Žaloba na farmaceutické korporace

26.05.2012 08:33
# Předmět: Doporučuji si udělat čas a postupně, pozorně přečíst. 
# Datum: 22.5.2012 08:26:42
# ----------------------------------------
# Do čela vlády zvolit představitele, kteří nás před těmito zločiny ochrání a
# zastaví ničení naší krásné matky Země kvůli ještě větším ziskům, protože pokud
# zničíme naší planetu, zničíme i sebe.
# 
# ŽALOBA NA FARMACEUTICKÉ KORPORACE
# Autor: MUDr. Jan ŠULA
# Následující řádky obsahují výňatky z oficiální žaloby, již podal u Mezinárodního
# soudního dvora v Haagu MUDr. Mathias Rath a ostatní. Obsáhlé podání obviňuje
# světové farmaceutické korporace a vedoucí světové politiky ze zločinného
# spolčení, genocidy, zločinů proti lidskosti a válečných zločinů.
# Dr. Rath v úvodním resumé píše:
# Tato žaloba přináší před Mezinárodní soudní dvůr (ICC) ty největší zločiny,
# které kdy byly spáchány v dějinách lidstva. Žalovaní jsou obviňováni ze
# zraňování a smrti miliónů lidí kvůli „obchodu s chorobami“, z válečných zločinů
# a dalších zločinů proti lidskosti. Všechny tyto zločiny spadají pod jurisdikci
# Mezinárodního trestního soudu.
# 
# Obžalovaní vědí, že budou za tyto zločiny voláni k odpovědnosti, a proto
# spustili globální kampaň k podkopání autority ICC s cílem vyhnout se
# mezinárodnímu právu a pokračovat ve svých zločinech ke škodě všeho lidstva.
# 
# Z tohoto důvodu musí být tato žaloba podaná ICC považována za krajně naléhavou.
# Každá fyzická osoba a každá vláda je tímto vyzvána účastnit se na této žalobě s
# cílem jednou provždy skoncovat s těmito zločiny.
# KARTEL
# Obvinění přednesená v této žalobě souvisí s dvěma hlavními oblastmi zločinu:
# 
#   genocidou a dalšími zločiny proti lidskosti, spáchanými v souvislosti s
# farmaceutickým podnikáním s chorobami.
#   válečnými zločiny a agresí a dalšími zločiny proti lidskosti, spáchaným v
# souvislosti s nedávnou válkou proti Iráku a mezinárodní eskalací s úmyslem
# vyvolat světovou válku.
# 
# 
# Obě tyto oblasti zločinu spolu přímo souvisí a spojuje je jediný faktor: Byly
# spáchány jménem a v zájmu stejných korporačních investičních seskupení a jejich
# politických chráněnců. Před vyjmenováním důkazů a předvedením společných motivů
# obviněných je nezbytné provést krátké historické zhodnocení.
# 
# Ve 20. století vybudovaný farmaceutický průmysl byl organizován s cílem
# dosáhnout kontroly systémů zdravotní péče po celém světě systematickým
# nahrazováním přirozených nepatentovatelných terapií patentovatelnými, a proto
# výnosnými syntetickými léky. Tento průmysl se nerozvinul sám od sebe. U jeho
# počátků stojí investiční záměr hrstky nejbohatších podnikatelů, kteří bez
# nejmenších výčitek svědomí vědomě definovali lidské tělo jako vlastní tržiště za
# účelem zmnožení svého majetku.
# 
# Řídící silou tohoto investičního průmyslu byla Rockefeller Group. Ta na přelomu
# 19. na 20. století již kontrolovala více než 90% petrochemického obchodu ve
# Spojených státech a hledala nové globální investiční příležitosti. Další
# investiční seskupení aktivní v této oblasti se vytvořilo kolem této
# Rothschildovy finanční skupiny.
# KARTEL A DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA
# Po Rockefellerově Standard Oil (dnešní EXXON) byl v první polovině 20. století
# druhou největší farmaceutickou a petrochemickou společností korporační
# konglomerát IG Farben s ústředím v Německu. Tento korporační konglomerát byl
# jediným a nejdůležitějším faktorem růstu politické moci Hitlera a jejich
# společným cílem dobytí Evropy a světa. Ve skutečnosti byla druhá světová válka
# útočnou válkou plánovanou spuštěnou a vedenou od plánovacích stolů IG Farben. IG
# Farben byla mateřskou firmou IG Auschwitz, největšího průmyslového závodu tohoto
# chemického kartelu mimo hranice Německa. Velká část majetku tohoto kartelu
# pocházela z práce, krve a utrpení otroků, včetně těch z koncentračního tábora
# Auschwitz. IG Farben podporovala a využívala bezohledných politických vládců
# Německa jako poslušných nástrojů v úsilí o ekonomickou nadvládu nad Evropou a
# zbytkem světa.
# 
# IG Farben byla největším akcionářem Rockefellerovy Standard Oil a obráceně.
# Tehdy však plány IG Farben, stát se vůdčím farmaceutickým a petrochemickým
# konglomerátem na světě, ukončilo vítězství spojeneckých vojsk nad nacistickým
# Německem. Od té doby se stal řídící finanční skupinou tohoto průmyslu Standard
# Oil a další farmaceuticko petrochemické korporace Rockefellerova konsorcia, a
# tak to zůstalo dodnes.
