Alexandr Makedonský a Starověká Rus

Alexandr Makedonský a Starověká Rus

Igor Jadykin, 03.10.2011

Mnoho úspěšných dobyvatelů dříve nebo později začne hledat stále silnější a více smrtící zbraně, a dříve nebo později přijdou do Ruska a jejich kariéra tímto obvykle, jak se říká, končí. Samozřejmě, že tyto zbraně dávno existují ...

 

Doktor filozofie Valery Nikitič Demin byl jedním z mála skutečných vědců, který svou každodenní tichou ale velmi důležitou prací, po částečkách spojoval po staletí ztracenou nit národních a světových dějin a vrací nás k našim kořenům, k velkému tajemství kolébky lidstva – Hyperborey.

 

Byl to on, kdo před několika lety představil čtenářům pravlast moderní civilizace. Byl to on, kdo pootevřel tajemství skoro „genetické“, mírně řečeno, „nelásky“ Evropy k Rusku. Byl to on, kdo první odhalil důvod, proč si na Rusi vážili a ctili, například, Alexandra Makedonského. Když byl ten materiál připraven k tisku, Valerij Nikitič zemřel. Bude však památkou na tohoto významného vědce, spisovatele a patriota.

 

Co lze nalézt v dalekých krajích

Na průčelí katedrály ve městě Vladimir, postavené v letech 1194-1197n.l., je reliéf, který zobrazuje let Alexandra Makedonského po obloze. To znamená, za prvé, že velký generál byl ve starém Rusku extrémně populární a že ho lidé považovali téměř za svatého. A za druhé, jako jediný „dobyvatel světa“ v historii měl v povědomí lidí schopnost vznášet se nad zemí.

 

Byl opravdu legendární vůdce v Rusku? A co hledal na dalekém severním okraji? Na tyto otázky se pokusil odpovědět Valerij Demin v knize Hledání kolébky civilizace.

 

Od nepaměti v Rusku existují pověsti, že se Alexander Veliký po dobytí Indie a rozmluvami s místními mudrci nevrátil zpět do Řecka, ale s malou skupinou zamířil k severu kvůli hledání legendárního Bílého ostrova (Hyperboreje), s cílem nalézt tajemství nesmrtelnosti. V knize "Kreslená kniha Sibiře", kterou sestavil vynikající historik a geograf z XVIII. století Semjon Remezov, je na mapě vedle dolního toku řeky Amur napsáno : "Na toto místo král Alexander Makedonský došel a zde schoval pušku a zanechal zvon."

 

Z klasické verze světové historie víme, že dobyvatel světa ve svých dobývacích kampaních směřoval přísně na východ. Pokud však pečlivě čteme svědectví starověkých historiků, všimneme si, že vítězné stopy z nějaké neznámého důvodu vedly Alexandra Velikého neúprosně na sever. Stalo se to i v Persii, kde poté, co porazil Dariuse, Řekové se zdánlivě vrhli za ním, ale Alexandr překročil nedobytný Hindúkúš a ocitl se ve střední Asii, a dosáhl až na současný Samarkand. Tak to bylo i v Indii, kde se vojáci velikého velitele pohybovali nevysvětlitelnými kličkami, ale často se pohybovali více a více na sever.

 

Pro vysvětlení "podivného" duchovního a strategického "pohazování" velitele nebudou svědectví historiků stačit. Nemůžeme nebrat v úvahu vědění národů, které si Alexander podmanil, jehož sláva a folklór učinily neporazitelného cizince legendární, téměř mýtickou osobou. Právě ústní tradice dávají takové podrobnosti a detaily, jaké chybějí v historických kronikách. Můžeme důvěřovat takovým zprávám? Alespoň podle Plutarcha, ve "Srovnávacích biografiích," Alexander klade velký důraz na ústní a tajné vědění. Jednou, když náhle zjistil, že jeho učitel - velký Aristoteles - otevřel oponu k takovým posvátným znalostem, okamžitě vyčítal v dopise svému učiteli: "Alexander Aristotelovi přeje prosperitu! Jednal jsi nesprávně zveřejněním výuky určené pouze k ústními podání. Čím se budeme my lišit od ostatních lidí, pokud se tyto tajné doktríny, na kterých jsme byli vychováni, stanou společným poznáním? Rád bych vynikal ne tolik svou mocí, jako poznáním vyšších věcí. Buďte zdráv."

