8. SVETONÁZOR: „PRE VŠETKÝCH“ A „PRE ÚZKY KRUH, KTORÉHO URČENIE JE RIADIŤ“ (3)

8. SVETONÁZOR: „PRE VŠETKÝCH“ A „PRE ÚZKY KRUH, KTORÉHO URČENIE JE RIADIŤ“ (3)

22.4.2014

 

-předchozí část-

 

...

Námietku k uvedenému, môžeme charakterizovať len príslovím: “пьяному море по колено” (doslova :“opitému je more po kolená“). Ale nehľadajte more: na to, aby sa pijan utopil, mu stačia aj jeho vlastné sople, ktorými je schopný sa udusiť (také prípady boli) ...

 

Druhá stránka účinkov alkoholu a ďalších drog a iných psychotropných látok je spojená s tým, že inteligencia je procesom biopolí. Vo vzťahu k organizmu druhu "Človek rozumný" je možné zaviesť pojem geneticky podmienené normálne nastavenie parametrov biopolí: sem patrí zoznam polí, frekvenčné charakteristiky (nosné i taktovacie frekvencie, fázové posuvy), polarizácia, prijímacie-vysielajúce povrchy (bioantény), vlnovody v organizme a pod.

 

Tieto parametre nastavenia systému biopolí organizmu sú normálne samy o sebe, ak osoba, ktorá nemá vo svojom aparáte chromozómov vrodené odchýlky od normy platnej pre druh, drží sa správnych biorytmov, ak vo svojej strave nemá žiadne látky cudzie genetike svojho organizmu. Najmä to posledné predpokladá, že neužíva alkohol, nefajčí tabak ani neužíva iné drogy; okrem toho je potrebné pripomenúť, že anatomicky (t. j. geneticky) človek nie je mäsožravcom.1

 

Užívanie alkoholu a iných drog mení geneticky normálne nastavenie systému biopolí organizmu druhu "Človek rozumný". To má za následok jednak narušenie práce intelektu samotného, ale aj to, že do psychiky jedinca sa začínajú vlievať informačné toky, vplyv ktorých je vylúčený pri geneticky normálnom nastavení systému biopolí organizmu. Následkom tohto sa komolí informačné pozadie, na ktorom sa skladá mozaika; trhajú sa predchádzajúce prepojenia medzi významovými jednotkami; z informačných tokov cudzích normálnej genetike vznikajú informačné moduly, ktoré sú cudzie normálnej psychike človeka, časť ktorých, ak použijeme paralely so svetom počítačov, svojimi funkciami a účinkom na psychiku, sú analogické inštalačným programom zložitých informačných produktov a počítačovým vírusom (časť z nich v minulosti nazývali "besmi" (bes, zlý duch, ďas), ktoré posadli na jedinca, a postihnutých zasa "posadnutými").

 

V dôsledku tohto všetkého, čo je cudzie geneticky podmienenému normálnemu nastaveniu systému biopoľa, jedinec môže prestať byť samým sebou, dokonca až môže stratiť schopnosť stať sa a byť človekom. V menej závažných prípadoch ide "len" o narušenie alebo zničenie mozaiky obrazu sveta.

 

Užitím akejkoľvek drogy alebo takmer akejkoľvek psychotropnej látky jedinec otvára do svojej psychiky akýsi informačný kanál. Tento kanál môže umožniť obojsmerný tok informácií. Ak je to tak, potom otvoriac taký kanál, jedinec sám cezeň môže pôsobiť na okolitý svet, ak má dostatok sebaovládania a sile vôle. V takomto prípade sa stane "šamanom", ktorých mnohé praktiky sú založené na úmyselnej narkotizácii seba a ostatných. Ale šamanov je málo. Obetí šamanizmu a šamanov je však oveľa viac:2 šamani Indiánov nastavili na tabak, pretože tabak im otváral voľný kanál na vstup do psychiky každého slabšieho a menej znalého člena kmeňa, ale všetko nakoniec skončilo pádom ich civilizácie.

Spontánny rozvoj extrasenzorických (mimozmyslových) schopností vykazuje na mozaikový svetonázor podobný vplyv, ako je to pri pôsobení narkotík. V tom zmysle, že si jedinec osvojuje určité duchovné praktiky, mení si parametre biopoľového systému organizmu, a tým si u seba odkrýva extrasenzorické kanály na obmenu in-formáciami. Keď toto jedinec dosiahne, tak je spôsobilý sa extrasenzoricky (mimozmyslove) nabudiť do takej miery, že bude prijímať viac in-formácii, ako je schopný bezpečne ozmysliť, ako pre seba, tak aj pre okolie. V dôsledku okamihového mimozmyslového prieniku in-formácii môže dôjsť k okamžitému prerušeniu života , raz a navždy. A taktiež k prerušeniu alebo zmrzačeniu života ľudí, ktorí sú v priamej alebo nepriamej závislosti od neho.

Ak je jedinec „manažér“, ktorý pociťuje viac, ako je schopný ozmysliť, tak v podstate nie je manažér, ale hračka sociálnych živlov – a to v lepšom prípade. V horšom prípade – predstavuje – výkonný mechanizmus v rukách tých, ktorí cez extrasenzoriku ( a aj inými cestami) vkladajú do jeho psychiky všetko čo si zaželajú. Pričom vopred predvídajú jeho reakciu na tok tej, či onej vstupujúcej in-formácie : v tom pozostáva princíp riadenia cez ovládané bábky (marionety), ktoré akoby „ samé vedia, čo a ako treba robiť“, no robia to, čo im naprogramujú zákulisní bábkari (spomeňte si na obr. 1 a 4).

No aj mozaikový svetonázor sa môže odlišovať, a to podľa princípu organizácie vybudovania vzájomných vzťahov zmyslových jednotiek v mozaikovom obraze sveta – duševnom strome. Predtým bol uvedený systém hraničných zovšeobecnení a prvotných rozdielov v kategórii „Všetko“, ktoré sú vlastné „Ja-centrickému“ pohľadu na svet, ktorý sa „samo sebou“ rozumie ako prirodzený a objektívne pravdivý počas celej mnohotisícročnej histórie našej civilizácie: od staroegyptského Amona po scientologickú cirkev. Práve sciento-lógia sa dnes v spoločnosti kultivuje a získavá status vedecky objektívneho poznania v systéme vzdelávania „pre všetkých“ a vo verejnej vede.