# 
# Při Norimberském válečném soudu vedeném roku 1947 proti manažerům kartelu IG
# Farben bylo několik z nich shledáno vinnými a byli usvědčeni z provádění zločinů
# proti lidskosti, včetně masové vraždy, plenění a dalších zločinů. Norimberský
# válečný tribunál následně demontoval kartel IG Farben na dceřiné společnosti
# Hoechst, Bayer a BASF. Dnes je každá z nich větší, než byla mateřská IG Farben.
# 
# V současné době jsou vůdčími světovými exportéry farmaceutických produktů
# Spojené státy americké a Velká Británie. Od společností v těchto dvou zemích
# pochází dva ze tří dnes celosvětově obchodovaných léků.
# ZÁKLADY FARMACEUTICKÉHO PODNIKÁNÍ
# Obvinění mají na svědomí úmrtí stovek milionů lidí, kteří nepřestávají umírat na
# kardiovaskulární choroby, rakovinu a další nemoci, jimž může být předcházeno a
# mohly být do značné míry již dávno eliminovány.
# 
# K předčasné smrti milionů lidí nedochází v důsledku shod okolností ani
# nedbalostí. Je úmyslná a systematicky organizovaná ve prospěch farmaceutického
# průmyslu a jeho investorů s jediným účelem – expanze globálního odbytu léčiv v
# hodnotě trilionů dolarů.
# 
# Tržištěm farmaceutického průmyslu je lidské tělo a návratnost jeho investic
# závisí na prodlužování a rozšíření nemocí. Jeho zisky závisí na
# patentovatelnosti léků, které z něj dělají nejvýnosnější podnikání na Zemi.
# 
# Na rozdíl od toho prevence či vymýcení nějaké choroby významně zužuje nebo úplně
# eliminuje poptávku po farmaceutických drogách. Farmaceutické korporace proto
# systematicky maří prevenci a likvidaci chorob.
# 
# Aby mohly páchat tyto zločiny, užívají farmaceutické korporace labyrint plný
# vykonavatelů a spoluviníků ve vědě, v medicíně, hromadných sdělovacích
# prostředcích a politice. Vlády všech států jsou manipulovány nebo mnohdy dokonce
# řízeny lobbyisty a bývalými manažery farmaceutického průmyslu. Legislativa všech
# států je po desetiletí korumpována a zneužívaná k obhajování zájmů
# mnohatrilionového dolarového „obchodu s nemocemi“, čímž je ohroženo zdraví a
# životy stovek milionů nic netušících nemocných a národů.
# 
# Výchozí podmínkou růstu farmaceutického průmyslu coby úspěšného investičního
# podnikání bylo vyloučení konkurence bezpečných přirozených terapií, jelikož
# nejsou patentovatelné a skýtají nevelké marže. Přirozené terapie navíc mohou
# efektivně pomáhat předcházet nemocem a eliminovat je kvůli své základní roli v
# buněčném metabolismu.
# 
# Výsledkem této systematické eliminace přirozených zdravotních terapií bylo
# převzetí systémů zdravotní péče ve většině zemí světa a miliony lidí a téměř
# všechny národy se tak dostaly do závislosti na farmaceutickém průmyslu a jeho
# investičních obchodech.
# FARMACEUTICKÝ PRŮMYSL JAKO ORGANIZOVANÝ PODVOD
# 
# Farmaceutický průmysl nabízí milionům pacientů „zdraví“ - ale toto očekávání
# neplní. Namísto toho poskytuje produkty, které pouze mírní symptomy zatímco
# podporují chorobu v pozadí jako předpoklad pokračujícího obchodu. K zakrytí
# tohoto podvodu, tento průmysl používá dvakrát více peněz, než vynakládá na
# výzkum příštích léčebných terapií.
# 
# Tento organizovaný podvod je jedinou příčinou, proč tento investiční obchod za
# strategicky navrženou kouřovou clonou „dobrodinců“ lidstva přetrval téměř
# století. Kriminální praktiky tohoto průmyslu drží životy 6 miliard lidí a
# ekonomiky většiny zemí světa jako rukojmí.
# DEMASKOVÁNÍ FARMACEUTICKÉHO "OBCHODU S NEMOCEMI"
# V uplynulých deseti letech jsem usiloval o demaskování organizovaných podvodů
# tohoto největšího investičního průmyslu na zemi. Poukazoval jsem na to, že
# největší překážkou zlepšování zdraví lidí na naši planetě je samotný
# farmaceutický průmysl - a jeho povaha coby investičního průmyslu žijícího z
# rozšiřování spektra nemocí.
# 
# Jako vědec jsem byl ve výhodě při pátrání po skutečných příčinách
# kardiovaskulárních chorob a dalších chronických onemocnění. Společně s kolegy
# jsem byl nápomocen při dokumentování účinných, přirozených a nepatentovatelných
# alternativ k farmaceutickému „obchodu s chorobami“. Objev přirozených molekul
# optimalizujících buněčný metabolismus umožní lidstvu předcházet a do značné míry
# eliminovat většinu nejběžnějších současných chorob, včetně kardiovaskulárních
# onemocnění, rakoviny a mnoha jiných.
# POZADÍ SOUČASNÉ MEZINÁRODNÍ KRIZE A ÚTOČNÉ VÁLKY PROTI IRÁKU
# Aktuálně ohrožují přežívání farmaceutického průmyslu, a tím i celé základny
# dlouhodobých investic průmyslu v hodnotě stovek trilionů dolarů, čtyři hlavní
# faktory:
# 
#   Neřešitelné právní konflikty, následek laviny žalob a soudních procesů proti
# mnoha farmaceutickým korporacím volaných k odpovědnosti za produkt.
