10. Cesta k súbornosti

10. Cesta k súbornosti

19.5.2014

příloha DVTR č.10

 

O-DVTR Príloha 10.doc (209,5 kB)
R-DVTR Príloha 10.doc (237 kB)

 

10. Cesta k súbornosti

 

Nech by bol jedinec nositeľom hocakého sTroja psychiky, nech by mal hocaký svetonázor, či už chce alebo nie, má vplyv na okolnosti a samotný život mnohých iných: jak súčastníkov, tak aj potomkov. Nie je v silách nikoho, aby svojou osobou nahradil (zastúpil) celé ľudstvo, nejaký národ, či sociálnu skupinu. Každý však vnáša svoj vklad do života svojej sociálnej skupiny, národa, ľudstva, nezávisle na tom, či chápe význam (zmysel) toho, čo tvorí, alebo sa nielen nestará (nerobí si starosti), čo tvorí, ale ani nechce vedieť a porozmýšľať, či je to dobré alebo zlé.

Každopádne, jednotlivci vo svojej početnosti (ako množina) vytvárajú kolektívnu psychiku a kolektívnu činnosť, ktorej výsledky sa skladajú do celku v nadväznosti (kontinuite) individuálnej činnosti mnohých a mnohých účastníkov (občas dokonca v rade generácií). Každý z nich vykonáva svoju časť plného (celkového) algoritmu činnosti, a preto sú tieto výsledky osamote nedosiahnuteľné.

 

Aj keby sa nikto nehlásil ku konkrétnym výsledkom takejto kolektívnej činnosti, čo je podmienené aj samotnými výsledkami a osobitosťami subjektivizmu toho, kto má s nimi čo do činenia, tak dochádza k tomu, že výsledky kolektívnej činnosti sa musia prijať ako samozrejmosť (nevyhnutná realita – pozn. prekl.): či už Černobyľ, padajúci na hlavy nám a našim potomkom, alebo víťazstvo vo Veľkej vlasteneckej vojne, ktorého mnohé plody1 sa proste prepili2 a opilcami premrhali (odtiaľto vzišiel v prepočte na doláre 130-miliardový dlh ZSSR3, ktorého väčšiu časť zdedilo terajšie Rusko, pridajúc k nemu ešte aj svoje nové dlhy).

 

A aj keď v dohľadnej perspektíve sú očakávané výsledky zlé4, tak nie je možné sa im vyhnúť, staviac na cestu uzavretosti (izolácie) v individualizme a takto žiť výhradne len na svojom v kruhovej obrane pred zvyškom sveta, pretože, ako poznamenal Kozma Prutkov: "Ľudia by neprestali žiť spolu, aj keby sa rozišli na rôzne strany"5 – hoc len silou toho, že vo Vesmíre je všetko vzájomne "jemnohmotne" previazané - všeobecnými prírodnými (prirodzenými) poľami podporované "holografické" vlastnosti miery - predurčenia. Následkom toho, aj "rozíduc sa rôznymi smermi", jednotlivci budú vytvárať kolektívnu psychiku, ktorá bude vplývať na život každého z nich prostredníctvom "jemnohmotnej matérie". A ak táto kolektívna psychika bude zlá, tak ona "dostane" každého, kto sa podieľal na nej, bez ohľadu na to, kde by sa snažil schovať pred plodmi vzídenými z jeho účasti, alebo "neúčasti" v nej; a okrem toho - Boh je Všemohúci.

To všetko hovorí o tom, že kolektívnu psychiku je nevyhnutné naučiť sa budovať tak, aby nevytvárala (neplodila) v prejavoch kolektívneho nevedomia také kolektívne činnosti, ktorých výsledkom môže byť ďalší "Černobyľ" alebo tyranský režim, ktorého cieľom bude pokriviť ako baraní roh (morálne zdeformovať – pozn. prekl.) každého6, súc úprimne presvedčený o svojej vlastnej spravodlivosti a neomylnosti, alebo otvorene vyhlasujúc svoju satanskú podstatu.