A to vedie k otázke, aký systém prvotných rozdielov vo veľmi zovšeobecňujúcej kategórii „Všetko“ je predurčený v davovo-„elitárnych“ spoločnostiach nie „pre všetkých“, ale pre úzky okruh osôb, uzurpujúcich si vyššie druhy vnútrospoločenskej moci?

Pretože obraz sveta ako celku sa v priebehu posledných storočí formuje pri určujúcom vplyve biblickej civilizácie, tak si pripomenieme predtým uvedenú preambulu k stati Giľba: „V starovekej Judei sa vedomosti pre národ (Tóra, Talmud a letopisy) taktiež silno odlišovali od vedomosti, ktoré dostávali leviti.” – musíme si položiť otázku, čo také vedeli a chápali leviti, čo nechápali ostatní, hoci možno to aj poznali ?

Odpoveď možno nájsť v okultnej literatúre:

Tridsiatimi dvoma cestami – úžasnými, múdrymi načrtol IA, IEBE, Saraof, Boh Izraelu, Boh Živý a Kráľ Večný, El Shaddai, Milosrdný a Odpúšťajúci, Najvyšší a Prebývajúci vo večnosti – vznešené a sväté je Jeho Meno – stvoril svet troma Seferim: sefar, sipur a sefer” (Epigraf k jednej z časti knihy V. Šmakova “Posvätná kniha Thotha Veľkej arkány Tarotu, r. 1916, dotlač r. 1993).

A to je vysvetlené v poznámke pod čiarou:

Prvý z týchto troch termínov (Sephar) označuje čísla, ktoré nám dávajú možnosť stanoviť nevyhnutné určenia a vzťahy každého (podľa kontextu možno:človeka) a veci, s účelom pochopiť cieľ, pre ktorý bola vytvorená – aj MIERA dĺžky, aj MIERA objemu, aj MIERA hmotnosti, pohyb a harmónia – VŠETKY TIETO VECI SÚ RIADITEĽNÉ (OVLÁDATEĽNÉ) ČÍSLAMI.

Druhý termín (Sipur) vyjadruje slovo i hlas, pretože je to Božie slovo i hlas, pretože je to Božie Slovo, je to Hlas Boha Živého, ktorý stvoril bytosti v ich rôznych FORMÁCH, či už sú vonkajšie alebo vnútorné: Jeho treba rozumieť (chápať) v týchto slovách: “Boh povedal:“Buď Svetlo a „bolo Svetlo.“

Nakoniec tretí termín (Sipher) znamená písanie. Písmo Boha je PLOD TVORENIA. Slová Boha sú Jeho Písmo, Myšlienka Boha je Slovo. Tak myšlienka, slovo a písmo sú v Bohu v podstate jedno, zatiaľ čo u človeka sú v podstate tri.“

Suzary“, 4, § 25, citácia podľa knihy V. Šmakova “Posvätná kniha Thotha”, str. 245 (zvýraznenie niektorých fragmentov textu veľkými písmenami – autori).

 

Vo všeobecnosti, ako písal Aristoteles Alexandrovi Macedónskemu, “ hoci sú aj tieto učenia zverejnené, sú zároveň aj nezverejnené”: pompézne, mnohoslovné a bez ústnych komentárov, ktoré sú schopní poskytnúť “znalí ľudia” – sú nevhodné pre chápanie, čo vylučuje jednoznačnosť pochopenia povedaného,a to pre väčšinu samostatných hľadačov pravdy, ktorí sú mimo systému zasvätení.

 

A toto – nemožnosť chápania v dôsledku úmyselnej nejednoznačnosti vzájomne sa vylučujúcich zmyslov – predstavuje hlavnú osobitosť vzdelávania “pre úzky kruh, ktorého určenie je – riadiť” a ešte presnejšie: pre úzky kruh, ktorého ambície sú – bezvýhradne a bez zodpovednosti vládnuť.

 

Z toho dôvodu sa ocitáme pred otázkou:

 

Môže to vôbec byť chápateľné (a taktiež, či môže byť pochopená Objektívna realita) mimo systém legitímnych zasvätení kurátormi Biblického projektu alebo nejakého iného systému zasvätení?

Ukazuje sa, že všetko toto môže byť pochopené ešte hlbšie, no z iného písomného zdroja, ktorý bol vydaný s tirážami rádovo mnohokrát prevyšujúcimi všetky tiráže „Svätej knihy Thotha“ i „Suzary“, na ktorú sa odvoláva V. Šmakov, ako aj inej okultnej literatúry.

 

 

1 Hoci sa mäso, vrátane mäsa rýb, väčšinou všade požíva, my to považujeme za pozostatok epochy po globálnej katastrofe, ktorá zničila Atlantídu, keď sa zbúrala bývalá kolektívna duchovnosť (egregory atlantskej civilizácie, ktoré niesli kolektívnu pamäť a pod riadením ktorých žili jedinci), a jedinci sami o sebe zbavení bývalého informačného zabezpečenia ich konania, vštepených do polí egregorov (energoinformačné pole Zeme v terminológii súčasných senzibilov), zostali bez pamäte a návykov, vlastných ich bývalému spôsobu života. Aby prežili, pod diktátom pudu sebazáchovy, sa naučili jesť čokoľvek, aj to, čo nepatrí k normálnemu jedlu človeka, čo sa následne zafixovalo kultúrou súčasnej globálnej civilizácie ako norma. Ale táto "norma" je iba dočasná.

 

2 Potom, čo bolo toto uvedené, je žiaduce, aby bola zverejnená štatistika: aký je podiel v štátnych orgánoch (prezident, správa prezidenta, vláda, parlament) absolútnych abstinentov; tých, ktorí pijú príležitostne; tých, ktorí fajčia; tých, ktorí fajčia a pijú. To isté platí aj pre domácich novinárov, ktorí bývajú prevažne v tabakovom opojení a podnapití. (Vzhľadom na referenčné obdobie troch rokov). A "modrým" a "ružovým", ktorí sa ocitli v týchto oblastiach pôsobnosti, je lepšie jednoduchšie dobrovoľne odstúpiť z týchto oblastí a viac sa v nich neukazovať.