#   Neřešitelné vědecké konflikty kvůli průlomům v přirozených
# nepatentovatelných terapiích, které efektivně a do značné míry zcela vymýtí
# nemoci jako tržiště.
#   Neřešitelné etické konflikty, a z toho vyplývající ztráta důvěryhodnosti
# celého farmaceutického obchodu v důsledku toho, že jejich přemrštěné patentové
# poplatky většině lidí limitují přístup k léčivům, což s sebou nese riziko
# předčasného úmrtí miliónů lidí.
#   Neřešitelné korporační konflikty. Demaskování modelu farmaceutického
# podnikání jako organizovaného podvodu.
# 
# 
# Pharma-kartel po desítiletí vyvíjel maximální úsilí při ochraně svého globálního
# podnikání s patentovanými drogami a zákazech rozšiřování konkurenčních
# nepatentovatelných léčebných alternativ. Tyto snaha na mezinárodní úrovni vedla
# k proniknutí do Evropského parlamentu a zneužívání Světové zdravotnické
# organizace a dalších institucí Spojených národů.
# 
# Nyní, poté když byl největší investiční průmysl na Zemi odhalen jako
# organizovaný podvod - obtížený desetitisíci záručních soudních procesů – získalo
# na neodkladnosti bezprostřední prosazení globálních zákonů na ochranu tohoto
# průmyslu k zakrytí těchto zločinů a zajištění trvalé kontroly nad investičním
# „obchodem s chorobami“ a tím i celosvětově nad lidským zdravím.
# 
# Tyto dalekosáhlé ochranářské zákony ve prospěch organizovaného podvodu
# předpokládají okleštění občanských práv a další drastická opatření, jenž nemohla
# být realizována v době míru. Zavedení těchto opatření vyžaduje vystupňování
# mezinárodní krize, série vojenských konfliktů, vědomě připouštějících možnost
# použití zbraní hromadného ničení, a spuštění světové války. Jen tehdy může
# nastat globální psychologická situace, která by připustila okleštění občanských
# práv, přechod k stannému právu a všeobecnou implementaci ochranářských zákonů,
# umožňujících obviněným pokračovat v „obchodě s chorobami“ a dalších zločinech.
# 
# Za této situace se farmaceutický průmysl stal největším přispěvatelem k volbám
# George W. Bushe, aby mohl uplatnit přímý vliv na nejmocnější vojensko-politické
# centrum světa. Bushovým zvolením získala Rockefellerova investiční skupina přímý
# přístup do Bílého domu, Pentagonu a tím i k politickým rozhodnutím. Stejné
# ovlivňování uplatnila Rothschildova skupina v případě Blairovy vlády ve Velké
# Británii.
# 
# Není tedy žádným překvapením, že právě dva největší exportéři farmaceutických
# produktů, Spojené státy americké a Velká Británie, stojí v čele současné
# mezinárodní krize a podněcovali k válce proti Iráku. Údajná nezbytnost této
# války byla občanům v Americe, Velké Británii a světa prezentována pod falešnou
# záminkou globálního boje proti „terorismu“, eliminace „ničemných vlád“ a
# křížového tažení proti šíření zbraní hromadného ničení.
# 
# Tytéž korporační zájmové skupiny a jejich stejní političtí chráněnci, odpovědní
# za miliony úmrtí v důsledku trvajícího podnikání s nemocemi, jsou odpovědné
# nejen za hrozbu zbytečné smrti desetitisíců nevinných lidí v Iráku a za smrt
# mladých vojáků z Ameriky, Velké Británie a dalších zemí. Mají na svědomí
# spuštění a vedení útočné války proti Iráku bez jakéhokoli mezinárodního mandátu.
# Mají na svědomí zotročování, loupení a další zločiny v současné době prováděné v
# okupovaném Iráku.
# 
# Jestliže tyto zájmové skupiny a jejich političtí chráněnci nebudou za tyto
# zločiny ihned povoláni k odpovědnosti, pravděpodobně budou pokračovat v eskalaci
# mezinárodní krize se skutečným rizikem války se zbraněmi hromadného ničení.
# 
# V této kritické a dějinné situaci přináším tyto zločiny proti lidskosti, válečné
# zločiny a zločiny agrese a genocidy do péče prokurátora Mezinárodního trestního
# soudu s naléhavou výzvou, aby začal neodkladně jednat, abychom zabránili dalším
# zločinům a skutečné katastrofě ve formě světové války.
# 
# Vyzýváme veškeré fyzické osoby, vlády, společnosti či instituce kdekoli na
# světě, jenž trpí těmito zločiny či touží po jejich ukončení, aby se připojily k
# této žalobě.
# OBVINĚNÍ Z TRESTNÝCH ČINŮ
# Obvinění v této žalobě se vztahují na zločiny ve dvou hlavních oblastech:
# 
#   Zločiny spáchané v rámci farmaceutického „obchodu s chorobami“ včetně
# zločinu genocidy a dalších zločinů proti lidskosti.
#   Zločiny související s válkou proti Iráku v roce 2003 a stupňováním
# mezinárodního napětí k světové válce, včetně zločinů války a agrese stejně jako
# ostatními zločiny proti lidskosti.
#   Tyto dvě oblasti trestného činu jsou přímo propojené protože byly spáchány v
# jménu a zájmu stejných korporačních investiční skupin a jejich politických
# ochránců. Žalovaní jsou obviněni z nejvážnějších zločinů spáchaných proti celému
# lidstvu a jsou proto podřízeni principům mezinárodního trestního řízení.
