11. PRIAZNIVÝ VIETOR VŠEMOHÚCEHO (6)

11. PRIAZNIVÝ VIETOR VŠEMOHÚCEHO (6)

27.6.2014

 

-předchozí část-

 

..No podvedomé úrovne psychiky vydávajú inFormácie na úroveň vedomia nielen vo forme emocionálnych prejavov. Podvedomie vydáva inFormácie na úroveň vedomia aj v lexikálnych formách tých „jazykov“ (v najvšeobecnejšom slova zmysle, ako prostriedok kódovania inFormácie), ktoré sú typické každému jedincovi: verbálna reč, matematický jazyk, obrazy životných javov, ktoré v závislosti od ich charakteru možno chápať aj priamo, aj ako symboly – hieroGlyfy inotajového „jazyka“ atď. Pritom niektoré „jazyky“1 môžu byť spoločné pre mnohých jedincov v nejakej kultúre, no môžu byť aj výlučne osobné „jazyky“, ktoré sú špecifické iba pre psychiku daného jedinca. Avšak proces „výdaja“ inFormácie v lexikálnej forme toho-ktorého „jazyka“ je oveľa pomalší ako emocionálna forma (hudba, básne, film, divadlo, ako komplexnejšie mnohoúrovňové formy kódovania prenosu podprahových obrazov = formy, mier). Pretože to, čo sa vo forme emocionálnych prejavov predáva vedomiu v priebehu zlomku sekundy, môže vyžadovať mnohohodinový monológ (film) podvedomia nasmerovaný do vedomia v jednom z „jazykov“, v ktorom je hustota „zabalených“ inFormácií oveľa nižšia, ako v jazyku emocionálnych prejavov. A možnosti, ktoré ponúkajú „jazyky“ treba využívať, pretože s ich pomocou, v hocakom s-troji psychiky sa jedinec nachádza, je si spôsobilý zodpovedať na otázky:

  • Čo konkrétne vyvoláva u neho radosť a čo nespokojnosť?

  • Čo vyvoláva dobro alebo zlo v objektívnom, ale nie v subjektívnom zmysle, ktoré u neho vyvolávajú určité pozitívne alebo negatívne emócie alebo depresiu ako nedostatok emócii a síl?

 

Posledná otázka môže byť postavená aj vo forme viac či menej širokom súhrne čiastkových otázok, ktoré ponúkajú jedincovi pohľad na seba zo strany alebo predstavenie sa v druhých životných okolnostiach na mieste druhých ľudí:

Bol by rád, keby mu niekto urobil to isté, čo on robí ostatným, alebo by bol zarmútený?

Chcel by zdediť to, čo zdedili druhí v dôsledku činnosti ich predkov?

Chcel by zdediť to, čo zdedili druhí v dôsledku činnosti jeho samotného?

S akými vlastnosťami jeho samotného sú spojené nepríjemné životné situácie, v ktorých sa ocitol? A s akým cieľom sa v nich ocitol?

 

Tie isté otázky sa týkajú vzťahu k činnosti okolia. V závislosti od toho, aké plody táto činnosť nesie jemu samotnému, iným účastníkom, potomkom, si následne vie zodpovedať otázky: Podporovať ju, byť k nej zhovievavý alebo ju rozhodne zamedziť? ...a tým aktívne spoluformovať formovať osud svoj, svojich blízkych a celej spoloCnosti v zásadných otázkach a nielen fiktívne.

 

Každý si je schopný takéto otázky položiť sám sebe a dávať na ne odpovede, ktorých správnosť sa potvrdzuje alebo vyvracia v živote pri ďalšom toku udalostí v Objektívnej realite. A tento cyklus „otázka-odpoveď“ v dialógu so sebou samým umožňuje vyjaviť si emocionálny a  zmyslový s-troj vlastnej duše a taktiež nesúlad medzi emóciami a vyjaveným (zisteným) objektívnym zmyslom toho, čo prebieha.

 

V dialógu s druhými to však môže byť urobené ešte rýchlejšie a lepšie, samozrejme v prípade absencie predsudkov voči druhému účastníkovi, ktorý akoby mal cieľ ponížiť druhého, a nie

pomôcť sebe i druhému účastníkovi pri riešení nejakých problémov.2 Tak alebo inak, každý vo svojej činnosti vykazuje emocionálny a zmyslový s-troj svojej duše a každý chápajúci si význam slov „emocionálny a zmyslový s-troj duše“ dokáže vyjaviť nielen u seba, ale aj u druhých ľudí.

 

Čím viac si je jedinec schopný dávať odpovede na takýto druh otázok pri prechode od „Ja“-centrického kaleidoskopického alebo mozaikového svetonázoru k svetonázoru trojjedinosti MIM, tým viac mu to umožňuje získať holografické videnie Objektívnej reality, svoje miesto v nej a smerovanie svojich ciest.

 

Skôr uvedené príklady, ukazujúce rozdiely v emocionálnom a zmyslovom s-troji duše detí a dospelých sú výsledkom presne takéhoto druhu racionálno-intelektuálnych cyklických dejov „otázka sebe samému – odpoveď sebe samému“.

