11. PRIAZNIVÝ VIETOR VŠEMOHÚCEHO (4)

11. PRIAZNIVÝ VIETOR VŠEMOHÚCEHO (4)

19.6.2014

 

-předchozí část-

 

...Ak niekto nesúhlasí s takýmto ozmyslením predurčenia emócií, ktoré vznikajú vo vedomí (a finalizujú, umiestňujú sa do podvedomia) každého človeka počas celého jeho bdelého času, tak nech ozmyslí ich predurčenia nejak inak. No ako ukazujú stáročné historické skúsenosti psychologických škôl Západu a védicko-znacharského Východu, všetky iné interpretácie emocionálneho života jedinca sú chápané nepohodlne a smrdia agnosticizmom1 - učením o nepoznateľnosti Sveta a nezmyselnosti života a bytia.

 

Takže sa pýtame: Mýli sa snáď Všemohúci? alebo je Všemohúcnosť (nedeliteľná všeobjímajúca moc Najvyššieho, rozprestierajúca sa všade v Objektívnej realite) bezchybná vo všetkých jej prejavoch, a to bez výnimky?

  • Vyzerá, že všemohúci sa nemýli a je neomylný vo všetkých svojich prejavoch bez výnimky.

 

Otázka: Ak je Všemohúci vo všetkých prejavoch bezchybný a človek nie je v konflikte s Všemohúcim, tak akú by mal mať náladu, aké emócie?

  • Dobrá nálada a pozitívne emócie = norma pre ľudský typ psychiky, vo všetkých životných okolnostiach, bez výnimky.

 

Otázka: Ak sú emócie negatívne, nálada zlá alebo „nijaká“, tak čo sa hlási vedomiu z podvedomých úrovni psychiky?

- Odpoveď je jednoduchá:

  • V súčasnom čase alebo v minulosti, či v zámeroch jedinca do budúcnosti existuje jeho konflikt s Všemocným, plody ktorého pri jeho výbere línie správania bude nevyhnutne musieť zožať (ak ich už nezožína) a budú nepríjemné. No čo konkrétne, v čom pozostáva objektívny zmysel konfliktu, či už vznikol v dôsledku úmyslu jedinca alebo je to dôsledok jeho nevnímania, je nutné si objasniť. To si vyžaduje vedomý ozmyslený vzťah jedinca k životu, k priebehu udalostí v ňom, k súbehu rôznych okolností okolo neho, ako aj v ňom samotnom.

  • Alebo jedinec nie je v otvorenom konflikte s Bohom, no niečo vníma nesúobrazne (neharmonicky, principiálne odlične od Boha) a neprimerane Objektívnej realite alebo niečo úplne NEchápe v prebiehajúcom, alebo v dôsledku jeho nedôvery Bohu jeho podvedomé úrovne psychiky vydávajú chybné emocionálne hodnotenie prebiehajúceho, čo v perspektíve taktiež nesľubuje jedincovi nič dobrého. O podmienenosti tohto chybného emocionálneho hodnotenia charakteristikami samotného jedinca bude diskutované nižšie.

 

Môžu nasledovať námietky v tom zmysle, že u rôznych jedincov rovnaké udalosti, za rovnakých okolností, pri rovnakej správe vyvolávajú rôzne emocionálne prejavy, čo by zdanlivo vyvracalo práve povedané. Ale nie je tomu tak: bavili sme sa o emocionálnych prejavoch jedinca, aj keď i reverzibilne, ale stále prebývajúceho v ľudskom s-troj-i psychiky v nejakom dlhšom časovom intervale, ktorý je dostatočný na to, aby sa príslušne sformovali jeho emócie a nálada. No okrem toho, u každého jedinca je vlastná osobná predhistória, vlastná genetická inFormačná predispozícia, ktorá tiež vplýva na emocionálne vnímanie tých alebo iných udalostí.

 

Ak sa jedinec v uvažovanom časovom intervale nenachádza v ľudskom s-troj-i psychiky, ale v nejakom inom a jeho psychika je nestabilná a neustále kmitá, reverzibilne meniac svoj s-troj (systém), tak to všetko bude ináč.

