11. PRIAZNIVÝ VIETOR VŠEMOHÚCEHO (3)

11. PRIAZNIVÝ VIETOR VŠEMOHÚCEHO (3)

15.6.2014

 

-předchozí část-

 

...Vybudovanie si vlastného svetonázoru, chápania sveta – to sú tie produkty vlastnej práce, ktoré nemožno odtrhnúť (získať) od druhých, ani prinútením, ani podvodom, ani kúpiť v hotovom použiteľnom tvare. Na druhej strane, nemožno ich ani podarovať druhému podľa svojej vôle, ani predať, ani vnútiť žiadnou silou, alebo zaviesť do psychiky pomimo vedomia.

 

Vybudovanie si vlastného svetonázoru, chápania sveta – to je to, čo každý musí urobiť pre seba iba sám. Druhí mu môžu len ukázať takúto možnosť, objasniac svoje videnie a chápanie, ale nič viac. Ak bude jedinec nasledovať túto možnosť, tak je spôsobilý pomôcť druhým urobiť to isté, ako aj zrealizovať mnoho iného.

 

Avšak, mnohí emocionálne (a ukazuje sa, že nezmyselne) reagujú „na zlobu dňa“, ktorá ich neustále vytrháva z dlhodobých (nízkofrekvenčných) procesov. Vedome sa treba udržiavať na hrebeni týchto procesov (vĺn búrok mora... “surfovať“), a tak možno prejsť aj cez „zlobu dňa“ a pritom nebyť ňou zachvátený, zastavený, či prevrhnutý. Keďže je to zviazané s emocionálnou reakciou na prebiehajúce udalosti, tak prichádzame k otázke o emóciach, ktoré sú tak alebo onak vlastné človeku pri jeho správaní sa.

 

Svetonázor troj-jedinosti MIM (matéria-inFormácia-miera) odokrýva úplne iné videnie otázky o emóciach, dobrej či zlej nálade. A toto videnie (pohľad) je proste neopísateľné(ý) v tradíciach psychologických škôl ako Západu, tak aj védicko-znacharského Východu, a to v dôsledku toho, že v ich svetonázore nie je objektívna inFormácia, ale subjektívna1, alebo k objektívnej inFormácii nie je vyjadrený určitý (konkrétny) vzťah.

 

V svetonázore troj-jedinosti MIM je otázka o emóciach v správani sa človeka nerozdielne spätá s dvoma ďalšími otázkami, ktoré sú skúmané väčšinou psychológov a  psychiatrov izolovane (oddelene):

  • Za prvé, je to otázka vzťahu (korelácie) vedomých a podvedomých (nevedomých) komponentov jediného procesu myslenia jedinca.

  • Za druhé, je to otázka o objektívnej – skutočno-pravdivej, a nie deklarovanej a  predstieranej morálky jedinca.

 

V svetonázore troj-jedinosti MIM vytvárajú „emócie + pravdivá objektívna morálka + vedomé a podvedomé komponenty procesu myslenia“ jediný algoritmický komplex, ktorý spracováva tak objektívnu inFormáciu, ktorá postupuje od orgánov zmyslov (telesných i biopoľových – duchovných), ako aj tú, ktorá je uložená v pamäti. Práve v tejto trojici, ktorá predstavuje jediný algoritmický komplex trans-Formácie (pre-obraz-ovania) inFormácií, sa generuje vnútorné a vonkajšie správanie jedinca.

 

Preto, aby „človek mal život a mal ho v hojnosti“2 a nielen „prežíval“3, prekonávajúc veľa nežiadúcich súhier okolností, je nevyhnutné identifikovať záťaž4 komponentov tohto algoritmického komplexu, aby si ho človek vedel nastavovať ako celostný systém na objektívne dokonalé spracovanie inFormácií.

Začneme vedomím. Možnosti ľudského vedomia sú, mimo tranzových stavov, ohraničené nasledujúcimi ukazovateľmi: jedinec je schopný udržiavať vedomé vnímanie a operovať v rovnakom čase s 7 - 9 objektami5 (inFormačnými tokmi). Pri tom je schopný rozlišovať nie viac ako 15 zmyslových jednotiek za sekundu (inými slovami, rýchlosť vedomia predstavuje 15 bit/s = cca. 8 rozhodnutí typu ÁNO – NIE, alebo aj 1 a 0).