 

 

Diskusní téma: 8. SVETONÁZOR: „PRE VŠETKÝCH“ A „PRE ÚZKY KRUH, KTORÉHO URČENIE JE RIADIŤ“ (3)

Сионисты в России: яимиХ и Жизнь

Miroslav | 22.04.2014

Геноцид РУСов.

Под нашим контролем находятся и ваши церкви, и ваши школы, и ваши законы, и ваши правительства, и сами ваши мысли, и понятия, которыми вы мыслите. Вы вообще существуете в еврейском понятийном пространстве, в еврейском мире ...

http://www.youtube.com/watch?v=Ob3esccacKk
http://www.youtube.com/watch?v=lwpTUrKa81I

Syntéza DVTR a kabaly ?

Pe-tri | 22.04.2014

Kde jsou pojmy jako sefiroty (strom života, Jákobův žebřík), tam je kabala a kde je kabala, tam je to náročné téma. Opět tedy vidíme, že vše se točí kolem pochopení (svaté) trojice a sTrojování (ne náhodou se atom skládá z principielně tří různých komponent - proton, elektron, neutron ...).

V kontextu článku nabízím pragmatický úhel pohledu, ve kterém je možné na jednu z těchto (hierarchicky strukturovaných) trojic pohlížet jako na (vědoucím volně řízenou, nevědoucím automaticky plynoucí) simultánní, sTrojující (sTrojování = Boží mechanismus (člověku dostupný k pochopení a využití) = realitu myslícího homo sapiens sapiens tvořící) trvale se odehrávající součinnost tří aspektů lidských/člověčích projevů - 1.vůli (k nějakému dílu), 2.čin (tuto vůli uskutečňující) a 3.středové inteligentní omezení/usměrnění, oba tyto dva jang/jinové aspekty (expanze a kontrakce) spojující/katalyzující/syntetizující do výsledné životní reality. Kdyby nebylo této (ne)vědomé činnosti myslícího rozumu (s morálním zámkem), expanze s kontrakcí by nevyhnutelně, dříve či později, přivedly vše do neexistence a to buď cestou exploze nebo cestou imploze. Vesmír/svět je držen v rovnováze/harmonii pouze díky činnosti inteligentního principu, řídícího okolní, všeprostupující dvojice aktivních sil a pasivních forem a tvořící s nimi funkční/manifestační, čtyřúrovňově strukturované triády (fyzické tělo člověka je produktem činnosti triády ze čtvrté, nejnižší úrovně), mezi nimiž existuje 22 komunikačních/energetických cest (trumfů knihy Hermovy-tarotů) + 10 (triády tvořících) sefir = 32 primárních (Platónových?) idejí.

Chceme-li to pak ještě okořenit/osmyslit hlubší kabalistickou filosofií (a mít nad čím dále rozjímat), pak dodejme, že tato pragmatická/pozemská dolní, přesto trojjedinně tvůrčí trojice je ve smyslu všeobecně známého "jak nahoře tak i dole" analogická k vyšším - horním tvůrčím triádám - zdrojům své existence a tedy že 1.Vůle/síla je plodem Věčnosti, Lásky a Moudrosti, 2.Čin/forma je plodem Slávy, Spravedlnosti a Porozumění a integrující 3.Myslící Vědomí je plodem Rozumu, Krásy a Poznání. Tuto hierarchickou transformaci plodů na jedné systémové vrstvě/levelu v semeno na vrstvě systémově nižší (konsekventní) pak považuji za docela důležitý mechanismu pochopení víceúrovňové (v kabale čtyřúrovňové) pyramidy "řízení" stavu světa (všeobecně panujících, celospolečenských poměrů - alá poměry životních okolností dětí v rodině (plody) jsou objejtivně a zákonitě konsekventní vztahovým poměrům mezi jejich rodiči (semenům)).

Zcela nahoře pak všem trojicím vévodí Boží vůle, coby primární semeno, které korunuje uskutečněný záměr Boží v dynamickém řečišti/dvojici Božího dopuštění.
P.

Re: Syntéza DVTR a KaBála ?

udo | 22.04.2014

Odpoveďou na Vašu tichú..možno podVedomú poznámku medzi riadkami Petri, by potom bola asi otázka:
Aké riešenie navrhujú "kabalisti" ohľadom základných socionaturálnych otázok typu:
1.Čo by malo motivovať konanie Človeka(druhu HSS)?
2.Čo je to duša?
3.Čo motivuje Boha?
a pod.

Odpovede kabaly na otázky 1 a 3 asi poznáte.
V čom na bežnej úrovni chápania kabala konkrétne napr. v tejto zásdnej veci teda zámerne zavádza..klame?

Isto..je v nej i mnoho pravdy..
No tak, ako v RaSpravKach(skúsenostiach tisícov pokolení predkov) vieme, kde je "červená"..po našom na dedine "cesta zarúbaná"..
Všade inde dietkam možno, no kam nesmú?
..ak chápete PeTri..

Bibliu, Korán, Védy i šamanizmus sme si rozobrali..v základe pravdu od lži v nich snáď zatiaľ doStatočne rozlíšili.
Vieme predsa, že tzv. KaBála je kus staršia ako judaizmus.
Vyzerá, že v mnohom má pôvod aj v tzv. Thovtovej knihe mŕtvych..a živých..i živých mŕtvych..
..až po spomínané medziriečie..,Zoroastrizmus, Manichejizmus a ich zvraty..či dnešné pseudocirkvi a fantos nekoránického islamu staronových hierArchov.

Ok, vyššie zatiaľ nepoletíme, že by sme cieľ z očú nestratili..

Re: Re: Syntéza DVTR a KaBála ?