Podstata je v tom, že v ľudskom type psychiky sa zabezpečuje jednota emočného a zmyslového s-troja duše3, pri ktorej jedinec „sám o sebe“ prebýva v riečisku (lone) Všemohúceho. Mimo ľudskej psychiky, ak je vôbec možné hovoriť o nejakej jednote emocionálneho a zmyslového s-troja duše, tak táto „jednota“:

  1. neladí vo vzťahu k Objektívnej realite,

  2. je tam konflikt medzi vedomím a podvedomými úrovňami psychiky a taktiež aj vnútorné konflikty v samotnom podvedomí (a následkm toho je zaťahovaný do vnútorne konfliktnej kolektívnej psychiky – kolektívneho nevedomia. Inými slovami napája (uzamyká) psychiku jedinca na nezlučiteľné, navzájom nepriateľské egregory - moduly agregátneho, kolektívneho podvedomia = jeden z možných typov tzv „duchov“).

 

A o jednote emocionálneho a zmyslového s-troja duše mimo ľudského s-troj-a psychiky v podstate možno hovoriť veľmi podmienečne, pretože nesúlad tejto „jednoty“ vyplýva z toho, že emočné prejavy a racionálno-intelektuálna činnosť nie sú zhodné. To platí, ak ich vztiahneme k jednej a tej istej objektívnej inFormácii, ktorá charakterizuje životné okolnosti alebo situáciu, do ktorej sa jedinec dostal.

 

Okrem toho, rozhovory na tému, že rôzni jedinci majú v živote rôzné vlastné emocionálne prejavy v rovnakých okolnostiach, je nevhodné viesť vo forme abstrakcii od konkrétnych jedincov a konkrétnych okolností: to by bolo neplodným abstrakcionizmom, iba brániacim chápaniu podstaty skúmaných javov psychickej činnosti každého jedinca.

 

Preto konkrétne: dieťa sa raduje tvári matky, ktorá sa nad ním skláňa nad kolískou, slnečnému lúčiku, prvým kvetom a snehovým vločkám v živote. Plače, keď sa stretáva so zlom, aj keď nie je nasmerované proti nemu osobne, hoci objektívne hocijaké zlo je – proti každému žijúcemu, a preto sa dieťa nemýli, ak na neho takto reaguje. Raduje sa a smeje sa v reakcii na dobro. Dieťa sa zle stavia k rozprávkovému kanibalovi a iným zlo-dejom (zloduchom, darebákom) a dobre odlišuje v rozprávkach dobro od zla. A v detských hrách sa pomerne ťažko hľadajú dobrovoľníci na plnenie rolí notoricky známych zlo-dejov (zloduchov, darebákov), a to aj len zo zábavy. A ak sa im nepodarí nájsť dobrovoľníkov alebo dohovoriť sa, tak hra prebieha za účasti imaginárneho zlo-deja, ktorý v hre nie je fyzicky prítomný. To je ono vyjadrenie jednoty emocionálneho a zmyslového s-troj-a duše. A to prevláda v správaní väčšiny ľudí v ich detstve.

 

Ale detičky ešte stále nie sú skutočnými ľuďmi. Im je od ranného detstva vlastné nielen toto, ale aj rôzne výroky o sebe, ako o „pupku Zeme“. Vychádza to zo skutočnosti, že jedinec v rannom detstve nežije na základe svojho chápania (ra-z-umnosti), ale na základe vrodených programov správania a len si osvojuje kultúrne dedičstvo a vlastný, do neho založený, genetický potenciál vývoja podľa miery objavenia a osvojenia si tých alebo iných spôsobilostí v procese jeho dospievania. V každom vysokoorganizovanom biologickom druhu je každé mláďa hierarchicky vyššie ako ktorákoľvek samica, a to v tom zmysle, že sú jej inštinktívne programy správania orientované na uspokojovanie (obsluhu) mláďatka v prvých dňoch po narodení. A táto všeobecná biosférická zákonitosť sa môže prejavovať aj v živote ľudstva pri určitých osobitostiach kultúry: ak v spoločnosti prevláda živočíšny typ psychiky a keď je v rodine málo detí (1 - 2), tak sa ich detstvo – v tom zmysle, že sa nachádzajú pod všeobjímajúcou inštinktívnou opaterou rodičov – rozťahuje do okamihu fyzickej vyspelosti a začiatku samostatného života (a občas aj do obdobia odchodu rodičov zo života, keď sa už „deti“ stávajú starčekmi), pretože ich rodičia už nemajú nikoho, na koho by obrátili svoje inštinktívne programy starostlivosti, aj keď už získali v civilizácii nejaké tie kultúrne „pláštiky“.

