11. PRIAZNIVÝ VIETOR VŠEMOHÚCEHO (8)

11. PRIAZNIVÝ VIETOR VŠEMOHÚCEHO (8)

2.7.2014

 

-předchozí část-

 

...

Ak budeme predpokladať, že počas „dialógu so sebou samým“, inDiviDuum dosahuje hodnotenia blízke pravdivým, tak prvá línia správania sa vyjadruje v zásade satanizmus, aj keď ten si nemusí byť jedincom uvedomovaný. Druhá línia konania môže byť dobre namiereným démonizmom, ktorý sa snaží svojimi „blahými zámermi a mravnosťou“ prerušiť a zameniť Prozreteľnosť. T.j., ak pokánie prebieha mimo chápavého Rozlíšenia koncepcií, ktoré vyjadrujú vôľu Najvyššieho a koncepcie protichodné1... a to aj mimo relígie = mimo priameho, úprimného a intímneho (súkromného) dialógu jedinca a Všemohúceho. Ide teda o pokánie síce subjektívne úprimné, no objektívne falošné, nedostatočne chápavé.

 

Posledné si vyžaduje objasnenie. Nie všetky viery a religiózne kulty otvárajú možnosť k takémuto dialógu. Väčšina dnešných aktívnych relígií ľudstva predstavujú egregoriálne relígie idealistického adeizmu, v ktorých sa veriaci modlia namiesto k pravému Bohu, ku kolektívnemu nevedomiu (podvedomiu). To vygenerovali už niekým zmanipulovaní nepozorní (neschopní rozlíšenia) ich predkovia a oni (ako x-tá..či y-tá generácia, pokolenie) ho stále ešte duchovne podporujú (t.j. energeticky na úrovni biopolí, aj inFormačne, vlastnými scestnými mienkami o Bohu a Jeho Úmysle).. .a možno aj po smrti ako väzni (baterko-organely) daného agregátneho mod(u)lu.

 

V egregoriálnych relígiach sa podporujú zákazy2 ohľadom toho, aby do dialógu so sebou samým o podstate objektívneho Dobra a Zla spadalo aj hodnotenie niektorých ustanovení danej „vierouky“ (lat. katechizmus, gr. κατήχησις katēchesis, resp. κατηχεĩν katēchein. T.j., v realite ide o zákaz skutočného konštruktívneho dialógu, podprahový zákaz hľadania čo najobjektívnejšej pravdy formou slepých uličiek absurdných obrazov. Tie majú navyše aj funkciu blokovania logiky vedomia a  otvárajú tak podvedomie pre staré známe technológie dnes tzv. neurolingvistického programovania, teda vytvárania (a/alebo častejšie v rámci „kulturologickej spolupráce“, eufemicky aj tzv. squattingu už existujúcej kultúry = dočasnej parazitickej pseudosymbiózy) bazálnych parametrov príslušnej „korporátnej“ kultúry. Všetko podľa predchádzajúcej odbornej analýzy a následného „funkcionálno-kultologického“ zaradenia danej cieľovej skupiny z pozície toho-ktorého tímu sociálnych inžinierov (kedysi tzv. šamanov, mágov, kniezov, a pod.) – pozn. prekl.). Tomuto typu veriacich sa ponúka falošná viera Bohu, ktorej sa vo vyššie opísanom dialógu so sebou samým o podstate Dobra a Zla v ich prejavoch hodnotovo-intelektuálneho ozmyslenia (chápania) a revízie, podrobuje samotná morálka. Táto falošná viera je však vyjadrená vo vierouke a uznáva sa tou, či onou „cirkvou“ ako pravdivá a „posvätná“. Tak sa infernálny (pekelný, diabolský) kruh chyteného dobromyselného jedinca uzatvára do pasce a začína nezmyselná hystéria veriaceho v egregoriálnu relígiu (v skutočnosti mágiu s klasickou snahou lepšej, či horšej imitácie Boha – pozn. prekl.).