 

Takže, nejvyšší posvátné vědomosti jsou pro žáka Aristotela důležitější, než kterékoli z brilantních vítězství na bitevním poli! Ale jaká tedy jsou tajná poznání, která byla pro Alexandra drahocenná? V neposlední řadě posvátné informace o starověké vlasti na severu a jejím vysokém vědeckém a technologickém vývoji (zejména ve vojenské oblasti). Starověká civilizace na severu, nazývána Helény Hyperborejskou, dosáhla v dávné minulosti v rozvoji nebývalých vědeckých a technologických výšin, vládla na zemi, nad zemí, pod zemí a pod mořskou hladinou, zvládla umění pohybu ve vzduchu raketami a jinými letajícími aparáty, mohla používat různé formy energie, štěpit atomové jádro, vytvořit paprskové a jaderné zbraně.

 

Je zde řeč o velké magické Triádě Starověku, která po celou dobu nedává spát vládcům různých dob a národů. Řeč je o Nesmrtelnosti, Absolutní zbrani a Univerzálním vědění.

 

Vládce jádra

Alexander byl nazýván ještě v průběhu jeho života králem Vesmíru. Je zřejmé, že každého, kdo byl ověnčen takovým titulem, v první řadě přitahovala Absolutní zbraň. O této zbrani dostatečně podrobně vyprávějí staré příběhy z velkých bitev bohů a hrdinů - Řecká "Titanomahija" a "Gigantomahija" indické "Mahábhárata" a "Ramájána", a dokonce i další východní a dokonce severoevropské zdroje. Jen se člověk musí naučit vidět, jako Valerij Demin, v informacích neznámých vypravěčů, a zahalených do hávu symboliky, přesné informace o prastaré minulosti.

 

Indoevropské eposy a folklór jsou plné narážek o používání v mnoha krvavých válkách, které vedly Indoárijci, vynikající vojenské techniky a tajemné zbrani ničící všechno. Ve starověké indické literatuře pro ni existuje speciální termín - Astravidža. Existujícími klasickými příklady jsou obrazy, obsažené ve velkých starověkých indických epických básních - "Mahábhárata" a "Ramájána".

 

"Mahábhárata", například, popisuje "zbraň Brahmánů", jejíž popis jasně připomíná výbuch jaderné nebo termojaderné bomby. Báseň vypráví o tom, jak svítící projektil se září ohně, ale bez kouře, byl vypuštěn na nepřítele. Hustá mlha náhle pokryla armádu, všechny strany horizontu se ponořily do tmy, objevily se smrtící víry. Mraky se s řevem hnaly do výšky po obloze. Země, spálená ohněm zázračné zbraně, zdálo se, zešílela: sloni, hořící v plamenech, se hnali s řevem a hrůzou. Tisíce vozů, válečných zvířat a lidí byly spáleno, spáleno obrovským výbuchem. Zbraň se vypouštěla velkou "železnou rukou", která vypadala jako gigantický posel smrti. Není těžké uvidět v tom tvar moderní rakety s jadernou hlavicí.

 

V řeckých mytologických příbězích je výslovně uvedena Hyperborea, kde jak se zdá probíhala epochální bitva. Římský astronom II. století n.l. Julius Gigin říká, že po rozhodném vítězství, které zajistili bohové z Olympu, schovali zázračnou zbraň v Hyperborei. Gigin říká, že všeničící "ohnivý šíp" a perun (blesk) Jupitera pohřbil bůh slunce Apollo „v hoře Hyperborea“. Podobné je to i s bleskomety, se kterými „Olympijci“ porazily Titány, ty byly i u dalších společníků Zeuse. Ale po smrtící válce se Pán Olympu obával, že zázračné zbraně umožní jeho bratřím a sestrám stát se jemu, nejvyššímu vládci, rovnými. Krotitel hromu by měl být jen jeden! Proto všichni ostatní bleskomety odevzdali, které nejsou nepodobné laserovým puškám a kulometům Hollywoodu.