Každý sTroj (zostrojenie) individuálnej psychiky vo svojich masových prejavoch vytvára (plodí) osobitný typ kolektívnej psychiky. Aj riadenie života jednotlivcov a spoločnosti pod vplyvom kolektívneho pod(ne)vedomia je pre každého z nich rozličné. Ale aj princípy zostrojenia kolektívnej psychiky nositeľmi rôzneho typu sTroja (zostrojenia) psychiky sú taktiež odlišné.

Vo svete zvierat sa tiež utvára kolektívna psychika. Pritom ona má dve zreteľne zjavné úrovne: úroveň celého druhu a úroveň kŕdľa, stáda, rodiny (v závislosti od toho, ako žije ten alebo onen druh). Celodruhovú úroveň skúmať nebudeme, pretože to vyžaduje skúmanie samoriadenia biosféry planéty ako celku v dlhodobých časových intervaloch, úmerných dobe trvania geologických epôch času, čo je nad rámec tématiky tejto poznámky.

 

U mnohých, ak nie u väčšiny, živočíšnych druhoch pri skúmaní párových vzťahov má hociktorá samica, ako pokračovateľka rodu, vyššie hierarchické postavenie (status) než hociktorý samec. Pri skúmaní (pozorovaní) skupinových vzťahov v stáde, kŕdli, rodine (v závislosti na tom, aký obraz života je charakteristický pre daný druh) pri bežných aktoch, dejoch, udalostiach (relatívne vyššie frekvenčných vo vzťahu k trvaniu cyklu "zabreznutie – brezosť - kŕmenie a výchova potomstva – znova zabreznutie") má vyššie hierarchické postavenie než samice iba jeden zo samcov - vodca svorky. Pritom maximálna veľkosť (početnosť) svorky je podmienená nejakou intenzívnosťou (intenzitou) styku v nej všetkých so všetkými ostatnými pod spoločným – celkovým vedením vodcu. Ak početnosť svorky presiahne určité maximum, pri ktorom intenzívnosť (intenzita) styku – komunikácie klesne pod kritickú hranicu, tak nadpočetní sa buď vyháňajú, alebo hynú vplyvom kolektívnej psychiky svorky. Alebo sa svorka rozpadá na dve, ak má kto viesť (stať sa vodcom pre) každú z častí bývalej svorky (stáda) a stav biocenózy umožňuje ďalšie rozmnoženie populácie daného druhu.

V spoločenstvách, v tých jeho sociálnych skupinách, ktoré žijú na princípe zvieracieho sTroja (zostrojenia) psychiky, tieto najvšeobecnejšie zákonitosti sa zachovávajú. Pritom celodruhové inštinktívne programy správania sa majú svoje pokračovanie v kultúre, v ktorej ich je možné prejaviť (ukázať), prekladom do iného "jazyka". Takto v stáde paviánov sa vytvára hierarchia ich "osobností" na princípe toho, kto komu beztrestne demonštruje svoj pohlavný úd a kto s tým súhlasí, alebo svojou slabosťou je nútený to brať ako nevyhnutnosť7. Toto stádové opičenie "ja som na vás všetkých úd položil"8 + podriadenosť (ovplyvniteľnosť) psychiky "členov položivších" veľmi úzkemu okruhu žien, točiacich "údmi" vodcov, pokračuje z inštinktívnej úrovne psychiky do viac či menej plynule (činnosťou rozumu) rozvíjajúcej sa kultúry tých, komu Zhora bolo dané byť ľuďmi. Tu (v kultúre) získava svoje pláštiky (väčšinou normy etikety (spoločenského správania sa navonok): mlčky – tradičné, zaužívané a hlasno – právne; do tejto kategórie patrí ženská móda, make - up a šperky a osobitne - vysoká móda), ktoré sa iba menia v priebehu historického vývoja spoločnosti človekupodobných opíc s kvantitatívnou prevahou zvieracieho sTroja psychiky v nej.

 

Vo všeobecnosti sa na tomto psychologickom princípe zakladajú vzťahy v klanových systémoch organizovaného zločinu – vo „verchuškách“ mafií a formovaní gangov. To isté sa týka aj tradičných "elitárnych" rodinno-klanových, zákonodárstvu sa nezodpovedajúcim štruktúr (stoja nad zákonom, tzv. nedotknuteľní – pozn. prekl.), ktoré kontrolujú (ovládajú) určité sektory verejného života v každej davo(tlupo)-"elitárnej" spoločnosti: politiku, vedu, umenie a pod.