 

A ak je to tak, potom prichádza výplata za neschopnosť a neželanie si ozmyslene (rozumne) vychovať ľudské mláďa ako Človeka. A hľa, deti nám vyrástli:

  • matka sa bojí prísť a povedať ostrejšie slovo svojmu výrastkovi, „chrobáčikovi“.

  • jazyk po stáročia udržiava synovskú zhovadilú „múdrosť“: „hovädám“ je aj otca biť ľahšie“ (hovädo - synonymum jedinca zo stáda dobytka (tu prenesene tí, čo sa takto správajú – známe: „Správaš sa ako hovädo (ako dobytok)!“ – pozn. prekl.)), čo zjavne vyjadruje živočíšny s-troj psychiky. Nový vodca „stáda“ totiž pochádza z oveľa mladšej generácie, než sú rovesníci predchádzajúceho vodcu (lídra, „fírera“)...

  • Revízor od N. V. Gogoľa – minulé storočie, podľa námetu – spoločenská tragédia4, o čom sa, počínajúc rokom 1905, presvedčili mnohí, ktorí sa smiali nad sebou, nad zlom, ktoré nosia v sebe. No neprešli ani dve storočia a celé sály a TV diváci sa ako predtým bezstarostne a bezostyšne smejú v reakcii na povedačky Rajkina, Žvaneckého, Mišina, Gorina, Petrosjana, Zadornova a iných, hoci NIČ NIE JE NA SMIECH: vysmievané zlo neprestáva byť zlom.

-pokračování-

 

1 O osobitnú pozornosť by sme tu poprosili hlavne tých, ktorí sa obznámili s východnou mystikou a jógou: bavíme sa nie o tom, ktorá z „čakier“ zodpovedá za emócie a ktorá zodpovedá za racionálno-intelektuálnu činnosť. Reč je o tom, ako v celostnej algoritmike spracovania línie správania na osnove dostupnej inFormácie sú previazané druh s druhom: vedome neozmyslené emócie v tempe priebehu udalostí a vedome spoznávaný zmysel, vytváraný racionálno-intelektuálnou činnosťou. Akokoľvek sú tieto komponenty usporiadané v čakrách , ide o riešenie Všemohúceho pri Jeho stvorení človeka. A to je otázka ohľadom materiálnych nosičoch tých alebo iných inFormačných komponentov. A ako nakonfigurovať algoritmický systém na objektívne bezchybné spracovanie inFormácií, je dané na ozmyslené vykonanie každého jedinca. Tu ide znova o otázku ohľadom inFormačných modulov rôzneho účelu, ktoré nemenia svoju objektívnu kvalitu, bez ohľadu na materiálny nosič, na ktorom boli zaznamenané.

3 To je termín, ktorý definuje pojem o vzájomnej korelácii: 1) inFormácií v Objektívnej realite 2) emocionálnych prejavov 3) subjektívneho ozmyslenia Objektívnej reality jedincom.

 

4 Ešte horšie je to s všeobecne známou “komédiou” A. S. Gribojedova: útrapy z rozumu môžu byť iba pri démonickom s-troji psychiky, ktorý je charakteristickým nositeľom rozumu. A “komédia” sa skutočne rozsypáva na okrídlené slová a aforizmy, pretože Čacký je skonštruovaný ako blahodárne pôsobiaca osobnosť v porovnaní so svojim okolím, čo prinieslo mnoho útrap Rusku, pretože v tejto “komédii” sa nie je nad čím smiať.