 

V Burjatské verzi příběhů o Geser Chánovi (také běžná mezi Tibeťany, Mongoly, Tuvinci, Altajci, Ujgury) se mluví o tom, jak nepřátelé Gesera, sharagolští chánové, poslali na jeho lidi železného ptáka, podobného obřímu letadlu. Ale byl zničen "ohnivým šípem", více než podobným moderní protiletadlové raketě (překlad Semen Lipkin):

 

Od velkého palce veliká síla je daná ohnivému šípu!

Osm horních výšek prošla, Střásla je ke dnu,

Sedm hlubin a nížin rozechvěla, Střela je prorazila skrz na skrz.

 

Alexander Makedonský hledal takové zbraně na začátku v Indii, kam vstoupil po dobytí Baktrie a Sogdiany, a pak dle pokynů strážců starých znalostí a tradičních ústních podání - daleko za jejími hranicemi - na severu. Proč? Argeadova dynastie, ke které patřil Alexander, odvozovala svůj původ přímo od Hérakla. Proto jako král, který měl za cíl dobytí světa, rozhodl se pokračovat cestou největšího hrdiny Illiady. Přípomínám, že Héraklés vítězně dorazil na Daleký Sever k hranicím Hyperborei, díky čemuž získal přídomek "Hyperborejský".

 

Vzhledem k tomu, že sám sebe považoval za přímého potomka Hérakla a také uctíval, jako každý Makedonec, boha vína Dionýsa, Alexander dobře věděl, že ještě předtím, než se ti dva objevili na Balkáně, oba hrdinové napadli Indii. Z hlediska klasické historie se může jednat o dobu migrace árijských kmenů ze severu na jih.

 

Jak vypadala absolutní zbraň nebylo nikdy velkým tajemsstvím, až do dnešního dne to můžeme vidět na ikonografických obrazech. Bleskomet Indra - Vadžra - se stal předmětem náboženského uctívání v hinduismu a v buddhismu, a zejména v lamaismu. Předpokládá se, že Indra v zájmu bezpečnosti od zlých lidí a zlých úmyslů svěřil tajemství své ohnivé zbraně Buddhovi. Mimochodem, úkol obránit zbraň před lidmi prochází jako červená nit epickými texty "Mahábhárata" a "Ramájána". Pouze ve výjimečných případech, v rozhodujících bitvách a bojích bohové dočasně bleskomety svěřovali svým oblíbencům. Jindy lidé měli z těchto zbraní mít strach. Bylo jim dovoleno, aby se jim klaněli, ale vlastnit je – nikdy. Takže otázku nešíření jaderných zbraní na Zemi poprvé otevřeli bohové starověkých přesídlenců z Hyperboreje.

 

Na některých starověkých obrázcích řeckých postav lze vidět podobné zbraně v rukou Zea. Jsou velmi podobné Vadžře. Modely a nákresy vynálezu árijských bohů prokazují nepopiratelný fakt jejích existence, ale nepřibližují nás k odhalení principu mechanismu jeho působení. Jaká energie byla používána, kde a kdo vytvořil mistrovská díla tohoto vojensko-technického myšlení - to vše bylo záhadou už v dobách Alexandra Makedonského.

