní realizace", zavání mi to čímsi jako směřováním k nirváně.

- published by the Bhaktivedanta Institute -
Má to co společného s Bhagavadgítou? Tou, kterou se řídí třeba i hnutí Hare Krišna?

- mohou pochopit pouze kvalifikovaní jednotlivci -
Kvalifikovaní jak a v čem? Kritérium kvalifikace? Znalost Véd? A ještě mě k tomu napadá: může pochopit jen kvalifikovaná kasta?

To je zatím vše, na co bych se chtěla zeptat.

Re: Re: Re: Re: Re: nástřel k analýze

Zdeněk | 06.03.2014

ad1)Užiju přirovnání. Po dešti je v lesním jezírku voda zakalená. Později je opět čirá a průzračná. Podobně je člověk znečištěn kvalitami hmotné přírody, kvalitou dobra, vášně a nevědomosti. Duchovní vývoj je tisíciletími odzkoušený a bezpečný proces, který toto znečištění eliminuje, ale pouze za předpokladu, že se řídíme původní neznečištěnou duchovní literaturou. Chceme-li tedy užívat života,nemůžeme to dělat hrubohmotnými smysly. Rozdíl mezi hmotným a duchovním požitkem spočívá v tom, že hmotný požitek je omezený,zatímco duchovní štěstí (ananta), je nekonečné. To není fikce, nýbrž holý fakt. Bhagavad-gíta (7.14)

Tuto mou božkou energii,složenou ze tří kvalit hmotné přírody,je těžké překonat,ale ti,kdo se Mi odevzdají, ji zdolají velmi snadno.

I živé bytosti jsou jednou z božských energií. Dtto hmotná příroda. Jakmile přijdou do styku s hmotnou přírodou, je jejich původní duchovní síla zahalena. Sami se nemohou vymanit z jejího vlivu. Slovo guna znamená také provaz-podmíněná duše je pevně spotána provazy iluze. Člověk,který má spoutané ruce a nohy, se není schopen vysvobodit sám a nemůže být ani vysvobozen někým, kdo je na tom stejně jako on. Musí mu pomoci někdo, kdo spoutaný není. Je to tedy praktická cesta, jak se zbavit hmotného zněčištění a postoupit v duchovním vývoji o příčku výš. Je to podobné jako jednotlivé stupně světského vzdělávání. Na mnohých místech védské literatury je uvedeno slovo anukírtaya,znamená držet se původního popisu a nevytvářet vlastní vymyšlený popis. Abychom získali Absolutní poznání musíme studovat a přijmout transcendentální nauku z autoritattivního zdroje, v systému parampary. To je tajemství jak získat transcendentální poznání. Védskou literaturu bez úprav a spekulativních komentářů překládá do jiných jazyků The Bhaktivedanta Book Trust International (BBT), nyní i u nás v ČR.

Nirvána ve skutečnosti znamená konec hmotného života. Nebudete tomu věřit, ale obětování zvířat ve védských obřadech, nemá nic společného s neomezeným zabíjením zvířat . Zvíře po obětování obdrželo nový život, postupem správného recitování manter. Toto transcendentální umění v současném úpadkovém věku Kali-yugy ,bráhmánové již neovládají.

ad2)Ano, tato duchovní nauka vychází z původní neznečištěné literatury Vedánty, a Bhagavad gíta,taková, jaká je, tedy původní a neznečištěná, je základem. Jinak bylo vydáno asi 840 titulů Bhagavad-gíty, ale ty nejsou autentické.

ad3)O kvalifikovaných jednotlivcích. Duchovní věda má podobné podmínky jako světské vzdělání. Aby se člověk stal kvalifikovaným lékařem , jakýmkoli odborníkem, musí nejdříve vystudovat. Podobně ti co chtějí chápat vědu Vedánty, musí studovat, projít všemi stupni duchovního vývoje až k seberealizaci a poté ještě k vyšším stupňům.

ad3)ke kastám. VARNA je označení společenské skupiny v životě, dělící lidi na čtyři třídy podle jejich vlastností a schopností: bráhmáni-nositelé učení, tedy kněží a učitelé, kšátriové-vládci a vojevůdci, vaišjové-zemědělci obchodníci, odborníci a šúdrové- dělníci.

varnašráma-védský společenský systém, který organizuje společnost podle čtyřech varen (druhů zamestnání) a čtyř ašrámů (duchovních stádií). Takové rozdělení umožňuje každému,kdo se do něj zapojí, se očistit a pokročit k seberealizaci.

V úpadkovém věku kali-yugy však v samotné Indii došlo k velkému úpadku právě proto, že indická společnost , její početná část, opustila tisíciletími ověřené zákony pro život jednotlivce. Podobně i u nás. Podle současného úpadku tedy nemůžeme hodnotit duchovní nauku Véd, která je nadčasová.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: nástřel k analýze

Lux | 07.03.2014

Zdeňku - takže si pevne presvedčený hinduista - védista.

Pár otázok:
1) Na akom webzine pôsobíš?
2) Ktorá je ta pôvodná "neznečistená" duchovná literatúra, aké sú metódy nedokonalého ľudka, aby to vedel rozlíšiť?
3) Nemyslíš si, že ľudstvo už od obdobia keď ešte nevedelo používať písmo a Védanta sa odovzdávala len ústne už urobilo nejaký slepačí krok?
4) Prečo musia byť v hinduizme varny a kasty a inde nie?
5) V koľko hinduistických bohov veríš?
6) Koľko sa venuješ štúdiu véd, zažil si už nirvánu, alebo si nebodaj už permanentne v anante?
7) Ak veríš v Bhagavad-gítu, ktorá je len časť eposu Mahábhárata, ktorý sa písal a prepisoval stovky rokov (odhaduje sa 800 rokov), tak čo je tam pôvodné? Ako sa to dá rozlíšiť?
8) Kto potrebuje obety zvierat? Nezdá sa ti to zverské (aj keď tu básniš, že pri mantrománii odchádza do nového života)?
Kto to potrebuje, krvilačný všetko ničiaci Šiva alebo Kálí s hadmi na hlave?
9) Transcendentálna náuka z autoriťného zdroja ? Ako rozlíšiť tú autoriť?
10) Prečítal si si niečo z tu uverejnených materiálov a ktoré ťa oslovili ako prvok hinduizmu-védizmu a ktoré elementy sú výrazne antagonistické všetkým hierarchickým učeniam relígií alebo tzv. náboženstiev?

A samozrejme, že dnešní brahmani sú už blbí a umenie trans-cendentu už neovládajú...Zato Zdeňdo to umí..

Chápem to dobre?

"Odkiaľ prichádzate pútnici?"
(z nemenovanej divadelnej hry)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: nástřel k analýze

Zdeněk | 07.03.2014

No tak,uklidni se. Jistě víš, že hidduismus není původní duchovní nauka. Je to směs různých duchovních nauk. Původní duchovní nauka je psaná v sanskrtu a je pouze jedna, čirá a neznečištěná.
Jako je pouze jeden jediný Bůh-Krišna, který je počátkem všeho. Jeho oddanými služebníky jsou polobohové (viz bůh slunce Vivasván),běžně označované za bohy, avšak s málým b.
Také nikde nepíšu, že ovládám síly siddhi a magii. My jsme, (současná populace této planety) proti našim předchůdcům pouhé stíny. Ku př. Šrímad-Bhágavatam má 18 000 veršů, které ačárjové dokázali z paměti bezchybně recitovat a komentovat. Tak byla tato duchovní nauka bezpečně chráněna před znečištěním. V běhu času slábnou schopnosti podmíněných bytostí, jak fyzické, tak i duchovní. Proto na počátku Kali-yugy, 18.února 3102 před Kristem , Šrí Vyásadeva ,inkarnace zplnomocněná k literární činnosti,sepsal tuto původní duchovní nauku.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: nástřel k analýze

Lux | 08.03.2014

Ahoj Zdeňku,

nemaj obavy ja som už dlhodobejšie kľudný ako guru po nirváne..:)
Ak však niekto prezentuje Ni(e)koho myšlienky ako absolútne "písmo sväté", tak treba položiť aj pár ostrejších otázok, aby sa vedelo zač je toho loket.
Pozri sa do vlastného zrkadla, ako je to s tvojou reálnou duchovnosťou - ako si zodpovedal tých 10 otázok..
Netreba sa obávať, že niečo neviem, resp. že nič objektívne na výber duchovnej cesty neexistuje, že proste len veríš...
Veriť → vriť → vrť ...vrtěti psem, zombíkem..

