11. PRIAZNIVÝ VIETOR VŠEMOHÚCEHO (7)

11. PRIAZNIVÝ VIETOR VŠEMOHÚCEHO (7)

30.6.2014

 

-předchozí část-

 

...

Preto, aby jedinec správne nakladal s uVieDomenou inFormáciou pri dialógu so sebou samým, riešiac neurčitosti, čo je Dobro a čo je objektívne Zlo v ich životných prejavoch, je nevyhnutné chápať, ako musia byť v individuálnej normálnej psychike vytvorené vzťahy úrovne vedomia a podvedomých úrovní psychiky.

 

V bdelom stave stotožňuje väčšina populácie úroveň vedomia svojej psychiky s vlastným „Ja“. Je prirodzené predpokladať, že úroveň psychiky, v ktorej prebýva „Ja“, je hierarchicky najvyššia. Ale na druhej strane sú možnosti tejto „hierarchicky najvyššej“ úrovne pri spracovaní inFormácie oveľa nižšie ako možnosti (mohlo by sa zdať) hierarchicky nižších podvedomých úrovni, vo vzťahu k vedomiu. Tento rozdiel možností vedomých a podvedomých úrovní vytvára podmienky, v ktorých podvedomé úrovne psychiky môžu postaviť „Ja“, ktoré prebýva na úrovni vedomia pred to, čo nepreniklo do vedomých zámerov a plánov „Ja“, alebo dokonca vylučuje možnosti ich realizácie. Táto možnosť je v živote ekvivalentná strate úrovne vedomia, ktorá sá identifikuje (stotožňuje) s vlastným „Ja“, hierarchicky najvyšším statusom v psychike. Následkom toho jedinec prestáva byť sám sebe „pánom“ (stráca sebaovládanie) a mení sa na rukojemníka inFormačno-algoritmických procesov, ktoré prebiehajú na podvedomých úrovniach jeho „vlastnej“ psychiky1.

 

Tento problém bol v rôznych formách neraz vnímaný počas histórie. A keď si to ľudia nejak uvedomili, či už jednotlivo, alebo i kolektívne vyvíjali úsilie k vyriešeniu tohto problému. S tým cieľom, aby vlastné „Ja“ každého z nich prestalo byť rukojemníkom okolností, ktoré boli generované mimo ich vôle podvedomými úrovňami ich psychiky.

 

V kultúre ľudstva sa vyvinuli dva aktívne prístupy k riešeniu tohto problému. Každý z nich viedol k vlastným psychologickým teóriam a duchovným praktikám:

  • „rozšírenie vedomia“ a  zahrnutie do neho tých úrovní psychiky, spolu s v nich prebiehajúcimi procesmi, ktoré sa predtým nachádzali mimo vedomia,

  • reštrukturalizácia (prebudovanie) štruktúry vedomých a podvedomých úrovní psychiky na základe dialógu (inFormačnej obmeny) medzi jednotlivými úrovňami, s cieľom odstránenia rôznych druhov antagonizmov medzi nimi. To by sa malo prejaviť v jednote emocionálneho a zmyslového s-troja duše vo všetkých okolnostiach života jednotlivca v súlade s Najvyššou Prozreteľnosťou.

 

Ak dáme prednosť druhému prístupu k riešeniu tohto problému a vyhľadávame technickú analógiu vzťahov vedomého „Ja“ s ostatnými úrovňami psychiky, tak vedomie spolu s jeho prirodzenými schopnosťami môžeme prirovnať k pilotovi. A nevedomé (podvedomé) úrovne – k autopilotovi.