 

No väčšina si nekladie takýto druh otázok podľa svojej vôle, ale mnohí, ktorí sú zdrvení životnými okolnosťami, nezmyselne hynú dlho predtým, ako vyčerpajú hraničnú maximálnu dobu životnosti ich tiel a vôbec si nezadajú takéto otázky, ani pod tlakom ohrozenia života. Druhí, ktorí sa nejako prebojujú do hlbokej staroby, strácajú zdravý rozum, po čom kľúčové životné (osudové) otázky už nemôžu zadať ani sebe, ani okoliu. I to, aj druhé i tretie je takmer jediné, čo si vyžaduje poľutovanie a smútok v existencii dnešnej globálnej civilizácie celého ľudstva i našich krajov.

 

Hlavné, čo sa môže jedincovi objaviť v odpovediach na takéto druhy otázok, ktoré sú ním zadané sebe samému, je:

  • Buď rozpoznanie toho, čo je jemu SUBJEKTÍVNE emocionálne prijemné z tých javov, ktoré sú ním identifikované pri dialógu so sebou samým ako OBJEKTÍVNE zlo, vyskytujúce sa v hraniciach Božieho dopustenia zlo-dejstva,

  • alebo toho, že jeho subjektívne negatívne emócie vyvoláva nejaký súbeh a adresácia okolností, napriek tomu, že by to malo byť jednoznačne a dobré známe nasledovné: Všemohúci je bezchybný a ak niečo prebehlo alebo prebieha nie tak ako by chcel, tak to čo ho doviedlo do tohto súbehu okolností má svoje vnútorné príčiny a ďalekosiahlú cieľavedomosť, ktorá je podriadená Prozreteľnosti. Bohu treba veriť a ak človek chce, aby sa v budúcnosti nič podobného nestalo, tak je nutné si pamätať: „Boh nemení to, čo sa deje s ľuďmi, pokiaľ ľudia sami nezmenia to, čo je v nich.“ (Korán 13:13). No, aby jedinec niečo v sebe zmenil, je nevyhnutné si uvedomiť čo a ako konkrétne treba zmeniť.

 

Okrem toho venujme pozornosť: v uvedenom verši Koránu sa hovorí „s ľuďmi“(množné číslo) a nie „s človekom“. To znamená., že zmena behu udalostí, ktoré nie sú podľa predstáv nejakého jedinca, si vo všeobecnosti vyžaduje určitú cieľavedomú zmenu vnútorného sveta nie jedného človeka, ale aj mnohých ďalších, ktorí sú zapojení do priebehu týchto udalostí.

 

Ak inDiviDuálny dialóg, rozhovor so samým sebou ohľadom identifikácie objektívneho dobra a zla vedie do slepej uličky, tak Boh (logicky vediac o tom) môže dať jedincovi nejaký vonkajší zdroj inFormácie, ktorá mu umožní správne si postaviť otázku a vedome prísť ku konkrétnemu názoru ohľadom podstaty tejto otázky3.

 

V takomto druhu kladenia otázok a nachádzania určitých odpovedí na ne spočíva podstata dialektiky, ako metódy poznania objektívnej Pravdy – Istoty.4

 

Takými zdrojmi inFormácii môžu byť produkty (diela) kultúry, iní ľudia, ako aj niečo iné5, čo je nejakým spôsobom schopné pomôcť v ozmyslení prebiehajúcich dejov v živote.

Ale bez ohľadu na to, či sa v otázke postavená neurčitosť doriešila vo vnútornom dialógu so sebou samým, alebo sa vyriešila za pomoci vonkajších inFormačných zdrojov (sTrojov), tak všetko vyššie v texte uvedené je racionálno-intelektuálna inFormácia vyjadrená v lexikálnych formách „jazykov“, vlastných konkrétnej úrovni vedomia v psychike6. A v tejto deFinícii (určitosti) myslenia, t.j. úrovni vedomia (ako miery chápania objektívnej reality) je čiastoćne vyjadrená aj osobná morálka jedinca. V prípade kolektívnej osobnosti (rodiny, korporátnej kultúry, či národa a pod.) mRavnosť, rovnosť, štandard úrovne chápania danej civilizácie, ktorú na danej etape dosiahla. Aktuálna Norma kultúry myslenia.

 

Hoci morálka môže byť takisto vnútorne konfliktná (keď sa chce, ako sa hovorí, aby „aj ovca bola celá, aj vlk sýty“; zaoberať sa sexom ostošesť len aby nevzniklo tehotenstvo a zároveň nechytiť pohlavné choroby; jesť, piť, fajčiť a užívať si nejakou inou neprirodzenou cestou, ale aby sa zdravie nezničilo; zarábať peniaze z vkladov v bankách a z „cenných papierov“ a  zároveň aby prekvitala ekonomika a spoločnosť“ atď. ), no morálka v psychike jedinca je stále jedna a tá istá, ako pre úroveň vedomia, tak aj pre jej podvedomé úrovne.

 

A podvedomé úrovne psychiky vedú jedinca v živote v súlade s tým, čo predstavuje jeho reálna morálka, ktorá môže byť identifikovaná v dialógu so sebou samým (i s druhými ľuďmi) každým jedincom, ak si to bude želať. Podvedomé úrovne psychiky – v súlade s reálnou morálkou jedinca určujú jeho účasť a spôsoby účasti, alebo sa odmietajú zúčastňovať v tých alebo oných fragmentoch kolektívneho podvedomia spoločnosti a jej sociálnych skupín.