In medias res:

Ako pracujú sociálni kulturologickí inžinieri (bývalí mágovia, brahmani, žreci - znachari..) v oblasti relígií (t.j. vzťahu, spojenia s Najvyššou riadacou jednotkou = HNR, ktorý sa nazývaj aj Boh, Allah, JHWH..atď.):

Základným princípom riadenia hierarchickej sociálnej pyramídy je : Rozdeľuj a panuj!
Ľudí GP podelil podľa rôznych soc. statusov, rás, majetku...náboženstiev, aby mohol ľudí podľa ľubovôle rozoštvať, vytvoriť chaos, vojny atď. a riadiť stádo, ktoré slepo ide obyčajne na porážku.
Akékoľvek historicky reálne náboženstvo (kde patrí aj hinduizmus a všetky sekty z neho odvodené) musí spĺňať 2 základné body:
1) Musí mať hierarchiu, t.j. tlupo-elitarizmus, ktorý má riadiaci a výkonný aparát vytvorený zo "zasvätených" person.
2) Je principiálne at(d)eistické (zabraňuje priamemu spojeniu s Bohom).

Ak náboženstvo tieto podmienky spľňa, tak je kulturologickými asociálnymi inžiniermi podporované a nebráni sa mu v činnosti (vydáva otvorene množstvo kultovej literatúry, vykonáva svoje rituály ai. - podobne ako Hare Krišna).
Ak sú v náboženstve (alebo inej ideológii) nebezpečné prvky pre stabilitu tlupo-jelitárnej pyramídy, tak sa voči nemu postupuje asi 10 zákl. postupmi - napr. infiltrácia, prevzatie riadenia preniknutou štruktúrou, zavedenie učenia do slepej uličky, alebo dokonca práca pre ciele GP, hierarchizácia, extremizácia...až na konci býva likvidácia nepohodlného vodcu - aby nebol martýrom, nevyvolával conspirare otázky a nepriťahoval tak pozornosť oviec.

Kozmogónia hinduizmu a z neho vyplývajúceho učenia Hare Krišna je viac rozprávka pre veriacich, ako pre európsky vzdelaného, logicky mysliaceho a intelekt používajúceho človeka, ktorý hľadá objektívnu Pravdu.
Východní védisti rôznych daršanov žijú pod svetonázorom: duch (ako prvotný)-hmota-čas-priestor. S časom je spojená katastrofičnosť civilizácií: od védického obdobia sa čas symbolizuje kruhom, ktorý leží v základoch učenia o cykloch, tzv. júgach (zacyklenie - aký duchovný progres môže pri tom byť??). Mahajuga = 4 320 000 rokov - kríta, tréty...,kálí-júga. Dobro neustále klesá a v kálí-júge ho už je len 1/4 a ľudstvo rýchlo prechádza do havárijného stavu. Dharma sa opiera len o 1 nohu a je bez sily a slabá. Nakoniec sa skazení, mrzutí a nevrlí ľudia stávajú otrokmi svojich vášni a pokušení, a preto ich sprevádzajú nešťastia. Ľudia sa ponorili do nenávisti, lží, lenivosti, zloby a nad nimi vládne tma nevedomosti. Ľudia trpia a budú trpieť dovtedy, pokiaľ nepríde božský Kalki. Pred koncom sveta budú javy strašných znamení...

Strašidelná rozprávka?
Nie - Apokalypsa v priamom transcendentálnom prenose hlavného hinduistického egregoru s Messiahom.
Náhodna paralela s Jánovou Apokalypsou a druhým príchodom Ježiša ako mesiáša zachraňujúceho ľudstvo?
Nie - GP pri vytváraní Biblického projektu veľa veci čerpal z východných védických skúseností s riadením stáda.
Nutné je však povedať, že duchovne je reálne historické kresťanstvo o dosť primitívnejšie ako východné kultové duchovné praktiky.
Preto v dnešnej hektickej postapokalyptickej dobe (po rezonancii soc. a biologického času) prinášajú východné psychopraktiky chvíľkovú, dočasnú psychickú pomoc, lebo judaizmus, kresťanstvo, protestantizmus ai. nedokážu už egregoriálne riešiť problémy nesúladu (konfliktu) podvedomých a vedomých úrovní psychiky, ktoré sú obyčajne v pomerne ostrom konflikte s Bohom.
To bude Zdeňku asi aj tvoj prípad.

Dogma je však smrť. Viera v niečo je tak alebo onak len strkanie hlavy do oprátky a ide len o to ako rýchlo sa utiahne..

Ak niečo nie je jasné, tak sa kľudne pýtaj. Nikdy nie je neskoro pochopiť KSB (ktorá z Véd určite niečo použila, ale len extrémne marginálnu časť) a nasmerovať sa do chápavého kontaktu s HNR = Vis Maior = Boh.

Akákoľvek slepá dogmatická viera je odhodenie darov Boha a neprináša jedincovi veľa benefitov,skôr či neskôr sa prihlási nejaká choroba alebo aj zubatá..
Aj keď v každej relígií je nejaká tá Božia Iskra, len ju treba vedieť metodicky roz-líšiť na pozadí balastu, šumu, vedomých i nevedomých lží.

Správny mozaikový svetonázor a požívanie predsokratovskej zabudnutej metódy hľadania objektívnej Pravdy formou dialektiky nie je možné niekoho naučiť, nasilu mu to natlačiťdo palice, pre-dať...tu prácu každý musí urobiť len sám so sebou, ostatní mu môžu v tom len pomôcť.

Tak neváhaj, si na správnom webzine...:))

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: nástřel k analýze

Zdeněk | 09.03.2014

Také tě srdečně zdravím a děkuji za tvůj obšírný komentář. Ješ, jak bych to řekl obrazně, Einstein slova. Zrovna jako pan Udo. Ten by mohl (jako vedlejšák) klidně skládat básně. A chápejte to prosím oba jako mou poklonu. Prostě jste oba intelektuálové západní provenience a to se projevuje ve vaší filozofii.

Naši debatu můžeme rozdělt na dvě části: duchovní a světskou.
Pokud se jedná o duchovní vývoj člověka-má tyto úrovně :
-tělesné pojetí života
-mentální pojetí života
-intelektuální pojetí života
-transcendentální pojetí života
-duchovní pojetí života

Na téma duchovní pojetí života můžeme diskutovat do nekonečna. Védy praví: existuje 11 či 12 mentálních bloků, které lze transformovat na stovky a tisíce. Jak to probíhalo na této planetě a konkrétně v Indii jsem se již zmínil z reakci na pana Vlka viz. nauky šesti velkých rišiů (6.3.2014) Pak jsou ještě k dispozici Upanišády, kterých je 108 ,to je filozofická část. Vše je již řečeno, nevymyslíme nic nového. Absolutním zdrojem poznání není tedy spekulace, nýbrž původní neznečištěná duchovní nauka,v systému parampary. Pokud se od ní odchýlíme, jsme okamžitě zmateni. O tom svědčí i filozofie top lídrů západní hemisféry, ze které uvedu štřípek myšlení jednoho z nich. Článek ze kterého cituji je ze dne 20.2.2013 a vyšel na http://www.outsidrmedia.cz

Henry Kissinger: Musíte být hluší, když neslyšíte válečné bubny
Unor 15,2013
New York-Bývalý Nixonův ministr zahraničí Henry Kissiger s pozoruhodnou otevřeností prozrazuje,co se děje v současné době ve světě a zejména na Blízkém východě..... o kus dále:

"Spojené státy dávají zabrat Číně a Rusku a posledním hřebíčkem do rakve bude Irán, který je,samozřejmě v hledáčku Izraele. Dovolili jsme Číně posílit svoji vojenskou sílu a Rusku, aby se zotavilo ze sovětizace,abychom jim poskytli falešný pocit, že mají vše v malíku, což nám umožní s nimi rychleji skoncovat. Jsme jako pistolníci,kteří vyprorokovali zelenáče,aby vytáhl zbraň, a když se o to pokusí, odprásnou ho. Válka, která přijde, bude tak drsná, že ji může vyhrát jenom jedna supervelmoc, a tou jsme my. Proto se EU v takovém kalupu pokouší dokončit vytvoření superstátu, protože vědí, co přijde, a aby Evropa přežila, bude se muset stát soudržným státem. Jejich urpurnost mi napovídá, že dobře vědí, že před námi je rozhodující bitva, 'O, jak jsem snil o tomto nádherném okamžiku."