Pe-tri | 22.04.2014

Ano, odpovědi poznám a chápu co máte na mysli. Korespondencí mezi DVTR a KaBalou jsem chtěl pouze poukázat na možnost podívat se na tyto dva systémy jako na příklady ještě nedávno ne zcela veřejných vědomostí v jejich souhlasech i rozporech a možnosti, asi in-divi-duálně, podrobit je auto-protodialektické analýze, ze které by se měla jasně vyklubat vědomost (nejen) o povaze i cílech zavádějících tezí z KaBaly. V této mé vlastní činnosti budiž jasně řečeno, že osobně mám DVTR a Ksb v roli etalonu a KaBalu v roli měřeného. Jak zajisté víte, KaBala se vyjadřuje k mnoha závažným otázkám, ale právě s pomocí DVTR a Ksb lze červenou nit KaBaly poměrně lehce identifikovat. Na druhé straně, byla by škoda (jak sám správně upozorňujete), nevyužít z myšlenek KaBaly ty, se kterými lze z pozic Ksb a DVTR souhlasit a mozaiku pulírovat. Mj. je užitečné vědět, kde červená niť leží, vykolíkováním zakázaného území je odvedením poloviční práce na jeho detabuizování. Ano, bez DVTR a Ksb, bez dobrých základů, jsou její pasti a pastičky příliš nebezpečné. Takže vpřed opatrně, ale neohroženě:)
P.

Tohle je mineno v jakem smyslu???

Vlk | 22.04.2014

"šamani Indiánov nastavili na tabak, pretože tabak im otváral voľný kanál na vstup do psychiky každého slabšieho a menej znalého člena kmeňa, ale všetko nakoniec skončilo pádom ich civilizácie."Re: Tohle je mineno v jakem smyslu???

Vasiľ | 22.04.2014

Mňa by zaujímal aj význam rôznych kultových predmetov - totemy, bohatá výzdoba stien mexických pyramíd a pod. Mám pocit, že to s tým súvisí, ale nedokážem to presnejšie sformulovať.

Re: Tohle je mineno v jakem smyslu???

Hox | 22.04.2014

některé kultury amazonie používají tabák jako šamanský prostředek, jako alternativu ayahuasky např. Ale tamní tabák má asi 18x vyšší obsah nikotinu než běžné cigarety a tabák, a celkově je jinak zpracováný, takže podobných účinků s "normálníma" cigaretama nelze dosáhnout, člověk by se dřív odvařil ostatníma jedama, než by dosáhl potřebné koncentrace nikotinu v tělě. Byl o tom před lety jeden dokument, kde uváděli, že amazonští šamani skálopevně tvrdili, že "duchové milují tabák"... tj. je třeba se řádně zhulit, a pak je možné "komunikovat s duchy"... tedy pokud člověk má šamanský výcvik a štěstí, filtrace neúspěšných adeptů na šamanství probíhá efektivně jejich samoeliminací.

Re: Tohle je mineno v jakem smyslu???

Vlk | 22.04.2014

ale všetko nakoniec skončilo pádom ich civilizácie

ono je to podano tak jako by spolecenstvi a kmeny indianu zanikly/ve skutecnosti funguji v jinych formach dodnes/kvuli koureni a uzivani tabaku...to je docela odvazne tvrzeni

Re: Re: Tohle je mineno v jakem smyslu???

udo | 23.04.2014

Koľko percent ich prežilo Vlk?
Napr. v USA a Kanade možno 5% pôvodného stavu..možno menej v narkotických getách parazitujúcej krajiny slobody..fašizmu.

Navyše sú zvyšky ich kultúry dlhodobo cieľavedome zatlačované na okraj spoločnosti.
V amerike prebehla priama genocída nejakých odhadom 20mil.pôvodných obyvateľov..a účet príde..prichádza(?)

U nás(EÚ) prebehla, prebieha tzv. kulturologická homogenizácia biomasy. Obriezka koreňov a zasadenie objektov riadenia do syntetickej "hyppoponiky". Minimálne posledných 1000 rokov.
Avšak tzv. "folklór", na rozčarovanie asociálnych mágov, neprestáva občas prerážať.
Ako sme sa dávnejšie bavili, eliminácia templárov(konkurencia fRanskej lokálky zosobnenej Filipom IV.) v istom zmysle evokovala strašné rozhodnutie o nastavení parametrov totálnej genocídy v pláne projektovaného potenciálneho hegamóna-vykonávateľa, pre GPP potrebného policajta globálnej politiky(USA) o niekoľko stoviek rokov neskôr. Pod heslom tzv.„reštartu biblického projektu“, zastavenia a tlaku „biču božieho“(Džingizidov z východu), islamu, atď..

re: tabak a "tabak"
Asi ako porovnanie technického konope..či slabej sativy s "ťažkým indoorom" snáď aj striekaným..:)

Re: Re: Re: Tohle je mineno v jakem smyslu???

Vlk | 23.04.2014

ovsem kdyz si uvedomim,kolik lidi uziva nikotin a dehet obsazeny v obycejnych cigaretach/ktere vlastne zadny smysl nemaji/jen tak,bezmyslenkovite a beze smyslu,aniz by si uvedomovali jejich skodlivost vuci sobe,a jaky to ma vliv na pozvolny rozklad spolecnosti jako takove

Re: Re: Re: Tohle je mineno v jakem smyslu???

Vlk | 23.04.2014

pokr..,a takove,jakou "zname",jsem docela ochoten tvrzeni o Indianech a tabaku prijmout... :-)

Re: Re: Tohle je mineno v jakem smyslu???

Hox | 23.04.2014

lépe asi takto: jejich kultura okrajově přežila, jejich civilizace zanikla.

oPravy

udo | 22.04.2014

Ad 1.Tiráž znamená po slovensky náklad vydania..vydanie v náklade..počet kusov výtlačkov..

Ad 2.Obr. 1 a 4..
Myslí sa asi 1.príloha k hlavnému textu jadra KSB-DVTR
ohľadom mechanizmov riadenia v skutočnej politike na rozdiel od fiktívnej, propagovanej majiteľmi médii-korporátneho štátu?