 

Manažment morálnych štandardov

Funkčná, z pohľadu riadenia každodenná praktická reálna morálka jedinca predstavuje „prístupové heslá-kódy“, vďaka ktorým je jedinec spôsobilý alebo nespôsobilý vstúpiť do nejakých fragmentov kolektívneho podvedomia, alebo vytvoriť duchovnú jednotu s inými jedincami. Morálka taktiež predstavuje aj „odpovede na žiadosti o prístup“ zo strany druhých jedincov a fragmentov kolektívneho podvedomia k všetkému tomu, čoho nositeľom je jedinec, ako aj v používaní čoho (vrátane aj mimo jeho vôle – vôľa vždy funguje z úrovne vedomia) môžu byť zainteresovaní zúčastnení jednotlivci i kolektívy. Odhliadnuc od toho, či už je takáto zainteresovanosť vedomá alebo nevedomá. To znamená., že morálka je nasmerovaná obojstranne: od seba k druhým sú – „požiadavky – prístupové kódy“ a od okolia k sebe: „odpovede na vonkajšie žiadosti o prístup“.

 

Pre účastníkov spoločenskej iniciatívy, ktorá je navrhnutá v Jedinom Zákone a funguje na princípe vnútorne nenapätých systémov, je normálna identičnosť (jednota) „dopytov-kódov prístupu“ adresujúcich z vnútra a „odpovedí na žiadosti“ zvonku. Ide totiž o jeden z prostriedkov vykorenenia stádovo-paviánsky vybudovaných hierarchií „osobností“ v spoločenstve ľudí.

 

Na prvý pohľad to vytvára zraniteľnosť účastníkov v porovnaní s tými systémami kolektívnej činnosti, kde je takáto jednotnosť možná len na rovnakej úrovni hierarchie, no je vylúčená pri príslušnosti jedincov k rôznym hierarchickým úrovniam. Špecifiká takejto zdanlivej zraniteľnosti pozostávajú v tom, že dostup k inFormácii je možný, no samotná inFormácia je objektívne taká, že jej použitie v rozpore s Prozreteľnosťou je buď v princípe nemožné, alebo predstavuje hrozbu pre tých, ktorí sa o to snažia7, či sa podvoľujú takémuto druhu pokušenia. V tejto jednote mravov (morálok), ktorá definuje prípustné vo svojom správaní a prípustné v správaní druhých vo vzťahu k sebe aj spočíva podstata absencie tzv. „dvojakých morálnych štandardov (metrov)“, devastujúcich dnešnú západnú kultúru.

 

Základ inFormačnej bezpečnosti

Dôsledkom takéhoto manažérsky funkčného morálneho záväzku je otázka o identifikácii a zmene reálnej morálky jedinca (vrátane morálky a etiky, ktoré mu predpisuje Boh) – naj“cool“ téma pre „hackerov“8 z oblasti tzv. psychológie, psychiatrie, „duchovných“ praktík a ďalších technológii myslenia. Ide zároveň aj o najvýznamnejší článok garancie inFormačnej bezpečnosti vlastnej psychiky u každého jedinca. Všetky ostatné druhy bezpečnosti, aké je len schopný človek vymyslieť, majú vo svojej báze inFormačné zabezpečenie. Ak je inFormačná bezpečnosť narušená, tak všetky ostatné druhy bezpečnosti sú tiež narušené, a to vo väčšej alebo menšej miere.

 

Preto, aby jedinec správne nakladal s uVieDomenou inFormáciou pri dialógu so sebou samým, riešiac neurčitosti, čo je Dobro a čo je objektívne Zlo v ich životných prejavoch, je nevyhnutné chápať, ako musia byť v individuálnej normálnej psychike vytvorené vzťahy úrovne vedomia a podvedomých úrovní psychiky.

 

-pokračování-

 

1 Napr. príbeh apoštolov Issu z NasArie a „hovorenie jazykmi“. Pravdepodobne divadlom, pantomímou, hudbou, kreslením - medzinárodnými uni-vers-Alnymi jazykmi a nie asi popravde dokonca aj samotným Pavlom vysmievaný jav psychologickej poruchy odb. tzv. “glosolálie“, vznikajúci pri určitých tranzových technológiách pseudonáboźenskej exaltácie zneužívaných rôznymi (de)mágo-mystikmi. U dnešných niektorých pseudokresťanských siekt ide o tzv. „výron ducha svätého“, ku ktorému sa správne aj napr. samotná RK cirkev stavia hodne zdržanlivo.

2 Odmietnutie predsudkov odkrýva možnosť zo-strojiť činnosť na os-nove “tandemického princípu”, efektívnosť ktorého kvalitatívne predčí efektívnosť analogickej cieľavedomej činnosti len u jednej osoby. Na báze “tandemického princípu” dvaja prví hierarchovia starovekého Egypta realizovali najvyššiu moc v štáte. Podrobnejšie inFormácie pozri - Mŕtva voda s vydaním r. 1998, Od človeku podobného k ľudskosti (v prvom vydaní – Od matriarchátu k ľudskosti...), Dialektika a ateizmus: dve nezlúčiteľné podstaty. V primitivizovanom a formalizovanom tvare sa “tandemický princíp” používa v scientologickej cirkvi na riešenie veľmi konkrétnej úlohy: oslobodenie jedinca spod moci automaticky odpracovávaného správania sa v situáciach rozdražďujúcich programov, ktoré sú obsiahnuté v nevedomých úrovniach jeho psychiky. V terminológii scientologickej cirkvi sa to nazýva “clearing”, “auditing” a predstavuje to zákazom ohraničenú rovnoprávnosť besedujúcich s modifikáciou “tandemického princípu”.