# 
# HISTORICKÝ PRECEDENS
# Norimberský válečný tribunál proti exekutivě farmaceuticko-petrochemického
# kartelu IG Farben:
# 
# Před více než půlstoletím vedl Norimberský válečný tribunál proces proti
# exekutivě společnosti IG Farben, největšího farmaceuticko-petrochemického
# kartelu předválečné Evropy. Norimberský tribunál pohnal před soud ty, kteří se
# zasloužili o druhou světovou válku, nastavil tak precedens pro mezinárodní
# stíhání válečných zločinů a zřídil v Haagu Mezinárodní soudní dvůr.
# 
# Většina lidí dnes už neví, že Norimberský válečný tribunál neodsoudil jen
# politické a vojenské vůdce, ale také členy exekutivy společností, které dostaly
# k moci Hitlera. Před tímto válečným tribunálem stanulo 24 obviněných vysokých
# úředníků a manažerů IG Farben. Hlavní prokurátor Telford Taylor z USA v úvodní
# řeči konstatoval: „Žaloba obvinuje tyto muže z plné odpovědnosti za to, že na
# lidstvo uvalili tu nejpustošivější katastrofickou válku v celé jeho historii.
# Obviňuje je z masového zotročování, plenění a vraždění. Jsou to hrozná
# obvinění.“
# VÝŇATEK Z PRVNÍ DŮKAZNÍ ČÁSTI ŽALOBY
# 1. Důkazy o genocidě a dalších zločinech proti lidskosti spáchaných v
# souvislosti s farmaceutickým "obchodem s nemocemi“
# 
# Uvedené specifické důkazy prokazují, že obvinění jsou odpovědní za záměrné
# udržování a rozšiřování chorob s cílem vyvolat nové choroby a rozšiřují použití
# léčiv, kdysi registrovaných pro jedinou chorobu, na tolik dalších onemocnění,
# jak je jen možné.
# 
# K dosažení těchto strategických cílů obvinění v globálním rozsahu navrhli,
# realizovali, řídili a organizovali podvodné obchodní schéma, jehož ekonomický
# dopad nemá obdoby v celé lidské historii.
# 
# 1.1. Úmyslné rozšiřování (spektra) chorob
# 
# V následujícím specifickém důkazu ukazujeme, že obvinění vědomě udržují a
# rozšiřují současná nejběžnější onemocnění navzdory tomu, že by těmto chorobám
# mohlo být efektivně předcházeno a mohly by být z velké části vymýceny, což by
# zachránilo milióny životů.
# 
# 1.1.1. Koronární srdeční choroby 
# 
# Základní příčinou chorob srdeční tepny a infarktů je strukturální oslabení a
# narušená funkce arteriální stěny, což se - podobně jako kurděje - projeví při
# dlouhodobém nedostatku vitamínů a dalších nepostradatelných živin.
# 
# Farmaceutické přístupy k prevenci a léčbě kardiovaskulárních onemocnění však
# tyto příčiny úmyslně ignorují a raději se zaměřují na ošetřování symptomů, jako
# například snížení hladiny cholesterolu v krvi.
# 
# Zatímco se záměrně vystříhají léčby onemocnění, kvůli níž jsou prodávány,
# vyvolávají škodlivé vedlejší účinky těchto farmaceutických drog nová onemocnění.
# Celkový celosvětový počet obětí kardiovaskulárních chorob v důsledku těchto
# úmyslných zločinů obviněných představuje více než 12 miliónů životů ročně.
# 
# 1.1.2. Vysoký krevní tlak
# 
# Základní příčinou vysokého krevního tlaku je zvýšené namáhání arteriálních stěn
# kvůli nedostatku nepostradatelných živin v buňkách arteriálních hladkých svalů,
# vedoucí k zužování průměru artérie a zvyšování krevního tlaku. je K dispozici je
# velké množství klinických studií dokumentujících výhody použití
# nepatentovatelných stopových prvků, především aminokyseliny argininu a hořčíku.
# Tyto napraví výchozí nedostatek v miliónech buněk cévních stěn, které se uvolní
# a se zvětšujícím se průměrem cév dojde k opětovné normalizaci krevního tlaku,
# 
# Farmaceutické drogy prodávané k ošetření vysokého krevního tlaku se opět záměrně
# zaměřují jen na ošetření symptomů. Například, beta-blokátory redukující počet
# srdečních tepů a diuretika zmenšující krevní objem. Tyto farmaceutické drogy
# záměrně obcházejí odstranění "křeči" v cévních stěnách, která je základní
# příčinou vysokého krevního tlaku. Zatímco vědomě obcházejí vyléčení onemocnění,
# mají dlouhodobé škodlivé vedlejší účinky, potenciálně vyvolávající velké
# množství nových onemocnění a tím poptávku po nových lécích.
# 
# Přímým důsledkem tohoto postupu obviněných zůstává po celém světě několik set
# miliónů nevyléčených pacientů s vysokým krevním tlakem a počtu jejich obětí
# každodenně přibývá.
# 
# 1.1.3. Selhání srdce
# 
# Základní příčinou srdečních selhání je nedostatek buněčných biokatalyzátorů,
# určitých vitamínů, minerálů, carnitinu, koenzymu Q10 a dalších bioenergetických
# nosičů v miliónech svalových buněk srdce. To má za následek oslabení čerpací
# funkce srdce a hromadění vody v těle.