T.j. ide o obr.č.2 s názvomSchéma dištančného riadenia lídrom cez obídenie kontroly jeho vedomia zo strany nositeľov konceptuálnej moci v davo-„elitárnej“ spoločnosti

a ten obrázok č.2 je asi tá vykopávka z Alžírska, zobrazená v prílohe č.2 k DVTR?

ad Seferim:
Skúste si možno tento kedysi úzko elitárny model myslenia predstaviť aj napr. ako graf prirodzeného logaritmu y = ln x. Základňou je Eulerovo číslo, ako vieme zo Stredných škôl.
„e“ je jednou z mierok harmonických princípov v konštruovaní , ak sa dobre pamätám. Podobne, ako fibonacciho postupnosti smerujúce k tzv, zlatému rezu a z neho vyplývajúcemu príjemnému pocitu z diela, uniVersálne, takmer celospoločensky platnej podvedomej pozitívnej emocie.
Väčśina z koncentrovanejších si možno pri tom podvedome spomenie na stredoškolskú geoMetriu a z nej vyplývajúcu matematiku..

Ďalej..
Ak si vrchnú časť krivky ln x predstavíte ako vodorovnú asymptotu, vznikne vám v mysli „cestička na vyšší level“, úroveň chápania..
Na nej budete zasa rozlíśovať ďalšie a ďalšie kľúčové miery tej formy(modelu),ktorú ste sa rozhodli realizovať.

Teda..Každá Forma má svoju mat(r)icu..či tenzor konkrétnych Mier..ide o prechod medzi rozšírenými modelmi MIM-FEI, ktorý sme tu neraz rozoberali.
1.SePhar je v tomto zmysle ako dvojúrovňová prevodovka a
Sefirot motorom sTorjenia sveta, „osudu“
Nesmieme však zabúdať(ako napr. tzv.”cirkvi”), že motor nie je subjektom riadenia, ak chápete..
V tomto zmysle poierajú 1.z AtMoseho odPorúčaní

Ak ju, ich chcem preniesť(dostatočne v základných parametroch presný obraz), moderne povedané: inFormujem(transFprmujem, tvorím, sTrojím)
=2.Sipur..
ak si spomeniete na mýtizovaného veľkokráľa-tvorcu.. alternatívy k otrokárskemu Rímu, nositeľa tradície ..sTrojcu z rodu Sásanovcov..ochrancu Maniho

a subjektívne vytváram novú objektívnu realitu.
=3.Sipher
v deFinovanej(od konca-MDP) "Sfére" vnímania a chápania

Teda ešte raz..
skok na vyššiu, no jednoDuchú úroveň od konkrétnej miery k celostnému obrazu(Forme) a Tvorenie(strojenie v mene námestníka Jeho) na danej úrovni..
..samozrejme v závislosti od mravnostného kľúča,
bo podľa zámku buď dostanem, alebo nedostanem InFormačný náskok Zhora..ktorý však može stať sa neBezpečným pre nechápavého..bohatého duchom, no bez metodológie spracovávania obrazov(kaleidoskop)..poznania svojho moMentálneho miesta v obecnom chode vecí..
Tak, jednoDuchý, ktorý dostatoćne vie Rozlíšiť procedúry príčinno-dôsledkových vzťahov(moSaiKa) sTrojenia Jeho, šťastnejśím býva, ako večný študent neporiadneho archívu..

Toľko k rafinovaným tzv. SeRaFinom, na ďalšom leveli.. naša RaSpravKa :)

Snáď to isté, niečo podobné, alebo lepšie, budete niekto ostatným vedieť aj v podobenstve ľudovejšom povedať..

Jou..Jednou z primárnych funkcii onoho vedomia sa javí byť prerábanie chýb v stereotypoch spracovania informácii(eMociach,..v podVedomí)

blbo mi takto deštruktívne... ale:

Vasiľ | 22.04.2014

1. y = ln x [x = exp y] - čo je x a čo y? - prosím aspoň rámcovo, v náznaku, pretože sa vôbec nechytám.

ďalšie body sú už len také blbôstky:

2. V logaritmoch výnimočnosť čísla e až tak nevidno, pretože
ln x = log x / log e
a ide teda iba o preškálovanie - všetky logaritmy (a teda aj exponenciály) vyzerajú rovnako, len sú rôzne stlačené/roztiahnuté

Tiež nie som nejaký veľký odborník na matematiku a o Eulerovom e-čku viem len to, že:
Najprirodzenejšie sa objavuje pri hľadaní vlastnej funkcie operátora derivácie prislúchajúcej vlastnému číslu 1, teda:
d(e^x) = 1*e^x dx
inverzná funkcia k e^x je ln x, pričom ln x dobre aproximuje súčet harmonického radu
1+1/2+1/3+...+1/n =approx= ln n +- gamma
kde gamma je tiež zaujímavá konštanta 0,57... ktorá "celkom náhodou" vystupuje aj v rozvoji Eulerovej Gamma funkcie.
Tu končia moje znalosti - súvislostí a "náhodných" prepojení je istotne viac.
Som fyzik - matematiku neskúmam, iba používam.

3. logaritmus sa neustáli na vodorovnej asymptotike. Rastie stále pomalšie a pomalšie (ako akákoľvek odmocnina, podobne exponenciála prekoná každú mocninu).
pozn.: [ nekonečnosť logaritmu v nekonečne sa nedá oklamať tak, že by sme sčítali rad 1+1/2+...+1/n+... po nekonečno, pretože vyjde nekonečno aj pri triku s analytickým predĺžením Riemannovej Zeta funkcie (silne súvisiacej s prvočíslami) narozdiel od tiež nekonečného radu
1+2+3+...+n+... po nekonečno = -1/12
takže hoci matematický šialenec bez zdravého rozumu môže o funkcii
y=x*(x+1)/2
prehlásiť, že v nekonečne dosahuje hodnotu -1/12,
tak o funkcii y=lnx to povedať nemôže, aj keď rastie omnoho pomalšie ako y=x*(x+1)/2 - paradox ]
Dobre, to je už fakt odveci - prinajhoršom si to odmyslite.