No ide len o odmenu vládnucej triede: sám Gribojedov iba vrátil to, čo bolo do neho vkladané od detstva. Pozri stať V. Meščerjakova “Záhada Gribojedova”, Nový svet, č. 12, 1984. No ani jeden z literárnych kritikov nedokázal povedať, akou spoločensky užitočnou prácou sa mohol zaoberať “kladný” hrdina komédie – Čacký? Ak sa pozrieme na námet “komédie” mimo dominujúcej domácej literárnej tradície, tak Čacký je táraj, ktorý, aj keď je pomerne nespokojný s vtedajšou spoločnosťou, no sám v duši nenesie nič, okrem bezohľadného rýpania (kritizovania) a deklarácii o svojich vlastných dobrých úmysloch. (Ako Š. Hríb vo svojej reláci „Pod lampou“... je najväčšia tma na Slovensku? – pozn. prekl.). A k správaniu Gribojedova v Perzii (Iráne) sú plne použiteľné slová Lermontova ”... smejúc sa, vyzývavo pohŕdal jazykom a morálkou cudzej krajiny”, za čo aj zaplatil životom, a to nielen svojim, ale aj kozákov, ktorí tvorili ochranu ruskej misie. A ak to vztiahneme so slovami samotnej “komédie” Gribojedova “zlé jazyky sú strašnejšie ako pištoľ”, tak jej jazyk v 19. stor. bol na úrovni zbraní hromadného ničenia samých seba na základe nezmyselných emocionálnych reakcií tohto diela. To isté sa týka aj diela Utrpenie mladého Werthera od Goetheho, ktoré zapríčinilo epidémiu samovrážd.

 

Diskusní téma: 11. PRIAZNIVÝ VIETOR VŠEMOHÚCEHO (4)

Pro diskutující pány

Lin | 20.06.2014

Moc děkuji za podněty ohledně HNR. Souhlasím s vyslovenými názory. A neštěstím je, že ta "všemohoucnost" je mnohými nábožnými přesně chápána ve smyslu "může dělat, co chce". A nepochodila jsem, když jsem se snažila takovému "katolikos" vysvětlit, že pokud existují nějaké zákony života, pak nikdo - natož samotný tvůrce - nemůže jít proti nim, tj. porušovat je.

signály podvedomia

popolvár | 19.06.2014

"Otázka: Ak sú emócie negatívne, nálada zlá alebo „nijaká“, tak čo sa hlási vedomiu z podvedomých úrovni psychiky?

- Odpoveď je jednoduchá:

V súčasnom čase alebo v minulosti, či v zámeroch jedinca do budúcnosti existuje jeho konflikt s Všemocným, plody ktorého pri jeho výbere línie správania bude nevyhnutne musieť zožať (ak ich už nezožína) a budú nepríjemné. No čo konkrétne, v čom pozostáva objektívny zmysel konfliktu, či už vznikol v dôsledku úmyslu jedinca alebo je to dôsledok jeho nevnímania, je nutné si objasniť. To si vyžaduje vedomý ozmyslený vzťah jedinca k životu, k priebehu udalostí v ňom, k súbehu rôznych okolností okolo neho, ako aj v ňom samotnom..."
- v tejto súvislosti spomeniem tzv. nepríjemný pocit, zamrazenie, nevolnost v oblasti zalúdka, ak sa clovek stretne, je konfrontovaný s nejakým návrhom, ponukou, ktorej prijatie by dotycnému do budúcna priniesle nezelanú úrodu. T.j. daná ponuka a následné konanie jej prijatím je v rozpore, konfliktom jak priamo s podvedomými potrebami jedinca, tak sprostredkovane cez cloveka s Bohom. Toto hlásenie sa podvedomia cez vegetatívne nervstvo a pocity do vedomia je vlastné kazdému cloveku, zial, len málokto tomu venuje vedomú pozornost a zamýsla sa nad tým. Poznám osobne jedincov, aj vrcholových manazérov, u ktorých, ak k takému signálu dôjde, koncí kazdá dalsia debata na danú tému. Nepotrebujú nic dalsie vediet, ziadne detaily, argumenty, fakty, proste "zalúdok" im dal vediet, ze daná vec smrdí... A oni mu 100% dôverujú - nikdy ich nesklamal...

Re: signály podvedomia

udo | 20.06.2014

Isto..
no veľmi efektívne jedinca môže chrániť i kolektívna osobnosť(moderne: Konkrétna korporátna kultúra, "náboźenstvo" a pod..). Prísluśný Agregátny modul..resp. v ezoterike tzv.egregor(y) v ktorom/ktorých sa nachádza.