 

Ak prvé je viac či menej jasné, tak druhé treba objasniť. Každý snímok na filmovom páse – je zmyslová jednotka. Pri rýchlosti projekcie 16 snímkov za sekundu a rýchlejšie, vedomie mimo stavu tranzu vníma obraz ako pohyb. Pri rýchlosti pod 16 snímkov/s vníma vedomie film nie ako pohyb, ale ako reťaz rôznych nepohyblivých stavov, ktorých sled predstavuje rôzne fázy pohybu. V stave tranzu sa vedomie posúva do iných frekvenčných diapazónov (rozsahov) a je spôsobilé vnímať ako „pomalé“ procesy dokonca aj veľmi rýchle javy, ako napr. výbuch delostreleckého granátu. A nie iba vyčleniť z filmu povestný 25. snímok alebo prekrývajúcu zvukovú stopu (soundtrack), ktorá je posunutá do infrazvukovej oblasti (prostriedky programovania podvedomého správania).

 

Avšak podvedomé úrovne psychiky, ktoré berieme ako systém spracovania inFormácií, majú oveľa väčší výkon (produktivitu) a pokrývajú oveľa širší rozsah frekvencií, ako dostupné možnosti vedomia, ak neuvažujeme tranzové stavy. Ako ukázali štúdie, podvedomé úrovne psychiky pri sledovaní filmu dokážu zachytiť aj tie fázy pohybu, ktoré sa nachádzajú v medzerách medzi fázami nasnímanými na filmový pás.

 

Otázka: Je celá inFormácia, ktorá je vlastná podvedomým úrovniam psychiky (obrazy, melódie apod.), pre jedinca bezcenná alebo predstavuje inFormačno-algoritmické zabezpečenie jeho života, a preto je životne nevyhnutná?

  • Je životne nevyhnutná.

Otázka: Sú vedomie a  podvedomé úrovne psychiky – vzájomne izolované systémy spracovania inFormácie, alebo vzájomne sa doplňujúce komponenty jednej a tej istej psychiky ako celku, a preto vzájomne sa ovplyvňujúce (t.j. prebieha v nich obmena inFormácií v oboch smeroch)?

  • Vzájomne sa doplňujúce a inFormácie si  vymieňajúce komponenty psychiky ako celku.

Otázka: Ako dostať na úroveň vedomia v tempe toku reálnych udalostí celú túto inFormáciu, ktorú spacovávajú podvedomé úrovne psychiky, ak možnosti vedomia pri spracovávaní inFormácií ohraničené (mimo tranzu) na 7 - 9 objektov a 15 zmyslových jednotiek za sekundu, (zatiaľ čo v tranzových stavoch – sú tiež ohraničenia, no s inými charakteristikami, v dôsledku čoho si vedomie môže predstaviť všetky tie obrazy a melódie, v ktorých prebieha spracovanie inFormácií na podvedomých úrovniach psychiky)?

  • Iba v extrémne husto zabalenej forme, ktorá ich umožňuje pochopiť (uvedomiť si) hoci len vo významných riadiacich ohodnocovacích kategóriach minulých udalostí a smerovania ich priebehu: „dobre“, „zle“, neurčito“. Môže byť podané iba akési súhrnné zhodnotenie situácie (tzv. emočnej korelácie) a smerovanie jej zmien, ktoré nebude potlačovať ostatnú inFormáciu, ktorej spracovaním sa v tej dobe zaoberá úroveň vedomia.

 

Otázka: Sú emocionálne pozadie, nálada, typické pre jedinca po celú dobu jeho bdenia, podmienené zapamätanými a prebiehajúcimi okolnosťami jeho života a môžu byť ozmyslené na úrovni vedomia ako znaky, ktoré vyplávali z podvedomých úrovní psychiky, nesúc všeobecné účty o výsledkoch činnosti podvedomých úrovní psychiky, ktoré majú významné riadiaco-ohodnocovacie kategórie „dobre“, „zle“, neurčito“ ?

  • Emócie sú podmienené okolnosťami života jedinca (a/alebo kolektívu) a môžu byť ozmyslené práve v týchto kategóriach „dobre“, „zle“, neurčito“ z minulého priebehu udalostí a ich smerovania, podávaných na úroveň vedomia v psychike jedinca od jeho podvedomých úrovní. Môžu byť v tejto kvalite aj neozmyslené, čo je znova podmienené svetonázorom jedinca.

 

Vo svetonázore MIM sú všetky emocionálne prejavy ozmyslené práve v tejto kvalite: ako extrémne zovšeobecnené výsledné ukazovatele podvedomých úrovni psychiky pred úrovňou vedomia, ktoré väčšina jedincov identifikuje s ich vlastným „Ja“, v každom časovom okamihu. InFormácia podvedomých úrovní psychiky prechádzajúca na úroveň vedomia v extrémne zhustenej zabalenej forme (vo forme emócií), môže byť rozbalená, uvedomená, pochopená, ak to umožňuje osobná kultúra myslenia. To si však vyžaduje čas, v priebehu ktorého by bola táto inFormácia predaná vedomiu nie vo forme emócií, ale v inej forme, ktorá je dostupná jeho vnímaniu.