Ale ten bod 1. myslím vážne :-)

Re: blbo mi takto deštruktívne... ale:

Miroslav | 22.04.2014


... AK BY RAKETY, LIETADLÁ, PONORKY BOLI SKONŠTRUOVANÉ PODĽA TEÓRIÍ AKADEMIKOV NIKDY BY NELIETALI - NEBOLI FUNKČNÉ -

PRETOŽE ICH ZÁKONY NA ZEMI NEPRACUJÚ – SÚ PODVOD.

... ani jeden zákon ktorý nás učili v škole nie je obsiahnutý v zhotovenom fungujúcom výrobku – jeho konštrukcii...

čas od 0:24:00
http://www.youtube.com/watch?v=LwNtjyAO2qI

Vasiľ | 22.04.2014

Ja nerozumiem Udovi, ty nerozumieš mne - super :-)

Re: blbo mi takto deštruktívne... ale:

udo | 23.04.2014

Hej..aj pre mňa je matika skôr nástroj, ktorý ovládam tiež len nedokonale. Na katedrách a v praxi sme boli zameriavaní skôr na naozaj aplikovanú fyziku, robotiku a neskôr riadenie analogických(nie nutne analógových) biologických systémov..

Teda..
Za x a y môžeme dosadiť rôzne hodnoty.
Napr. aj
x = "čas" a
y = miera informačnej nasýtenosti,
ako sme to v trochu inom kontexte rozoberali s Alešom napr. tu:

http://leva-net.webnode.cz/products/zaznobin-behem-10-15-let-budou-premyslivi-lide-po-celem-svete-mluvit-rusky-nikoliv-anglicky/

(názov článku si nevšímajte :) )

Ohľadom tzv.systému "Sefirot" mi ale išlo skôr o vizualizáciu efektov tohoto modelu.
Isto..nejde o vodorovnú asymptotu.
Preto som hovoril "predstavte si", že by o ňu išlo..

Inak by sme museli buď:
1.Použiť..spojiť grafy 2(logaritmický s nejakým zobrazujúcim vodorovnú asymptotu), alebo
2.otočiť y-ovú os v 3D aj s grafom ln x okolo x-ovej rotáciou o180° a následne x-ovú os posunúť o 90° doprava. Snáď si to viete predstaviť..žiaľ nenapadá ma momentálne narýchlo nejaké jednoduchšie vysvetlenie..ibaže by som to nakreslil a nakopčil tu nejako obrázok. Spolieham teda na kapacitu, cvik vaśeho obrazného myslenia..

Prećo Eulerovo číslo?
Bo patrí k tzv.iracionálnym, transcendentným reálnym číslam. Podobne ako napr. aj π. Čo to z pohľadu harmonizácie(v zmysle matematického vyjadrovania intuície) znamená, asi viete..Preto som ho použil. Tiež sme to tu v základoch opakovane rozoberali a nechcem ísť príliš mimo tému..

Opakujem teda:
V tomto prípade ide principiálne o VIZUALIZÁCIU výstupu na ďalšiu úroveň chápania.
Skúsim ešte raz inak slovami:
A.Doprava skosená vertikála rozlíšenia stále presnejšieho vektora konkrétnych mier predstavovanej formy(obrazu) = výťah(aproximačné..iteraćné, interpolačné metodiky zdravého intuitívneho intelektu jedinca)
B.a na danej úrovni myslenia(leveli..vodorovnej..horizontálnej asymptote) jej preNos = inFormácia = transFormácia identifikovaných a ako dominantne operačne vyhodnotených procesov..procedúr..

..subjektívny "pohyb" realizovanej vôle jedinca, tlak iniciovaný na zvolené objektívne procesy = samotné sTrojenie(tvorenie, riadenie) v rámci dosiahnutej úrovne morálky, chápania a presnosti riadenia. Pritom na každej ďalśej dosiahnutej úrovni rastie kreatívny potenciál "exponenciálne", ak chcete..
No zodpovednosť do veľkej miery tiež..

Aj pre riziko odbočovania do odbornej hantýrky som dúfal, źe sa niekto pokúsi vymyslieť na diskutované zobrazenie rozprávku pre tých, ćo sa matiky boja viac, ako ja :)

neviem..stačí zatiaľ takto aspoň pre teba Vasiľ?

Re: Re: blbo mi takto deštruktívne... ale:

Vasiľ | 23.04.2014

Ďakujem - už aj mne je vyhovené/zavďačené :-)

Re: oPravy

xzx | 05.05.2014

"Ak si vrchnú časť krivky ln x predstavíte ako vodorovnú asymptotu, vznikne vám v mysli „cestička na vyšší level“, úroveň chápania.."

nechci vam do toho kecat ale toto co jste napsal je NAPROSTY BLABOL.
ln(x) zadnou asymtotu nema, a to ani vodorovnou, uz jen proto ze limita pro x jdouci do nekonecna je nekonecno a limita jeji derivace je pritom 0. Takze ta vase vodorovna asymptota by musela byt nekonecne vysoko, coz jste v te analogii asi na mysli zrovna nemel...

A to ani nechci zachazet do rozboru vaseho znasilnovani pojmu matice a tenzor..
Mozna by bylo lepsi se neohanet matematickymi terminy kterym neorzumite a vymyslet si vhodnejsi analogie. Sice je hezke ze tu chcete oslnovat, ty co nemaji ani maturitu, ale kdyz sem prijde nekdo vzdelanejsi, tak si z tech vasich pseudomatematickych blabolu akorat pomysli ze to tu je takhle pitome vse, a to by byla skoda. Takze zkuste trosku potlacit zbytnele ego a pouzivejt jazyk jehoz smyslem je ostatnim predat nejake vase myslenky a ne se pred nimi vytahovat sofistikovanymi myslenkovymi piruletami be hlubsiho obsahu.

Hmm, čím ďalej to čítam...

Oracle 911 | 22.04.2014

mne táto kniha evokuje tieto predstavy:
Aby bolo jasné: “Aj „duchovní“ učitelia môžu nedopatrením vytvoriť falošný obraz, alebo je to zámer?”