Proto i reakce Mrs. Nulland na Ukrajině:FUCK THE EU, je potvrzením, před čím, milí pánové, stojíme.

Zdravím tedy tebe i mistra Uda a přeji vám pevné zdraví a hlavně pevné nervy do dalších krizových, doufám ale, že stále mírových dnů.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: nástřel k analýze

Lux | 10.03.2014

Ahoj Zdeňku,

vďaka za kompliment, ale osobne sa pokladám len za "filozofického" učeníka, na rozdiel od majstra uda, ktorého by som nazval v terminológii KSB - konceptuológom = kon-cept et logos.

A s judaistom a kabalistom Einsteinom by som nás určite nespájal...:)
On chudák ani vlastnú teóriu relativity nevedel adekvátne vysvetliť,mnohé matematické prepočty a teoretické podklady vypracovala jeho žena Maričová. A celá teória časopriestoru je do značnej miery kabalistický podvod, ktorá je zámerne široko popularizovaná, lebo zásadným spôsobom deformuje trojjedinú podstatu tvorenia=s-troj-enia vesmíru, čím zavádza vedu do slepej uličky. Podobne ako dnes piárená tzv. teória superstrún, ktorá naväzuje na teóriu časopriestorového kontinua.

Čo sa týka svetskej a duchovnej roviny, tak tie nemožno oddeliť:
"Telo a duch jedno jest."
Alebo ináč, hmotu nemožno oddeliť od ducha (inFormácie), pretože v svetonázorovom chápaní MIM je inFormácia nerozlučiteľne spätá s hmotným nosičom a nesie určitu mieru.
Tu mnou napísané slovo=kód nesie inFormáciu s určitou mierou, ktorá je zapísaná na hmotnom nosiči - povedzme disku a cez PC je šírená po sieti (zároveň cez môj myšlienkový pochod ide inFormácia do kolektívnych biopolí (tzv. aura človeka je biopole človeka vytvárané z emitovaných kmitov, ktoré majú svoje charakteristiky a jemné energie nabíjajú príslušné biopole).
Kolektívne biopole = egregor s určitými charakteristikami = príslušný duch, ktorý je v spojení s podvedomými úrovňami ľudí, ktorí sa na neho napájajú.
Duch(egregor) potom s príslušnou algoritmikou riadi ľudí, ktorí sú na neho napojení a poskytuje im určité inFormácie do podvedomých úrovní.
Vedomie človeka, mimo stavu tranzu a určitých extrasenzorických ľudí, dokáže operovať súčasne s max. 7-9 objektmi a 15 zmyslovými jednotkami za sekundu. Ináč povedané, rýchlosť vedomia je 15 bit/sekunda. Ak by sa človeku pustil film so spomalenou rýchlosťou pod 15 obrázkov za sekundu, tak ho nevníma ako kontinuálny pohyblivý proces, ale vie rozlíšiť jednotlivé obrázky s nepohyblivými statickými fázami pohybu.
Rýchlosť podvedomia pri spracovaní inFormácie je voči vedomiu obrovská (možno aj mil. krát vyššia). Na to exaktne prišli mudrci na Východe a zaviedli systém duchovných cvičení s cieľom rozšírenia vedomia, aby človek na vedomú úroveň dostal viac inFormácií z podvedomia. Čo je však veľmi nebezpečné, hlavne pre psychiku jedinca.
Podvedomé úrovne spracovajúce InFormácie z viditeľného (hmotného) sveta a zároveň aj z neviditeľného sveta(duchovného = biopolia) možno prirovnať k autopilotovi, ktorý riadi človeka. Autopilot sa správne nastavuje v závislosti od reálnej morálky a chápania javov človekom, prebiehajúcich v Objektívnej realite. Preto 1. krokom vo východných učeniach je určitá "oprava" morálky a noriem správania sa, čo človeku určite pomáha. No s ďalšími krokmi vých. učení nie je možno plne sa stotožniť, ale to je na dlhšiu debatu.
Proste v dnešnej dobe prebieha tzv. autosynchronizácia kolektívnych biopolí ľudstva a opravuje sa množstvo poškodených fragmentov v jednotlivých biopoliach, ktoré nesú nevhodnú algoritmiku, z dôvodu chybného i fatalného uvažovania predkov i žijúcich ľudí, čo sa všetko zapisuje a uchováva v príslušných biopoliach. A ako spätná väzba potom ovplyvňuje správanie ľudí, na daný egregor napojených.
Hmotne založený Západ a duchovne založený Východ zákonite budú musieť konvergovať, podobne ako relígie a veda.
Hmotný svet nie je možné oddeliť od "neviditeľného" duchovného sveta, treba to však pochopiť.

"Pantha rei. Dvakrát nevstúpiš do rovnakej rieky."
Všetko vo vesmíre kmitá, mení sa v čase - od elektrónu, ktorý obieha okolo jadra (ešte aj ten sa otáča okolo svojej osi - má tzv. spin), cez cyklicky sa opakujúce javy na Zemi (noc a deň, ročné obdobia), cyklický pohyb Zeme okolo Slnka, až po otáčanie sa galaxie okolo galaktického jadra po špirále.
Tak aj vývoj ľudstva prebieha po špirále. Na ďalší závit sa ľudstvo dostane až vtedy, keď ako celok pochopí, kde robí chyby a spoloCnosť sa nasýti určitými objektívnymi inFormáciami.

Takže do istej miery chápem tvoju inklináciu k východným duchovným kultom, no od dôb prvých Upanišád (zo sanskritu = Tajné učenie, ktoré sa dávalo len brahmanom a ich učeníkom) prešlo už vyše 2 000 rokov. Je na čase prehodnocovať mnohé veci z týchto učení (predsa len vývoj poznatkov ľudstva je ďaleko širší a exaktnejší). Taktiež zostávať pevne spätý s biopoľom=egregorom 8. avatara Krišnu je v dnešnej dobe už určitý relikt.
Hmm?

A čo sa týka blízkej periférie GP, ako sú judaisti Kissinger, Soros alebo Brzezinski, tak tam treba dostatočne ovládať ich Veľkú šachovnicu. Ich vyjadrenia majú viacero úrovní chápania (pre vysoko zasvätených, menej chápajúcich, až po bežný populus).
Mrs. Nulland s najväčšou nebude patriť do 1. skupiny. Širšie o tomto niekedy nabudúce.

A myslieť treba pozitívne. Neboj, všetko sa postupne usporiada k lepšiemu, ak ľudia začnú viac chápať základné príčiny ich nešťastí..
Takže žiadne nervy, pozitívny prístup k rozmanitým problémom a množstvo vecí sa postupne bude meniť k lepšiemu. Pri lepšom pochopení KSB aj zdravie i hmotné, či duchovné požitky.

Všetko dobré!