 

V takejto analógii je prvý prístup ekvivalentný (v mnohom) tomu, že pilot, ktorý je od začiatku nešikovný, preberá na seba postupne čoraz väčšie množstvo funkcií, ktoré sú zabudované do autopilota. Druhý prístup je ekvivalentný (v mnohom) tomu, že sa pilot učí metódy nastavovania autopilota a stará sa o vzájomne sa doplňujúce rozlišovanie, čo berie pilot na seba a čo ukladá na autopilota. Možnosti autopilota pri spracovaní inFormácií prekonávajú jeho vlastné možnosti a pilot ich môže do autopilota naprogramovať pre riešenie ľubovoľných úloh a korigovať jeho činnosť podľa miery rozpoznanej (identifikovanej) nevyhnutnosti.

 

Môže vzniknúť otázka, v akom vzájomnom vzťahu sú oba prístupy. Na to môžu byť dané rôzne odpovede, ktoré sú podmienené morálkou, svetonázorom a osobnými skúsenosťami každého z odpovedajúcich.

 

Podľa nášho názoru druhý prístup, t.j. prestavba (transformácia, reorganizácia) vedomých a podvedomých úrovní psychiky tak, aby vytvorili fungujúci celostný systém, vzájomne sa doplňajúci a podporujúci druh druha, zahŕňa v sebe aj prvý princíp, pretože pri nastavovaní „autopilota“ nemôže „pilot“ nezískať predstavu o funkčných možnostiach systému a jeho riadení.

 

Avšak druhý prístup, zahrňajúci aj prvý prístup (rozšírenie vedomia), mu pridáva osobitnú kvalitu od samého počiatku, v tom okamihu keď nasledovanie prvého prístupu pri ignorácii (alebo odmietaní druhého) privedie skôr, či neskôr k tomu, že možnosti zavedené do oblasti vedomia je nevyhnutné dať do ich vzájomného súladu2. Okrem toho, aj do súladu s tým, čo si individuálne vedomie (v procese jeho rozširovania) v Objektívnej realite ešte zatiaľ neosvojilo. Ako vždy, bude niečo zostávať mimo vedomia, čím prvý prístup vedie do slepej uličky. Pretože ak nevedie k uvedomeniu si nevyhnutnosti doviesť do súladu uvedomované a nevyhnutne to zostáva neuvedomelým, tak nasledovanie cesty rozširovania vedomia končí osobnou katastrofou. Tá je vyvolaná, ak aj nie vnútornou konfliktnosťou individuálnej psychiky3, tak konfliktom individuálnej a kolektívnej psychiky alebo tiež konfliktnosťou psychiky jedinca s Najvyššou Prozreteľnosťou, ktorej realizácia prebieha vo Vesmíre, ak jedinec je vnímavý k prebiehajúcim procesom. Ak jedinec (a/alebo kolektív jedincov) k objektívnym procesom svojho okolia a k sebe samému vnímavý nie je, tak pôjde vývoj proste iba ďalej bez jeho vmiešavania sa, avšak plody ignorácie (vzdania sa vrodeného práva 1. rozumu a 2. vôle) ponesie tak-či tak.

 

Prvý prístup (rozširovanie vedomia) vyjadrujú rôzne druhy duchovných praktík védicko-znacharskej kultúry Východu (jógy) a západných (biblicko-slobodomurárskych) systémov zasvätení do rôznorodého okultizmu. Možnosť realizácie druhého prístupu je jasne ukázaná v Koráne, avšak ten nie je rozvinutý v historicky reálnom isláme, ináč by nebol región koránickej kultúry tak vnútorne roztrieštený a nezažíval by množstvo vnútorných a vonkajších problémov.

 

Svetonázor trojjedinosti MIM v každej relígií Jediného Zákona predpokladá realizáciu druhého prístupu. T.j. reštrukturalizáciu vzťahov vedomých a  nevedomých (podvedomých) úrovní psychiky jedinca takým spôsobom, aby sa medzi nimi vylúčili protirečenia, aby jedinec nebol rukojemníkom okolností, ktoré sú vygenerované jeho podvedomými úrovňami psychiky a aby jeho život plynul v súlade s Bohom. Preto, aby jedinec vstúpil do tohto procesu nastavenia vzájomných vzťahov vedomia, ktoré sa identifikuje s vlastným „Ja“ a podvedomými úrovňami psychiky, je nevyhnutné identifikovať protirečenia (rozpory) v emocionálnom a zmyslovom s-troji duše.