Šikovný tím (a)sociálnych inžinierov vie však na základe vyšších(oproti manipulpovanej cieľovej skupine) znalostí objektívnych zákonitostí postaviť pomerne robustný bezpečnostný systém takéhoto "biopoľa".
Ono "hranie sa na Boha"..imitácia Vis Maior, ako takmer najvyššia forma manipulatívneho manažmentu, "samo"riadenia zvoleného objektu.

Otázka:
Keď dotyčného manažéra Ni(e)kto chráni, jedinec koná podľa preDávaných pocitov, prečo potom občas aj tak vznikne prúser..hoc aj v jeho rodine, ak je v práci takmer dokonal úspešný?

Resp. viď ochranu rôznych siekt, psychotechník, či puberťák 5 rokov na pervitíne prakticky bez choroby, napriek (mierne povedané) extrémnemu životnému štýlu..
No ak ide na odvykačku, mnohé pikénkom "odstrelené" choroby zo starých časov sa vrátiť zvyknú..

Proces je v základných parametroch takmer identický.
A zase sme pri ROZLÍŠENÍ.
Metodológia odhadu cieľov, reči sTrojenia Jeho.
Odhad, na daný moment optimálnej miery, Pravdy Jeho.

Pravda v abstraktnom zmysle neexistuje rovnako,
ako neexistuje v tomto zmysle
miera, matéria, či informácia.
Sú vždy konkrétne a nerozlučne spojené.

Ja Ho často volám aj "To"
a reč jeho Sväta-sTrojenia Životom :)

Do akej Miery sme (kompAtibilní s) rečou Jeho,
nám ukazuje feedback CELKOVÉHO(nie len v robote) zlepšovania našej situácie a tak aj nášho blízkeho a vzdialenejśieho okolia, spoloCnosti.

Re: Re: signály podvedomia

popolvár | 20.06.2014

súhlasím s tými egregormi a pomerne robustnými bezpecnostnými systémami, chrániacimi v súlade s daným egregorom nielen jedincov v nom obsiahnutých, ním ovplyvnovaných, ale aj samotný egregor, ako taký. To sa vsak prejavuje, to usmernovanie, ktoré más na mysli, skôr ako znenazdajky sa vynorujúce myslienky, nasepkávania... - pokúsanie "diabla".
Ja som vsak mal na mysli skôr vnútornú intuíciu (ten "zalúdok" je v podstate len prejavom, spôsobom komunikácie vlastnej intuície s daným jedincom tou najjednoduchsou formou - spôsobom: "áno" - "nie", 0 - 1... A intuícia sa nemýli... Vlastná dusa, duch, Boh, nezvykne cloveka ojebabrávat... Azda az na prípad, ak koná zlo a potrebuje dostat príucku, a to formou neposkytnutia správneho Rozlísenia - aby sa zastavil a spamätal. To by v podstate aj mohlo byt ciastocnou odpovedou na otázku (premiant v biznise a slon v porceláne v rodine). K tej otázke, azda aj to, ze má iný postoj k biznisu a iný postoj k rodine, vztahom, co urcuje potom vsetko ostatné zmýslanie, rozhodovanie a konanie...

Re: Re: Re: signály podvedomia

udo | 21.06.2014

Isto..intuícia sa nemýli..
Otázkou však je, či jedinec vie rozlíšiť intuíciu od emócii?

Hlavne źeny si to žiaľ priveľmi často až fatálne pletú.
Muži sa ju zasa snažia "racionálne" ignorovať.

Výsledok býva podobný:
Zbytočné komplikácie, nešťastie, utrpenie
ako "obeta" na oltár Pana Amena.

Tu sa cyklu inferna uzatvára..
..a ovce sa v lepšom prípade v kruhu košiara
opoja psychotropnými bylinami, źe by ani moment jatiek nespoznali, alebo sa prudko intelektuálne hádajú,
ktorý z vĺčkov na obzore je ten lepśí..

Re: Re: signály podvedomia

J. | 23.06.2014

Je ochrana egregorom aj jedným z dôvodov prečo majú ľudia pod vplyvom omamných látok priam neskutočné šťastie pri nehodách? Už to takmer aj zľudovelo, nejeden krát som počul: "Keby som bol najebaný, tak sa mi to nikdy nestane."

názov tejto prílohy

Vasiľ | 19.06.2014

Spomenul som si na časy spred niekoľkých mesiacov, keď som inicioval debaty o tom, prečo HNR nazývate Bohom. Mám pocit, že som pochopil, prečo si tvorcovia KOB zvolili práve toto slovo.