 

Tajemství Babylonu

Nicméně, vládce tehdejšího světa věděl, že poznání by mohlo zůstat v paměti profesionálních strážců starých znalostí - žreců a dalších duchovních v dobytých zemích: indických bráhmánů, perských zoroastrijských mágů, chaldejských mudrců Babylonu. Jak se makedonská armáda dostávala do vnitrozemí Asie, Aristotelův žák Alexandr nemohl nekomunikovat s držiteli posvátných znalostí. Nejprve odhalili svá tajemství babylonští kněží. Oni sami prohlásili mladého vůdce "králem Všeho": tak se tradičně nazývali vládci Babylonie-Asýrie. To se stalo, když makedonská armáda bez boje vstoupila do Babylonu - největšího a nejznámějšího města starověkého světa. Starověcí historikové připomínají, že "král zůstal ve městě déle než kdekoli jinde." Babylonská elita zjevně dost trpěla násilím implantovanými perskými normami a cizí kulturou, takže Makedonce viděla v roli osvoboditelů a přijala osvíceného a zvědavého cara Alexandra, který si vážil starého náboženství a tradic Mezopotámie.

 

Chaldejští žreci-mágové byli považováni nejen za kvalifikované astronomy, astrology a věštce. Měli důvěrné znalosti, jejichž původ se ztrácel v tajemných hlubinách minulosti. Chronologii historie lidstva Babyloňané počítali od nějakého reálného bodu a v době Alexandra Makedonského téměř čtyři sta tisíc let nazpět, zaznamenávali kosmoplanetární katastrofy, které kdysi otřásly Zemí. Právě od nich se Alexander hodně naučil, věci nedostupné běžným smrtelníkům. A kromě toho, pokořitel světa dostal k dispozici staré dokumenty a mapy, které ho nemohly neuvést do rozpaků.

 

Jak předpokládá Valerij Demin, ve starých rukopisech Babylonu byly obsaženy posvátné informace, které nebyly určeny pro pouhé smrtelníky, o dávné minulosti Země o celého Vesmíru, o bezpočtu vnímajících bytostí, rozptýlených ve Vesmíru , o různých kontaktech mezi nimi, o nesmrtelné substanci - zdroji univerzálního vědění, rozsetého po celém nekonečném světě, o způsobech spojení s absolutní moudrosti staletí a tisíciletí, o rasách a civilizacích, které předcházely pozemskému lidstvu, a konečně o dosažení nesmrtelnosti, věčného mládí a ovládnutí nevyčerpatelného energetického potenciálu Univerza, a také plánu na vytvoření absolutní zbraně.

 

Mapy, na nichž byla zobrazena planeta Země v různých historických obdobích své existence, s obrysy kontinentů lišícími se od dnešních, čekaly ještě neuvěřitelné peripetie v jejich dlouhé, složité a komplikované existenci. Po záhadné smrti třiatřicetiléteho Alexandra Velikého se mapy dostávají do Jeruzalémského chrámu, odkud je po první křížové výpravě rytíři-templáři odvážejí do Evropy a po porážce řádu se dostanou do rukou svobodných zednářů a dalších adeptů tajných organizací, z nichž se informace o záhadách dávné historie malými dávkami uvolňují pro středověké mořeplavce (Kolumbus, Willem Barents, turecký admirál Piri Reis, atd.), pro kartografy (Mercator), pro lovce univerzálního vědění (Nicholas Roerich, Alexander Barchenko). Vyspělé starověké technologie a absolutní zbraň vyvolávaly velký zájem i u nacistického gestapa - ústavu Ahnenerbe ("Rodové dědictví"), a sovětské VČK - OGPU - NKVD – KGB...

 

Pokořitel Avesty

Další informace o posvátném vědění Alexander získal z ústních indických textů, kde jsou všechny podrobnosti o mocné zbrani indoarijských bohů. Perské strážce starých znalostí za jejich mlčení dokonce vystavil těžkému mučení a nakonec je popravil. I když všechno, co oni tak pečlivě chránili ve svých moudrých hlavách, už dávno bylo přesunuto na pergamen a dalo vzniknout jedné z největších a nejstarších knih lidstva - Avestě.