3„Dobre postavená otázka obsahuje v sebe hoc už aj polovicu odpovede“

4 Detailne – pozri prácu VP ZSSR “Dialektika a ateizmus”: Dva podstatou nezlúčiteľné pojmy.

5 Zmeškanie vlaku, prisadnutie motýľa... Jeho reč zmien životných okolností, ktorej načúvať, prizerať sa možné je len v kľude harmónie telo-ducha, sTroja mysle ľudovo „oné-izé“...intelektuálno-emočno-zmyslového. Kde intelekt, vedomie na rozpoznávanie právd a chýb emócií slúži. Kľúč opravy auta - automatizmov, na ktorom sa Človek vezie za osudom svojím, s Ním spolutvoreným-sTrojeným, za predpokladu mravnosti doStatočnej trojjedinosti chápania svet(l)a MIM, sťa dietko spolu ostatných ťahá i on „AtRaKtor“ lezie.

6 Čo nechápe, to mu aj tak nepomôže. Mierne vzdialené ľudové príslovie: „Čo sedliak nepozná, to nežerie“ - tým pádom ho to aj tak nenasýti i keby mohlo. Ide na jednej strane o bezpečnostný mechanizmus, ktorý ak je však neprimerane použitý, môže i život ohroziť.

7 Ako v „Bielom slnku púšte“ vysvetľuje Semen, vylietajúc z okna Vereščagina, svoj návrat s prázdnymi rukami: „On má granáty nie tohto systému...“

8 Hacker – špecialista na neautorizovaný a nesankciovaný prístup k inFormácii cez počítačové siete.

 

_

Diskusní téma: 11. PRIAZNIVÝ VIETOR VŠEMOHÚCEHO (6)

Otázka

stretnutie | 27.06.2014

Dobrý deň VP a jeho priaznivci. Chcela by som sa touto cestou priamo a prostoreko niečo opýtať,nemajte mi to za zlé. Napokon,možno to nie je dobrá otázka. Píšete,že dobré otázky sú iba tie,na ktoré si vieme aj sami čiastočne odpovedať a to že je dialektika. Ale odpoveď,ktorú mám pre seba sa mi nepáči a nechcem,aby bola správna . Veď áno,ide o tie časté citácie Koránu a upútavky na scientologickú cirkev. Prečo? Mne to nevadí,ale aj tak sa musím pýtať,čo je za tým,čo máte za ľubom? Na inom mieste sa píše,že človek nepotrebuje kulty. To je pravda,sú ,myslím,väčšine z nás celkom lahostajné. Chápem,že riadiaci korpus by mal vedieť,o čo ide a aj to určite vie, ohľadom islamu aj scientológov ,ale my sme len myšky.-)malé.

Re: Otázka

Ivan | 27.06.2014

... máš už za sebou nejaké to tísicročie, mozno viac, čo sa potuluješ kade tade po Zemi... za ten čas si si do podvedomia uložila rôzne životné skúsenosti, takže je viac ako pravdepodobné že ti nepasuje "vnútorne" do krámu všetko čo sa teraz v tejto spoločnosti prezentuje.... predpokladám že máš kdesi ďaleko svojich predkov a tu a teraz "tých tvojich" čo ťa sprevádzajú a ochraňujú, takže snaž sa riadiť tým čo ti "naznačujú"... čo sa kde kade píše môžeš akurát tak sledovať a učiť sa z toho, lebo v tom procese sú zapletené aj iné sily a štruktúry...

Re: Otázka

Hox | 27.06.2014

jde o to že Mohamedovi, Ježíšovi (a před ním jiným - Mojžíšovi, Echnatonovi, zřejmě Noemu...) byla dána autentická informace Shora, svou podstatou vždy stejná, jen vyjádřena jinými slovy, adekvátně době a místě. Podstatou ale tatáž informace, informační balíček, označováný v pracech VP jako Jediný zákon nebo bezzákonní (vněkonfesní) víra. Historicky reálné "svaté knihy", vzniklé na základě této informace, nemají jednak s původní autentickou informací mnoho společného (byly cíleně zdeformovány tehdejší konceptuální mocí), jednak se liší mírou zkreslení - čím mladší, tím větší podíl nezkreslené informace. Proto VP se často odkazují na Korán, ale nikoliv na korán jako celek, ale na konkrétní místa, sdělení. Znamená to že někoho nabádají stát se muslimem nebo sami jsou muslimy? v žádném případě. Jednoduše poukazují na užitečnou informaci, která tam objektivně je. V podstatě jen díky koránu, i přes jeho historicky zformovanou podobu a záměrné deformace v něm, podle vlastních slov byli schopni dostat se k pochopení kategorií MIM.