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: nástřel k analýze

Pe-tri | 13.03.2014

TAk, tak, v podstatě to je jednoduché - hmotné tělo je hardware (železo) a (hmotným smyslům) neviditelný duch je software. Funkční počítač pak je živý člověk.
Všechny další analogie mezi počítačem a člověkem (respektive jejich komponentami a architekturou) jsou prakticky evidentní - velmi inspirativní je v tomto smyslu i tzv. objektivně orientované programování čili práce subjektu (programátora) s objekty (modely reality).
Kontrolní, řečnická otázka do pléna - proč si myslíte, že se zde pro popis psychiky člověka používá výraz "sTroj" psychiky ?
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: nástřel k analýze

Lux | 14.03.2014

Ahoj Peťo,

Stroj psychiky (v slovenčine ekvivalentný preklad - systém psychiky) je z ruštiny, ktorá adekvátne zobrazuje, čo sa v psychike človeka deje:
t.j. s-troj-uje sa mathéria-inForma-miera = materializuje sa v reálnom živote.
Preto je tak dôležité pozitívne myslieť, lebo tým čelo-vek(s malým č) materializuje určité matrice aj v duchovnom svete, nielen v tom viditeľnom a obyčajne tak nevedome modeluje realitu.
Čiže psychika človeka je stroj na s-troj-ovanie...:) = zhmotnenie objektívnej reality.
Malí bôžikovia, námestníci VM na Zemi..len o tom moc nevedia...:)

Asi si niečo počul o širšie piárenom tzv. kvantovom úspechu, hlavne v USA (všetko to totiž beží na subatomárnych časticiach..kvantách, ktoré psychická činnosť človeka ovplyvňuje tak, že kvantoví fyzici žasli, že aj napr. elektrón je ovplyvňovaný experimentátorom, len sa niektoré závery utajili, lebo by prenikla teória MIM medzi plebs a tak sa radšej široko podsúva a piári einstenovský defektný model hmota-energia-priestor-čas).

Podstata je: pozitívne e-mócie priťahujú pozitívne výsledky - úspech v reálnom živote, ak sa dokáže človek na to dostatočne koncentrovať,povedzme meditáciou alebo častejším sústredením myšlienok na požadovaný cieľ . A negatívne e-mócie zasa naopak..
Nič však nepíšu (neprednášajú) "kvantovci" o ťažšom batôžku, ktorý prichádza s pozitívnymi výsledkami, keď nie sú moc morálne postavené ciele.

Opičia labka vždy potom zasiahne ...a niekedy to jedinec ani nemusí rozdýchať, keď sa jeho vektor cieľov dostane za hranice Božieho dopustenia..


Re: Re: Re: Re: nástřel k analýze

jill | 09.03.2014

aaách, konečně někdo volá po uzdravení ducha! filozofie tu je je ní duchovní jóga- t.j. jednota ducha=vědomí s bohemOtcem. vydat se cestou ducha=vědomí, cílem je být si vědom sám sebe "Jsem, který jsem, je jméno mé" už Starý zákon praví. Je veliký rozdíl vnímat to pouze myslí=rozumem a Být doopravdy Já jsem, které září a ví/prožívá, že je Buh a v jednotě s Otcem.

Re: Re: Re: Re: Re: nástřel k analýze

Pe-tri | 09.03.2014

Díky, za návštěvu, už jsme se o tom jednou (bezvýsledně) zmínili. Tak třeba napodruhé.
Lze alespoň popisným způsobem (když tak, vlastními slovy prosím, žádné odkazy na "svaté" texty autorit) popsat ten Vámi zmiňovaný "veliký rozdíl" (psychosomatické stavy, emocionální stavy, životné okolnosti, míra chápání všehomíra, míra vhledu do duší druhých, etc...?) ? Předpokládám, že jste tento rozdíl dokázala realizovat, jinak by to byly zase jen subjektivní slova mysli. Předpokládejte přitom, že oslovujete teorii znalé posluchače.
P.

Re: Re: Re: nástřel k analýze

popolvár | 06.03.2014

ad.2: jedným so spôsobom je uchopit sám KSB (nastudovat, pochopit a zit - tvorit, analyzovat dianie okolo seba v zmysle a princípoch KSB/DVTR, a tým ak nie este inspirovat, tak aspon prebudit záujem okolia: Co to? Kto to? Ako to myslel? Odkial to má? A mat vzdy napamäti: nepovysovat sa, nemudrovat, menej je viac, ale predovsetkým dat o sebe vediet = prejavit svoj názor tam vecne, logicky, kde je na to priestor a záujem. Nevtierat sa...
Tak ako inspiroval udo nás, tak sa snazme to zmultiplikovat (znásobit). Jasné, ze kazdý sebe osobitou formou, stýlom... To by vlastne sumárne mohlo byt aj odpovedou k bodu 1a, b,...
Mozno by bolo potrebné to uchopenie rozmenit na drobné, rozpitvat, skonkretizovat... Ale to musí aj tak kazdý sám za seba.

ad.3: tak k tomu si zatial netrúfam vyjadrit sa..., neskôr, az to bude prelozené celé, parkrát precítané a "prezuté", tak myslím, ze dôjde k tomu, co dalej, co pre nás a ako...

Re: Re: Re: Re: nástřel k analýze

Zdeněk | 06.03.2014

Souhlasím s vámi. Filozofie DVTR je v celém objemu velice obtížné téma. Já mohu hovořit pouze za jeden fragment a to ještě velice opatrně. Vím, že na dokonalou analýzu nemám, nevlastním absolutní poznání. Tato filozofie je nadčasová.

Re: Re: Re: Re: Re: nástřel k analýze

popolvár | 06.03.2014

Zdenek, tak teraz uz fakt neviem, co s Vami... Bud si neuvedomujete zmysel toho, co ste v prvom príspevku vlastne povedal, alebo ja neviem...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: nástřel k analýze

popolvár | 06.03.2014

ak si fakt neuvedomujete ten podvedomý manipulatívny zmysel toho, co ste hore uviedol a nebolo to myslené ani ako zart, skúska, ci provokácia, ja sa s vasím dovolením, pokúsim to rozanalyzovat, ak je záujem a ak to uz niektorí "nastartovaní" kolegovia medzitým nespravili.
Ja som to aj pôvodne takto zacal, ale potom som zvolil radsej inú reakciu, vid. odpoved hore, ak by to bol len predsa pokus o zart, ci pokúsanie z Vasej strany...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: nástřel k analýze

Zdeněk | 06.03.2014

Nerozumíme si. To je příčina. Já nechci nikoho urážet, pouze hovořím o tom, že bez důkladné znalosti védské literatury, nemůžeme plně pochopit filozofii DVTR. Na příklad Sánkhjová filozofie poskytuje výčet zákonů vesmírného vývoje na základě racionální analýzy. Entymologický význam slova sánkhya je"to,co dává jasné vysvětlení prostřednictvím analýzy hmotných prvků. Z filozofického hlediska se tohoto slova používá proto, že sánkhjový systém předkládá analytické poznání, které člověku umožní rozlišovat ducha od hmoty. Toto je filozofie pravého Kapily. Je však třeba vědět, že existoval podvodník, ateistický Kapila, kterému dopřávají slucha právě tady na Západě, zvláště v akademických kruzích. Také zde neexistuje univerzita, která by filozofii Vedánty učila. Několikrát na různých webzinech jsem se setkal s názory vysokoškoláků, kteří považují Védy za bláboly či fantasmagorie. To je třeba vzít v úvahu. Kdyby to nebylo tak vážné, tak se smíchy neudržím.

Největším nepřítelem je špatně vedená mysl. Počátky destrukce původní védské duchovní nauky, a tím i kvality lidské populace odkrývá analýza: Védské pozadí západní náboženské tradice. V zoroastrismu,židovství, křesťanství a islámu je neuznávaná védská reinkarnace. Místo ní se věří ve zmrtvýchvstání. Celibát, který védská kultura velice oceňuje, je v židovství a islámu totéž co hřích. Neví jaký je jeho význam . I bráhmána mohl být ženatý.