 

Hystéria vyplýva zo skutočnosti, že Duch Svätý pre nevoľníka (zajatca, otroka) egregoru nie je učiteľ (radca, mentor) Pravdy pre každý prípad (situáciu). Následkom toho nedostáva jedinec Zhora nič, čím by mohol poukázať na jeho nesúlad reality s religióznymi presvedčeniami, a tým je bezmocný vo svojich názoroch. Písmo, tradícia jeho výkladu, aj keď pravdivé, no neveriace Bohu (nedôverujúce Mu vo svojom živote a posmrtnom bytí) si možno predstaviť ako tank, za pancierom ktorého jedinec „jazdí“ v živote a všetko naokolo ničí. Väčšinou samozrejme žiaľ dokonca „v dobrej viere“.. Vyhrabať (vybrať) sa spoza „pancieru“ a chápavo sa jednoducho pozrieť na život podľa sveDomJa je pre neho hrozné a ten, kto mu takú možnosť ponúka, vyvoláva v jeho duši nenávisť. No emóciam strachu a nenávisti niet miesta pri Ľudskom sTroji psychiky v duši človeka veriacemu Bohu. (Čistá viera v Boha, bez viery samotnému Bohu býva v tomto zmysle najstrašnejśím ateizmom, adeizmom, ba až satanizmom, v mnohom horśím obyčajnej deklarácii typu: „Ak je Boh taký, ako ho nábozénstvá opisujú, vskutku ho niet“. V tom majú moderní ateisti isto objektívne pravdu viac, ako veriaci v Jeho falośný obraz, bo tých prerod, vystúpenie so systému otroctva ešte iba čaká. Najneskôr, v horśom prípade niekedy po smrti, ako sa vraví.. Tak i Voltaire (F.M.ArOuAt) mal minimálne v tom onu veľkú pravdu, chvíľu, i hlubokou Bohu víru, keď formuloval: „Náboženstvo vzniklo, keď hlupák podvodníka stretol“. Či onoho snáď tisíckrát pokoleniami potomkom v ľudových rozprávkach (pod)vodníka spomínaného... – pozn. prekl.).

 

V relígiach, v ktorých egregory, vytvárané a podporované samotnými jedincami, nezatmievajú duši obraz Boží, je prípustné vyhodnocovanie ľubovoľných tém v dialógu, vrátane tak Prozreteľnosti, ako aj objektívnej dobromyseľnosti Všemohúceho, ktorá z dôvodu ohraničenosti jedinca, nemusí byť ním samým vždy zrovna najsprávnejšie chápaná. Preto sa mu môže chybne javiť aj ako zloba. Táto dobromyseľnosť mravnosti Všemohúceho by však mala byť etalónom pre skonštruovanie morálneho meradla (kritéria) pre každého veriaceho. Tak, podľa miery miznutia falošnosti v morálnom meradle jedinca, všetko nie úplne pochopiteľné získava svoj pravdivý (pravý) význam a formu, Istotu pravej, živej VieRa.

 

Emócie strachu a nenávisti pri hodnotení vnútorne subjektívne zakázaných tém v priamych a bezprostredných relígiach3 Boha i  každého človeka zmiznú, podľa miery racionálno-intelektuálneho ozmyslenia problémov, ktoré dostane v Rozlíšení, pretože Boh vedie Jemu veriacich k Ľudskému s-troju psychiky.

 

Otázka o akoby nemožnosti identifikácie objektívneho Dobra a Zla v ich prejavoch v živote v dialógu so sebou samým4 (aj v besedách s druhými) je umelá, ni(e)kým vymyslená neprirodzená otázka. Vymyslená preto, aby sa vylúčila zo skúmania (vyhodnocovania) Božia Všemohúcnosť, ktorá objíma všetko, vrátane dialógu samého so sebou. Únik od odpovede na túto otázku a „sebaospravedlnenie“ si takého druhu agnosticizmu, vedie predovšetkým k defektnej existencii pri živočíšnom, zombie alebo démonickom s-troji psychiky. S tendenciou (to je vlastné každému odpadlíkovi od Boha) upadnúť do evidentného, zreteľného kolektívneho satanizmu a utekania od toho, aby sa stal Človekom.