No existuje hranica intenzity osobného styku - komunikácie, ktorá nedovoľuje tomuto dynamickému systému vyjasnenia si vzťahov na princípe "kto na koho a čo má právo položiť" rozšíriť sa do života celého národa. V rámci sociálneho systému, kde osobný styk - komunikácia všetkých navzájom nie je možný-á, jak v dôsledku prekročenia kritickej, pre toto maximálnej početnosti, tak aj v dôsledku geografickej (územnej) rozptýlenosti jedincov, sa objavujú nadstavbové (vo vzťahu k základnej úrovni prvotnej svorky) úrovne hierarchie. V nich vodcovia rôznych "svoriek" a "stád" si vyjasňujú už medzi sebou, "kto na koho má právo úd položiť" a kto sa musí tomu podvoliť, aj s celým svojim "stádom".

 

-pokračování-

 

 

1 Nevzťahuje sa to vôbec na reparácie z Nemecka a prerozdelenie zón vplyvu vo svete po ukončení druhej svetovej vojny dvadsiateho storočia a po rozpade ZSSR, ale na možnosti sociálneho rozvoja, ktoré sa nevyužili v období od r. 1952 (od októbrového pléna ÚV KSSZ) do roku 1991.

2 Ako sa v piesni spieva: "Za víťazstvo sme sa plne vysušili („vyžmýkali“), za priateľov ešte pridali ..." a tak pokračovali, až pokiaľ neprepili "družbou národov zomknutý veliký mohutný Sovietsky zväz" (slová zo štátnej hymny ZSSR).

3 Stalin zanechal nasledovníkom krajinu bez dlhov, pri vylúčení dlhu USA podľa Lend - Lease Act, ktorý odmietol zaplatiť. Jedným z dôvodov odmietnutia, ako rozprávali svedkovia, bolo to, že podľa zmluvy o Lend - Lease, všetko, čo bolo poskytnuté Sovietskemu zväzu a bolo spotrebované, alebo zahynulo počas vojny – sa odpisovalo, a to, čo zostalo nedotknuté - muselo byť zaplatené alebo vrátené Spojeným štátom v plnej kompletnosti. Keď Američanom začali vracať autá, ako bolo stanovené v zmluve, tak oni (Američania) inštalovali v prístavoch nakládky lisy a začali drviť bezchybné stroje na kov, ktorý vyvážali zo ZSSR. To bolo hlásené J. V. Stalinovi a on to zobral ako pošpinenie pamiatky vo vojne padlých sovietských ľudí. Následne dal príkaz zastaviť vrátenie Američanom toho, čo sa zachovalo a využiť to všetko v národnom hospodárstve. Súčasne bolo vydané vyhlásenie, že dlh z pôžičky a prenájmu je plne splatený krvou sovietskych vojakov (pre porovnanie - celková strata Spojených štátov na všetkých frontoch nepresiahla 500 tisíc ľudí).
Podľa nášho názoru, Stalin správne morálne a eticky posúdil činnosť americkej strany pri vracaní dlhov na základe Lend - Lease.

4 V kontexte nadchádzajúcej doby po vydaní, vypracovaní tejto práce koncom dvadsiateho a začiatkom dvadsiateho prvého storočia po do(p)rezidentovaní opilca Jelcina– dopl. prekl.

5 "Plody zamyslenia sa, nezahrnuté do zbierky spisov Kozmu Prutkova. Myšlienky a aforizmy ", № 56.

6 To nie zlý (slabý) génius Hitler prišiel k moci v Nemecku, oblafnúc prostoduchých romantických nemcov, naklonených k idealizmu - predstavivosti, odtrhnutej od reality života. Toto kolektívne nevedomie Nemecka, podporované všetkými germánmi (zahŕňajúc aj budúce obete "holokaustu"), vyzdvihlo a postrkovalo Hitlera k tomu, aby sa 9. mája 1945 stalo presne takým, akým ono bolo v reálnej histórii.