Jak můžete očekávat, že lidé s nedokonalým poznáním védské literatury, ať již vědci, filozofové nebo cokoliv jiného, s nejvyšším vzděláním západního typu, bude podávat dokonalé informace . A DVTR z filozofie Véd vychází. A pak jsou mezi námi jednotlivci, kteří mají schopnost vidět za ohradu hmotné přírody. Tedy ti, co vlastní absolutní poznání. Činnou složkou je vědomí individuální duše, a nikoli mozek. Mozek je pouze nástroj a nemá se skutečnou inteligencí nic společného. Skutečná inteligence, mysl a vědomí jsou nedílné části každé individuální duše. Mozek tedy není zdrojem inteligence-inteligentně jedná vědomí individuální duše. Tady je vyvrácena teorie moderní vědy, podle které je mozek zdrojem veškeré inteligence. A je toho mnohem víc. Takže o žádné urážky se nejedná.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: nástřel k analýze

popolvár | 06.03.2014

Zdenek,nebudem tu citovat, dá sa prerolovat vyssie, len to zhrniem, ako to vyznieva:
- DVTR necítajte, kaslite na nu, tú pochopia len etnickí Rusi, lebo DVTR vychádza z tu neznámych Ruských véd. Slovansko-árijské védy tiez nie, lebo sú falzifikátom.
- odporúcate indické védy, ktoré prisli do Indie zo Severie, cize dnesného Ruska, Záp. Sibíri, ci Kazachstanu (presná lokalizácia tu teraz nehrá rolu), cize sú tiez odvodené z Ruských véd.
O co sú lepsie indické védy ako DVTR, ak naznacujete, ze obe vychádzajú z Ruských véd. Na pochopenie indických uz nemusíme byt etnickí Rusi?
- plus sám uvádzate, ze treba rozlisovat, ktoré indické, lebo je tam cez 20 000 siekt, odnozí, falzifikátorov, nepochopení podstaty... DVTR je zatial jedna jediná a chvalabohu ju este nikto nestihol sfalsovat!
Mozno ste to takto nemyslel, ale vyznelo to presne tak.
Ak pri komunikácii dôjde k nesprávnemu, alebo ziadnemu pochopeniu, zodpovedný je predávatel, nie prijímatel správy. - základná poucka a pravidlo specializovaných kurzou komunikácie a techník NLP (neuro-lingvistického programovania). Preto pozot, co a ako písete. posolstvo musí byt jednoznacné, jasne zrozumitelné. V ziadnom prípade nie mätúce, protirecivé... iba ak by v tom bol zámer.
K obsahu druhej polovice príspevku sa nebudem rozpisovat, s niecím viem súhlasit, s niecim jednoznacne nie - ale to nie je nateraz témou diskusie k hlavnému clánku.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: nástřel k analýze

Pe-tri | 07.03.2014

No nevím pane Zdeňku.
Jen naprosté minimum - říkáte - cituji : "DVTR z filozofie Véd vychází" - můžete to dokladovat ? Copak lze skutečně validně říct, že nauka o třech kvalitách "dobro-vášeň-nevědomost" je základem DVTR ? Copak není nad slunce jasnější, že tyto jakési hypotetické až mystické tři aprioriní a domnělé kvality nemají se snahou DVTR, ukázat lidem, že mají (n(ě)kým jim ukradený, svobodný ) život ve svých rukou nic společného ?
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: nástřel k analýze

Zdeněk | 07.03.2014

To, že vycházejí z tajných ruských Véd se dozvíte, když budete studovat ruské autory, například Sidorova,Tišenkova, prof. Čudinova a další. Pak jsou na ruských webzinech k dispozici také publikace z jejich vědeckých ústavů, které se týkají dějin Ruska a Slovanů. Všude tam lze vnímat jasnou souvislost s ruskou duchovní naukou.

Ovšem, pokud zastáváte názor, že jde o jakési hypotetické až mystické tři apriopriní a domnělé kvality nemají se snahou DVTR, ukázat lidem, že mají (n(ě )kým jim ukradený, svobodný) život ve svých rukou nic společného? Tak to je vaše věc, vaše volba.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: nástřel k analýze

Pe-tri | 07.03.2014

Zajímalo mně k čemu jste tím studiem (nebo jakkoliv jinak) došel Vy sám. Možná chápete, že říkat druhý co mají dělat není tak úplně argument, který by Vaše stanoviska ozřejmil.
A pkud se týká rozdílu mezi DVTR a učením Hare Kršna, jen jsme chtěl ukázat na principiální rozdíl mezi - v mnoho apriorních tvrzení Hare Kršna nezbývá než věřit (nebo odmítnout, samozřejmě) a pro ty kdo uvěří, akceptovat paramparu coby proxy ve vztahu k Bohu. DTVR tohle plně neguje, proto ten údiv na těmi domnělými společnými kořeny. Hare Kršna - doktrinální učení pro věřící, kteří sami sebe odsoudí do role "podmíněného". DVTR - příležitost pro samostatně myslící. Bylo by ale to na delší diskusi, tak zkuste sám zvážit, jak doopravdy rozumíte a k čemu Vás v životě vede teze o závislém (podmíněném) vznikání vědomí.
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: nástřel k analýze

Zdeněk | 07.03.2014

Já nikomu nic nepředepisuji. Pouze nesouhlasím s vymýváním mozku pomocí masmédií. Došlo to daleko. Lest a lež jsou jejich nástroje. A to se týká i duchovní nauky.

Mně osobně pomohla znalost duchovní nauky Véd a její aplikace do osobního života - nesčetněkrát. Dokonce i v případě ohrožení života. A pomáhá mi dál. Bez této úrovně poznání bych tady dávno nebyl. Pokud si ale myslíte, že ateisté jsou jaksi výše a že jsou samostatně myslící, tak já proti tomu nic nemám. Jak už jsem napsal, je to vaše volba.


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: nástřel k analýze

Pe-tri | 07.03.2014

To jakože kdo nesouhlasí s hnutím Hare Kršna je tím pádem ateista ?
Nějak Vám nerozumím i když s tím vymýváním mozků máte samozřejmě pravdu.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: nástřel k analýze

Zdeněk | 08.03.2014

Podle mého názoru nelze Hnutí haré Krišna posuzovat jednostranně. Důležitější je jeho přínos, kterým bezezporu jsou překlady původní nezkreslené duchovní literatury . Tato literatura je nadčasová. Zkuste si od nich koupit Bhagavad-gítu takovou, jaká je. A dejte se do studia. Mužete ji číst stále znovu a znovu a vždy vám přinese něco pozitivního. Pokud bych četl sebelepší román či cokoli jiného ze světské literatury, stále znovu a znovu, to bych nedokázal. To je rozdíl mezi světskou literaturou a duchovní. Čistá duchovní literatura je stále živá, inspirující. Já sám jsem tuto knihu studoval po dva roky a stále se k ní vracím. Mimoto dvou výtiků Bhagavad-gíty od Hnutí Haré Krišna, mám ještě třetí gítu z první republiky, takže mohu srovnávat rozdíl, který bez jakýchkoliv pochyb je ,ve prospěch původní a neznečištěné Bhagavad-gíty.

Jste upřimný a zvídavý člověk. Takže vám přeji hodně úspěchu ve vašem osobním životě.

Víte, i sebedokonalejší filozof nebo spisovatel, pokud se pokouší o svůj nezávislý komentář, je pouze směšný. To právě dokážete rozlišit po samostatném studiu. Pak by měl následovat Šrímad- Bhágavatam.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: nástřel k analýze

Pe-tri | 08.03.2014

Děkuji za přání, které i já Vám upřímně opětuji. Již jsem si uvědomil stav Vaší mysli a chápu Vaše přesvědčení. Jak správně píšete, každému co jeho jest. Nechť Vám pomáhá vědomí Kršny v osobním životě i nadále. Já zatím zůstanu v pozici směšného, který se pokouší a i nadále bude pokoušet o svůj nezávislý komentář. Být oddaným, není pro mne dosažitelné. Mé religio má jiné základy.
Ještě jednou Vám upřímně pře vše nejlepší.
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: nástřel k analýze

Vlk | 07.03.2014

ovsem "tajne" ruske Vedy take nevznikly "jen tak z niceho"..ze by byly kdy Vedy tajne,o tom mi neni nic znamo..mozna jen ze se podavaly ustne vybranymi adepty a utajene pred jistymi "silami" ktere je chtely predelat,tajne ale nebyly,kdyz se dle nich a jejich vykladu zilo cela tisicileti..