 

Okrem toho, netreba zabúdať na objektívnosť inFormácie (obrazov, melódií, zmyslu života), ako aj na to, že intelekt je prostriedok poskytovaný Bohom a  predurčený pre prácu so zmyslovými jednotkami, ktoré sú jedincovi dávané v Rozlíšení. Preto, ak nie je jedinec omámený alkoholom alebo niečím iným (fyzickým, či „psychickým“), tak je jeho racionálno-intelektuálna činnosť dostatočne spoľahlivá a  on je spôsobilý sebakontroly jej výsledkov. Poruchy v práci intelektu sú spôsobené prevážne kaleidoskopickosťou toho inFormačného modulu ako celku alebo nejakých jeho fragmentov, o ktorý sa intelekt opiera. Taktiež aj defektami jeho reálnej morálky, ktorá nie je v súlade s Bohom. V dôsledku toho chyby narastajú5 podľa miery odklonu zamerania jedinca od Prozreteľnosti a zmenšujú sa podľa miery návratu do lona Vis Maior.

 

Špecifiká morálneho meradla jedinca môžu byť aj také, že nejaké jemu oznamované poznatky (fakty, dáta) nevyvolávajú racionálno-intelektuálne námietky z jeho strany. No následkom toho, že je mu zmysel morálne neprijateľný, podvedomé úrovne psychiky ich vylučujú z inFormačného modelu Sveta, na základe ktorého si vypracováva vnútorné a vonkajšie správanie.

 

V podstate to nie je nič iné ako to, že morálne meradlo subjektu v tomto prípade odovzdáva riadenie jeho správania zombifikačným programom alebo inštinktom. A preto práve premena (pre-tvorenie) vlastnej morálky do relígie priameho a bezprostredného spojenia s Bohom (egregoriálne relígie, v ktorých sú modlitby adresované k vlastným výmyslom veriacich, v tomto prípade nepomôžu) otvára jedincovi cestu k Ľudskému s-troj-u psychiky.

 

Ak je v niektorých morálne neprijateľných, a preto odvrhnutých dátach (údajoch) vyjadrená objektívna pravda, tak jedincovi bude Zhora poskytnutá možnosť uistiť sa v tom, že on nemá pravdu vo svojom vzťahu k nim. Ak zachce zmeniť morálne kritérium v súlade s týmto alebo uprednostní neustále sa opakujúce nepríjemnosti (no poučné životné okolnosti), to záleží len od jeho slobodnej voľby.

 

Avšak, bez ohľadu na to, či sa jedinec zaoberá systematickými dialógmi so sebou samým na tému morálky a etiky a v jeho dennom časovom rozvrhu je hoci len 1 hodina (keď nie je zaneprázdený prácou, nie je pod vplyvom drog, keď nie je v toku rozptyľujúcich inFormácií alebo nejakého inémo ne-zmyslu), tak dialóg samého so sebou prebieha aj na podvedomých úrovniach psychiky a vykazuje svoj blahodárny vplyv na život jedinca. Inými slovami, priebeh tohto procesu na podvedomých úrovniach psychiky potrebuje , aby sa jedinec ocitol v situáciach, keď je oslobodený od diktátu obvyklého zhonu. Táto možnosť sa mnohým často otvára v ten moment, keď ich postihujú choroby a iné nepríjemnosti. Ak sú spôsobilí pre-ozmysliť svoju minulosť, tak uvidia, že takýmto spôsobom sa im poskytuje čas, aby si mohli v osamotení pobudnúť so svojim vnútorným svetom a pochopiť mnohé z toho, čo predtým bolo pre nich uzavreté (úmerne tomu, aby jedinec neochorel a nestal sa obeťou nešťastných prípadov, musí si vydeliť hoci len 1 hodinu denne na dialóg so samým sebou a intímnu komunikáciu s Bohom).

Pri tomto geneticky a celoprírodne podmienené procesy transformácie inFormácií, prebiehajúce na podvedomých úrovniach psychiky, vedú k odstráneniu jej defektov. A ak sa vedomie neprotiví prebiehajúcemu, tak vyzdravenie neprebieha len telesne. Ak odporuje (vzdoruje), tak sa ochorenie môže stať až smrteľné.

 

Takže vietor Všemohúcnosti v skutočnosti nesie blaho tomu, ktorý sa mu neprotiví. A tým rýchlejšie poháňa toho, kto ho chytá do svojich plachiet. 

 

 

1 Takýmto príkladom je film “Pokánie” T. Abuladzeho, ktorý dal perestrojke emocionálny náboj abstraktného humanizmu, ktorý sa vždy prejaví vo veľkých sociálnych katastrofách dôsledkom toho, že abstraktnému humanizmu nie je vlastné rozlišovať koncepciu, v ktorej sa vyzráža Boží Úmysel, od koncepcie, ktorá je proti.