Re: Re: Otázka

jill | 27.06.2014

" svou podstatou vždy stejná, jen vyjádřena jinými slovy, adekvátně době a místě" to snad nemyslíte vážně?! -prý slovy - byly to vize u vysoce duchovně vyspělých lidí, kteří ve svém společenství vysoce vyvinutých lépe "znalých" od slova znach, osvícených, tyto vize šířili také takovou formou t.j. v obrazech svých osvícených myslí. kam MY se na ně hrabeme, jsme 2000let po nich neduchovní/ ani toho ducha už neuznáváme a vážeme ho na svou mysl/, egoističtí - nemyslíme a nekonáme jako společenství jako jeden celek, duchovní snižujeme na úroveň duševní a za základ bereme dogmy vědců a církví a nabubřelých filosofů, a svůj osobní názor - prosazujeme silou svého postavení v padlém světě.! Jak může být v tomto světě opravdu duchovní lépe ducha přinášející-spásné náboženství, na koho by tak sestoupilo. Měl jste-li na mysli "Zákon jediného" nelze ho připodobňovat k současným oficiálním boha vykreslujícím filosofiím, tedy ne - katolicizmus, ne- judaizmus, ne-budhizmus, ne- islamizmus,ne-...poslední větu můžete použít pro každou svatou knihu. chyba není totiž v knihách, ale ve vykladačích, v lidech. neosvícená mysl nemá schopnost jak přijmout vizi a jak ji vyložit.

Re: Re: Re: Otázka

Hox | 28.06.2014

jelikož skutečně osvícených bylo za historii pád jedinců, vize kterou nepochopí nikdo kromě nich, nemá ze společenského hlediska žádný význam.

Lidstvu byla z hierarchicky vyšších úrovní Vesmíru (viz níže odpověď Lux) dána několikrát v průběhu historie informace o tom (skrze vybrané jedince - Issa, Mohamed atd.), jak správně žít na Zemi. Souhlasíte?

Re: Re: Re: Re: Otázka

Hox | 28.06.2014

"správně" v tomto kontextu není relativní nebo subjektivní pojem, ale myšleno uspořádání života na zemi tak, aby byl v řečišti Božího Záměru, nikoliv dopuštění (trpělivosti). I když Záměr lidstvo zatím nezná, jsou určité parametry, podle kterých lze odhadovat, jak by měl ideální společenský stroj vypadat:
- absence ve společnosti využívání (exploatace) člověka člověkem, v otevřených nebo skrytých formách (jako máme dnes)
- absence jakékoliv formy otroctví, nejen těch zjevných
- absence úroku v otevřených nebo skrytých formách
- veřejně ohlášená koncepce, která se ve společnosti reálně provádí, aby o ní mohla být veřejná diskuse
- což je podmíněno: konceptuální gramotností drtivé většiny členů společnosti (gramotností v otázkách toho, jak reálně probíhá řízení a samořízení společnosti)
- což je podmíněno: svobodným přístupem všech ke všem informacím, které jsou majetkem společnosti jako celku

naznačené parametry podmiňují systém, jež umožní hlavní cíl: zajištění dlouhodobě bezkrizového rozvoje a co je hlavní, podpory rozvoje většiny ve smyslu vytvoření podmínek pro optimální možnosti osvojování genetického potenciálu Člověka každým členem společnosti (v míře, jakou on sám uzná za vhodné).

zmíněné parametry jsou samozřejmě parametry nutnými, nikoliv nutně dostačujícími. Takový nástřel do začátku. Tak to alespoň vidím já.

Re: Re: Re: Re: Otázka

jill | 28.06.2014

ti skutečně osvíceni nevyrůstali a nežili ve VAKUU, ale ve společenství stejně duchovně vyspělých, ze všeho nejvíc si cenili "život v lůně Vesmíru - bytí v lásce a bázni boží", a nacházeli se v každém náboženství např. i v judaizmu 11.stol. před dobou temna...

Re: Re: Re: Re: Otázka

jill | 28.06.2014

nesouhlasím..".mé Království není z tohoto světa,v domě mého Otce je mnoho příbytků", nejednalo se o žití v té momentální ůrovni na Zemi , aby mohl člověk žít v "domě Otce" je třeba vystoupat duchovní žebřík- očistit sebe-vědomí i mysl-nástroj ducha člověka a dosáhnout-uvědomit se v duchovní rovině trvale, tam se myslí v "obrazech" a kontempluje/rozjímá rozlišováním sebe, vědomí, od toho co vidíme- vizí, přivracením pozornosti na sebe-vědomí"tlučeme" na dveře a jestli tlučeme správně- dostáváme odpověď v podobě dalších pokynů-obrazových. ale nejsou obrazy natolik důležité jako BYTí v čistém vědomí v bohu/v domě Otce.
Luxovu odpověď neberu, myšlení to je duševní rovina.
člověk má-li opravdový zájem o povznesení ducha, je veden zhůry,o ostatní se "postará" bůh- aby se setkal se správnými lidmi, kteří nemusí být "in"/IQ dle měřítek doby. zdá-li se, že dotyčný trpí strádáním-vybíjí se mu urychlené karma, současně to jsou skoušky zda ustojí dosažený stav uvědomování.
písmo vzniklo jako důsledek, i negramotný-nečtoucí a nepíšící může dosáhnout ůroveň ducha. základním zákonem je z.pozornosti vědomí- kam ji směřuji, tam jde má síla.
mějte se hezky.Re: Re: Re: Re: Re: Otázka

Hox | 28.06.2014

co zůstává v umlčení k napsanému: a ignorovat, neprotivit se pozemskému zlu, zřeknout se osobní zodpovědnosti za stav věcí ve společnosti a na Zemi. Myslíte, že On si přeje, aby lidé žili v globálním otrokářském systému jako vystresované biologické zdroje, zahledění do sebe v honbě za nějakým mýtickým povznesením, zatímco všude kolem je reálná konkrétní nespravedlnost?