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: nástřel k analýze

Zdeněk | 07.03.2014

Mistře Vlku, bez urážky. Pokud se jedná ruské Védy, je třeba přečíst aspoň články Sidorova a prof.Čudinova. Jsou k dispozici na tomto webu. Třeba ve článku: CO CHCE ZAPAD OD RUSKA? Sidorov píše:
Regiliózní reforma rozervala Rusko, Staroobřadci byli úsilím rodiny Romanovců postaveni mimo zákon. Tenkrát hořely nejen letopisy, ale i desítky tisíc uměleckých knih, spalovalo a ničilo se vše, co vrhalo stín na tuto verzi historie, kterou na zakázku ruských carů vymysleli Němci při Moskevském dvoře. A co je nejstrašnější, umírali lidé věrní Rusku, jeho duchu, odolní a nepokořitelní. Během nikoniánské duchovní katastrofy zahynul výkvět ruské společnosti. Podle údajů současné historické vědy ztratilo Rusko za půl století religiozní čistky čtvrtinu obyvatel. Nabízí se otázka-komu to bylo k prospěchu? Jistěže ne Rusku. Pak komu? Přesto se podařilo některé rukopisy zachránit.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: nástřel k analýze

Vlk | 07.03.2014

Mistr zatim nejsem,snazim se byt moudrym vlkem..od Sidorova jsem cetl vse co je,a co z toho??ja stale tvrdim,ze Vedy v indickem podani jsou zkreslene velice a ruske Vedy ze nikdy nebyly tajne..opakuji znovu,Vedy jsou nepozemskym produktem jisteho "naroda",da li se to tak rici,a byly jim upraveny na pozemske podminky tak,aby dle nich zde dany "narod" mohl zit..a on zde podle vedickych-pravych,nejstarsich Ved-pravidel zil mnoho tisicileti..
k pochopeni Ved nemusi byt clovek zasvecencem nebo mudrcem,nebo cimkoliv podobnym..ovsem mel by byt predevsim Clovekem,ktery plne vyuziva potencialu "trikrat i",rozumite li mi...takovy clovek nepodleha manipulaci zvenci a muze se soustredit na hledani stesti uvnitr...to,cim prochazelo stovky let Rusko je pouhy stripek v eonu veku,kdy zde vedicke uceni nebo jeho principy fungovalo/y..
abychom pochopili Rusko minulosti a koneckoncu i soucasnosti,chte nechte musime patrat hodne daleko dozadu...
ode mne v tuto chvili vse,Zdenku :-)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: nástřel k analýze

Zdeněk | 07.03.2014

Takže si vlastně rozumíme a to dobře.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: nástřel k analýze

Dusan | 07.03.2014

Presne si to vyjadril. Tiež si myslím ž to bude +/- tak.
Samozrejme nieje to dokázateľné aspoň zatiaľ. Ale to v podstate nevadí.

"ovsem mel by byt predevsim Clovekem,ktery plne vyuziva potencialu "trikrat i",rozumite li mi...takovy clovek nepodleha manipulaci zvenci a muze se soustredit na hledani stesti uvnit"

- toto ale je pravda aj bez dohadov o minulosti

putinuv-poradce-hrozi-pristoupi-li-us-k-sankcim-zbavime-se-us-dluhopisu-a-opustime-dolar

gorasd | 05.03.2014

http://nwoo.org/view.php?nazevclanku=putinuv-poradce-hrozi-pristoupi-li-us-k-sankcim-zbavime-se-us-dluhopisu-a-opustime-dolar&cisloclanku=2014030032

Dobre cteni

Vlk | 05.03.2014

mam malou vyhradu pouze vuci pojmu "kolektivni vina"...pokud uz operujeme v ramci KSB,GV nebo pro mne za mne Boziho Planu,tak "kolektivni vina" neexistuje,jestli tak jedine jako subjektivni "pocit" nejakeho mnozstvi lidi...

Re: Dobre cteni

Florián | 05.03.2014

Vďaka autorovi za jeho snahu. Je toho viac čo by stálo za "dobrúsenie". Na tomto mieste by som sa obmedzil k poznámke k tomu najlepšiemu a tomu najhoršiemu z tohto článku. Zhodou okolností sa obe myšlienky ocitli vedľa seba v susediacich odstavcoch.
Určite sa treba držať zásady: ak chceš zmeniť svet, zmeň seba.
No a čo sa týka "kolektívnej viny" - rád by som zdôraznil, že nič také neexistuje. Z dôvodu mimoriadnej zhubnosti takejto myšlienky umiestňujem svoj príspevok na toto miesto aby bola Vlk-ova výhrada týmto zdôraznená.

Re: Dobre cteni

Vasiľ | 05.03.2014

Kolektívna zodpovednosť - by bolo asi lepšie.

Re: Re: Dobre cteni

neznalek | 05.03.2014

Nee lepsi, ale nejlepsi...

Re: Re: Re: Dobre cteni

Vasiľ | 05.03.2014

Pozerám, že ono to tam aj bolo:
"kolektívna zodpovednosť - vina"
Takto je tá "vina" už tam na dostatočne pravej miere.

Re: Re: Dobre cteni

popolvár | 05.03.2014

konkrétne je tam uvedené: "Zmenou seba, zmenís aj svoje okolie... ...kolektívnej zodpovednosti - viny sa nezbavís".
Ako to bolo myslené: "Vrana k vrane sadá, rovný rovného si hladá."
Kazdý svojim nastavením, svetonázorom, morálkou, nieco robí správne, nieco zanedbáva, voci niecomu sa "prehresuje"... Nikto nie je sám, kazdý je zaclenený v nejakom kolektíve, spolocenstve (od rodín, kamarádskych spolkov, cez prac. kolektívy,..., az po celé komunity a národy... kazdá takáto úroven spolocenstva má urcité konkrétne, spolocné znaky, kultúru, morálku, algoritmy správania sa a reakcií, klady aj zápory. Rovnorodé sa pritahuje, odlisné sa vypudzuje, odlucuje., tak sa vytvárajú a utuzujú kolektívy (o tom dopodrobna v materiáloch o komunikácii, NLP, a pod.)
takisto: "Kto chce s vlkmi zit, musí s nimi vyt!" Aj na spln mesiaca... A ak to povazujes za nesprávne, ci hlúpe, tak tú svorku svojím pochopením, svojou zmenou bud zmenís (aj oni si uvedomia, ze vyt na úplnok mesiaca je "blbost", alebo svorku opustís, lebo ta zozerú... A vsetci hovoria, tí vlci sú ale blbci, ked vyjú na mesiac... (a mozno len jeden z nich vyl...) Nikto nepovie: to len ten jeden je sprostý, len on vyje.
Co tým chcem povedat? Len to, ze väcsinou sa v prvom rade posudzuje kazdý kolektív a az potom, ak vôbec, konkrétny jednotlivec. Po príklady asi nemusím daleko: Démonizácia Ruska a Rusov ako národa - kolektívu; USA sú hajzli (a isto sa to berie, chápe v jednom supe vsetko: od Obamu, cez CIA az po posledného vyzratého cernocha), cigánske etnikum je neprispôsobivé, slovenský hokejový tým sklamal na ZOH v Soci, Nemci sú fasisti atd. Vzdy sa to v prvom slede posudzuje, nálepkuje ako celok. Takze mi nevravte, ze nieco ako kolektívna zodpovednost neexistuje. Pri subjektívnom posudzovaní sa to vzdy zacne ako kolektívna zodpovednost - vina (vina ako synonymum zodpovednosti) a casto to pritom aj zostane. Pár výrastkov nieco vytrieli a hned je posudzovaná starsími celá mladsia generácia : "Tá dnesná mládez je ale nevychovaná..."
Este stále chcete tvrdit, ze kolektívna zodpovednost neexistuje?

Re: Re: Re: Dobre cteni

Vlk | 06.03.2014

to je ovsem jine kafe-kolektivni zodpovednost beru,kolektivni vinu ne..zodpovednost je prece absolutne neco jineho nez vina,abychom si to ujasnili...zodpovednost je dana S/Tvoritelem,vina je umele vnucovana systemem a jejimi slouhy a pohunky...

Re: Re: Re: Re: Dobre cteni

popolvár | 06.03.2014

na tom sa môzme dohodnút, tú vinu som dal preto, ze slovo zodpovednost uz u vela ludí vytvára iný obraz, iné asociácie - napr. správaj sa zodpovedne, atd.
Kým tu som mal predovsetkým na mysli zodpovednost = ponesenie, prijatie následkov...