T. Abuladze, nerozlišujúc koncepcie, ohovoril epochu socializmu v ZSSR ako budovanú pod nátlakom. Rôzne politické osobnosti sa však k budovaniu socializmu stavali rozlične, vychádzajúce z rôznych koncepcií. Ak by sme sa bavili špeciálne o Stalinovi, tak on osobne bol nominálne na čele systému nanucovania k socializmu a komunizmu. Avšak, ako ukazuje jeho písomné dedičstvo, bol zástancom vybudovania vnútorne nenapätých systémov vzťahov medzi ľuďmi a cieľavedome pôsobil všetkými jemu dostupnými prostriedkami tak, aby spločnosť prešla k zmysluplnému (uvedomelému, chápavému) socializmu, ktorý by pramenil z morálky ľudí na základe ich dobrej vôle, čo je nemožné bez prechodu k Ľudskému s-troj-u psychiky.

L. D.Tolstoj pracoval proti tomu, podporujúc úsilie o modernizáciu Biblického projektu podľa požiadaviek epochy, v ktorej je výroba založená na technogénnej energii (postpriemyselno-evolučnej), nie biogénnej.

L. P.Berija napr., ako možno pochopiť z reálnych faktov jeho biografie, bol osobne zameraný na dobro, no nerozlišoval dve protichodné koncepcie v ruskom marxizme. V dôsledku toho pracoval na obe a bránil realizácií každej z nich. Za to aj zaplatil, keď bol trockistami druhej vlny určený do pozície “obetného baránka”, na ktorého hodili všetky reálne i vymyslené prehrešky režimu proti národom ZSSR.

2 systém tichých - „samo sebou“ sa rozumejúcich noriem myslenia, i hlasných tabu, dogiem

3 V preklade do slovenčiny je pojem “relígia“ –„ spojenie, zväzok“, v Koráne je vyjadrený iný obraz „verva Allaha”, t.j. “oduševnenie, verva, vzletnosť Boha”.

4 Cisár-filozof M. Aurelius

5 Dlhodobý stres (emočný diskomfort) a jeho dôsledky vo forme tzv.“psychických“ a následne pri neriešení psychosomatických ochorení, úrazov a hlavne tzv. rakoviny, ako v tomto zmysle s výrazným odstupom psychosomatickej (inFormačnej) choroby č. 1 – dopln. prekl.

 

verze ke stažení:  DVTR-príloha11.doc (208 kB)

 

 

Diskusní téma: 11. PRIAZNIVÝ VIETOR VŠEMOHÚCEHO (8)

Třikráte Ano

Pe-tri | 03.07.2014

Nezbývá než plně souhlasit a správně nastavit plachty. Přesně v duchu výroku klasika - kdo neví do kterého přístavu pluje, tomu není příznivý žádný vítr, by nyní již každému čtenáři mělo být jasné, do které přístavu má plout, jak nastavit plachty a co opodstatněně očekávat od větru. Jen nepřehlížet tu všemocnou, obousměrnou vazbu/míru mezi morálkou, chápáním světa a individuálními/rodinnými/kolektivními životními okolnostmi.
P.

ps.
Jen pro přemýšlení doplním jednu myšlenku ve vztahu k řečenému:

„Ak je Boh taký, ako ho nábozénstvá opisujú, vskutku ho niet“. V tom majú moderní ateisti isto objektívne pravdu viac, ako veriaci v Jeho falośný obraz, bo tých prerod, vystúpenie so systému otroctva ešte iba čaká.

Klasik řekl: materialismus je jako vězení, které ovšem nepřineslo pouze ztrátu svobody, ale rovněž i ochránilo od hlubšího pádu.

Jak si tedy můžeme uvědomit, VM nás tímto informuje o tom, že ateismus je méně nebezpečný (a léčitelnější) než zcestný náboženský fanatismus.