Issa řekl i toto: "Zákon a proroci do Jana, odnynějška království Boží zvěstuje se a každý do něj SVÝM ÚSILÍM vchází." Polopaticky řečeno, lidé sami se musí zasloužit o to, aby se na Zemi realizovalo království boží.

ps. co máš na mysli tím "myšlení to je duševní rovina"?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Otázka

Hox | 28.06.2014

v té souvislosti přišlo na mysl: Příjde Mohamed k muži, který se celý den modlí, nic jiného nedělá.
- Ty se celý den modlíš Bohu a nic kromě toho neděláš?
- Ano.
- A kdo tě živí?
- Můj bratr.
- Tvůj bratr je blíže Bohu, než ty.

Re: Otázka

Lux | 27.06.2014

Ahoj stretko,

aj malá myška môže zničiť veľkého predátora, t.j. človeku podobného kanibala, lebo ovplyvňuje tvorbu (s-troj-uje) objektívnej reality a môže vo svojom okolí začať reťazovú štiepnu exponenciálnu evolúciu...myslenia...:)

Vedec dr. Sargent robil svojho času pokusy so švábmi (ešte menšími a nedokonalejšími ako myšky). Umiestnil ich do klietky, ktorá bola napojená na počítač, ktorý v intervaloch 15 s púšťal do podlahy klietky striedavo elektrický prúd, ktorý švábov šokoval a infračervené žiarenie, ktoré ich naopak príjemne zahrialo.
PC bol nastavený tak, že mal určitú voľnosť v "rozhodovaní", či pustí el. prúd alebo IČ žiarenie. Keď neboli šváby v klietke, tak pomer bol 50%:50% počas množstvá meraní.
Keď však umiestnil do klietky šváby, tak sa pomer zmenil na 70%:30% v prospech IČ žiarenia.
Šváby teda ovplyvnili obj. realitu - svojou "vôľou" chceli viac príjemného tepla, ako elektrošokov a dokázali pôsobiť na "neživý" počítač, ktorý ich do určitej miery "poslúchol"...:))
To je len jeden z množstva psychotronických pokusov, čoho je schopná psychika aj pomerne primitívneho živočícha. A to nehovorím o človeku, ktorý má od VM v geneticky zakódovanom potenciáli ešte onakvejšie "zázraky". Žiaľ vyrástli sme v technokratickej biblickej civilizácii, ktorá neumožňuje rozvinúť geneticky podmienený potenciál Človeka, ba skôr sa ho snaží rozmanitými informačnými zbraňami ubiť..

Korán:
V doterajšej známej histórii sú zaznamenané 3 Zjavenia (Vnuknutia) z hierarchicky usporiadaného Vesmíru. VM komunikuje - riadi cez tzv. celovesmírnu mieru, prostredníctvom ktorej prebieha energeticko-informačný tok od Neho. To relígie označujú ako Duch Svätý. Zjavenia takto môžu ísť od hierarchicky vysokých úrovní Vesmíru - v prípade Mohameda to bol agregát (egregor) pod názvom archanjel Gabriel.
1) Najstaršie Zjavenie dostal asi faraón Achnaton v 18. dynastii (cca 1350 p.n.l.), ktorý zaviedol kult monoteizmu s množstvom progresívnych a ľudských reforiem. Žreci kultu Amon-Ra toto učenie dokázali "spacifikovať" a dostať pod kontrolu za prakticky jednu generáciu a Achnatona pravdepodobne otrávili jedom s dlhodobými účinkami (menil sa na ženu).

2) Ďalšie Zjavenia dostával ako píše udo Issu z Nazarény=Ježiš Nazaretský=Ježiš Kristus (Kristus=grécky Christos=mesiáš alebo spasiteľ). S jeho učením mal GP už viac problémov a trvalo vyše 300 rokov, kým sa ho podarilo dostatočne deformovať a vziať pod kontrolu vo forme dogmatickej Biblie a jej výkladov. Definitíva bola položená de(Á)mokratickým hlasovaním na koncile v Nicea r. 325, kde z človeka Ježiša urobili boha.

3) Tretie a zatiaľ posledné Zjavenia dostával negramotný pastier Mohamed(postupný pokles v hierarchii spoločnosti od vrcholu pyramídy-faraóna až k "spodine", z čoho vyplýva, že zmena v spoločnosti musí ísť zdola od malých myšiek..) v jaskyni neďaleko Mekky. Keďže bol negramotný tak nič nikdy zo Zjavení nenapísal (podobne ako Ježiš, ten však z iných dôvodov - sfalšovanie).