Re: Dobre cteni

udo | 05.03.2014

Nechápem Vlk.
Ak sa niekomu z Vašej rodiny niečo stane, ak niekto z vašej firmy podpáli spoločný sklad, azda sa Vás to týkať nebude?
Plavíte sa loďou a niekto ju navŕta, či nepozornosťou, samoľúbosťou na ľadovec navedie..
Vždy do veľkej miery zdieľate osud tých kolektívnych osobností, v ktorých sa nachádzate.

Pravdu máte v tom, že vždy ide o MIERU individuálneho "prispenia"(zásluhy, či viny) ku "konečnému stavu".
Objektívne tam istá miera vždy nevyhnutne bude.
Či si to jedinec uvedomí, alebo je zúčastnený len podvedome, na výsledku nič nemení.
Ba čo via c.. ak "len" stereotypne ide s davom, nesie (vzdaním sa, deLegovaním svojho práva myslieť a konať) isto objektívne väčší diel zodpovednosti ako ten, čo "temne" koná vedome momentálne iba z toho dôvodu, že to považuje pre celkové "dobro veci" za nevyhnutné. T.j. urobil od davovej psychózy, kultu veľký krok vpred. I keď narazil na fragmenty míny macchiavelizmu..teda zatiaľ nenašiel lepšie riešenie, no aspoň sa o to pokúsil, či dokonca(začiatku) stále hľadá..

Deformácia výkladu dnešného práva zašla v realizácii svojich cieľov atomizáciea "homogenizácie" biomasy tak ďaleko, že sa snaží negovať aj "nos medzi očami"..a o úroveň ďalej v myslení, BIOSe aj hmat..ak chápete..
Preto sa nie nadarmo odborne medzi tzv. právnikmi vravieva:
"Cieľom nie je právny štát, ale štát právnikov"..
Virtuálne absurdum kultu hádky nekonečna miliárd interpretácii subjektívnych produktov mysle, miesto vedeckého uhádnutia, hľadania metód približovania s a k jednej objektívnej realite.

Toľko k šarlatánskym parazitom na produktínej časti spoloCnosti..
..samozrejme nič proti skutočným právnikom, ekonómom, filozofom, psychológom, sociológom, historikom..snažiacim sa o objektívne hodnotenie reality z pohľadu tendencii dominantných socionaturálnych procesov a modelovanie celospoločensky prospešnej budúCnosti.
No na uniVERSitách pre plebs a medzi ich absolventami takých ľudí veľmi ťažko nájdete.

Úlohou školstva totiž bolo z pozície jElít vždy eliminovať tvorivý potenciál najlepších z populácie. Svoju konkurenciu včas podchytiť a použiť proti tým, ktorým chcela..pomôcť mala..ako dobromyseľní zombikňaazi v seminároch.. Úplnej spodine západnej, skryto kastovej spolonectnosti zasa musela jElita sprostredkovať pojmový aparát "osobného zlyhania", či "hriechu" a pod., ktorý umožňuje ovládať dav už asi nejedno tisícročie.

Predtavte si, že by sa napr. takí vrcholoví šachisti zaoberali spoločensky prospešnou prognostikou.
Rýchlo máte “problém” ako mafián manipulujúci burzu a štatisticky + - dostatočne pre svoje potreby celý trh. T.j., vytvoríte mechanizmus včasnej detekcie talentovaných jedincov a ich koncentrácie v krúźkoch s masívnym sponzoringom napr. zo strany nejakých finančných inštitúcii. Len ako “btw.úzus” v kluboch..
Krútite hlavou nad tou “konšpiráciou”(lat.herm.: hľadanie súvislostí v odlišnostiach)?
Samozrejme ..bavíme sa Vlk o hyppoThésis..
No nie len tak celkom..

Skutoční manažéri sú totiž opačne, ako si dav myslí,
1. technicko-prírodovední inžinieri. Až po nich nasleduje tzv.
2."humanitárna inteligencia", topiaca sa v 1000+1 nociach, v subjektívnych nevedeckých variantách "neexistujúcimi šéfkami" sprostredníkovanej ilúzie. Za nimi
3.banksterské klany a až potom
4."úzky" technickí špecialisti dnešných hierarchicko titulovaných pseudouniVersít, manipulovaní sociálno-inžiniersky vyškolenými zombiMannaHormi.
Tam niekde sa aj infernálny kruh epilepy kultu epikalypsó uzatvára..

Toľko ku kastovej štruktúre otrokárskeho konceptu “samo”riadenia podvedomia masy, staršieho ako gate..ako plienky biblie.
Preto je tvorenie osudu a všetko s ním spojené, záležitosťou VŽDY kolektívnou.

Btw. Vlk..ak by Češi(alebo Slováci) boli všade po svete známymi mafiánmi, teroristami a Vy by ste sa nesnažil tento národ všetkými možnými prostriedkami poľudštiť, ak by ste sa od nich nedištancoval, či dokonca sa verejne ku nim hlásil, mohli by ste azda očakávať od akejkoľvek ich obete zľutovanie?
Asi tušíte, na akú národnosť..a presnejšie vyznavačov ktorej prastarej ÜbermenschAdeológie narážam?
Tak-tak..bez vetra sa ani vánok nepohne..
Ako zodpovednejší z RaBinských zrúd, podľa Knihy novšej, plačúc nad osudom vždy spravodlivým, správne vravievajú:
“Tí ktorým dané bolo svetlo národom niesť a oni temno nesú, horšími osla s knihou na chrbte, škvrnou podoby ľudskej sa stali, keď psteňu moci hold, noci dušu svoju dali”

Brú a pekné sny
u.

Re: Re: Dobre cteni

Vlk | 06.03.2014

v poradku,psal jsem uz vyse,ze kolektivni zodpovednost ano,kolektivni vinu ne...vina je neco "umeleho",cim system spoluovlada sve ovecky..ja nepouzivam ani vetu-"kazdy je nahraditelny"-protoze vzhledem k jedinecnosti a originalite kazdeho cloveka ci humanoidni bytosti jde o pitomost,mereno logikou...takze ano-zodpovednost ano,vina ne...zatim jsme v dimensi-a ne bez duvodu- kde kope kazdy clovek predevsim za sebe a to se pak sklada do mosaiky....Jednota nas teprve ceka,az se zde "osvedcime"

Re: Re: Re: Dobre cteni

udo | 06.03.2014

Plný súhlas:
Zodpovednosť áno, vina nie.

a

Každý je síce jedinečný, no o úroveň ďalej zároveň je, logicky musí byť nahraditeľný.

Všetko je pravda(v nejakej z existujúcich potenciálových matíc) a ide vždy hlavne o identifikáciu(rozpoznanie úrovne chápania dialektického partnera), na ktorej by daný výrok mohol platiť.
Podobne, ako pri cvičenich v starých ješivách..

Tým zároveň definujeme spôsob kódovania komunikácie a naviažeme kontakt, vzťah.
Nasleduje proces objektívnej optimalizácie automatizmov podvedomia(emocných modulov) a..nachádzanie funkčnejších riešení rozlíšených podstatných príležitostí(výziev, vízii, "problémov").

T.j. širšia, kontextuálne..konštelačne hlbšia reinterpretácia počiatočného "problému"..výzvy..príležitosti
Vízia-proGnóza..avšak nie až tak úplne v zmysle "kánonickej" gnostiky, ak chápete Vlk.
Dik za Echo.

Re: Re: Re: Re: Dobre cteni

Vlk | 06.03.2014

Jasne a ciste..vase clanky a komenty zde ctu s velkym zaujetim a uspokojenim,nebot jsem poznal,ze mezi "vami tady" jsem nasel svuj pradavny kmen ve kterem jsem zil a kdy jsem se "citil" nejlepe...jestli mi rozumite...nahraditelnost ano,ve smyslu pokracovani puvodni myslenky,kterou uskutecni "ten ktery nahradi toho pred nim",ovsem bude to pokazde jinak,ne jako stroj,kteremu pouze staci vymenit jeden sroubek za druhy,ale vzdy zustane strojem,prave pro ten "stereotyp obycejne nahraditelnosti"

Re: Re: Re: Re: Re: Dobre cteni

udo | 06.03.2014

Ano..
a iste by sa to dalo aj hodne ďalej, hlbšie rozvinúť.