 

Ak niekto nesúhlasí s takýmto ozmyslením predurčenia emócií, ktoré vznikajú vo vedomí (a finalizujú, umiestňujú sa do podvedomia) každého človeka počas celého jeho bdelého času, tak nech ozmyslí ich predurčenia nejak inak. No ako ukazujú stáročné historické skúsenosti psychologických škôl Západu a védicko-znacharského Východu, všetky iné interpretácie emocionálneho života jedinca sú chápané nepohodlne a smrdia agnosticizmom6 - učením o nepoznateľnosti Sveta a nezmyselnosti života a bytia.7

 

-pokračování-

 

1 Ak v Objektívnej realite inFormácia pre čitateľa neexistuje, ale existuje len subjektívna kategória, ktorá je generovaná ľuďmi v Spoločnosti a označovaná ako inFormácia, tak u takéhoto čitateľa môžu vzniknúť ťažkosti v chápaní ďalšieho textu a nesúhlas s povedaným.

2 „Prišiel som preto, aby ste mali život a mali ho v hojnosti.“ (slová Krista v podaní apoštola Jána, kap. 10:10)

3 Cieľ najvyššej priority v existencii jedinca, podľa názorov scientológov.

4 V zmysle napr. záťažových testov, t. j. rozpoznať aktuálne „nadimenzovanie“ vlastnej psychiky, kolektívnej psychiky a trendy vývoja schopností spracovania informácií (záťaží) jednotlivými jej komponentami

5 Starozákonných prikázaní je 10, t.j. viac ako 7 - 9, čím ich vedomie väčšiny ľudí nedokáže všetky naraz udržať pohromade. Podľa jedného z talmudistických traktátov (pojednaní), cez osobu Noeho bolo po potope daných ľudstvu 7 prikázaní, t.j. vedome toľko, koľko je schopné vedomie väčšiny ľudí súčasne udržať pohromade. To je ďalší príklad deštruktívneho vplyvu Biblie na psychiku jedinca. To isté sa týka aj 10 ustanovení morálneho kódexu budovateľa komunizmu – dokumentu navrhnutého na XXII. zjazde KSSZ, ako morálno-etickej normy života spoločnosti.

6 O osobitnú pozornosť by sme tu poprosili hlavne tých, ktorí sa obznámili s východnou mystikou a jógou: bavíme sa nie o tom, ktorá z „čakier“ zodpovedá za emócie a ktorá zodpovedá za racionálno-intelektuálnu činnosť. Reč je o tom, ako v celostnej algoritmike spracovania línie správania na osnove dostupnej inFormácie sú previazané druh s druhom: vedome neozmyslené emócie v tempe priebehu udalostí a vedome spoznávaný zmysel, vytváraný racionálno-intelektuálnou činnosťou. Akokoľvek sú tieto komponenty usporiadané v čakrách , ide o riešenie Všemohúceho pri Jeho stvorení človeka. A to je otázka ohľadom materiálnych nosičoch tých alebo iných inFormačných komponentov. A ako nakonfigurovať algoritmický systém na objektívne bezchybné spracovanie inFormácií, je dané na ozmyslené vykonanie každého jedinca. Tu ide znova o otázku ohľadom inFormačných modulov rôzneho účelu, ktoré nemenia svoju objektívnu kvalitu, bez ohľadu na materiálny nosič, na ktorom boli zaznamenané.

7 Pociťovanie nezmyselnosti života a bytia sa prejavuje vo fenoméne neočakávane vznikajúceho očakávania nevyhnutného „konca sveta“ práve v biblickej kultúre. Tento fenomén sa opakuje s periodicitou 1 000, 500 alebo 100 rokov: t.j. v rytmike „okrúhlych dát“. Takýto druh agnosticizmu je bezprostredne zviazaný s problematikou, ktorá je zmienená na konci 11. kapitoly tejto práce: ako žiť „práve teraz“, aby sa nevstupovalo do konfrontácie (konfliktu) s Všemohúcim. Na prvý pohľad, po tom všetkom, čo tu bolo povedané, odpoveď je jednoduchá: „práve teraz“ treba žiť tak, „ako vždy“, t.j. ako sa sluší splnomocnenému zástupcovi večnosti na Zemi. A v podvedomí je táto inFormácia v nejakej forme prítomná u všetkých ľudí.

Otázka: Je táto inFormácia dostupná pre všetkých na úrovni vedomia?

- Nie, nie všetkým, ale iba tým, u ktorých niet vo svetonázore špecifických zombifikačných programov, ktoré . zabraňujú výstupu inFormácií na úroveň vedomia a ktoré obsahujú podstatu toho ako treba žiť vždy, vo . forme vhodne (pohodlne) chápaných zmyslových jednotiek.