# 
# Farmaceutické přístupy vědomě ignorují tuto skutečnost a soustřeďují se opět jen
# na symptomy. Diuretika prodávaná k zabránění selháním srdce vylučují nejen v
# těle nahromaděnou vodu, ale vypláchnou i vitamíny, minerály a další ve vodě
# rozpustné nosiče bioenergie. Farmaceutické drogy prodávané proti selhání srdce
# tudíž toto onemocnění ve skutečnosti zhoršují a mají na svědomí omezené životní
# očekávání pacientů se srdečními vadami, jakmile je nasazena léčba diuretiky.
# 
# Zatímco úmyslně obcházejí léčení příčin onemocnění, tyto farmaceutické drogy
# odplaví z těla podstatné živiny, čímž zhorší výchozí příčinu onemocnění. V
# přímém důsledku tohoto postupu obviněných zůstává celosvětově nevyléčeno a
# nakonec předčasně zemře přes sto miliónů pacientů se srdečními vadami.
# 
# 1.1.4. Nepravidelný srdeční tep
# 
# Základní příčinou nepravidelného pulsu je nedostatek stopových prvků, vitamínů,
# minerálů, ubiquinonu (koenzym Q 10) a dalších nosičů bioenergie v miliónech
# elektrických svalových buněk srdce. Toto má za následek narušení vytváření nebo
# přenosu elektrických impulsů potřebných pro normální srdeční tep. Nedávná
# dvojitá slepá studie kontrolovaná placebem jednoznačné prokázala, že
# terapeutické použití stopových prvků je efektivní, spolehlivé a skýtá způsob jak
# obnovit výchozí zdravé podmínky při nepravidelném tlukotu srdce.
# 
# V kontrastu s tím, farmaceutický přístup k léčení nepravidelného srdečního tepu
# tyto skutečnosti vědomě ignoruje a místo toho se zaměřuje jen na symptomy. Drogy
# prodávané k upravení této poruchy mnohdy nepravidelný srdeční tep zhorší,
# způsobí srdeční zástavu a předčasné úmrtí pacientů.
# 
# Před desetiletím spisovatel Thomas Moore v knize "Deadly Medicine" zdokumentoval
# případ, kdy jedna z nových tříd léků proti arytmii přivodila jen v USA větší
# počet úmrtí, než bylo US ztrát na životech ve vietnamské válce. Přímým důsledkem
# těchto postupů obviněných je, že celosvětově zůstává nevyléčeno přes sto milionů
# pacientů se srdeční arytmií a počtu jejich obětí každodenně přibývá.
# 
# 1.1.5. Rakovina
# 
# Rakovina byla ještě donedávna považovaná za rozsudek smrti. Nedávné pokroky v
# přirozené buněčné medicíně to ale podstatně změnily. Nyní už je očividné, že
# rovněž v případě této choroby byl lékařský výzkum nepatentovatelných terapií
# vědomě zanedbáván a obviněnými vyloučen ve prospěch neúčinných drog, které
# epidemii rakoviny, jednoho z jejich nejlukrativnějších obchodů, umožnily
# pokračovat. Kvůli mimořádnému rozsahu a dopadu těchto zločinů, spáchaných
# obviněnými v souvislosti s epidemií rakoviny, si je prezentujeme ve větších
# podrobnostech.
# 
# Skutečnost, že se všechny typy rakoviny rozšiřují v těle stejným způsobem: za
# využití trávících enzymů - kolagenů (collagenázy, metalloproteinázy), je vědecký
# fakt. Tyto enzymy lze blokovat, a tím zabránit rozšíření rakovinných buněk,
# terapeutickým použitím přirozené aminokyseliny, lysinu, a to zejména společně s
# jiným, rovněž nepatentovatelným stopovým prvkem. na tento léčebný přístup
# reagují všechny druhy doposud studované rakoviny, včetně rakoviny prsu,
# prostaty, karcinomů, rakoviny plic, rakoviny kůže, fibroblastomů, synoviální
# rakoviny a všech dalších forem nádorů.
# 
# Jediným důvodem proč tento zásadní objev nebyl v medicíně dále prozkoumán a
# celosvětově použit k vyléčení pacientů postižených rakovinou je skutečnost, že
# tyto substance nejsou patentovatelné, a proto docilují jen nízkých tržních
# marží. Ještě mnohem důležitější ale je, že jakékoli efektivní potírání
# libovolného onemocnění nakonec povede k jeho vymýcení - a tím i k zániku
# mnohatriliónového dolarového trhu s farmaceutickými drogami.
# 
# Farmaceutické drogy prodávané pacientům trpícím rakovinou jsou obzvlášť podvodné
# a zlovolné. Pod záminkou ošetřování rakoviny jsou pacientům pod krycím názvem
# "chemoterapie" aplikovány toxické substance, včetně derivátů yperitu.
# Skutečnost, že tyto toxické směsi zničí také miliony jejich zdravých tělesných
# buněk je vědomě zakalkulována.
# 
# Se znalostí těchto skutečností, byly tedy vědomě vzaty v úvahu následující
# důsledky: rakovina v první řadě zůstane celosvětovou epidemií, poskytující
# výnosnou bázi dlouhodobému obchodu vynášejícímu trilióny dolarů. Za druhé,
# soustavná aplikace toxických prostředků formou chemoterapie vyvolává u
# rakovinových pacientů přijímajících tyto toxické substance epidemii nových
# chorob.
# 
# V důsledku této strategie je produkce farmaceutických drog pro ošetřování
# nebezpečných vedlejších účinků chemoterapeutických léčiv - včetně infekcí,
# zánětů, krvácení, selhání různých orgánů, atd. - ještě lukrativnější než obchod
# se samotnými chemoterapeutiky. Obvinění tudíž aplikují organizovaný podvodný
# postup ke škodě stovek milionům rakovinových pacientů s jediným úmyslem: jde o
# jejich finanční obohacení.