 

Ak aj jedinec nemá na danej etape svojho osobnostného rozvoja v moci celú triádu „1. emócie, 2. racionálno-intelektuálnu činnosť, 3.reálnu morálku“, tak okrem prípadov ťažkej psychickej patológie je vždy schopný ozmyslene reagovať na zistenú určitosť (v dialógu so sebou samým) pri otázke, čo je objektívne dobro a čo je objektívne zlo. A takéto reakcie môžu byť v podstate dve:

  • Buď „sebaospravedlnenie“, pri ktorom sa z úrovne vedomia vydá explicitný (zreteľný) alebo implicitný (nezreteľný, nie zjavný) príkaz podvedomým úrovniam psychiky nájsť objasnenia, ktoré umožnia jedincovi nazvať identifikované (v dialógu so sebou samým): zlo dobrom, alebo postupovať naopak: nazvať zlom to, čo sa zlom byť nejaví.

  • Alebo pokánie (prehodnotenie, sebareflexia, katarzia, priznanie viny), pri ktorom sa z úrovne vedomia vydá explicitný alebo implicitný príkaz zmeniť morálne meradlo a viesť spracovanie inFormácií tak, aby vnútorné a vonkajšie správanie vyjadrovalo dobro v súhlase s tým, čo je identifikované v dialógu so sebou samým, ako uvedomenie si objektívneho dobra a objektívneho zla.

 

Avšak v ľubovoľnom z oboch prípadov výberu línie správania sa, vyvstáva otázka o primeranosti zjednodušenia princípu subjektívnych hodnotení objektívnych kategórií Dobra a Zla v porovnaní s objektívnym Dobrom a Zlom v ich prejavoch v rámci každodenného života. Dva subjekty sú v práve pridržiavať sa každý svojej morálne podmienenej mienky, ale ani jeden z nich by nemal zabúdať, že ich odlišné pohľady ležia v lone Všemohúcnosti a Boh dáva každému z nich možnosť presvedčiť sa o tom, čo je skutočné chápanie podstaty objektívneho Dobra a Zla. Hoc aj v tom prípade, že nie každý z nich bude patriť do skupiny „nachádzajúcich sa mimo chápania“ (Korán, 7:178).

 

Ak budeme predpokladať, že počas „dialógu so sebou samým“, inDiviDuum dosahuje hodnotenia blízke pravdivým, tak prvá línia správania sa vyjadruje v zásade satanizmus, aj keď ten si nemusí byť jedincom uvedomovaný. Druhá línia konania môže byť dobre namiereným démonizmom, ktorý sa snaží svojimi „blahými zámermi a mravnosťou“ prerušiť a zameniť Prozreteľnosť. T.j., ak pokánie prebieha mimo chápavého Rozlíšenia koncepcií, ktoré vyjadrujú vôľu Najvyššieho a koncepcie protichodné4... a to aj mimo relígie = mimo priameho, úprimného a intímneho (súkromného) dialógu jedinca a Všemohúceho. Ide teda o pokánie síce subjektívne úprimné, no objektívne falošné, nedostatočne chápavé.

 

-pokračování-

 

1 ľudovo na dedinách stará známa (a v médiách dnes stále častejšie aj politicky spomínaná) situácia, opisovaná porekadlom: „Vrtenie psom“, resp. „Chvost vrtí psom a nie pes vrtí chvostom“.