7 Ako typický pozostatok, prejav - automatizmus tohto zvieracieho správania sa je, okrem iných prejavov, v súčasnej spoločnosti človekupodobných opíc „vztýčený prostredník“ – dopl. prekl.

8 Konkrétne, pasovanie na rytiera v stredoveku bolo sprevádzané položením meča na pravé pleco povyšovaného do rytierskej hodnosti. V menej vznešených formách, obnažujúcich inštinktívnu motiváciu navonok slávnostného rituálu, celé pasovanie na rytiera sa redukuje na jednu frázu: "Ja som položil na vás meč a vašou povinnosťou je mi slúžiť" - tu ostáva už len jedno slovo z troch písmen nahradiť iným slovom z dvoch písmen (alebo piatich), a potom celý "elitársky" rituál pasovania za rytiera bude na nerozoznanie od obnovenia poriadku "hlavným" paviánom v jeho stáde.

Všetky zákony "o urážke jeho cisárskeho (alebo kráľovského) Veličenstva" sú analogické represiám "hlavného" paviána v stáde proti tým, na ktorých demonštrácia jeho údu nespravila dojem, nevyvoláva v nich príliv loajality a ktorí neodídu preč v prípade demonštrácie vlastného údu aj samému "šéfovi paviánov".

Vyjadrenia inštinktívnych programov správania sa takéhoto druhu v kultúre sa menili mierou rozvoja civilizácie. V detailoch sa zákonodárstvo dôb fyzického, zjavného otrokárstva staroveku líši od zákonodárstva občianskej spoločnosti. Avšak, pri zachovaní nadvlády zvieracieho sTroja psychiky sa menia iba prostriedky a spôsoby vytvárania hierarchie osobnostného útlaku a prerozdelenia produktov, produkovaných v spoločnej organizácii práce

 

Diskusní téma: 10. Cesta k obecnosti (1)

číselné odkazy

Daniela | 08.09.2015

Z nějakého důvodu číselné odkazy háží na hlavní stránku, místo k vysvětlivkám pod čarou. Má to nějaký záměr, který mi nedochází?

tmolmcxq@gmail.com

Men Nike Blazer Leather | 14.12.2014

bxhust@gmail.com

Nike Air Max 2009 | 13.12.2014

ifvadtr@gmail.com

Homme Air Max 90 France | 07.12.2014

bosbksxit@gmail.com

Air Jordan 6 | 03.12.2014

Kauzální interakce ...

Pe-tri | 19.05.2014

Kauzální interakce mezi "jemnohmotnou" a běžnou realitou určitě stojí za úvahu. Považuji za důležité zdůraznit onu obousměrnou kauzalitu (v textu trochu zamlženou), kdy psyché jednotlivců, operující v podmínkách vytvořených psyché kolektivem, toto psyché kolektivu spoluvytváří či modifikuje a z toho vyplývající sdílenou zodpovědnost za status quo. Jako když stojíte na surfu (voda=kolektivní psyché) a svojí činností na něm ovlivňujete (nejen) svoji stabilitu/psyché.
Jak z toho ven aby jsme se spolu s ostatními neutopili ? Např. tím, že přesměrujeme svoji pozornost do jiných rovin své psyché (změníme rybník na kterém surfujeme). To ale není tak lehké udělat a chce to víc než jen znát know-how (matrici/vzor/strom). Nebo můžeme ostatním surfařův vysvětlovat, jak se správně surfuje bez toho, aby našim kolektivem sdílenou hladinu rozbouřili víc než je zdrávo:) V každém případě platí, že pokud nepřijmeme nějaké opatření, můžeme i coby zdatní plavci utonout v kolektivních vodách dalšího fyzického průseru alá X.WW.
P.