Re: Třikráte Ano

stretnutie | 04.07.2014

Dobré ráno všetkým. Tomuto úplne rozumiem,a naozaj sa nechcem nikoho dotknúť,ale doteraz každý (áno,každý,až na jedinú výnimku)kto mi povedal,alebo o sebe hovoril"som hlboko veriaci človek",vedela som,že príde podraz,rozčarovanie,že tam bude farizejstvo a nenávisť. S vreskotom od takých ľudí utekať preč !!! Ateistov nepoznám,takže ani ich spôsob morálky . Včera na stv2 dávali nejaký,zrejme finančne dosť náročný dokument o Cyrilovi a Metodovi . Predtým (pred stretnutím s Vami)by som to ešte pozerala ,ale zistila som,že už nedokážem. Všetko,čo sa tvári objektívne,ale je to v našich tv je pre mňa potencionálna lož. Neviem,či to nie je radikálne a zo mňa sa nestáva tiež fanatik. To by som nechcela. Ešte slovíčko o Pokore . Je to to isté ako Pokánie,nie som si istá. Pokora je neskutočná sila,a je nádherná. Tak naozaj som ju precítila len raz a na okamih-žiaľ,nemám na to slová. Asi len tak jednoducho : nemá to nič spoločné s ponižovaním,je to cesta vyššie,k pochopeniu

Re: Re: Třikráte Ano

udo | 04.07.2014

Aj ja mám niekedy nervy na tú tuposť a manipuláciu davu telkou. Zneužívanie nástroja. Nie nadarmo je náhradou tzv. "náboženstiev".
Je to strašná zbraň dneška. Možno najstrašnejšia. Ani ja si netrúfam zostať vždy nepoznačený tým sofistikovaným prevracaním pravdy na lož a lži na pravdu.

No platí aj:
Vraha v tvári poznať treba
inak prepadnúť nás môže bieda.

Ako perZeus, jeho zrkadlový štít-obrazovka a zrúdna Gorgóna.

Tak aj bibliu čítať treba, no ozmyslene, chápavo, inak vás zničí.

Jou..a ako sa i odborne občas vravieva:
To, že si fanatička, paranoička, ešte neznamená, že po tebe nejdú :D

Pokora je sebareflexia, rozpoznávanie chýb vo vlastných stereotypoch, vo svojich emóciách. Hlavne v tých podstatných.
Rozlišovanie podstatného od nepodstatného. Konkrétnej pravdy od konkrétnej lži.
Buď v dialógu s Bohom cez jeho reč sTrojenia sveta,
alebo v protodialektickej komunikácii s blízkymi.
Najlepšie aj-aj

Re: Re: Re: Třikráte Ano

stretnutie | 04.07.2014

Pokora,jej múdrosť práve v tom rozlišovaní.Niekto povie na netopiera,pozri,aké prekrásne stvorenie a vieš,že to myslí vážne .-).Hovorí,že netopiere nežijú na Zemi preto,aby sa nám páčili. Majú svoje vlastné špeciálne poslanie "Byť netopierom". Ty hovoríš -jeho reč s Trojenia sveta, podobne hovoríte.

Re: Re: Re: Re: Třikráte Ano

micha | 06.07.2014

Mně se třeba netopýři, ty noční létající myši, vůbec nelíbí. Jejich poslání ovšem respektuji.:-)

Re: Re: Třikráte Ano

J. | 04.07.2014

Ahoj, teraz som si spomenul ako som nechápavo pozeral, prečo naša mačka tak zdrhá pred "hlboko veriacou", poctivo a pravidelne navštevujúcou kostol, omše a všetko čo "sa patrí". Omše a podobné blbosti sleduje aj v TV a čo povie farár je pre ňu slovo sväté. Mačka sa schovala pod skriňou a nevyšla von až pokiaľ pani neodišla preč. Predtým sa ničoho ani nikoho nebála.
Keď prišla opäť o rok na návštevu, tak zase to isté, len tentokrát bola mačka vo vani a tam sa doslova trásla od strachu.
Inak tiež mi pocitovo jej prítomnosť nie je príjemná, len žiaľ neviem opísať prečo. Ako malé dieťa som sa jej vyhýbal ako čertovi, ale to tiež neviem vysvetliť.

Re: Re: Re: Třikráte Ano

udo | 05.07.2014

dieťa neoblbneš. Neznášajú zombi.
Tzv. "hlboko veriaci" končia v tom ich stave "nebo".
V infernálnom kruhu, kde NiEt BOha.
Odmietli dar umu a porušovali 1.zákon.

Přidat nový příspěvek