2 Ďalším objektívnym obmedzením vedomia je, že, ako je v predchádzajúcich kapitolách detailnejšie popísané, má vedomie z pohľadu rýchlosti spracovania inFormácii obmedzené na max. 15-16bit/s. Preto pri kinofilme už nevnímame jednotlivé obrázky, ale len spojitý pohyb. Vedome za touto hranicou druh HSS (Homo sapiens sapiens) schopný zaostrenia (focusing) nie je.

3 „Človek s dvojakou mysľou je nestály vo všetkých svojich cestách“ (Epištola apoštola Jakuba, 1:8).

4 Takýmto príkladom je film “Pokánie” T. Abuladzeho, ktorý dal perestrojke emocionálny náboj abstraktného humanizmu, ktorý sa vždy prejaví vo veľkých sociálnych katastrofách dôsledkom toho, že abstraktnému humanizmu nie je vlastné rozlišovať koncepciu, v ktorej sa vyzráža Boží Úmysel, od koncepcie, ktorá je proti.

T. Abuladze, nerozlišujúc koncepcie, ohovoril epochu socializmu v ZSSR ako budovanú pod nátlakom. Rôzne politické osobnosti sa však k budovaniu socializmu stavali rozlične, vychádzajúce z rôznych koncepcií. Ak by sme sa bavili špeciálne o Stalinovi, tak on osobne bol nominálne na čele systému nanucovania k socializmu a komunizmu. Avšak, ako ukazuje jeho písomné dedičstvo, bol zástancom vybudovania vnútorne nenapätých systémov vzťahov medzi ľuďmi a cieľavedome pôsobil všetkými jemu dostupnými prostriedkami tak, aby spločnosť prešla k zmysluplnému (uvedomelému, chápavému) socializmu, ktorý by pramenil z morálky ľudí na základe ich dobrej vôle, čo je nemožné bez prechodu k Ľudskému s-troj-u psychiky.

L. D.Tolstoj pracoval proti tomu, podporujúc úsilie o modernizáciu Biblického projektu podľa požiadaviek epochy, v ktorej je výroba založená na technogénnej energii (postpriemyselno-evolučnej), nie biogénnej.

L. P.Berija napr., ako možno pochopiť z reálnych faktov jeho biografie, bol osobne zameraný na dobro, no nerozlišoval dve protichodné koncepcie v ruskom marxizme. V dôsledku toho pracoval na obe a bránil realizácií každej z nich. Za to aj zaplatil, keď bol trockistami druhej vlny určený do pozície “obetného baránka”, na ktorého hodili všetky reálne i vymyslené prehrešky režimu proti národom ZSSR.

 

Diskusní téma: 11. PRIAZNIVÝ VIETOR VŠEMOHÚCEHO (7)

Trocha mimo téma.

Oracle 911 | 01.07.2014

Už dlhšie sa zaoberám s týmito 3 otázkami, nieže by som čakal od hociktorého čitateľa odpoveď, ale predsa to sem napíšem.

1) Ako vytvoriť systém ktorý spĺňa tieto požiadavky:
-posunie celú dospelú ľudskú populáciu od zvieracieho typu psychiky (vrátane zombie a démon) k ľudskému typu psychiky v priebehu 1 max 2 generácií (25-50 rokov);
-zabezpečí obživu 16 miliardám na Zemi s tým, že pre ekosystém to bude prosperovať asi tak ako to bolo pred 5000 rokmi za 1 max 2 generácie;
-maximálne decentralizovaný (vysoko-centralizovaným systémom odzvonilo);
-zachová technologické výdobytky v rozumnej miere?

2) Čo je potrebné hore uvedeného systému?

3)Ako to dám do kopy?

Re: Trocha mimo téma.

Oracle 911 | 02.07.2014

O maximálnej decentralizácií:
http://permaculturenews.org/2014/06/05/village-hub-factories-preserve-environment/

Dobro a zlo - co tyto pojmy znamenají ?