# 
# 1.1.6. AIDS a další infekční nemoci
# 
# V přístupu k jedné z nejvražednějších epidemií v lidské historii, AIDS, je
# aplikováno podobné, promyšlené podvodné schéma. Vědecké studie již 10 před lety
# ukázaly, že vitamin C může snížit schopnost replikace HIV-viru o více než 99%.
# Tento fakt obvinění dobře znají už přes deset let.
# 
# Obvinění prokazatelně záměrně ignorovali a obešli tento spolehlivý, nicméně
# nepatentovatelný, léčebný postup a vyvinuli proti AIDS patentované drogy s
# těžkými vedlejšími účinky. Navíc jsou tato léčiva kvůli přemrštěným licenčním
# poplatkům nedostupná velké většině lidí na této planetě. Obvinění jsou vinni
# ohrožením životů a zapříčiněním smrti stovek miliónů lidí v Africe, Jižní
# Americe, Asii a všech ostatních regionech světa v důsledku jejich zločinného
# obchodního plánu.
# 
# Obdobným způsobem bojkotují informaci, že jediným a nejdůležitějším opatřením
# zvyšujícím imunitu vůči infekčním onemocněním je optimální přísun vitamínů B6,
# B12, kyseliny listové a určitých dalších nepostradatelných živin. Vědecky
# podloženou skutečností je, že tyto biokatalyzátory buněčného metabolismu zvyšují
# produkci leukocytů, které jsou hlavní zbraní našeho těla vůči libovolné infekci.
# Systematickým zadržováním této informace, obzvlášť stovkám miliónů dětí a
# dospělých v rozvojovém světě, farmaceutický průmysl vědomě ohrozil životy stovek
# milionů lidí v těchto oblastech. Všichni obvinění ví, že v těchto oblastech
# světa si sotva kdo může dovolit léčbu jejich farmaky a zemře.
# 
# Zadržování životně důležitých informací o přirozených nepatentovatelných
# alternativách, sloužících k prevenci a potírání infekčních onemocnění, vede
# nejen k zbytečnému úmrtí milionů lidí, ale také ke krachu ekonomik mnoha
# rozvojových zemí. Přímým důsledkem je další dramatické zhoršování již existující
# nerovnováhy nynější světové ekonomiky. Tyto země jsou vědomě hnány do konfliktu,
# v němž mohou jen prohrát.
# 
# 1.1.7. Ostatní nemoci
# 
# Zdravotním problémem stejně tak nepřestávají být i jiná, degenerativní,
# zánětlivá, infekční a mnoho jiných současných nejběžnějších onemocnění, protože
# je obvinění definovali a ochraňují jako tržiště svého zločinného "obchodu s
# nemocemi".
# 
# 1.2. DOKLADY O KRIMINÁLNÍCH OBCHODNÍCH PRAKTIKÁCH OBVINĚNÝCH
# 
# 1.2.1 Úmyslná expanze chorob a vyvolávání nových onemocnění u pacientů za účelem
# rozšíření trhu s farmaceutickými drogami
# 
# Pro rozšíření odbytu jsou obviněnými vyráběny a po zralé úvaze i přes známé
# škodlivé vedlejší účinky prodávány níže uvedené skupiny léků. Tímto zločinným
# jednáním obvinění pod záminkou boje proti stávajícím vědomě vyvolávají nová
# onemocnění. Okolnost, že nové nemoci vyvolané vedlejšími účinky těchto drog se
# projeví až po mnoha letech je využívána jako dodatečné krytí této záludné
# praxe.
# 
# Drogy snižující hladinu cholesterolu, obzvlášť statiny a fibráty, jsou ve velkém
# prodávány pod záminkou prevence kardiovaskulárních chorob. Je známo, že tyto
# léky, v dávkách běžně podávaných miliónům pacientů na celém světě, indukují
# rakovinu.
# 
# Chemoterapeutické drogy k údajné léčbě rakoviny. Ve skutečnosti vyvolávají sérii
# těžkých vedlejších účinků, z nichž nejobvyklejším je spuštění nové rakoviny.
# Komplexní zločinné marketingové schéma spojené s chemoterapií může fungovat jen
# proto, že obvinění označili rakovinu za rozsudek smrti - a dokonce už i pár
# měsíců přežívání pacienta na chemoterapii je obviněnými prodáváno jako senzační
# úspěch.
# 
# Aspirin je hromadně prodáván pod falešnou záminkou prevence proti infarktům a
# mrtvicím, přičemž je známo, že dlouhodobé užívání tohoto léku je příčinou
# destrukce kolagenů, a proto postupně zvyšuje riziko infarktů a mrtvičných
# záchvatů, včetně jiných onemocnění, jako žaludečních vředů a krvácení do
# žaludku.
# 
# Protizánětlivé léky jsou užívány proti bolestem a zánětům, například při
# artritidě. Avšak mnohé z těchto léků ničí pojivovou tkáň, například v kloubech.
# Tyto léky při dlouhodobém užívání zdravotní problémy spíše zhorší, než aby je
# léčily.
# 
# Calcium antagonists jsou hromadně prodávány pod falešnou záminkou léčení
# vysokého krevního tlaku a prevence infarktů, přičemž dlouhodobé užívání tyto
# léků je naopak známou příčinou růstu počtu infarktů, mrtvic a dalších
# onemocnění.