Aj nato príde "čas",
čo skrýva sa v ne(?)konečnej hĺbke
všetkých spolu, v nás.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Dobre cteni

GOR-AS-D | 06.03.2014

Chcelo by to nejake stretnutie normalnych jedincov :D

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Dobre cteni

popolvár | 06.03.2014

sak sme sa tu stretli viac-menej...

Re: pro uda

Soraja | 09.03.2014

Prvně omluva za (ne)přiměřenost mého dotazu...vůbec si Vás, udo, neumím představit jako živou bytost (chybí mi v mé vjemové databance alespoň z části ekvivalentní obdobný zdroj). Občas mám z Vás pocit, jako byste byl program, nikoli živý tvor....máte minimální nebo téměř žádný emoční rozkmit +,-, a sumu vědomostí, schopností...ve vašich příspěvcích....

Re: Re: Re: Re: Re: Dobre cteni

Maros | 06.03.2014

Vlk ani stroj nieje nahraditelny tak ako si predstavujete aj stroj ci robot su jedinecne bohuzial jeto fakt. Navonok rovnaky ale nerobi presne to co ten pred nim nech sa snazite kolko chcete. Cim zlozitejsi tym viac odchyliek ma.

Zdravim Slovanov.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Dobre cteni

Vlk | 07.03.2014

ja myslel tim strojem zakladni mechaniku,nikoliv slozite kyberneticke zarizeni-u te zakladni mechaniky je rozpor mezi nahraditelnosti stroje a cloveka videt nejvic

Re: Re: Re: Dobre cteni

Pe-tri | 07.03.2014

Cituji Vás - zatim jsme v dimensi, kde kope kazdy clovek predevsim za sebe a to se pak sklada do mosaiky ...
Tak tady osobně navrhuji velkou opatrnost a repromyšlení ve smyslu udova- jsme na jedné lodi. Ta loď se jmenuje RASA (mírněji NÁROD) a kdo si ji neuvědomuje, může se dočkat hodně nečekané havárie. Je to na delší diskusi, ale přehlížet "povahu" našeho podvědomí může být osudné...

Re: Re: Re: Re: Dobre cteni

Vlk | 07.03.2014

souhlas,kopeme kazdy za sebe v ramci rodiny,pratel,lidi sveho naroda,rasy a posleze i cele Zeme...dal uz by to byly jen me domnenky,ktere mohu podlozit pouze a toliko svymi zkusenostmi

Re: Dobre cteni

popolvár | 06.03.2014

vlk, tu este jedno vysvetlenie aj pre ostatných, aby nedoslo k zmäteniu. Uviedol si: "vyhradu pouze vuci pojmu "kolektivni vina"...pokud uz operujeme v ramci KSB..."
Práveze ak operujeme v rámci KSB, tak ten pojem kolektívnej "viny", presnejsie a správnejsie, ako bolo vysvetlené nizsie - kolektívnej zodpovednosti je plne v súlade s KSB minimálne z hladiska systémov a supersystémov. A ich vzájomnej vlozenosti, ci "objatí mensieho systému väcsím... Pôjdeme zostupne od väcsieho k mensiemu: Vesmír, Zem, kontinent, krajina, okres, mesto, rodina, clen rodiny, jednotlivé casti (orgány, údy, systémy) jednotlivca, tkanivá jednotlivých údov, orgánov..., bunky jednotlivých tkanív, atd.
Az po akú úroven subjektívne manipulatívne budeme odmietat kolektívnu zodpovednost? Kolektív ako systém jednotlivých ludí - tu kolektívna zodpovednost nie, ale kolektív ako systém jednotlivých orgánov, údov uz kolektívna zodpovednost áno?
Celý ten problém je z toho, ze vela tzv. filozofov, humanistov a moralistov sa pozerá na svet z pozície "JA.centrizmu" - ako keby clovek bol stredobodom Vesmíru. Z tohto pohladu, je odmietanie kolektívnej viny pochopitelné a vzdy by malo íst o konkrétnu zodpovednost konkrétneho cloveka - jeho osobnú mieru zodpovednosti za daný kolektív.
Ale tak ako nikto v prípade osobnej zodpovednosti jednotlivca = kolektívnej zodpovednosti systému - kolektívu orgánov a údov daného jedinca nebude posudzovat osobnú zodpovednost pravej, ci lavej ruky, nosa, úst... takisto nemusí posudzovat hierarchicky cloveku, ludstvu nadradený systém osobnú zodpovednost jeho súcastí...

Re: Re: Dobre cteni

Vlk | 06.03.2014

no,pokud beru v uvahu VZ-Vesmirne Zakony-tak jsou nadrazeny jakymkoliv jinym...paklize pocitam "nas" Vesmir jako nejvyssi velicinu nebo scenu,na ktere se vse ostatni odehrava..opakuji znovu,zodpovednost ano,o tom vlastne pojednava hned nekolik VZ,ale kolektivni nebo i jenotliva vina tak jak ji podava soucasny system je tudiz vylozene umelym systemovym "vynalezem",kterym si system zajistuje dalsi generace dodavatelu energie-ktera ho ma dal a dal udrzovat v chodu...
tam kde je zodpovednost je cokoliv podobneho vine zbytecnost,a Vesmir zbytecnosti nevytvari...

Re: Re: Re: Dobre cteni

popolvár | 06.03.2014

bingo! a v tomto duchu to udo uz viackrát, nielen konkrétne k tejto téme naznacil, nasmeroval, a presne takto som to uvádzal aj ja.
Preto je dôlezité pracovat s DVTR a ostatnými materiálmi KSB, takto sa ujednotia konkrétne obrazy a významy k jednotlivým slovám. Preto je aj v úvode DVTR napísané, ze jej snahou je aj byt zjednocujúcou publikáciou - medziodborovou - stmelovacou...

Re: Re: Re: Re: Dobre cteni

Maros | 06.03.2014

Fesaci pokial nezjednotite obraz slova tak sa nikdy nedohodnete.
Aj ked vsetci brblete otom istom.
Nechcem Vas urazit. Sem svama.

Zdravim Slovanov

Re: Re: Re: Re: Re: Dobre cteni

Vlk | 07.03.2014

vsak uz jsme se shodli :-)

Re: Re: Dobre cteni

jill | 09.03.2014

"JA.centrizmu" - ako keby clovek bol stredobodom Vesmíru"- právě, že je, ale ČLOVĚK-takovým je člověk, jenž si uvědomil sám sebe t.j.že je vědomým vědomím, prožívám Sám sebe jako jenodtu s Univerzem/bohem Otcem, a několika málo lidem se to i zdařilo a daří "uvědomit se,prožívat se jako vědomí", dokonce se stali i avatáři púvodních náboženství, nežli bylo uchváceno a zaplaveno nevědomými si sama sebe jedinci platí to pro všechny "-í,-izmy"
ale "komu není shora dáno v apatike nekúpí"-nemáteli napra-cováno v duševní oblasti, tak to asi nepochopíte ani rozumem ani se nesetkáte s takovou situací ve vašem životě prostě neuvěříte i kdyby jste si "sáhli do rány pravého boku Krista".
yde není na místě filosofování, ale praxe dennodenní a přímý styk s takto "realizovaným" jedincem, který z vás- padlé duše - sejme
nečistoty/hříchy, nevědomost, "uvidí-li" Buh jste-li úpřímným ve snaze o odstranění nevědomosti, bude vám pomoženo shora"počnete získávat vhled" do situací,
vidím, že se tu snažil i p. Zdeněk, ale moudřejší ustoupí, nemá za potřebí někoho přesvědčovat, údělem člověka je spoznat sám sebe, tak zní odkaz předkú

Re: Re: Re: Dobre cteni

Pe-tri | 09.03.2014

"Vznešený pravil: Jak zřeknutí se činnosti, tak činnost s oddaností vedou k vysvobození. Z těchto dvou je však oddaná služba lepší než zřeknutí se činnosti."
Jen dodám, že zde se pod pojmem vysvobození myslí obsah slova OSOBNÍ SVOBODA, zbavená soukromých (davově/podvědomě podmíněných) iluzí a strachů ze života. Typickým literárním představitelem takového vysvobozeného je například Švejk. Snad jsem se vyjádřil srozumitelně.
P.

Přidat nový příspěvek