Pe-tri | 30.06.2014

Text plný paralel s hermetickou tradicí. V této souvislosti by mě tedy skutečně zajímalo, zda Ksb (VP) pracuje s tezí: "záměr HNR s lidstvem zatím neznáme (jak tvrdí Hox)" a tím pádem zřejmě považuje biblické selhání Adama a Evy (a jeho logické konsekvence) za, řekněme - účelovou mystifikaci ze strany autorů biblického projektu. Protože v takovém případě musí mít problém s fundamentální/primární definicí dobra a zla (neplést s prospěšností a škodlivostí, což jsou již možná až terciálně odvozené kategorie lidské praxe). A rovněž další koncepty jako např. interval Božího dopuštění, nelze smysluplně uchopit bez docela jednoznačného konceptu podstaty (nelehkých) kategorií dobra a zla a ve výsledku tak stavět dům na základech z písku.
P.

Re: Dobro a zlo - co tyto pojmy znamenají ?

udo | 30.06.2014

Upresnenie:
Nepoznáme len PLNÝ vektor cieľov.

Viaceré zásadné položky však áno
a do nie nepodstatnej miery, aj ich vzájomné vzťahy.

Napr.:
Napĺňanie optimálneho potenciálu jedincov z množstva rôznych potenciálov, s ktorými sa rodia a tým aj ľudstva ako celku.

ZÁKLADNÉ materiálne zabezpečenie genetického potenciálu jedincov ako predpoklad rozvoja jeho nadstavby(nadgenetického potenciálu = kultúry myslenia)

Silná pravdepodobnosť umožnenia expanzie a kontakt s ďalśími civilizáciami, ktoré matematicky tak-či onak existovať musia, keďže sú štatisticky objektívne pravdepodobnostne predurćené.

Intenzifikácia kooperácie s Vis Maior podľa možnosti čo najbližšie aktuálnemu gradientu, atď..
aj mnohé ďalśie body, položky cieľového vektora VM sme tu rozoberali neraz, a tak aj metodiky(spôsoby) ich odhadu, spolu s metodológiou kritérii vyhodnocovania objektívnej správnosti narábania s nimi.

teda.. celý cieľ nepoznáme len v zmysle kompletného cieľového vektora VM.
T.j. ak niečo také fixne existuje, a tiež sa kontinuálne neoptimalizuje, pričom pre nás je podstatná dostatočnosť poznania mechanizmu na daný moment, výsek, skúmanú sekvenciu supersystému vzájomne previazaných, hierarchicky usporiadaných dominantných frekvencii. Spolu s dôverou Jemu, za predpokladu objektívne dostatoćného nadviazania kontaktu s Ním.
..znova: kritéria vyhodnotenia úspoešnosti..= CELKOVÉ zlepśovani situácie jedinca, resp. skúmaného kolektívu, bla, bla, bla..

Toľko zjednoduśene pre zopakovanie k bazálnej frekvenćnej analýze témy z pohľadu zodpovednejšieho sociálneho inžinierstva..

Re: Re: Dobro a zlo - co tyto pojmy znamenají ?

Pe-tri | 01.07.2014

Rozumím, ovšem nejsou to spíše prostředky a monitorovací ukazatele bohulibého postupu od ovce k Člověku než dílčí/postupové cíle Lidstva?
Takže něco jako biblické selhání Adama a Evy (ať již to tedy kdokoliv chápe jakkoliv) a nutnost lidstva na toto selhání nějak smysluplně reagovat se skutečně nebere v úvahu coby validní koncept či osmyslení pozice lidstva na Zemi ?
Copak hermetická tradice, intuice či reálně navázaný kontakt s Ním těch pokročilejších, nepřinesly na tuto otázku jasnou odpověď ? Proč pak např. říkáme, že na světě existuje tzv. satanismus, když v autentického Satana/svůdce a pokušitele (a jeho roli v lidské evoluci) nevěříme ? Atd., atd... Tím vůbec nechci zpochybňovat realitu ohlupujícího Biblického projektu, jen hledám axiomy, na kterých Ksb (VP) v této oblasti vlastně staví. No nic, projdu si znovu dřívější příspěvky.
Díky
P.