# 
# Estrogen a další hormonální léky jsou masově prodávány pod falešnou záminkou
# prevence řídnutí kostí (osteroporézy) a předcházení srdečním vadám, i když je
# známo, že dlouhodobé užívání těchto přípravků u více než 30% žen, které je
# berou, vyvolá rakovinu. Obzvlášť častými formami vyvolanými těmito léky jsou na
# hormonech závislé rakoviny, jako například rakovina prsu a dělohy.
# 
# Trankvilizátory a antidepresiva. Další mechanismus, jímž obvinění systematicky
# rozvíjejí své trhy, je úmyslné vyvolávání návyku za účelem zvýšení prodeje léků.
# Je známo, že mnoho uklidňujících prostředků a antidepresiv, včetně rozšířeného
# diazepamu ("Valium") vyvolává návyk a závislost. Za účelem další expanze
# globálního prodeje těchto drog je obvinění je dokonce propagují na
# celostránkových reklamách v běžně dostupných, neodborných časopisech.
# 
# Ostatní farmaceutické drogy. Poté, co se patentovatelnost stala nutným
# předpokladem farmaceutického investičního obchodu obsahují typické farmaceutické
# drogy syntetické molekuly, toxické pro lidské tělo. Pro téměř všechny léky platí
# stejný podvodný obchodní princip – vyvolají krátkodobé zmírnění příznaků,
# zatímco současně působí škody, čímž pozvolna vytvářejí nové nemoci jako budoucí
# základ trhu pro další nové léky.
# 
# 1.3. Nové choroby uváděné na trh rozšiřováním patentovaných léků
# 
# Obvinění při uskutečňování svých zločinů vědomě rozšiřují poptávku po svých
# současných farmaceutických drogách vymýšlením nových zdravotních stavů a
# podmínek, při nichž doporučují použití léků, které předtím byly určeny k léčbě
# jiné nemoci. Jako hlavní důkaz uvádíme dva následující význačné příklady:
# 
# Tabletky proti bolení hlavy údajně bránící onemocněním srdce. Aspirin, původně
# vyvinutý jako prášek proti bolení hlavy a úlevě při bolestech obecně, je nyní
# obviněnými masově prodáván a doporučován k dlouhodobému užívání dokonce i
# zdravým jedincům pod záminkou prevence a ošetření onemocnění srdce a dalších
# těžkých zdravotních stavů.
# 
# Antibiotika údajně potírající koronární onemocnění srdce. Za účelem rozšířit
# globální prodej svých antibiotik obvinění vytvořili a celosvětově rozšířili
# takzvanou "bakteriální teorii" infarktu. Bez jakéhokoliv klinického důkazu
# naznačujícího, že chlamydia či jiné bakterie skutečně způsobuje aterosklerózu a
# infarkty, obvinění zločinně propagují všeobecné užívání antibiotik i zdravými
# jedinci pod falešnou záminkou prevence infarktu.
# 
# Toto je jen několik příkladů praktik sloužících obviněným k soustavnému
# rozšiřování prodeje jejich léků a vyvolání dalších onemocnění. Toto marketingové
# schéma není výjimkou, ale pravidlem. Seznam zločinů spáchaných v této
# souvislosti bude novelizován a doplněn během dalšího vyšetřování.
# 
# 1.4. Zločiny spojené se systematickou infiltrací různých částí společnosti za
# účelem snadnějšího provádění shora uvedených a dalších zločinů
# 
# Obvinění systematicky a promyšleně infiltrovali medicínu a zdravotnictví většiny
# zemí světa za účelem vytvoření finanční a jiných závislostí, aby mohli vést svůj
# "obchod s chorobami" a dopouštět se dalších zločinů. Lékařský výzkum neprobíhá
# primárně proto, aby byly objeveny nejefektivnější, nejbezpečnější a zdraví
# nejprospěšnější léčebné postupy proti nějaké chorobě. Je prováděn s cílem
# rozpoznat choroby s největším potenciálním trhem, na němž výrobci léků mohou
# vytvořit co nejvyšší zisky. V uplynulých desetiletích obvinění v rámci své
# strategie z programů výuky na lékařských fakultách systematicky vyloučili
# poznatky o efektivních, avšak nepatentovatelných přirozených terapiích. Byly
# záměrně vytvořeny generace lékařů s malými nebo vůbec žádnými znalostmi životně
# důležitých zdravotních výhod těchto přirozených terapií. Terapeutické vzdělávání
# na lékařských fakultách zároveň přešlo do rukou nedávno vytvořených oddělení
# farmakologie. V důsledku této desetiletí probíhající praxe absolventi opouštějí
# lékařské fakulty jako dobře vycvičení prodavači farmaceutického "obchodu s
# chorobami". Za účelem zamaskování této strategie jsou patentované drogy
# zpodobňovány jako "vědecká" a dokonce "etická léčiva", zatím co nepatentovatelné
# přirozené terapie diskreditují jako "nevědecké".
# 
# Obvinění podobným způsobem, vytvářením finančních a dalších závislostí,
# celosvětově systematicky a promyšleně infiltrovali hromadné sdělovací
# prostředky, jejichž pomocí šíří klamné a falešné informace, za nimiž mohou skrýt
# své zločinecké praktiky, propagovat "obchod s chorobami" a dopouštět se tak
# nových zločinů.