Více zde: http://leva-net.webnode.cz/products/aby-bolo-jasne-aj-duchovni-ucitelia-mozu-nedopatrenim-vytvorit-falosny-obraz-alebo-je-to-zamer-/

-niečo áno, niečo je nechtiac mimo, hoci s dobrými úmyslami.

Re: Hmm, čím ďalej to čítam...

popolvár | 22.04.2014

prosím konkrétne: čo a prečo?

Re: Re: Hmm, čím ďalej to čítam...

Oracle 911 | 22.04.2014

Pitie alkoholu.
Spracovanie alkoholu je dosť individuálna záležitosť, genetická dispozícia v tom hra veľkú rolu.
Druhá vec, ako sa to pije a čo, bublinkové-nebublinkové, na lačno či na plný žalúdok a či sa to v žalúdku riedi s vodou, džúsom atď.
Pokiaľ viem tak kvaš (k čomu asi bolo Staro-Egyptské pivo blízko) obsahuje určité percento alkoholu. Inými slovami alkohol v kvaši je vedľajší produkt.

Re: Re: Re: Hmm, čím ďalej to čítam...

Oracle 911 | 22.04.2014

Samozrejme, istými obmenami platí to aj o drogách vo všeobecnosti.
Napr. Marihuana konkrétne kanabitoly majú chemické zloženie podobnej endo-kanabitolom, pre zdravého človeka droga na relax, pre chorého liek.
Listy koka detto.

Ďalšia vec, šamanistický adepti sa pripravujú na svoje poslanie roky, pričom majú určitú predispozíciu na vykonávanie svojej funkcie.

Re: Re: Re: Hmm, čím ďalej to čítam...

Pe-tri | 22.04.2014

Ve finále nejde až tak o vliv alkoholu (obecně drog) na fyzické tělo, ale na psychiku, kdy tyto drogy v podstatě brání vědomí (uvědomování si povahy okolního i vnitřního světa jedince) v přístupu k hlubším vrstvám podvědomí a tím pádem i brzdí/deformují probouzení se in-dividuálního vědomí k orientaci se na lidskost a Člověčenství, potažmo HNR...
P.

Re: Re: Re: Re: Hmm, čím ďalej to čítam...

Oracle 911 | 22.04.2014

Teraz rozprávame o toxikománií alebo o šaminsitických rituáloch či o sporadickom skonzumovaní alkoholu cca raz za 3 mesiace?
Musíme to tu a teraz vyjasniť, lebo sa mi zdá, že autor mieša jablko s hruškami.

Myslím si, že je to skôr naopak ako to tvrdí autor, v alkoholickom opojení sa vyplávajú na povrch také programové moduly, ktoré sú inak držané na uzde vedomím pretože sa odstraňujú niektoré blokády.
Pokiaľ ale berieme ohľad na projekty typu MK Ultra tak v takýchto zmenených podmienkach vnímania sa dajú vložiť aj rovno programy, lenže na to je potrebné vyškolený personál.
Oveľa ľahšie sa vkladajú do mysle programy pokiaľ sú ľudia v bdelom či v polo-bdelom stave napr. pozeranie obrazu či sledovanie televíznych relácií, vtedy je isté, že nedôjde ku skresleniu informácií. Na manipuláciu cez informačné polia sú náchylný skôr fanaticky veriaci (v hocičo) v bdelom/polo-bdelom stave viď posledné 2-3 kapitoly Posledný gambit.

Tretia vec, šamanisitické drogy, tie otvárajú dvere vedomia dokorán, hlavne do podvedomia, ale často aj do nadvedomia a často otvárajú aj MZV, čo pre na to nepripraveného človeka, môže byť zdrvujúce.

Re: Re: Re: Re: Re: Hmm, čím ďalej to čítam...

Pe-tri | 22.04.2014

Řekl bych, že ten zdánlivý nelad spočívá spíš v neujasnění si procesů, o kterých se bavíme. Jedna věc je aktivní programování druhých (jedno jak elementárními-TV či sofistikovanými způsoby), pachateli motivovaná zombifikací populu a druhou věcí jsou podstata a výsledky sebedestrukčních účinků drog. Postavit tyto dvě věci proti sobě je příčinou zdánlivého míchání hrušek s jablky, postaveny vedle sebe jako různé procesy dávají smysl a lze s Vámi souhlasit. Pak ještě to částečně zavádějící dělení nevědomí na pod a nad, to je pro mne taky nadbytečné. Aplikace drog chápu tak, že se jednoduše řečeno - nepřirozeně posunuje práh (ne)vědomí do oblastí, které jsou mimo operační možnosti vědomí, zpracovat nově zpřístupněná data do smysl přinášejících (a v procesech sTrojování zužitkovatelných) informací. Je to jako otevřít firewall a bláhově se domnívat, že nově otevřené porty budou n(ě)kým zvenku využity v můj prospěch nebo že ukočíruji nově příchozí spojení. Alkohol má navíc, jak jsme si již řekli, likvidační účinky na kapacitu lidského bio-hardware.
A na závěr, i kdyby celá tato argumentace nebyla OK, nelze přehlédnout empiricky nezpochybnitelné účinky drog na nízkofrekvenční životní procesy. Takže nakonec je to zas jenom o míře důležitosti, kterou každý z nás problematice míry vlivu drog na náš život přiřadí.
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Hmm, čím ďalej to čítam...