Re: Re: Re: Dobro a zlo - co tyto pojmy znamenají ?

udo | 01.07.2014

1. Podľa Teba Pe3 Adam a Eva zlyhali?

2. Čo majú spoločné:
A.hermetická tradice,
B.intuícia a
C.reálny kontakt s Ním?

3.Čo majú spoločné a v čom sa odlišujú a prečo:

A.Satanizmus
B.Setanizmus
C.SethAmonizmus

a

A.ATeizmus
B.ADeizmus?

re: monitorovacie ukazovatele evolúcie.
Isto, keďźe sme na tejto planéte, u druhu tzv. HSS(Homo sapiens sapiens) a hľadáme spôsob, metódu zlepšovania(optimalizácie) vzťahu s Ním. Religio.

Ostatne.. podobné zámery má na vyššej úrovni chápania tak-či onak veľmi pravdepodobne On aj sostatnými potenciálne existujúcimi civilizáciami, n-titami..

Re: Re: Re: Re: Dobro a zlo - co tyto pojmy znamenají ?

Pe-tri | 02.07.2014

ad1. Ano, k selhání zde došlo. Vycházím z toho, že Člověk je jedinečnou bytostí ve stvoření, Jím stvořenou se specifickým účelem (Jeho náměstkem), k Jeho obrazu a tudíž nutně vybaven svobodnou vůlí (která není vůbec samozřejmostí), Rozlišováním a potenciálně narůstající Mírou chápání své vlastní situace. Z tohoto titulu není přirozeným operačním prostředím Člověka fyzická rovina, která je domovinou živočišné říše, nýbrž rovina (frekvenční/vibrační pásmo) psychická (ráj/eden/království, které není z tohoto světa). Jinak řečeno, Člověk by se správně ve fyzickém těle vůbec neměl nacházet. Nicméně to, že tu (ve fyzické, živočišné říši) je, je dokladem dřívějšího pochybení - Člověka Adama, potažmo i Evy. Pochybení, jehož podstata spočívá v dobrovolném a vědomém nedodržení Jeho instrukcí. Tyto instrukce, které nehmotnému Člověku/Adamovi a Evě jasně vymezily jejich pole působnosti oni svévolně (byť někým živočišným naveden) porušili (cpali se někam, kde ještě nebyli (evolučně) autorizováni působit), čímž významně porušili do té doby fungující řád (kosmos). To nemohlo zůstat bez Jeho reakce, která však není svévolná nýbrž objektivně zákonitá (ostatně jako veškerá jeho "činnost"). Člověk Adam s Evou se tak ve skutečnosti sami odsoudili k trestu, který přišel v podobě pádu Vědomí Člověka do živočišné říše (do domoviny svého našeptávače). A tak jsme tu od těch dob všichni ve fyzických tělech, v cirkulující pozici otroků, k radosti našeptávače (příjemce výnosů z naší otrocké pozice) a smutku Jeho i vidoucích/osvícených jednotlivců z lidské společnosti. Činnosti, vedoucí ke zbavení se této Člověku nedůstojné pozice pak nazývejme Dobro a činnosti, které nás v ní udržují nazývejme Zlo a od nich odvozujme vše ostatní, co známe jako morálka. Tyto kategorie je nutno si neplést s komplementárními pojmy střídání polarit, kteréžto střídání je podstatou pohybu neboli života a je důvodem dosažení a udržení dynamické rovnováhy/homeostáze/řádu a tudíž nemají nic společného s řešením problému - od člověka otroka k Člověku svobodnému.

ad2. Hermetická tradice považuje psychiku/nitro člověka za směr úsilí, kterým se lze vymanit z všeobklopující a hypnotizující pozice otroka (introspekce) a jedním z prvních milníků, který nám ukazuje, že jsme na správné cestě ke svobodě, je setkání se s efekty intuice (a svědomí), coby novým/interním/in-divi-duálním zdrojem poznání. A asi poslední metou na cestě s tímto azimutem pak je dosažení na reálný in-divi-duální kontakt s Ním, který ukončí případně ještě existující residua pochybností či nejistot každého jednotlivce.

ad3. Všechny tři pojmy jsou v prvním přiblížení v podstatě identickém, když označují síly nebo vlivy stojící v pozadí otrocké pozice lidí na planetě Země. V dalším přiblížení pak jsou to pojmy, které mají své matričně-egregoriální konsekvence a v nich se mohou časově a prostorově odlišovat. To však nic nemění na jejich obecně protilidské charakteristice a působení.

ad4. Podobně jako předchozí, oba pojmy slouží k označení světonázorových postojů, které odmítají reálnou existenci Stvořitele/Boha/HNR. A-Teo nebo A-Deo značí NE-Stvořitel. Rozdíl může být opět pouze v časoprostorovém - matričním používání, ale na podstatě věci to nic nemění.

ad5. Ano, nicméně právě proto, aby optimalizace byla efektivní, je namístě správně rozumět vlastní situaci. A proto (z mého hlediska) o tom tady diskutujeme. Přece jen mi připadá dost nerozumné, na jedné straně hermetické tradice akceptovat (např. tím, že nemáme problém s přijetím provozování výjimečných, kabalistických smrtících rituálů) a na straně druhé je odmítat jako staromódní přežitky nebo dezinformace.
Dlužno dodat, že o ostatních, potenciálně existujících civilizacích hermetické tradice mnoho nehovoří. Kdoví jestli právě ony nejsou moderní formou svádění na zcestí, přinejmenším v tom smyslu, že to odvádí naši pozornost/energii bagatelním směrem.
Díky za příležitost.
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Dobro a zlo - co tyto pojmy znamenají ?

Hox | 02.07.2014

ohledně toho co píšeš v bodu jedna, je to vaření z vody nebo existují jakékoliv, byť nepřímé argumenty v prospěch té verze?

Z pohledu obecného chodu věcí tam nenacházím skoro žádné styčné body s realitou, takže přemýšlím jestli je to něčí divoká fantazie, nebo do nepoznání zkreslené něco, co má nějaké jádro, interpretovatelné v určité rovině jako adekvátní.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Dobro a zlo - co tyto pojmy znamenají ?

Pe-tri | 02.07.2014

Vše co píši má oporu v tradičních hermetických naukách. Osobně si "z prstu necucám" nic. Jen se učím (jak jdu životem) verifikovat různorodé poznatky neurčitého charakteru pomocí takových "nástrojů", jakým je i intuice. Jestli to jsou fantazie nebo nikoliv si musí každý přemýšlející, pro sebe vyhodnotit sám.
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Dobro a zlo - co tyto pojmy znamenají ?

Hox | 03.07.2014

ok

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Dobro a zlo - co tyto pojmy znamenají ?

Soraja | 04.07.2014

pomohl jste mně add1 pochopit obrazy z dávna, které kolem mne procházely, kterým jsem nerozumněla, proč přišly, nastaly; přinesly co přinesly, i hodně utrpení... léta tápala a hledala propojení (sepnutí)
Číňané říkají : svůj stín nepřekročíš...,

zkušenost je nepřenosná

Re: Re: Re: Re: Re: Dobro a zlo - co tyto pojmy znamenají ?