Otázka: A čo sa stane tým, u ktorých sú v psychike rôzne druhy vedomých a podvedomých zákazov na rozanalyzovanie tejto problematiky?

- U nich sa v dôsledku nemožnosti rozpoznať, ako sa musí žiť vždy, môže zjaviť pocit „konca sveta“. A ak tento pocit bude vyjadrený v lexikálne prístupnej forme, tak z ľudí so s-troj-om psychiky živočícha, zomb alebo démona možno sformovať sekty a dokonca aj celé „religiózne hnutia“ s argumentáciami zdôvodňujúcimi ich názory, že možnosti civilizácie sa vyčerpali a o nevyhnutnom konci jej existencie, ako aj smrti všetkého.

Takéto boli (podľa nášho názoru) skutočné príčiny vzniku sekty Gates of Paradise (Brána raja) v mestečku Santa Flo v USA. Členovia sekty uverili možnosti vyriešenia protirečení vedomia a podvedomia cez odchod z planéty Zem na kozmickej lodi, ktorá šla v chvoste kométy Hale-Boll. V Rusku tento druh agnosticizmu viedol k vytvoreniu religiózneho prúdu, ktorý bol známy pred pár rokmi pod názvom „Veľké biele bratstvo“, ktoré už odišlo do zabudnutia. Učenie o „konci sveta“ je typické aj pre Cirkev „Posledného zákona“, ktorá učí, že druhý príchod Krista na Zem sa realizoval v Rusku v nových tkanivách Sergeja Anatolieviča Toropa, ktorý prijal aj nové meno – Vissarion. Stúpenci Vissariona sa spasia a stanú sa jadrom zrodeného transformovaného ľudstva a tí, čo ich nenásledujú zahynú v dôsledku vyčerpania možnosti existencie našej civilizácie, Niekto definitívne zanikne a niekto sa vtelí do nového transformovaného ľudstva.

 

Diskusní téma: 11. PRIAZNIVÝ VIETOR VŠEMOHÚCEHO (3)

Dílčí zjednodušení ?

Pe-tri | 16.06.2014

Není odpověď na otázku:

A čo sa stane tým, u ktorých sú v psychike rôzne druhy vedomých a podvedomých zákazov na rozanalyzovanie tejto problematiky?

v podobě:

U nich sa v dôsledku nemožnosti rozpoznať, ako sa musí žiť vždy, môže zjaviť pocit „konca sveta“.

přece jen příliš velké zjednodušení ?
Myslí, že v důsledku psychických bloků (nežádoucích bioprogramů) se u nich může projevit (a projevuje) i mnoho dalšího, jiného, v první řadě mající fyzické projevy psychosomatického charakteru.
Ale možná to další část uvede do patřičného kontextu.
Jinak opět kvalitní text. Díky.
P.

Re: Dílčí zjednodušení ?

Vasiľ | 16.06.2014

Komu je z nejakých príčin bránené napĺňať svoj potenciál, ten nevie žiť. A kto nevie žiť, ten túži po smrti. Nemusí to byť iba koniec sveta, vybuchujúce sopky, kométy, prepadávajúca sa zem... stačí aj alkohol, zanevretie, depresie, choroby... Alebo reči typu: "ľudí na Zemi je priveľa, preto nie je práca, musí prísť vojna" veľmi dobre zodpovedajú psychickému rozpoloženiu človeka s nenapĺňaným potenciálom.

Takže aj tie "fyzické projevy psychosomatického charakteru" (depresie, alkoholizmus, rakovina...), ktoré spomínate, spadajú do slovného spojenia :::pocit "konca sveta"::: Pre dotyčného to koniec sveta je.

Preto je tam slovo pocit a aj koniec sveta je len v úvodzovkách - takto som to pochopil ja.

Re: Re: Dílčí zjednodušení ?

Pe-tri | 16.06.2014

Souhlas, výklad předmětné otázky a odpovědi lze zajisté i takto interpretovat a dle mne je tato interpretace v pořádku. Možná si ale ne každý takto pochopení napsaného rozšíří a na to jsem chtěl upozornit. Subjektivně skutečně každý může chápat pod "koncem světa" svoji aktuální pozici, ať je fyzické, psychické, duchovní či libovolné jejich kombinace povahy.
Jak říká klasik - vždyť co záleží na tom jaké je tvoje reálné postavení, když ty jsi s ním nespokojen (to řekl vysoce postavenému patriciji).
P.

vďaka

Vasiľ | 16.06.2014

Táto príloha je zatiaľ veľmi upokojivé, no popritom aj veľmi povzbudzujúce čítanie :-)

Přidat nový příspěvek