Teraz ma však ešte stále trochu irituje názov tejto prílohy - konkrétne slovo "všemohúci".
Toto slovo vo mne evokuje - môcť všetko - mať všetko dovolené. Niečo môcť sa mi zase spája s túžbou - vôľou, pretože bez túžob a vôle nemá zmysel hovoriť o tom, či sa niečo môže alebo nemôže.
Lenže hovoriť o túžbach a vôli v súvislosti s HNR nemá žiaden zmysel. Boh/HNR nie je bytosť a nemá slobodnú vôľu, nepodlieha rozmarom a želaniam.

Boh nie je všemohúci - jedine v tom zmysle, že všetko sa ním riadi - ale žiadna slobodná vôľa u Boha nie je a ani byť nemôže, pretože slobodná voľa to nie je nič iné ako možnosť výberu toho, do akej miery v súlade s HNR chceme spúšťať a riadiť procesy. Boh si nemôže vyberať, či bude uskutočňovať procesy (a vytvárať systémy potrebné na chod týchto procesov) v súlade so sebou alebo proti sebe samému - to je nezmysel.

Takže keď som (možno) "dokázal" :-), že u Boha vôle niet, tak by sa všemohúcnosť v nadpise prílohy mala chápať v tom zmysle, že "všetko sa Ním riadi" a nie v tom zmysle, že "môže všetko, čo si len zmyslí."

Pretože pri druhej možnosti, ktorá je, zdá sa mi, v našej kultúre spojená so slovom všemohúcnosť, môžu vyvstávať nezmyselné otázky o tom, či môže Boh stvoriť taký ťažký kameň, že ho potom nezdvihne, alebo "keďže je Boh všemohúci, mohol sa stať človekom, vykúpiť nás z hriechov... to človek nepochopí, pretože je to "Božie tajomstvo"- nerozmýšľaj, ver!". No a podobné nesmierne nezmyselné absurdnosti.

Ak nechcete, tak na tento môj príspevok nereagujte - pochopím.

Re: názov tejto prílohy

popolvár | 19.06.2014

Vasil, klobúk dole pred tebou. Aj zabehnutý teológ by neuspel ta zviest zo správnej cesty tvojich úvah do slepej ulicky dogmatizmu.
Ad. Vsemohúci - v ruskom originále je doslovne VSEDERZITEL, cize doslovne Vsehodrzitel, Drzitel vsetkého, Ten , v ktorom je vsetko obsiahnuté. Mozno by bolo dobré konkrétne o tom hodit rec s nejakým pravoslávnym knazom. Momentálne ma nenapadá adekvátny teologický slovenský výraz. A netýka sa to len toho jedného pomenovania Boha. V pravoslaví je viacero podobných termínov, ktoré doslovným prekladom sú logickejsie a adekvátnejsie tématike DVTR, ako v RKC zauzívané pojmy. Zdá sa, ze rímokatolícka cirkev aj v tomto odviedla kus "poctivej" práce, vid. tvoja úvaha o Vsemohúcom. Aj ked, ozmysliac si urcité súvislosti, ani Vsemohúci nemusí byt zavrhnutý, ak si to spojíme takto: Vsemohúci = Ten, co môze vsetko = Ten, co je mu vsetko mozné = Ten, co vládne celou matricou mozných variánt budúcich udalostí...

Re: Re: názov tejto prílohy

Vasiľ | 19.06.2014

Vďaka za ďalší vhľad.

Re: Re: Re: názov tejto prílohy

stretnutie | 20.06.2014

...Zaújmavé,veľmi podobné "problémy",ako Ho teda nazývať.mám aj ja. Predstavujem si Ho ako fotografiu svojich rodičov,sú na nej takí mladí a usmievajú sa. Mám tak dva roky,držím sa otca za ruku. Teraz ešte k inému"Niekoľko rokov sa zo zdrav.dôvodov venujem cvičeniu jogy,uznávam vplyv techniky dýchania na okysličovanie svalov,chápem pár vecí...ale min.polovica je balast.Nestretla som ešte nikoho,komu by akékolvek cvičenia a meditácie zmenili charakter. Chamtivý ostáva chamtivcom,pokrytec rovnako. To je asi tá slobodná vôľa človeka.Už len malá poznámka na záver,tieto texty VP sú dopĺňané ukážkami z klasickej ruskej literatúry,tu v diskusii by sme sa pre lepšie pochopenie mohli pokúsiť nájsť také príklady,ktoré slov. a český čitateľ pozná lepšie,som len stredne sčítaná,ale verím,že sa niekto taký nájde a upozorní nás na "smiech cez slzy" aj v našej literatúre. Inak Hox ma dostal na Puškina a tak ten je jedinečný,tam alternatíva nie je.