popolvár | 03.07.2014

ad.1: Adam a Eva - ja osobne sa neprikláňam veľmi k názoru, že Adam a Eva sú predchodcovia /jediní/ pozemskej civilizácie. Áno, súhlasím, že sú zakladateľmi určitej časti populácie - semitských národov. Prikláňam sa skôr k názoru Drunvala Melchizedeka /a ďalším, ktorí viac-menej rozvíjajú, či obmieňajú jeho názor, alebo k podobnému prišli iným spôsobom/ - Adam a Eva sú výsledkom klonovacích pokusov - pokusov imitátora HNR vytvoriť niečo podobné, ako Človek stvorený Bohom. Vzhľadom už na počiatočný rozdiel v nadeľovaní matérie mierou informácie, došlo k určitému odklonu a rozdielu oproti stvoreniu Človeka samotným HNR. V klonovanom /resp. "umelom" výtvore/ tak chýba určitá časť celkového stroja psychiky. To by vysvetľovalo opakované misie Zhora do prostredia semitských národov, za účelom "prebudenia" - dobudovania chýbajúcich častí.
Toto je zase moja aktuálna mozaika ohľadom danej témy... Netvrdím, že 100% správna.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Dobro a zlo - co tyto pojmy znamenají ?

udo | 03.07.2014

A&E..AE, resp. najpr Adam by sa dal interpretovať aj ako prvý nosič Supersystémom pravdepodobnostne predurčenej kľúčovej mutácie vedúcej k druhu HSS(Homo sapiens sapiens) pred niekoľkými stovkami, tisícmi vekov..stotisícmi, či miliónmi rokov.
Následne ju preniesol na niekoľko samíc. Že by táto konkrétna úspešná mutácia(postrezonančná adaptácia genokódu) prebehla najprv na samici, je štatisticky síce menej pravdepodobné, no tiež nie nemožné.

ďalej..
Či sa to odohralo tu, alebo na inej planéte, nie je podstatné, lebo vyzerá, źe iné potenciálne civilizácie museli v danom štádiu vývoja v tomto zmysle riešiť podobné komplikácie, ako tá naśa.

Či sa uvedení jedinci následne sami s eugenikou hrali, to je už iná, ďalśia otázka. Tak aj, do akej miery úspešne, resp. s akým cieľom?

K A&E..AE, k Adamovi a Eve..
Či urobili chybu?
Ide ako vždy o to, na akej interpretačnej úrovni sa chceme baviť.

1.Ak chceli jesť zo stromu poznania, o chybu isto nešlo.
To by trestal maximálne tak nejaký klanový sociopatický "duch" a nie Boh skutoćný.

2.Ak sa však snažili vážne ignorovať objektívne dominantné socionaturálne zákony(viď pôvodné starohebrejské texty), mohlo by vskutku ísť o chybu fatálnu a jej dôsledkom o regresiu z vývojovej úrovne "Človeka".
Modernejśie: Prepad do nižšieho levelu. Zrieknutie sa prítomnosti Božej, RaJ(e), kontinuálnej komunikácie s Ním, religio. Ako pri požívaní psychotropných látok, pohodlnom nepoužívaní daru rozumu, oddanie sa nejakému "náboženstvu", apod.

teda..
"A biblia má predsa pravdu", no na inej, bývalej hermeneutickej úrovni, na exoterickej(dnešnej masovej) dezinterpretaćnej, masovo-manipulačnej úrovni ide o fatálnu lož, programujúcu podvedomie oviec-otrokov. EliMínáciu bezpečnostného modulu kolektívno-individuálneho podvedomia = relígie = priameho kontaktu s najvyšším audítorom = Bohom.

Preto sú pseudorelígie najväčšou provokáciou Božieho dopustenia.

"Bližšie Mu je ten, kto v Neho neverí, ako ten, kto verí v obraz boha, ktorého niet"
..bo "hlboko veriaci" v ilúziu najprv ilúzii veriť musí prestať.. No ten, kto chymére niekým za konkrétnym účelom vytvorenej neverí, je už iba kúsok od toho, aby začať veriť Bohu, ktorý je .. a jazykom strojenia Jeho, života každodenného k dietku svojmu stále prehovára.

Přidat nový příspěvek