Korán = súhrn kázaní Mohameda s viacerými zmyslovými úrovňami chápania. Predpokladá sa, že časť Zjavení bola trochu skreslená samotným Mohamedom, časť tými, čo jeho kázania zapísali (najmä Abu Bakr, ktorý sa stal 1. kalifom - z arab. námestník, zástupca, ktorý sa uznáva ešte za pomerne vysokomorálneho človeka). No jeho súčastníci, ktorí dokázali citovať verše kázaní Mohameda boli rýchlo povraždení a následne bol Korán chronologicky (priama časová nadväznosť Zjavení) rozbitý za zákulisnej účasti vtedajšieho GP.
Napriek tomu je Korán pri správnom chápaní najlepšie zvestovanie (filozofické rady pre život) z vrchných etaží Vesmíru, časť je "čistá" a časť je v Božom dopustení.
Pôvodný islám si tak netreba pliesť s dnešným tzv. historickým reálnym islámom, ktorý vykladajú rôzni imámovi, či mufti podľa toho, čo sa naučili v madrasach a teda sú tiež v drvivej väčšine podobní zombie ako pseudokresťanskí kňazi, ktorí vyšli zo seminárov = užitoční a-dioti, ktorí pasú svoje zverené stáda podľa im pridelenej hierarchie a s pôvodným učením Issu nemajú prakticky nič spoločného.
Reálni dnešní muslimovia sa podobajú cvičeným opičkám, ktoré 5x denne vykonávajú namaz - rituálne poklonenie sa modlitebnému koberčeku, ktorý má kompas, aby sa zombie správne nasmeroval na Mekku...

Citácie z Koránu sú v dielach VP CCCP vysvetľované v náväznosti na určité fragmenty obj. reality, pri hlbšom chápaní podstaty koránickeho učenia, keď z neho vlastne pochopili mechanizmus MIM. Citujú ho preto,aby ľudia ľahšie pochopili plnšiu mozaiku, čo im chcelo byť povedané VM, aké sú odporúčania pre bežný život atď.
Islám je najmodernejšia "svetová relígia" a z pohľadu GP je problém ho plne kontrolovať. Preto také útoky na islamský svet v posledných rokoch (po objavení sa netu si už viacerí gramotnejší islamisti dávajú totiž mnohé veci do súvisu a môžu plne pochopiť, čo im Alah=Boh=VM chcel cez Mohameda odkázať).
Korán zakazuje úrok (úžeru), tým je problematické ho vo viacerých islamských štátoch riadiť na 4. priorite, ďalej zakazuje alkohol, čím aj 5. priorita (genetické zbrane) je z pohľadu GP u pravoverných muslimov nerealizovateľná.
Žiaľ dnešní bežní zombie-islamisti boli GP vybraní, aby plnili úlohu revolucionárov 21. stor. (v základe ich psych. činnosti je tzv. psychotrockizmus) so "svojim" džihádom pre plnenie cudzích cieľov. Nedostatok chápania správneho učenia Koránu u bežných muslimov má dnes za následok milióny obetí z ich radov (Afganistan, Irak,Tunis, Egypt, Sýria...). Tu GP využíva starý princíp: Rozdeľuj a panuj!, keď sa mu už v zárodku podarilo pôvodný islám rozdeliť na množstvo frakcií, ktoré bojujú aj medzi sebou (napr. šiiti a sunniti) a neskôr za pomoci MI5 vytvoriť radikálnu sektu wahhábitov, ktorí sú revolúčnými bojovníkmi v službách GP v 21. storočí, lebo dnešní judaisti a iní zombíci s plnými bruchami už nechcú robiť kanonenfutterov.

Scientológia:
V nej sú spojené "najmodernejšie" prvky robenia z ľudí vysokoefektívnych riadiacich dé(a)mono-zombie, za použitia overených duchovných praktík hlavne z budhizmu.
Jadrom je, že po dlhodobejšom clearingu sa človek zbavuje 7. zmyslu, t.j. svedomia a z podvedomých úrovní psychiky sa mu "vyčistia" negatívne emócie, ktoré "nazbieral" počas života a ktoré sú spätnou väzbou Zhora za neadekvátne správanie sa v živote. Zbavuje sa tak rôznych stresov a zvyšuje sa jeho efektivita konania a pri "správnom" dianetickom vedení sa potom nepozerá na nejaké tie bežné sivé myšky a sleduje svoj cieľ bez ohľadu na spoločnosť.
Ak si pozerala debatu prezidentských kandidátov, keď Fico obvinil Kisku, že majetok získal úžerou a cez ňu si financuje kampaň, tak Kiska bez mihnutia oka odpovedal, že všetko robil pre "ľudí", ktorým umožnil, aby si mohli kúpiť to, na čo nemali a tí sa do jeho splátkových úžerníckych spoločností veľmi radi vracajú a tak o nejakej úžerníckej činnosti nemôže byť ani reči a že pracovali s úrokom len 10% (ak sa však spočítali všetky skryté úžernícke praktiky tak to išlo vyše 30%). Asi aj tomu nejak sám "úprimne" verí...a zaujímal ho len osobný profit a nie celospoločenský. Na druhej strane si mnohé ovečky, ktoré skryto okradol o viac ako 30% hodnoty tovaru a dostali sa následne do existenčných problémov môžu za to samé..

Scientológovia sú pripravovaní nahradiť v globálnom riadení judaistov, ktorí už po zmene logiky sociálneho času nestíhajú držať krok s "tlakom" prostredia. Takto dnes vidíme silnú podporu méédei dostať na vrcholy pyramíd v jednotlivých štátoch scientológov (napr. Kiska, premiér Jaceňuk na UA, vicepremiér Ruska Dvorkovič ai.).
Scientológia by si vyžadovala nejaký širší článok, no keď sa chystám nejaký zos-troj-iť, tak dostanem domácu úlohu od slovenského VP a je po tvorivom voľnom čase...:))

Re: Otázka

Lin | 28.06.2014

Ahoj Stretnutie,
jestli jsem pochopila správně, jsi jaksi znepokojená, že se tu objevují citace z různých "svatých knih" nebo dokonce citace ze scientologie.
Nejde o nic jiného než poukázat na rozpory a manipulace, naučit se na příkladech rozpoznávat skryté diverze, ač se třeba tváří velmi sladce a "humanitárně".
Nejde o žádné vyznávání kultů - ale naopak naučit se je rozpoznat, naučit se sám sebe chránit před takovými rádoby "spásonosnými" učeními. Sama budeš souhlasit, že se hlavně v porevolučních letech objevilo mnoho "zaručených směřování", které se tváří jako úplně nové a převratné. Při bližším prozkoumání ale poznáš, že nové nejsou. Jen se tak v novém kabátě tváří.
Jde o to, že v určitých verzích Bible i Koránu se nacházejí také myšlenky a informace, mající cenu zlata. Najdou se i jinde, v některých gnostických spiscích nebo i jiných, pozdějších dílech. A proč znovu vymýšlet něco, co už bylo objeveno? Důležité je oddělit zrno od plevy.

Re: Re: Otázka

stretnutie | 29.06.2014

Ďakujem veľmi pekne všetkým za odpoveď,vážim si to a budem nad tým uvažovať. Dnes je Petra Pavla, je tu rušno a nemám potrebné súkromie . Všetkým nositeľom tohto pekného mena všetko najlepšie!!!

Re: Re: Re: Otázka

stretnutie | 30.06.2014

Dobré ráno prajem, ešte raz vďaka za odpovede,skutočne mi veľmi pomohli . Dobre nakoniec,že som sa spýtala,bolo by ma to trápilo,špekulovala by som,čo za tým je.Lin,vidíš,Ty si to hneď pochopila,naozaj miera toho chápania je u každého iná.Ste skvelí,fakt.

Re: Re: Otázka

popolvár | 30.06.2014

pre Lin, pre stretnutie /aj pre ďalších/...
- v určitých verzích Bible i Koránu se nacházejí také myšlenky a informace, majíci cenu zlata. - to si vystihla pekne, ja pomerne často pri rozhovoroch s ľuďmi na rôzne závažné témy použijem nejaké to "zlato" z Biblie - je predsa a najmä na východnom Slovensku stále súčasťou života jednotlivcov v nejakej tej forme. Takto pri debate nielen o KSB, ale na rôzne témy, kde potrebujem vysvetliť určitý názor, nekonformný s bežným postojom dnešnej spoločnosti, vychádzam z Biblie a diskutujúcemu beriem možnosť planej, dogmatickej protiargumentácie, lebo to by musel poprieť vlastne to, čo svojou dogmatickou protiargumentáciou chce chrániť... Alebo ho proste takto nútim, keď už sa tvári ako veriaci a znalec Biblie, aby pri jej čítaní začal rozmýšľať o tom, čo sa v nej vlastne píše a nespoliehal sa len na výklady kňazov z kancľa...
Napr. včera som mal debatu o tzv. voľnom sexe, nevere. Nie je problém, mať nezáväzný sex, ak sa človek vnútorne vie vysporiadať s pocitom nevery a nezavesí svoju neveru pod tlakom svedomia a pocitu viny vlastnému partnerovi na nos, aby si od tej viny odľahčil. Proste, čo oči nevidia, to srdce nebolí a svoje tajomstvo si odnesie až do hrobu. Ale, a o tom sa píše aj v Biblii - muž a žena sa pohlavným spojením stávajú "jedným telom a jednou dušou" - inými slovami, dochádza k spojeniu aj na jemnohmotných úrovniach, výmene informácií, energií programov a aj tzv. karmickej záťaže. Sťahuješ na seba cca 50% partnerovej "karmy". A teraz si predstav, že milenec/milenka je promiskuitná, tak to aký "bordel" na seba stiahneš - to potom nie hociaké "nové problémy a prúsery" riešiš... Zamysliac sa nad tým, tak to si dvakrát rozmyslíš, či sexuálne úlety stoja za to. Prečo asi sa tak propaguje a všade podsúva voľný sex najmä do povedomia mladých a v denných tv programoch je viac sexu ako v nočných programoch. Nebudeš riešiť len svoje, ale si toho na seba naložíš požehnane aj od iných... A zamotáš sa do takých problémoch, že už vôbec nebudeš mať čas a sily miešať sa do veci verejných... ale budeš rád, že ako tak ustojíš vlastné prežívanie...

Přidat nový příspěvek