Re: Re: Re: Re: názov tejto prílohy

udo | 20.06.2014

re: Stretnutie a SK-CZ kulturologické aplikácie DVTR, latinizmy, germanizmy,..

Boli také pokusy a časť materiálov bola spracovaná aj týmto spôsobom, no po viacnásobnej internej diskusii bolo dohodnuté, že bude snaha držať sa kvôli snahe o zachovanie poriadku("prílišné nevetvenie") v tejto verzii podľa možnosti viac pôvodného textu. ZATIAĽ. Sú "európskejšie" verzie, kde je ruský kulturologický vplyv pri zbežnom pohľade minimálny, resp. takmer žiadny.

Jou.. a aj vďaka etymologickej analýze, gréčtine a latinizmom sme dospeli k možno niečomu ako upgrade pôvodnej Ruskej verzie DVTR/KSB a japonských modulov.
Myslím model "FEI", ktorý rozvíja MIM a mohol by poslúžiť ako interface, prechodový štandard myslenia potenciálne asi celkovo prijateľnejší pre euroatlantickú kultúru.

re: Vasiľ
V podstate súhlasím.
Z nás si to tiež do istej miery poniektorí všimli,
no aký názov by si navrhoval pre Neho Ty?
..ako som vyššie napísal, ja osobne niekedy používam aj výraz On, resp. "To".

..možno podobne uvažovali naši predkovia pred tisícmi rokov
a tak vyvinuli pre "Neho" kód AT.

Hláska A je "širšia", objemnejšia, ako "O". (zavri oči, počúvaj a potom pozri do zrkadla a zopakuj to)..
ako pri hre samohlásoch počas prípravy spevákov AEIOU,
samohláskové znaky pri staršej tzv."hebrejčine", resp. v hieratickom písme..

"T" je už potom asi opto-zvukovo jasnejšie, ako "fáza v bode nula", začiatok ďalšieho cyklu.
T.j. z bočného, zJednoDušeného 2D nákresu priestorovej 3D bazálnej schémy evolučnej špirály.

To len ako príklad možného smeru uvažovania, no obávam sa, že dnešná populácia by s uvedeným kódom mohla mať zatiaľ isté komplikácie..i keď..

Re: Re: Re: Re: názov tejto prílohy

Lin | 20.06.2014

Zdravím, Stretnutie. :)
Výborný postřeh s tím cvičením. Ono je výborně propracované, ale z mého pohledu pro udržení fyzické kondice těla. O vlivu na kondici duše pak smýšlím stejně, jako ty.
Nevím, zdejší moudřejší ať mě opraví, ale myslím si, že k posunu charakteru směrem k lepšímu mohou pomoci tzv. "zlomové životní situace". To, jak je vyhodnotíme, jak zpracujeme a co vyvodíme, nás může posunout - a to v obou směrech - jak k lepšímu, tak k horšímu.
Pro příklad: mám dvě spolužačky a obě přišly o syna. Jedna zakysla až tak, že je mi schopná říct, "jak je to nespravedlivé, že já syna mám a ona ne" - a druhá rozkvetla do Člověka. Takového, že ji mám za vzor a toužím dosáhnout aspoň částečně takové lidskosti a moudrosti, kterou představuje ona.