 

Stejně jako v rukopisech babylonských, i tady se vyprávělo o krásné severní pravlasti Árijců - Ar'jana Vedža ("Árijský prostor"), kde kdysi vládl Zlatý věk a žili tam šťastní lidé, kteří nevěděli o chudobě, sporech ani nemocech. Pak se najednou všechno změnilo: na Zemi udeřila globální katastrofa a Sever stal ledovou pustinou. Avesta zachytila vzpomínky na tyto prastaré události ve výrocích starověkého íránského nejvyššího božstva Ahura-Mazdy: "Jako první nejlepší z míst a zemí, které jsem vytvořil já, Ahura Mazda, byla Ar'jana Vedža ("Árijský prostor") Dobré Datie. Nicméně, v kontrastu k tomu, vytvořil smrtící Anchra-Man'ju červeného draka a dévami stvořenou zimu. Tam je deset zimních měsíců a jen dva letní, ale jsou studené pro vodu, studené pro zemi, studené pro rostliny. A je tam střed zimy, a když zima skončí, pak je hodně povodní."

 

Informace o deseti zimních měsících a dvou letních jen potvrdila Alexandru to, co mu řekli v Babylonu chaldejští žreci. Přesto mu Avesta ukázala něco tak nového, že „pán světa“ nařídil tuto knihu zničit, aby se k jejím tajemstvím nikdo další nedostal.

 

Základem textu této svaté zoroastrijské knihy bylo kázání legendárního proroka Zarathuštry. Zarathuštra byl skutečnou historickou postavou. Za místo jeho narození se v různých obdobích považoval Ázerbajdžán a také části střední Asie (starověká Baktrie). V posledních letech se začalo uvažovat, že domovem proroka je (po objevu ruských archeologů starého obranného průmyslového a náboženského komplexu na jižním Uralu) Arkaim, který sloužil jako tranzitní místo na cestě migrace Árijců.

 

Podle tradiční Pahlavího chronologie, velký prorok a zakladatel Zoroastrismu žil o 258 let dříve, než Alexander Makedonský (v VII.-VI. století před naším letopočtem). Nicméně, starověké zdroje nám říkají, že Zoroaster pocházel ze severního okraje (dle Řeků a Římanů z Hyperboreje): "Říká se, že Zoroaster je o 6000 let starší než Platón, /…/ jakoby se na pevninu přepravil přes velké moře."

 

Všimněme si, že první kompletní edice Avesty měla dva miliony veršů rozdělených do 1200 kapitol. Byla napsána nesmazatelnou zlatou barvou na 12.000 kravských kůžích, obzvláště jemně zpracovaných. Těžké svitky byly uloženy v hlavním Zoroastrijském chrámu hlavního města perských králů, v legendárním Persepolis. Když Alexander Makedonský porazil Daria a vydrancoval hlavní město Peršanů, nařídil zničit hlavní svatyni uctívačů ohně a na jejích troskách Avestu spálil, a popel nechal rozptýlit do větru. Dosud není známo, zda někde existuje další kopie této knihy. Legenda vypráví o několika exemplářích, z nichž dokonce jeden kus byl údajně převezen jako trofej do Řecka.

 

Když se o mnoho let později žreci-mágové pokusili obnovit spálenou knihu ze vzpomínek, nová Avesta byla rozsahem čtyřikrát menší než originál. Nicméně, znovu s velkými obtížemi sepsané texty Avesty byly zničeny znovu, tentokrát arabskými dobyvateli, drancujícími Persii a střední Asii na konci 7. století n.l. Vše, co bylo v rozporu s Koránem a bránilo novému řádu, bylo nemilosrdně spáleno a zničeno - lidé, chrámy, knihy. Arabskou invazí bylo zničeno starověké náboženství Zoroastrismu, a spolu s ním perská říše Sassanidů. Namísto uctívání ohně, světla, pravdy a moudrosti přichází nová víra …

 

překlad Nina, zdroj: http://ru-an.info/news_content.php?id=1106

 

Diskusní téma: Alexandr Makedonský a Starověká Rus

GVpqp56Hq

PypeJedeLem | 26.10.2013


KLZHqqa32

assitineMiz | 19.10.2013WXALNqos82

assitineMiz | 19.10.2013IDahz82He

PypeJedeLem | 15.10.2013


eee

egypt | 06.04.2013

nic moc

Přidat nový příspěvek