Re: Kauzální interakce ...

anonym | 19.05.2014

zcela opomíjíte vývoj vesmíru...vámi navrhovaný postup přeskupení hodnot duše - jemnohmotné reality - z jedné roviny do druhé, je zcestný. "Věci se nedají řešit z ůrovně, na které vznikli". Dají se řešit pouze z ůrovně jí nadřezené - a to je rovina ducha/Boha/Vesmíru. Dokud si člověk bude hrát pořád na "svém písečku" a rozpitvávat to co nemá život/neumí žít, a hledat tam kde se nemá - v živočišné říši, kt. stojí níže než člověčí, potud žádné řešení nenalezne. Musí svou hlavu obrátit vzhůru k "nebe-sům", stichnout v mysli/rovině jemnoHmotné a s poznáním/u-vědoměním se nadmarností svého počínání, pokleknout a prosit "celou svou silou" svého Boha/ducha o pomoc. Pak nastane obroda tou měrou, kolik síly ducha bude vloženo. Jiná cesta ne-ní.

Re: Re: Kauzální interakce ...

Pe-tri | 19.05.2014

Obávám se, že s vámi nemohu souhlasit. Nesouhlasím s vámi v tomto:
1. "Věci se nedají řešit z ůrovně, na které vznikli". Dají se řešit pouze z ůrovně jí nadřezené - a to je rovina ducha/Boha/Vesmíru" - věci se dají řešit na mnoha úrovních, vtip je v tom, na které úrovni řešení to je spravedlivé (pozvat si tatínka aby vyřešil můj spor se spolužáky, za spravedlivé řešení nepovažuji). A s těmi rovinami - mám dojem, že v tom máte docela hokej.
2. "Dokud si člověk bude hrát pořád na "svém písečku" a rozpitvávat to co nemá život/neumí žít, a hledat tam kde se nemá - v živočišné říši, kt. stojí níže než člověčí, potud žádné řešení nenalezne." - živočišná říše, spíše však, operační úroveň/pásmo sTroje psychiky sice je z hlediska vědomí níže situovaná, avšak nelze opomenut, že JE součástí lidské psychiky a jako taková není něco, co stojí mimo něj a lze ji přehlížet. Dokud jedinec tuto úroveň/lekci nezvládne, leží právě v ní řešení jeho problémů. Se zvládnutím se pak vše posunuje o level výš. Při pokračování prohřešků se naopak sestupuje do operačního pásma vegetativní existence.
3. "s poznáním/u-vědoměním se nadmarností svého počínání počínání, pokleknout a prosit ..." - pokud si jedinec uvědomí, že jeho konání je marné, může činit např. i tak jak navrhujete, ale může činit i mnoho jiného - má přece svobodnou vůli ne? Pokud to však myslíte tak, že pokud a dokud neobrátí svou hlavu vzhůru a ..., je jeho konání marné, potom to je čistá negace svobodné vůle a takovou (indoktrinální) úvahu je potřeba zamítnout coby mylnou.
4. "Jiná cesta ne-ní" - takže říkáte, že existuje pouze jedna cesta (asi k obrodě - tenhle pojem by si zasloužil objasnění). To je ovšem v přímém rozporu s vámi zmíněným vývojem vesmíru. Vývojových cest je samozřejmě mnoho, pouze cíl je inkarnovaným lidem společný. A popřemýšlejte nad tím, že aby mohla existovat evoluce, musela předtím proběhnout involuce.
P.

Re: Re: Re: Kauzální interakce ...

Cico Ciciak | 24.12.2015

Keď som si prečítal tie jeho žvásty, tak ma napadlo len jedno: biblia! Presne takto vymyje kotrbu tento odporný brak! K tomuto jedinému účelu bol aj vypracovaný!

Re: Re: Kauzální interakce ...

Ivan | 20.05.2014

...nebudem sa tu moc rozpisovať, ale to čo píšeš by bolo jednanie z pozície diktátora... no a možno vieš ako obyčajne diktátori doteraz dopadli... je jedno či na jeho miesto napíšeš Jožka Mrkvičku, alebo Boha, alebo Vesmír....

Re: Re: Re: Kauzální interakce ...

Ivan | 20.05.2014

...žiadny zo spomenutých za teba tvoje veci nevyrieši....

Re: Re: Re: Re: Kauzální interakce ...

Cico Ciciak | 24.12.2015

Presne tak! Ale biblista má hlavu vymetenú! Už tá biblia a rkc mu to do hlavy od mala tlačí, že má márny byť a čakať na spásu! To je tá údajne "jediná pravá a správna" cesta, ako údajne Isá hutoril (tuším aj hitler...)!

Přidat nový příspěvek