PS: Ke knihám - doporučuji i mého dalšího oblíbence (vedle Puškina) - Gogola. A Tolstého snad ani nemusím zdůrazňovat... :)

Re: Re: Re: Re: Re: názov tejto prílohy

Sentinel | 20.06.2014

Dovolím si s tou jogu súhlasiť len čiastočne. Áno, tiež nevidím zmenu charakteru, ale po ca 7 mesiacoch poctivého cvičenia a meditacii vidí moje okolie zmenu v naprogramovanom spravani na určite situácie:
Ako generálny riaditeľ malej spoločnosti som začal byt oveľa hĺbavejší v rozhodnutiach
Ľudia si začali všímať, že sa už nemracim a som veľmi pokojný
Spomalil sa mi čas, za to iste obdobie urobím viac ako pred tým, ale napriek tomu nechodim domov unavený
Celkovo som šťastnejší
Fyzická stránka a jej zlepšenie áno, ale posunula sa aj štruktúra môjho myslenia a osobnosti. Moji BESovia su preč a toto ma úplne zmenilo

Re: Re: Re: Re: Re: Re: názov tejto prílohy

udo | 20.06.2014

Skôr by som sa tú otázku pokúsil tradične formulovať nie priamo(áno/nie), tak ani nepriamo(vyšetrovateľsky: "Ako si to urobil?"), ale v kontexte "miery"..ak chápete..

T.j. napr:
Do akej miery by techniky používané v jóge, cirkevných rituáloch a spevoch, klinickej psychológii, psychiatrii, či dokonca v scientológii a pod. mohli byť prospešné a korelovať so záujmami Vis Maior a aké asi skôr nie, resp. v akom kontexte určite nie?

Tam niekde asi nastáva defanatizácia a začína zdravý sedliacky rozum = normálny védecký prístup k základom rozlíšenia konrétnej pravdy a lži, spoznávanie Miery, Jeho.

Kontinuita neustáleho spoznávania noviniek bez nebezpečného "hurá systému", či paranoje z "urobenia chyby", ako nezdravých extrémov..samozrejme extrémy môžu byť tiež za konkrétnych okolností zdravé, ba až nevyhnutne esenciálne.
Napr. ak spoločnosť žije v otrokárskej koncepcii spoloNEctnosti, kde sa prakticky čokoľvek objektívne prínosné môže pre baranov na prvý pohľad predprogramovane javiť ako extrém.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názov tejto prílohy

Sentinel | 20.06.2014

Pre toto sem chodím, vždy dostanem pohľady, o ktorých sa dá uvažovať, co uz dlhšie robím aj s Vašou pomocou, aj keď som sa zapojil az teraz..

Časť je z vnútorného pohladu na moje spoloCNOSTné hodnoty. V meditacnej hladine prichádzajú otázky samé...
Takze bolo načase prehodnotiť vzťah a RODine, PRIAŤelom a s tým prišla potreba, ci hlad po poznaní hisTORie.
Odkedy sme prerušili s manzelkou prísun násilného programovania cez televíziu a rozhlas, pomaly ale isto sa deprogramujeme zo zaužívaných stereoTYPov správania sa ako nenávistne, nepokorne, urážlivé a násilné správanie alebo jazyk ku RODákom zo Slovenska, kde znova žijeme...
Po tom, čo sme sa zbavili konzumu sa naše potreby značne znížili a zmenili, v prvom rade je teraz zdravie a príroda...

Čím viac cvičím, tým viac trénujem nielen telo, ale meditaciou aj ducha, aj keď stále nechápem rozdiel medzi duchom a dušou.

Takze celé ma to nezmenilo, ale pomohlo postupne posunúť prirodzené vzorce správania od mojich praprastarych RODičov, a celého RODu do popredia, a stále nachádzam nové veci, ktore boli prehlušené dnešnom dobou

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názov tejto prílohy

popolvár | 20.06.2014

pre udo, ad. miera prospesnosti jog. a medit. techník - pokial sú rozvíjané ako prostriedok, nápomoc na rozsírenie vedomia, kladenie si správnych otázok, ci prostriedok udrziavania neieln telesného zdravia. Uz nie ako ciel, najvyssia méta dosiahnut urcité stavy. Plus nie ako otvorenie sa, odstránenie prekázok pri urcitých stavoch vedomia na cielené zásahy, programovanie kadejakým guru jogínom a pod.

pre Sentinel: duch, dusa, vyssie Ja, mnozstvo a hierarchia tiel - tak v tom je taký hokej - co "odborník" to iný názor - kazdý to vykladá inác, hierarchie sú rôzne - zatial som to nechal "plávat", cas donesie potrebný klúc na vyskladanie správnej mozaiky...

Přidat nový příspěvek