Oracle 911 | 22.04.2014

Závislosti sa môžu prejavovať rôzne, najviditeľnejšia je toxikománia, ktorá rozkladá aj fyzické telo ale aj bytosť človeka ale ostatné závislosti sú už zákernejšie napr. gamblerstvo, závislosť od sexu, jedla (nad rámec fyzických potrieb napr. ako prostriedok na uvoľnenie stresu), od prihlúplych televíznych seriálov alebo show atď.
Chcem tým povedať, že seba-deštrukčné chovanie sa môže prejaviť v rôznych formách a drogy a alkohol sú najviditeľnejšie prejavy.
Príčiny ale nezmiznú len preto, že sa zakážu tieto látky.
Drogy a programovanie, zaujímavá teória, len treba aj tu rozlišovať, lebo niektoré drogy relaxujú alebo otupujú teda obmedzujú vôľu človeka resp. človek sa stáva prístupný po užití niektorých farmaceutických drog na manipuláciu napr. Ritalin urobí z kohokoľvek zombie ale kanabis zas relaxuje, síce nad určitým percentom kanabitolov aj tam sa nastáva rozklad CNS a osobnosti (normálne 1-2% to sa dá použiť ako liek, 10-30% ugriluje mozog).
Iné drogy ako ayavaska, peyote či tropický tabak nabudia CNS a otvárajú brány dokorán, vtedy ale prichádza všetko, čo ale zostáva, je závislí od 2 vecí:
-pripravenosť adepta (ako silno má vytrénovanú vôľu);
-programové moduly v nevedomí.
Za týchto okolností programovať niekoho na diaľku telepaticky je ťažké, lebo časovanie je problematické.
Pri alkohole je naozaj dôležité koncentrácia, forma, spôsob, genetické dispozície a kopa iných vecí ako pohlavie, telesná hmotnosť atď.
Samozrejme nehovorím, že treba sa ožierať, len hovorím, že autor to myslí dobre, len je trochu vedľa, lebo podľa nedávnych štúdií sa zistili 2 veci:
-neuróny vznikajú po celý život (a alkohol tento proces dokáže narušiť, teda nie je to výhovorka na to, aby sme pili ako dúha);
-neuróny, keď sa nepoužívajú, tak sa scvrkávajú, teda neodumierajú v takom množstve ako sa predpokladalo.
Teda ak niekto nie je adeptom na šamana alebo nie je šamanom či nemá nejakú chorobu tak drogy nie a alkohol len sporadicky a v nízkej koncentrácií napr. slabé pivo po výdatnom ťažkom obede.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Hmm, čím ďalej to čítam...

udo | 24.04.2014

Ľudovo povedané: Ide o ono hranie sa z ohňom v sene.
Zdravý Človek by psychotropné látky potrebovať nemal.
Ich lekársky potenciál v neštandardných situáciach je diskutabilný.
U alkoholu(okrem dezinfekcie, rozpúšťadla, chem.činidla a pod) jednoznačne ide o silný neurotoxický a genetickotoxický jed. U príčin postihnutí novorodencov jednoznačne cez 90% dominuje alkohol. To vám potrvrdí asi každý gramotnejší lekár.

Mechanizmus ničenia neurónov alkoholom sme si popisovali.
Isto, neuróny(ako inFormačné nosiče) sa obnovujú, no samotná informácia nie.
Čiastočne ju neurálna sieť síce dokáže interpolovať, no pôvodnú plnú v žiadnom prípade. Keď ju aj obnoví na 99%, čím viac jedinec pije, tým viac štatisticky stúpa riziko zabudnutia práve oných cca.1% kľúčových inFormácii nízkofrekvenčného charakteru, ktoré majú objektívne celospoloćenský význam. Následne stúpa tzv.emoćný diskomfort jedinca a jeho objektívnych úloh ako súčasti kolektívu.

T.j.miera rozporu medzi kolektívnym a individuálnym podvedomím narastá. Dôsledkom sú dlhodobý stres, psychózy a schizofrénia. Mechanizmy sú viac-menej odborne dobre známe. Ako posledné vznikajú následne nevyhnutne deformácie vo viditeľnej(tzv.fyzickej) oblasti. Hlavne ochorenia kardiovaskulárneho a onkologického charakteru a "nehody" z roztržitosti, nepozornosti..rozladenia bazálnych kognitívnych(spracovávanie vnemov) procesov. Proste nevyhnutné, stále fatálnejšie chyby algoritmiky spracovania informácii intelektom jedinca spolu s takmer kompletným vyšachovaním jeho nadstavby(intuície=6.zmyslu pre mieru). O schopnosti identifikácie rozvoja kolektívnych mravnostných noriem, ako "7.zmyslu", ani nehovoriac..

Ide v zásade o čistý hazard, resp extrémnu, neštandardnú situáciu, možno za istých špecifických okolností čiastočne ospravedlniteľnú ako výnimku potvrdzujúcu pravidlo, čo by bolo na ďalšiu diskusiu..

Skutočná cena, čo jedinec platí, je strata ľudskosti.
Kašlať v tomto zmysle na peniaze.
Posuvy vo vnímaní populácie spôsobené hlavne alkoholom, no aj inými podobnými látkami, sú navyše pomerne dobre odhadnuteľné. Z pohľadu riadenia masy ide o pomerne efektívne násTroje riadenia, formovania kolektívneho podvedomia. Síce nižšej priority, ako zmeny chronológie, či média, náboženstvá a kreditno-finančný sektor, no stáe masovo využívané.

Nie nadarmo je "elitami" alkohol v mnohých oblastiach sveta nie len tolerovaný, ale aj systematicky všemožne nepriamo a občas i priamo propagovaný.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Hmm, čím ďalej to čítam...

Oracle 911 | 29.04.2014

Informácia nezmizne, keď je raz vytvorená z informačného poľa vesmíru nezmizne ale prístup k nej môže byť stratený keď dôjde k úmrtiu dostatočného množstva neurónov.

Ďalšia vec rôzne typy resp. rôzne umiestnené neuróny majú rôzne druhy a mieru odolnosti voči drogám. Mám na mysli neuróny obsluhujúce vyššie mozgové funkcie sú najchúlostivejšie a neuróny využité na zabezpečovanie základných funkcií organizmu sú najvytrvalejšie, preto sa stráca ľudskosť a dochádza k degradácií na úroveň rozprávajúceho dobytka.

Iste človek by nemal konzumovať psychotropné látky a ja necítim tú potrebu. Ja len hovorím, že treba rozlíšiť medzi toxikomániou a sporadickou konzumáciou nízko-alkoholických nápojov napr. kvaš (pri fermentácií zväčša vzniká alkohol a na túto okolnosť sme zväčša prispôsobený).

Re: Hmm, čím ďalej to čítam...

popolvár | 22.04.2014

prosím konkrétne: čo a prečo?

Přidat nový příspěvek