# 
# Obvinění úmyslně a systematicky zneužívají legislativních a politických systémů
# většiny států k prosazování zákonů a nařízení a prosazování dalších opatření s
# úmyslem dále rozšířit prodej neúčinných, nebezpečných, ale velmi lukrativních
# farmaceutických drog. Obvinění zneužili svého politického vlivu k vynucení
# právních předpisů, které jim dovolují přivlastnit si trilióny dolarů pod
# zástěrkou "zdravotního pojištění" a jiných veřejných i soukromých zdravotních
# fondů. V rámci takto podporovaného podvodného "obchodu s chorobami" vybírají
# peníze tak, že po jednotlivcích, společnostech a vládách po celém světě vyžadují
# platby za své neúčinné a zhoubné terapie. Takto obvinění zajistili enormní zisky
# farmaceutickému průmyslu a působí zbytečné utrpení a předčasnou smrt stovkám
# miliónů lidí.
# 
# Obvinění za účelem páchání svých zločinů proti lidskosti promyšleně a
# systematicky infiltrovali a zneužili Evropský parlament a další regionální a
# mezinárodní orgány, včetně institucí Spojených národů, Světové zdravotnické
# organizace (WHO), Organizace pro potraviny a zemědělství (FAO) a dalších
# národních a mezinárodních politických sborů.
# 
# 1.5. Zločiny spojené se systematickým blokováním účinných nepatentovatelných
# zdravotních postupů a opatření
# 
# Obvinění se za účelem ochrany svých podvodných investičních obchodů s chorobami
# pokoušeli o celosvětové vyloučení dosažitelnosti nepatentovatelných přirozených
# terapií. K dosažení tohoto cíle použili několika strategických opatření:
# 
#   Zadržování životně důležitých informací o nepatentovatelných přirozených
# terapiích. Obvinění před milióny lidí vědomě a systematicky utajili a blokují
# pro zdraví zásadní informaci, že lidské tělo neumí produkovat vlastní vitamin C
# (kyselinu L-askorbovou). Kvůli této neznalosti téměř všichni lidé trpí
# nedostatkem vitamínu C a mají sklon ke kardiovaskulárním a dalším onemocněním.
# Obvinění miliónům lidí neposkytli a systematicky a cílevědomě blokují
# elementární zdravotní informaci, že lidské tělo nevytváří přirozenou
# aminokyselinu - lysin. Na základě této neznalosti téměř všichni lidé trpí
# nedostatkem lysinu a jsou náchylní na rakovinu a další nemoci. Obvinění tedy
# tímto postupem záměrně působí další zbytečné utrpení a předčasnou smrt stovek
# milionů lidí.
#   Veřejné zlehčování významu nepatentovatelných přirozených terapií. Obvinění
# svévolně a systematicky klamou veřejnost šířením falešných, matoucích a
# smyšlených zpráv zlehčujících nepatentovatelné zdravotní terapie s cílem
# zaštítit a rozšířit svůj "obchod s chorobami" závislý na patentovaných drogách a
# dopouštět se dalších zločinů. Tímto obvinění úmyslně působí další zbytečné
# utrpení a předčasnou smrt stovek milionů lidí.
#   Šíření zdravotních informací souvisejících s nepatentovatelnými přirozenými
# terapiemi je stavěno mimo zákon. Obvinění se vědomě pokoušejí zneužít svého
# politického vlivu při pokusech o dosazení zákonů s působností na národních,
# jakož i mezinárodní úrovni, které by v podstatě postavily mimo zákon šíření
# informací o preventivních a léčebných postupech v souvislosti s
# nepatentovatelnými přirozenými terapiemi. Tato legislativní iniciativa usiluje o
# dosazení libovolně nízké "horní hranice" financování těchto přirozených a
# bezpečných terapií, což je další krok ve snaze zabránit jejich využívání jako
# přirozených léčebných prostředků. Pokusy o zneužití "Codex Alimentarius
# Commission" Spojených národů se obvinění dokonce pokusili vnutit podobné zákony
# všem členským zemím OSN - to znamená dosáhnout jejich celosvětové platnosti.
# 
# 1.5.5. Poté, když selhalo všechno nenápadné úsilí o definitivní zaštítění
# farmaceutického "obchodu s chorobami", obvinění přijali jinou strategii. Záměrně
# vystupňovali mezinárodní krizi, včetně vedení války, za účelem vyvolat
# psychologické a zákonné podmínky, které by připustily neodkladnou globální
# implementaci protekcionářských zákonů legalizujících pokračování jejich činnosti
# a zločiny, z nichž jsou zde obviněni.
# 
# "Ne nacističtí šílenci, ale tito obvinění korporační manažeři, jsou hlavními
# válečnými zločinci. Kdyby jejich zločiny nevyšly na denní světlo a nebyli za ně
# potrestáni dopustili by se v budoucnu ještě větších zločinů, než by kdy dokázal
# Hitler."
# prokurátor Telford Taylor před Norimberským tribunálem
# ZDROJE
# 
#   Výtažky byly převzaty z dokumentu Complaint Against Genocide and Other
# Crimes against Humanity Committed in Connection with the Pharmaceutical
# ‘Business With Disease’ and the Recent War Against Iraq.Úplný text ke stažení ve
# formátu PDF.

 

http://www4.dr-rath-foundation.org/THE_FOUNDATION/About_Dr_Matthias_Rath/dr_rath.htm WM magazín 35-36/2004

 

Diskusní téma: Žaloba na farmaceutické korporace

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek