Přehled změn v ruské Ústavě, schválených nedávno referendem

12.07.2020 10:43

 

Změny v Ústavě Ruské federace
(Článek 1 Zákona o provedení změn v Ústavě RF)
 

Poznámky k překladu:
Jedná se o text první části Zákona o provedení změn v Ústavě Ruské federace, která obsahuje výčet a text všech
změn. V ruském právním textu jsou písměnné odstavce číslovány podle azbuky, tedy v pořadí a, b, v, g, d, e (je), ž, z,
i, k, l, m, n, o , p, r, s, t, u, f, ch, š, šč, atd. Při překladu jsem postupoval takto:
- Pořadí písmen samotného zákona jsem změnil na obvyklé české řazení a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, atd.,
protože pro samotný text Ústavy to není podstatné
- Avšak v citacích a odkazech na text samotné Ústavy jsem zachoval český ekvivalent původních písmen
azbuky („je“ přepisuji jako „e“), aby si zájemce mohl příslušnpou pasáž najít v originálním ruském textu
Ústavy RF.
 

Článek 1
V Ústavě Ruské federace, přijaté všelidovým hlasováním 12. prosince 1993 nechť jsou provedeny
následující změny:

1) v článku 67:
а) Část první zní takto:
«1. Území Ruské federace zahrnuje území jejích subjektů, vnitřní vodstva a teritoriální vody
moří, vzdušný prostor nad nimi. Na území Ruské federace mohou být v souladu s federálním
zákonem vytvořena federální území. Organizace veřejné moci na federálních územích se zřizuje
příslušným federálním zákonem.»;
b) Do části druhé doplnit následující obsah:
«21. Ruská federace zajišťuje obranu vlastní suverenity a územní celostnosti. Činnost zaměřená
na odcizení části území Ruské federace (s výjimkou delimitace, demarkace, redemarkace státní
hranice Ruské federace se sousedními státy) a taktéž výzvy k takovému jednání, jsou
zakázány.»;

 

2) doplnit článkem 671 následujícího znění:
«Článek 671
1. Ruská federace je na svém území právním nástupcem Svazu sovětských socialistických
republik a rovněž právním nástupcem (pokračovatelem) SSSR ve vztahu k členství
v mezinárodních organizacích, jejich orgánech, účasti v mezinárodních smlouvách a také ve
vztahu k mezinárodním závazkům a aktivům SSSR, vyplývajícím z těchto smluv, mimo území
Ruské federace.
2. Ruská federace, sjednocená tisíciletou historií, uchovává památku předků, kteří nám předali
ideály a víru v Boha, a také následnictví v rozvoji ruského státu, uznává státní jednotu jako
výsledku historického vývoje.

3. Ruská federace ctí památku obránců vlasti, zajišťuje obranu historické pravdy. Snižování
hrdinství lidu při obraně vlasti je zakázáno.
4. Děti jsou nejdůležitější prioritou státní politiky Ruska. Stát vytváří podmínky napomáhající
všestrannému duchovnímu, mravnímu, intelektuálnímu a tělesnému rozvoji dětí, výchově
k vlastenectví, občanství a úcty ke starším
. Stát zajišťuje prioritu rodinné výchovy a bere na sebe
povinnosti rodičů vůči dětem, které zůstanou bez [rodičovské] péče. »;

 

3) článek 68 zní takto:
«Článek 68
1. Státním jazykem Ruské federace na celém jejím území je ruský jazyk jako jazyk státotvorného
národa, který je součástí mnohonárodnostního svazku rovnoprávných národů Ruské federace.
2. Republiky mají právo určovat své státní jazyky. V orgánech státní moci, orgánech místní
samosprávy, ve státních institucích republik se používají souběžně se státním jazykem Ruské
federace.
3. Ruská federace zaručuje všem národům Ruské federace právo na zachování rodného jazyka,
vytvoření podmínek pro jeho výuku a rozvoj.

4. Kultura Ruské federace je unikátním dědictvím jejího mnohonárodnostního lidu. Kultura se
podporuje a chrání státem.
»;

 

4) článek 69 zní takto:
«Článek 69
1. Ruská federace zaručuje práva málo početných původních národů v souladu se obecně
přijímanými principy a normami mezinárodního práva a mezinárodními smlouvami Ruské
federace.
2. Stát chrání kulturní svébytnost všech národů a etnických společenství Ruské federace,
zaručuje zachování etnickokulturní a jazykové různorodosti.

3. Ruská federace poskytuje podporu krajanům žijícím v zahraničí při realizaci jejich práv,
zajišťování ochrany jejich práv, při zajištění ochrany jejich zájmů a při zachovávání společné
ruské kulturní identity. »;

 

5) článek 70 zní takto:
«Článek 70
1. Státní vlajka, znak a hymna Ruské federace, jejich popis a pravidla jejich oficiálního použití se
stanoví federálním ústavním zákonem.
2. Hlavním městem Ruské federace je Moskva. Statut hlavního města určuje federální zákon.
Sídlem jednotlivých federálních orgánů může být i jiné město, určené federálním ústavním
zákonem. »;

 

6) v článku 71:
а) bod «g» zní takto:
«g) organizace veřejné moci; zřízení soustavy federálních orgánů zákonodárné, výkonné a
soudní moci, pravidel jejich organziace a činnosti; formování federálních orgánů státní moci; »;
b) bod «e» zní takto:
«e) ustavení základů federální politiky a federálního programu v oblasti státního, ekonomického,
ekologického, vědeckotechnického, sociálního, kulturního a národního rozvoje Ruské federace;
ustavení jednotného právního základu soustavy zdravotnictví, soustavy výchovy a vzdělávání,
včetně celoživotního vzdělávání.;»;
c) bod «i» zní takto:
«i) federální energetické systémy, jaderná energetika, štěpné materiály; federální doprava a
přeprava, komunikace, informace, informační technologie a telekomunikace; činnost ve
Vesmíru;»;
d) bod «m» zní takto:
«m) obrana a bezpečnost; zbrojní výroba; určování pravidel prodeje a nákupu zbraní, munice,
vojenské techniky a dalšího vojenského majetku; výroba jedů, narkotik a pravidla jejich
používání; zajištění bezpečnosti osob, společnosti a státu při použití informačních technologií a
výměně digitálních dat;»;
e) bod «r» zní takto:
«r) metrologická služba, standardy, etalony, systém měr a měření času; geodézie a kartografie;
pojmenování zeměpisných objektů; meteorologická služba; oficiální statistika a účetnictví;»;
f) bod «t» zní takto:
«t) federální státní služba; určení omezujících podmínek při obsazování státních a veřejných
funkcí, funkcí ve státní a veřejné službě, včetně omezení spojených s občanstvím nebo
povolením k pobytu nebo jiného dokumentu potvrzujícího právo občana Ruské federace trvale
pobývat na území cizího státu, rovněž omezení spojených s otevřením a vlastnictvím účtů
(vkladů), přechováváním peněžních prostředků a cenností v zahraničních bankách nacházejících
se mimo území Ruské federace.»;

 

7) v části 1 Článku 72:
a) bod «d» zní takto:
«d) využití přírody; zemědělství; ochrana životního prostředí a zajištění ekologické bezpečnosti;
zvláště chráněná přírodní území; ochrana historických a kulturních památek;»;
b) bod «e» zní takto:
«e) obecné otázky výchovy, vzdělávání, vědy, kultury, tělesné kultury a sportu, mládežnické
politiky;»;
c) bod «ž» zní takto:
«ž) koordinace otázek zdravotnictví, včetně zajištění dostupnosti a kvality zdravotnické pomoci,
zachování a posílení zdraví společnosti, vytvoření podmínek k utváření zdravého způsobu života,
utváření odpovědného vztahu občanů ke svému zdraví; sociální ochrana, včetně sociálního
zabezpečení;»;
d) doplnit bod «ž1» následujícího znění:
«ž1) ochrana rodiny, mateřství, otcovství a dětství; ochrana institutu manželství jako svazku
muže a ženy; vytvoření podmínek pro důstojnou výchovu dětí v rodině a také pro realizaci
povinnosti dospělých dětí starat se o své rodiče
;»;

 

8) článek 75 zní takto:
«Článek 75
1. Peněžní jednotkou v Ruské federaci je rubl. Emisi peněz provádí výlučně Centrální banka
Ruské federace. Zavádění a emise jiných peněz je v Ruské federaci zakázáno.
2. Základní funkcí Centrální banky Ruské federace je ochrana a zajištění stability rublu. Tuto
funkci uskutečňuje CB RF nezávisle na jiných orgánech státní moci.
3. Soustava daní vybíraných do federálního rozpočtu a obecné principy zdanění a výběru daní
v Ruské federaci jsou určeny federálním ústavním zákonem.
4. Státní obligace se vydávají dle pravidel určených federálním zákonem a umisťují se na
základě dobrovolnosti.
5. Ruská federace si váží práce občanů a zajišťuje ochranu jejich práv. Stát zaručuje minimální
mzdu za práci, která nebude nižší než výše životního minima práceschopného obyvatelstva
Ruské federace jako celku.
6. V Ruské federaci se vytváří soustava penzijního zajištění občanů na základě principů
univerzality, spravedlivosti a solidarity pokolení, a podporuje se její efektivní fungování. Rovněž
se provádí indexace penze nejméně jednou ročně dle pravidel stanovených federálním zákonem.
7. V Ruské federaci se v souladu s federálním zákonem zaručuje povinné sociální pojištění,
adresná sociální podpora občanů a indexace sociálních dávek a dalších sociálních plateb.»;

 

9) přidává se článek 751 následujícího znění:
«Článek 751
V Ruské federaci se vytvářejí podmínky stabilního ekonomického růstu země a zvyšování
blahobytu občanů, vzájemné důvěry státu a společnosti, zaručuje se ochrana důstojnosti občanů a
vážnost člověka práce, zajišťuje se vyváženost práv a povinností občana, sociální partnerství,
ekonomická, politická a sociální solidarita.
»;

 

10) článek 77 doplnit částí 3 následujícího znění:
«3. Funkci nejvyššího státního představitele subjektu Ruské federace (vedoucího nejvyššího
orgánu státní moci subjektu Ruské federace) může zastávat občan Ruské federace, který dosáhl
věku 30 let, trvale pobývající v Ruské federaci, který nemá cizí státní občanství, povolení
k pobytu nebo jiný doklad, který potvrzuje právo trvalého pobytu občana RF na území cizího
státu.
Nejvyššímu státnímu představiteli subjektu Ruské federace (vedoucího nejvyššího orgánu
státní moci subjektu Ruské federace) se v souladu s pravidly stanovenými federálním zákonem
zakazuje otevírat a vlastnit účty (vklady), přechovávat peněžní hotovost a cennosti
v zahraničních bankách sídlících mimo území Ruské federace. Federální zákon mohou být
ustanoveny další požadavky na nejvyššího státního představitele subjektu Ruské fedmerace
(vedoucího nejvyššího orgánu státní moci subjektu Ruské federace).»

 

11) článek 78 doplnit o část 5 následujícího znění:
«5. Vedoucím federálního státního orgánu může být občan Ruské federace, který dosáhl věku 30
let, který nemá cizí státní občanství, povolení k pobytu nebo jiný doklad, který potvrzuje právo
trvalého pobytu občana RF na území cizího státu. Vedoucímu federálního státního orgánu Ruské
federace se v souladu s pravidly stanovenými federálním zákonem zakazuje otevírat a vlastnit
účty (vklady), přechovávat peněžní hotovost a cennosti v zahraničních bankách sídlících mimo
území Ruské federace
.»;

 

12) článek 79 zní takto:
«Článek 79
Ruská federace může být účastníkem mezinárodních sdružení a předávat jim část svých
pravomocí v souladu s mezinárodními smlouvami Ruské federace, pokud to nemá za následek
omezení lidských a občanských práv a svobod a [pokud] není v rozporu se základy ústavního
uspořádání Ruské federace. Rozhodnutí mezinárodních orgánů přijatá na základě ustanovení
mezinárodních smluv Ruské federace, jejichž interpretace odporuje Ústavě Ruské federace,
nejsou v Ruské federaci vykonatelná.
»;

 

13) Hlavu 3 doplnit o článek 791 následujícího znění:
«Článek 791
Ruská federace přijímá opatření k podpoře a upevnění mezinárodního míru a bezpečnosti,
zajištění mírového soužití států a národů, [k] nepřipuštění vměšování do vnitřních záležitostí
státu.»;

 

14) část 2 článku 80 zní takto:
«2. Prezident Ruské federace je garantem Ústavy Ruské federace, občanských a lidských práv a
svobod. Dle pravidel stanovených Ústavou Ruské federace přijímá opatření k ochraně suverenity
Ruské federace, její nezávislosti a státní celostnosti, podporuje občanský smír a shodu v zemi,
zajišťuje koordinované fungování a spolupráci orgánů, které jsou součástí jednotné soustavy
veřejné moci.»;

 

15) článek 81 zní takto:
«Článek 81
1. Prezidenta Ruské federace volí na období šesti let občané Ruské federace za základě
všeobecného, rovného a přímého volebního práva v tajném hlasování.
2. Prezidentem Ruské federace může být zvolen občan Ruské federace, ne mladší 35 let, trvale
žijící na území Ruské federace nejméně 25 let, který nemá cizí státní občanství, povolení
k pobytu nebo jiný doklad, který potvrzuje právo trvalého pobytu občana RF na území cizího
státu. Požadavek na neexistenci cizího státního občanství kandidáta na funkci prezidenta Ruské
federace se nevztahuje na občany Ruské federace, kteří dříve měli občanství státu, jehož část
nebo celý stát byl přijat do Ruské federace v souladu s federálním ústavním zákonem, a trvale žil
na území státu nebo jeho části, která se stala součástí Ruské federace. Prezidentovi Ruské
federace se v souladu s pravidly stanovenými federálním zákonem zakazuje otevírat a vlastnit
účty (vklady), přechovávat peněžní hotovost a cennosti v zahraničních bankách sídlících mimo
území Ruské federace.
3. Jedna a táž osoba nemůže vykonávat funkci prezidenta Ruské federace po více než dvě
funkční období.
31. Ustanovení části 3 článku 81 Ústavy Ruské federace, které omezuje počet funkčních období,
po která může jedna a táž osoba vykonávat funkci prezidenta Ruské federace se uplatňuje bez
započtení počtu období, kdy vykonávala a (nebo) vykonává funkci prezidenta RF v okamžiku
nabytí účinnosti změny Ústavy, která toto omezení ustanovila a nevylučuje možnost vykonávat
funkci prezidenta RF v rozsahu období přípustných dle uvedeného ustanovení.

4. Pravidla volby prezidenta Ruské federace se určuje federálním zákonem.»;

 

16) část 2 článku 82 zní takto:
«2. Přísaha se skládá ve slavnostním uspořádání v přítomnosti senátorů Ruské federace, poslanců
Státní dumy a soudců Ústavního soudu Ruské federace.»;

 

17) článku 83:
a) bod «a» zní takto:
«a) jmenuje předsedu vlády Ruské federace, jehož kandidatura je potvrzena Státní dumou na
návrh prezidenta Ruské federace; odvolává z funkce předsedu vlády;»;
b) bod «b» zní takto:
«b) uskutečňuje obecné řízení vlády Ruské federace; má právo předsedat zasedání vlády Ruské
federace;»;
c) doplňuje se bod «b1» následujícího znění:
«b1) na návrh předsedy vlády Ruské federace potvrzuje strukturu federálních orgánů výkonné
moci a pozměňuje je; ve struktuře orgánů federální moci určuje orgány, jejichž činnost řídí
prezident Ruské federace a orgány, jejichž činnost řídí vláda Ruské federace. V případě, kdy je
předseda vlády odvolán z funkce prezidentem Ruské federace, nově jmenovaný předseda vlády
nepředkládá prezidentovi Ruské federace návrhy na strukturu federálních orgánů výkonné
moci;»;
d) doplňuje se bod «v1» následujícího znění:
«v1) přijímá rezignaci předsedy vlády Ruské federace, místopředsedů vlády RF, federálních
ministrů a rovněž vedoucích federálních orgánů výkonné moci, jejichž činnost řídí prezident
RF;»;
e) bod «d» zní takto:
«d) jmenuje do funkcí místopředsedy vlády RF a federální ministry, jejichž kandidatura byla
potvrzena Státní dumou (s výjimkou federálních ministrů vyjmenovaných v bodě d1 tohoto
článku) a odvolává je z funkce;»;
f) doplňuje se bod «d1» následujícího znění:
«d1) po konzultacích s Radou federace jmenuje do funkce, a odvolává z funkce vedoucí
federálních orgánů výkonné moci (včetně federálních ministrů) zabývajících se otázkami obrany,
bezpečnosti státu, vnitřních věcí [vnitra], spravedlnosti, zahraničních věcí, prevence
mimořádných situací a likvidace následků živelných pohrom a bezpečnosti společnosti [obecné
bezpečnosti]»;
g) bod «e» zní takto:
«e) navrhuje Radě federace kandidatury na jmenování do funkce předsedy Ústavního soudu
Ruské federace, místopředsedy Ústavního soudu Ruské federace a soudců Ústavního soudu
Ruské federace, předsedy Nejvyššího soudu Ruské federace, zástupců předsedy Nejvyššího
soudu Ruské federace a soudců Nejvyššího soudu Ruské federace; jmenuje předsedy,
místopředsedy a soudce ostatních federálních soudů;»;
h) bod «e1» zní takto:
«e1) jmenuje po konzultacích s Radou federace a odvolává z funkce generálního prokurátora
Ruské federace, jeho zástupce, prokurátory subjektů federace, prokurátory vojenské prokuratury
a jiných specializovaných prokuratur na úrovni srovnatelné s prokurátory subjektů Ruské
federace; jmenuje a odvolává z funkce ostatní prokurátory, pro něž je federálním zákonem
stanoven tento způsob jmenování a odvolání z funkce;»;
i) doplnit bod «e3» následujícího znění:
«e3) předkládá Radě federace, v souladu s federálním zákonem, návrhy na ukončení výkonu
funkce předsedy Ústavního soudu Ruské federace, místopředsedy Ústavního soudu Ruské
federace a soudců Ústavního soudu Ruské federace, předsedy Nejvyššího soudu Ruské federace,
místopředsedů Nejvyššího soudu Ruské federace a soudců Nejvyššího soudu Ruské federace,
předsedů, místopředsedů a soudců kasačních a odvolacích soudů v případech, kdy se dopustí
činu poškozujícího čest a důstojnost soudce a rovněž v jiných případech, určených federálním
ústavním zákonem, prokazujících nemožnost [nadále] vykonávat funkci soudce.
j) doplnit bod «e4» následujícího znění:
«e4) navrhuje Radě federace kandidatury na jmenování do funkce předsedy Účetní komory
[Kontrolního úřadu] a [na] polovinu z celkového počtu auditorů Účetní komory; navrhuje Státní
dumě kandidáty na místopředsedu Účetní komory a [na] polovinu z celkového počtu auditorů
Účetní komory;»;
k) doplnit bod «e5» následujícího znění:
«e5) sestavuje Státní radu Ruské federace za účelem zajištění koordinovaného fungování a
spolupráce orgánů veřejné moci, určení základních směrů vnitřní a vnější politiky Ruské
federace a priorit sociálně ekonomického rozvoje státu; postavení Státní rady Ruské federace se
určuje federálním zákonem;»;
l) bod «ž» zní takto:
«ž) sestavuje Radu bezpečnosti Ruské federace za účelem poskytnutí součinnosti hlavě státu při
realizaci jeho působnosti v otázkách zajištění národních zájmů a bezpečnosti osob, společnosti i
státu, dále podpora občanského pokoje a shody v zemi, ochrany suverenity Ruské federace, její
nezávislosti a státní celostnosti, předcházení vnitřním a vnějším hrozbám; předsedá Radě
bezpečnosti RF. Postavení Rady bezpečnosti RF určuje federální zákon; »;
m) bod «i» zní takto:
«i) sestavuje Administraci prezidenta Ruské federace za účelem zajištění realizace své
působnosti;»;

 

18) doplnit o článek 921 následujícího znění:
«Článek 921
1. Prezident Ruské federace, kterému skončil výkon funkce uplynutím funkčního období nebo
předčasně v důsledku jeho rezignace nebo předčasně z důvodu trvající zdravotní nezpůsobilosti
vykonávat funkci, má imunitu.
2. Jiné záruky prezidentu Ruské federace, kterému skončil výkon funkce uplynutím období,
rezignací nebo z důvodu trvající zdravotní nezpůsobilosti vykonávat funkci, se určí federálním
zákonem.
3. Prezident Ruské federace, kterému skončil výkon funkce, může být zbaven imunity postupem
stanoveným v článku 93 Ústavy Ruské federace.»;

 

19) článek 93 zní takto:
«Článek 93
1. Prezident Ruské federace může být odvolán z funkce, a prezident Ruské federace, který
ukončil výkon funkce, může být zbaven imunity Radou federace jedině na základě obvinění
z vlastizrady nebo spáchání jiného těžkého zločinu, vzneseného Státní dumou, při potvrzení o
existenci důkazů o protiprávním jednání činného nebo bývalého prezidenta RF Nejvyšším
soudem Ruské federace a usnesením Ústavního soudu RF o dodržení stanovených pravidel při
vznesení obvinění.
2. Rozhodnutí Státní dumy o obvinění a rozhodnutí Rady federace o odvolání prezidenta RF
z funkce nebo zbavení imunity bývalého prezidenta RF musí být přijaty dvoutřetinovou většinou
celkového počtu senátorů Ruské federace nebo poslanců Státní dumy, z iniciativy nejméně jedné
třetiny poslanců Státní dumy a na základě závěrů speciální komise ustavené Státní dumou.
3. Rozhodnutí Rady federace o odvolání prezidenta Ruské federace z funkce nebo o zbavení
imunity bývalého prezidenta Ruské federace musí být přijato ne později než tři měsíce po
obvinění prezidenta Ruské federace. Jestliže v této lhůtě rozhodnutí Rady federace není přijato,
obvinění prezidenta Ruské federace nebo bývalého prezidenta Ruské federace se považuje za
zamítnuté. »;

 

20) článek 95 zní takto:
«Článek 95
1. Federální shromáždění se skládá ze dvou komor: Rady federace a Státní dumy.
2. Radu federace tvoří senátoři Ruské federace.
Členy Rady federace jsou:
a) po dvou představitelích za každý subjekt Ruské federace, po jednom za zákonodárný
(zastupitelský) a za výkonný orgán státní moci, a to na dobu funkčního období odpovídajícího
orgánu;
b) Prezident Ruské federace, který ukončil výkon funkce z důvodu uplynutí funkčního období
nebo předčasně z důvodu rezignace, [je senátorem Ruské federace] doživotně. Prezident Ruské
federace, který ukončil výkon funkce z důvodu uplynutí funkčního období nebo předčasně
z důvodu rezignace, se může vzdát pravomocí senátora Ruské federace;
v) nejvýše 30 představitelů Ruské federace jmenovaných prezidentem Ruské federace, z nichž
nejvýše sedm může být jmenováno doživotně.
3. Při určení celkového počtu senátorů Ruské federace se vychází z počtu představitelů subjektů
federace uvedených v článku 65 Ústavy Ruské federace, a počtu osob vykonávajících pravomoci
senátorů, určených v bodech b) a v) [c)] části 2. tohoto článku.
4. Senátorem Ruské federace může být občan Ruské federace, který dosáhl věku 30 let, žijící
trvale v Ruské federaci, který nemá cizí státní občanství, povolení k pobytu nebo jiný doklad,
který potvrzuje právo trvalého pobytu občana RF na území cizího státu. Senátorům Ruské
federace se v souladu s pravidly stanovenými federálním zákonem zakazuje otevírat a vlastnit
účty (vklady), přechovávat peněžní hotovost a cennosti v zahraničních bankách sídlících mimo
území Ruské federace.
5. Představiteli Ruské federace v Radě federace, kteří vykonávají pravomoci senátorů Ruské
federace doživotně, mohou být jmenováni občané s vynikajícími zásluhami ve sféře státní nebo
společenské činnosti.
6. Představitelé Ruské federace v Radě federace, kromě představitelů Ruské federace v Radě
federace vykonávajících pravomoci senátorů Ruské federace doživotně, jsou jmenováni na dobu
šesti let.
7. Státní dumu tvoří 450 poslanců.»;

 

21) v článku 97:
a) část 1 zní takto:
«1. Poslancem Státní dumy může být zvolen občan Ruské federace, který dosáhl věku 21 let, má
volební právo, žije trvale v Ruské federaci, nemá cizí státní občanství, povolení k pobytu nebo
jiný doklad, který potvrzuje právo trvalého pobytu občana RF na území cizího státu. Poslancům
Státní dumy se v souladu s pravidly stanovenými federálním zákonem zakazuje otevírat a
vlastnit účty (vklady), přechovávat peněžní hotovost a cennosti v zahraničních bankách sídlících
mimo území Ruské federace»;
b) část 2 zní takto:
«2. Tatáž osoba nemůže být současně senátorem Ruské federace a poslancem Státní dumy.
Poslanec Státní dumy nemůže být současně zastupitelem v jiných zastupitelských orgánech státní
moci a orgánů místní samosprávy.»;

 

22) část 1 článku 98 zní takto:
«1. Senátoři Ruské federace a poslanci Státní dumy mají imunitu po dobu celého funkčního
období. Nemohou být zadrženi, zatčeni, podrobeni prohlídce, s výjimkou zadržení na místě
zločinu a také nesmí být podrobeni osobní prohlídce s výjimkou případů určených federálním
zákonem, kdy je to nutné k zajištění bezpečnosti jiných osob.»;

 

23) část 3 článku 100 zní takto:
«3. Obě komory se mohou sejít na společné schůzi, aby vyslechli poselství prezidenta Ruské
federace.»;

 

24) v článku 102:
a) v části 1:
bod «e» zní takto:
«e) Odvolání prezidenta Ruské federace z funkce; zbavení imunity prezidenta Ruské federace,
který skončil výkon funkce;»;
Bod «ž» zní takto:
«ž) jmenování předsedy Ústavního soudu Ruské federace, místopředsedy Ústavního soudu
Ruské federace a soudců Ústavního soudu Ruské federace, předsedy Nejvyššího soudu Ruské
federace, zástupců předsedy Nejvyššího soudu Ruské federace a soudců Nejvyššího soudu Ruské
federace do funkce na základě návrhu prezidenta Ruské federace;»;
Bod «z» zní takto:
«z) konzultování návrhu prezidenta Ruské federace na kandidáty do funkcí generálního
prokurátora Ruské federace, jeho zástupce, prokurátory subjektů federace, prokurátory vojenské
prokuratury a jiných specializovaných prokuratur na úrovni srovnatelné s prokurátory subjektů
Ruské federace;»;
Bod «i» zní takto:
«i) jmenování a odvolání z funkce předsedy Účetní komory [Kontrolního úřadu] a poloviny
z celkového počtu auditorů Účetní komory navržených prezidentem Ruské federace;»;
Doplnit o bod «k» následujícího znění:
«k) vedení konzultací o návrhu prezidenta Ruské federace na jmenování do funkce vedoucích
federálních orgánů výkonné moci (včetně federálních ministrů) zabývajících se otázkami obrany,
bezpečnosti státu, vnitřních věcí [vnitra], spravedlnosti, zahraničních věcí, prevence
mimořádných situací a likvidace následků živelných pohrom a bezpečnosti společnosti [obecné
bezpečnosti];»;
Doplnit o bod «l» následujícího znění:
«l) na základě návrhu prezidenta Ruské federace a v souladu s federálním ústavním zákonem
ukončení výkonu funkce předsedy Ústavního soudu Ruské federace, místopředsedy Ústavního
soudu Ruské federace a soudců Ústavního soudu Ruské federace, předsedy Nejvyššího soudu
Ruské federace, místopředsedů Nejvyššího soudu Ruské federace a soudců Nejvyššího soudu
Ruské federace, předsedů, místopředsedů a soudců kasačních a odvolacích soudů v případech,
kdy se dopustí činu poškozujícího čest a důstojnost soudce a rovněž v jiných případech,
určených federálním ústavním zákonem, prokazujících nemožnost [nadále] vykonávat funkci
soudce;»;
Doplnit o bod «m» následujícího znění:
«m) vyslechnutí každoroční zprávy generálního prokurátora Ruské federace o stavu zákonnosti a
právního řádu v Ruské federaci.»;
b) část 3 zní takto:
«3. Rozhodnutí Rady federace se přijímají většinou hlasů z celkového počtu senátorů Ruské
federace, pokud Ústava Ruské federace nestanoví jinak. »;

 

25) v části 1 článku 103:
a) bod «a» zní takto:
«a) potvrzení návrhu prezidenta Ruské federace na kandidáty předsedy vlády Ruské federace;»;
b) doplnit bodem «a1» následujícího znění:
«a1) potvrzení návrhu předsedy vlády Ruské federace na kandidáty na místopředsedy vlády
Ruské federace a federální ministry, s výjimkou federálních ministrů vyjmenovaných v bodě
„d1“ článku 83 Ústavy Ruské federace;»;
c) doplnit o bod «g1» následujícího znění:
«g1) vyslechnutí každoroční zprávy Centrální banky Ruské federace;»;
d) bod «d» zní takto:
«d) jmenování do funkce a odvolání z funkce místopředsedy Účetní komory a poloviny
z celkového počtu auditorů Účetní komory nanávrh prezidenta Ruské federace;»;
e) bod «e» zní takto:
«e) jmenování a odvolání z funkce Zmocněnce pro lidská práva, konajícího v souladu
s příslušným federálním ústavním zákonem. Zmocněncem pro lidská práva může být občan
Ruské federace, trvale pobývající v Ruské federaci, který nemá cizí státní občanství, povolení
k pobytu nebo jiný doklad, který potvrzuje právo trvalého pobytu občana RF na území cizího
státu. Zmocněnci pro lidská práva se v souladu s pravidly stanovenými federálním zákonem
zakazuje otevírat a vlastnit účty (vklady), přechovávat peněžní hotovost a cennosti
v zahraničních bankách sídlících mimo území Ruské federace;»;
f) bod «z» zní takto:
«z) vznesení obvinění proti prezidentu Ruské federace za účelem odvolání z funkce nebo proti
prezidentovi Ruské federace, který skončil výkon funkce, za účelem zbavení imunity.»;

 

26) doplnit o článek 1031 následujícího znění:
«Článek 1031
Rada federace, Státní duma jsou oprávněny provádět parlamentní kontrolu, zejména požadovat
od od vedoucích představitelů státních orgánů a místní samosprávy informace týkající se otázek
spadajících do působnosti těchto orgánů a jejich funkcionářů. Pravidla provádění parlamentní
kontroly jsou určeny federálním zákonem a jednacími řády obou komor Federálního
shromáždění. »;

 

27) část 1 článku 104 zní takto:
«1. Právo zákonodárné iniciativy náleží prezidentu Ruské federace, Radě federace, senátorům
Ruské federace, poslancům Státní dumy, vládě Ruské federace, zákonodárným (zastupitelským)
orgánům subjektů Ruské federace. Právo zákonodárné iniciativy náleží také Ústavnímu soudu
Ruské federace a Nejvyššímu soudu Ruské federace v otázkách jejich jednání. »;

 

28) část 3 článku 107 zní takto:
«3. Jestliže prezident Ruské federace odmítne federální zákon do čtrnácti dnů od okamžiku, kdy
mu je předložen, Státní duma a Rada federace daný zákon znovu projednají. Jestliže při
opakovaném projednání bude zákon přijat v původním znění většinou nejméně dvou třetin
celkového počtu senátorů i poslanců Státní dumy, musí být do sedmi dnů podepsán prezidentem
Ruské federace a vyhlášen. Jestliže se prezident Ruské federace během této lhůty obrátí na
Ústavní soud Ruské federace se žádostí o prověrku ústavnosti federálního zákona, lhůta pro
podpis tohoto zákona se přerušuje na dobu, kdy je projednáván Ústavním soudem Ruské
federace. Jestliže Ústavní soud Ruské federace potvrdí ústavnost federálního zákona, prezident
Ruské federace jej podepíše ve lhůtě tří dnů od vyhlášení rozhodnutí Ústavním soudem Ruské
federace. Jestliže Ústavní soud Ruské federace ústavnost federálního zákona nepotvrdí, prezident
Ruské federace jej vrací Státní dumě bez podpisu. »

 

29) část 2 článku 108 zní takto:
«2. Federální ústavní zákon je přijat, jestliže je schválen nejméně třemi čtvrtinami z celkového
počtu senátorů Ruské federace a nejméně dvou třetin všech poslanců Státní dumy. Přijatý
federální ústavní zákon musí být do čtrnácti dnů podepsán preidentem Ruské federace a
vyhlášen. Jestliže se prezident Ruské federace během této lhůty obrátí na Ústavní soud Ruské
federace se žádostí o prověření ústavnosti federálního ústavního zákona, lhůta pro podpis tohoto
zákona se přerušuje na dobu, kdy je projednáván Ústavním soudem Ruské federace. Jestliže
Ústavní soud Ruské federace potvrdí ústavnost federálního ústavního zákona, prezident Ruské
federace jej podepíše ve lhůtě tří dnů od vyhlášení rozhodnutí Ústavním soudem Ruské federace.
Jestliže Ústavní soud Ruské federace ústavnost federálního ústavního zákona nepotvrdí,
prezident Ruské federace jej vrací Státní dumě bez podpisu.»;

 

30) část 1 článku 109 zní takto:
«1. Prezident Ruské federace může rozpustit Státní dumu v případech stanovených články 111,
112 a 117 Ústavy Ruské federace.»;

 

31) v článku 110:
b) část 1 zní takto:
«1. Výkonnou moc Ruské federace uskutečňuje vláda Ruské federace pod obecným vedením
prezidenta Ruské federace.»;
b) doplnit o část 3 následujícího znění:
«3. Vláda Ruské federace řídí činnost federálních orgánů výkonné moci s výjimkou federálních
orgánů výkonné moci jejichž činnost řídí [přímo] prezident Ruské federace.»;
c) doplnit o část 4 následujícího znění:
«4. Předsedou vlády Ruské federace, místopředsedou vlády Ruské federace, federálním
ministrem, jiným vedoucím federálního orgánu výkonné moci může být občan Ruské federace,
který dosáhl věku 30 let, žijící trvale v Ruské federaci, který nemá cizí státní občanství, povolení
k pobytu nebo jiný doklad, který potvrzuje právo trvalého pobytu občana RF na území cizího
státu. Předsedovi vlády Ruské federace, místopředsedovi vlády Ruské federace, federálnímu
ministrovi, jinému vedoucímu federálního orgánu výkonné moci se v souladu s pravidly
stanovenými federálním zákonem zakazuje otevírat a vlastnit účty (vklady), přechovávat peněžní
hotovost a cennosti v zahraničních bankách sídlících mimo území Ruské federace.»;

 

32) článku 111:
a) část 1 zní takto:
«1. Předseda vlády Ruské federace je jmenován prezidentem Ruské federace po potvrzení jeho
kandidatury Státní dumou. »;
b) část 2 zní takto:
«2. Návrh na kandidáta na předsedu vlády Ruské federace předkládá Státní dumě prezident
Ruské federace nejpozději do dvou týdnů po ustavení do funkce nově zvoleného prezidenta
Ruské federace nebo po demisi vlády Ruské federace nebo do jednoho týdne po zamítnutí
kandidáta na předsedu vlády Ruské federace Státní dumou nebo odvolání předsedy vlády
z funkce prezidentem Ruské federace nebo [po] demisi předsedy vlády Ruské federace»;
c) část 3 zní takto:
«3. Státní duma má na projednání návrhu prezidenta Ruské federace na kandidáta na předsedu
vlády Ruské federace jeden týden od podání návrhu.»;
d) část 4 zní takto:
«4. Po trojím zamítnutí navržených kandidátů na předsedu vlády Ruské federace Státní dumou
jmenuje prezident Ruské federace předsedu vlády Ruské federace [samostatně]. V takovém
případě je prezident Ruské federace oprávněn rozpustit Státní dumu a vyhlásit nové volby.»;

 

33) článek 112 zní takto:
«Článek 112
1. Předseda vlády Ruské federace nejpozději do jednoho týdne od jmenování předloží
prezidentovi Ruské federace návrhy na strukturu federálních orgánů výkonné moci, vyjma
případu, kdy byl předchozí předseda vlády Ruské federace odvolán z funkce prezidentem Ruské
federace.
2. Předseda vlády Ruské federace předkládá Státní dumě ke schválení návrhy kandidátů na
místopředsedy vlády Ruské federace a federálních ministrů (s výjimkou ministrů vyjmenovaných
v bodě «d1» článku 83 Ústavy Ruské federace). Státní duma učiní rozhodnutí ohledně
navržených kandidátů nejdéle během jednoho týdne.
3. Místopředsedy vlády Ruské federace a federální ministry potvrzené Státní dumou jmenuje do
funkce prezident Ruské federace. Prezident Ruské federace je oprávněn odmítnout jmenovat do
funkce místopředsedy vlády Ruské federace nebo federálního ministra kandidáty potvrzené
Státní dumou.
4. Jestliže Státní duma třikrát po sobě zamítne kandidáty navržené dle části 2 na [funkce]
místopředsedy vlády Ruské federace nebo federálních ministrů, je prezident Ruské federace
oprávněn jmenovat místopředsedou vlády Ruské federace nebo federálním ministrem
[kteréhokoliv] z kandidátů navržených předsedou vlády Ruské federace. Jestliže po trojím
odmítnutí kandidátů navržených dle části 2 na [funkce] místopředsedy vlády Ruské federace
nebo federálních ministrů Státní dumou zůstává neobsazena více než třetina křesel vlády Ruské
federace (s výjimkou ministrů vyjmenovaných v bodě «d1» článku 83 Ústavy Ruské federace),
prezident Ruské federace je oprávněn rozpustit Státní dumu a vyhlásit nové volby.
5. V případě stanoveném částí 4 článku 111 Ústavy Ruské federace a rovněž v případě
rozpuštění Státní dumy v souladu s Ústavou Ruské federace, jmenuje prezident Ruské federace
místopředsedy vlády Ruské federace a federální ministry na návrh předsedy vlády Ruské
federace.»;

 

34) článek 113 zní takto:
«Článek 113
Předseda vlády Ruské federace v souladu s Ústavou Ruské federace, federálními zákony,
dekrety, rozhodnutími a pokyny prezidenta Ruské federace organizuje práci vlády Ruské
federace. Předseda vlády Ruské federace má osobní odpovědnost vůči prezidentovi Ruské
federace za plnění uložených úkolů.»;

 

35) v části 1 článku 114:
a) bod «v» zní takto:
«v) zabezpečuje v [rámci] Ruské federace provádění jednotné, sociálně orientované státní
politiky v oblasti kutury, vědy, vzdělávání, zdravotnictví, sociálního zabezpečení podpory,
upevňování a ochrany rodiny, zachovávání tradičních rodinných hodnot a také v oblasti ochrany
životního prostředí.;»;
b) doplnit o bod «v1» následujícího znění:
«v1) zabezpečuje státní podporu vedeckotechnického rozvoje Ruské federace, zachování a rozvoj
jejího vědeckého potenciálu;»;
c) doplnit o bod «v2» následujícího znění:
«v2) zabezpečuje fungování systému sociální ochrany invalidů založené na úplné a rovné
realizaci jejich lidských a občanských práv, jejich sociální zalčenění bez jakékoliv diskriminace,
vytvoření prostředí přístupného invalidům a zlepšování kvality jejich života;»;
d) doplnit o bod «e1» následujícího znění:
«e1) uskutečňuje opatření k podpoře institutů občanské společnosti včetně nekomerčních
organizací, zajišťuje jejich účast v rozpracování a uskutečňování státní politiky;»;
e) doplnit o bod «e2» následujícího znění:
«e2) uskutečňuje opatření k podpoře dobrovolnické činnosti;»;
f) doplnit o bod «e3» následujícího znění:
«e3) napomáhá rozvoji podnikání a soukromé iniciativy;»;
g) doplnit o bod «e4» následujícího znění:
«e4) zajišťuje realizaci principů sociálního partnerství ve sféře pracovních vztahů a souvisejících
otázek;»;
h) doplnit o bod «e5» následujícího znění:
«e5) uskutečňuje opatření zaměřená na vytváření příznivých podmínek pro život obyvatelstva,
snižování dopadů hospodářské a jiné činnosti na životní prostředí, zachovávání unikátní přírodní
a biologické různorodosti země, formování odpovědného vztahu společnosti ke zvířatům;»;
i) doplnit o bod «e6» následujícího znění:
«e6) vytváří podmínky pro rozvoj systému ekologického vzdělávání občanů, výchovu
k ekologické kultuře;»;

 

36) v článku 115:
a) část 1 zní takto:
«1. Na základě a k naplnění Ústavy Ruské federace, federálních zákonů, dekretů, nařízení,
pokynů prezidenta Ruské federace, vydává vláda Ruské federace vyhlášky a nařízení a zajišťuje
jejich plnění.»;
b) část 3 zní takto:
«3. Prezident Ruské federace může zrušit vyhlášky a nařízení vlády Ruské federace pokud jsou
v rozporu s Ústavou Ruské federace, federálními zákony, dekrety nebo nařízeními prezidenta
Ruské federace. »;

 

37) v článku 117:
a) část 3 zní takto:
«3. Státní duma může vyjádřit nedůvěru vládě Ruské federace. Usnesení o nedůvěře vládě Ruské
federace se přijme většinou hlasů z celkového počtu poslanců Státní dumy. Po vyjádření
nedůvěry vládě Ruské federace Státní dumou je prezident Ruské federace oprávněn [buď]
odvolat vládu Ruské federace nebo nesouhlasit s rozhodnutím Státní dumy. Pokud Státní duma
vyjádří nedůvěru vládě Ruské federace podruhé během tří měsíců, prezident Ruské federace
[buď] oznámí demisi vlády Ruské federace nebo rozpustí Státní dumu a vyhlásí nové volby.»;
b) část 4 zní takto:
«4. Předseda vlády Ruské federace je oprávněn předložit Státní dumě otázku vyjádření důvěry
vládě Ruské federace; Státní duma o ní musí rozhodnout během sedmi dnů. Jestliže Státní duma
zamítne vyjádření důvěry vládě Ruské federace, prezident Ruské federace je oprávněn během
sedmi dnů [buď] rozhodnout o demisi vlády Ruské federace nebo o rozpuštění Státní dumy a
vyhlášení nových voleb. Jestliže vláda Ruské federace podruhé během tří měsíců požádá Státní
dumu o vyjádření důvěry a Státní duma to odmítne, prezident Ruské federace [buď] rozhodne o
demisi vlády Ruské federace nebo o rozpuštění Státní dumy a vyhlášení nových voleb.»;
c) doplnit o část 41 následujícího znění:
«41. Předseda vlády Ruské federace, místopředseda vlády Ruské federace, federální ministr je
oprávněn podat demisi, kterou přijme nebo odmítne prezident Ruské federace.»;
d) část 5 zní takto:
«5. V případ odvolání nebo demise pokračuje vláda Ruské federace na pokyn prezidenta Ruské
federace v činnosti, dokud není sestavena nová vláda Ruské federace. V případě odvolání
předsedy vlády Ruské federace, místopředsedy vlády Ruské federace nebo federálního ministra
prezidentem Ruské federace nebo při demisi předsedy vlády Ruské federace, místopředsedy
vlády Ruské federace nebo federálního ministra je prezident Ruské federace oprávněn nařídit
dotyčné osobě pokračovat v plnění služebních povinností nebo [může] uložit vykonávání těchto
povinností jiné osobě až do nového jmenování do příslušné funkce.»;
e) doplnit o část 6 následujícího znění:
«6. Státní duma nesmí vyjádřit nedůvěru vládě Ruské federace a předseda vlády Ruské federace
nesmí přednést otázku důvěry vládě Ruské federace v případech vyjmenovaných v částech 3 až 5
článku 109 Ústavy Ruské federace, a rovněž během jednoho roku od jmenování předsedy vlády
Ruské federace dle části 4 článku 111 Ústavy Ruské federace.»;

 

38) v článku 118:
a) část 2 zní takto:
«2. Moc soudní se uskutečňuje prostřednictvím ústavního, občanského, arbitrážního, správního a
trestního soudnictví.»;
b) část 3 zní takto:
«3. Soustava soudů Ruské federace se ustanovuje Ústavou Ruské federace a federálním ústavním
zákonem. Soudní soustavu Ruské federace tvoří Ústavní soud Ruské federace, Nejvyšší soud
Ruské federace, obecné federální soudy, arbitrážní soudy, smírčí soudci subjektů Ruské
federace. Vytváření zvláštních soudů je nepřípustné.»;

 

39) článek 119 zní takto:
«Článek 119
Soudci mohou být občané Ruské federace, kteří dosáhli věku 25 let, mají nejvyšší právnické
vzdělání a praxi v právnické profesi nejméně pět let, trvale žijící na území Ruské federace, kteří
nemají cizí státní občanství, povolení k pobytu nebo jiný doklad, který potvrzuje právo trvalého
pobytu občana RF na území cizího státu. Soudům soudů Ruské federace se v souladu s pravidly
stanovenými federálním zákonem zakazuje otevírat a vlastnit účty (vklady), přechovávat peněžní
hotovost a cennosti v zahraničních bankách sídlících mimo území Ruské federace. Další
požadavky na soudce soudů Ruské federace mohou být stanoveny federálním zákonem.»;

 

40) v článku 125:
a) část 1 zní takto:
«1. Ústavní soud Ruské federace je nejvyšším soudním orgánem ústavní kontroly v Ruské
federaci, který uskutečňuje soudní moc prostřednictvím ústavního soudnictví za účelem ochrany
základů ústavního uspořádání, základních lidských a občanských práv a svobod, zajištění
svrchovanosti a přímého účinku Ústavy Ruské federace na celém území Ruské federace. Ústavní
soud Ruské federace se skládá z 11 soudců, včetně předsedy a místopředsedy Ústavního soudu
Ruské federace.»;
b) část 2 zní takto:
«2. Ústavní soud Ruské federace rozhoduje ve věcech souladu s Ústavou Ruské federace na
žádost prezidenta Ruské federace, Rady federace, Státní dumy, jedné pětiny senátorů Ruské
federace nebo poslanců Státní dumy, vlády Ruské federace, Nejvyššího soudu Ruské federace,
orgánů zákonodárné a výkonné moci subjektů Ruské federace [v těchto případech]:
a) federálních ústavních zákonů, federálních zákonů, normativních aktů prezidenta Ruské
federace, Rady federace, Státní dumy, vlády Ruské federace;
b) republikových ústav, statutů a také zákonů a jiných normativních aktů subjektů Ruské
federace, týkajících se vztahu k činnosti orgánů státní moci Ruské federace a společné činnosti
státní moci Ruské federace a orgánů státní moci subjektů Ruské federace.;
v) smluv mezi orgány státní moci Ruské federace a orgány státní moci subjektů Ruské federace,
smluv mezi orgány státní moci subjektů Ruské federace;
g) mezinárodních smluv Ruské federace, které dosud nenabyly účinnosti. »;
c) část 4 zní takto:
«4. Ústavní soud Ruské federace, podle pravidel stanovených federálním zákonem, prověřuje:
a) v žalobách pro porušování lidských a občanských práv: ústavnost zákonů a jiných
normativních aktů vyjmenovaných v bodech „a“ a „b“ části 2 tohoto článku, použitých
v konkrétním případu, pokud byly vyčerpány všechny ostatní vnitrostátní prostředky
právní ochrany;
b) na žádost soudů: ústavnost zákonů a jiných normativních aktů vyjmenovaných v bodech
„a“ a „b“ části 2 tohoto článku, použitelných v konkrétním případu;
d) doplnit o část 51 následujícího znění:
«51. Ústavní soud Ruské federace:
a) na žádost prezidenta Ruské federace prověřuje ústavnost návrhů zákonů Ruské federace o
změnách Ústavy Ruské federace, návrhů federálních ústavních zákonů a federálních zákonů a
taktéž, v souladu s pravidly stanovenými v částech 2 a 3 článku 107 a v části 2 článku 108
Ústavy Ruské federace, přijatých zákonů, před jejich podpisem prezidentem Ruské federace;
b) dle pravidel stanovených federálním ústavním zákonem rozhoduje v otázce vykonatelnosti
rozhodnutí mezinárodních orgánů, přijatých na základě ustanovení mezinárodních smluv Ruské
federace v interpretaci odporující Ústavě Ruské federace a taktéž o vykonatelnosti rozhodnutí
zahraničního nebo mezinárodního (mezistátního) soudu, zahraničního nebo mezinárodního
arbitrážního soudu, které ukládá závazky Ruské federaci, v případě že toto řešení odporuje
základům veřejného právního řádu Ruské federace;
v) na žádost prezidenta Ruské federace, v souladu s pravidly stanovenými federálním ústavním
zákonem, prověřuje ústavnost zákonů subjektu Ruské federace do jejich vyhlášení nejvyšším
představitelem subjektu Ruské federace (vedoucím nejvyššího orgánu výkonné moci subjketu
Ruské federace).»;
e) část 6 zní takto:
«6. Akty nebo jejich jednotlivá ustanovení, které byly shledány neústavními, pozbývají platnosti;
mezinárodní smlouvy Ruské federace, které nejsou v souladu s Ústavou Ruské federace, nesmí
nabýt účinnosti a nesmí být používány. Akty nebo jejich jednotlivá ustanovení, uznaná ve
výkladu přijatém Ústavním soudem Ruské federace, nesmí být použity v odlišném výkladu.»;
f) část 7 zní takto:
«7. Ústavní soud Ruské federace na žádost Rady federace vydává usnesení o dodržení
stanoveného postupu při obvinění prezidenta Ruské federace nebo prezidenta Ruské federace,
kterému skončil výkon funkce, z vlastizrady nebo jiného těžkého zločinu.»;
g) doplnit o část 8 následujícího znění:
«8. Ústavní soud Ruské federace vykonává další pravomoci stanovené federálním ústavním
zákonem.»;

 

41) článek 126 zní takto:
«Článek 126
Nejvyšší soud Ruské federace je nejvyšším soudním orgánem ve věcech občanských,
v rozhodování ekonomických sporů, v trestních, administrativních a jiných věcech, je [kárným]
žalobcem vůči obecným a arbitrážním soudům ustaveným v souladu s federálním ústavním
zákonem a vykonávajících soudní moc prostřednictvím občanského, arbitrážního, správního a
trestního soudnictví. Nejvyšší soud Ruské federace vykonává v procesních formách stanovených
federálním zákonem soudní dohled nad činností obecných a arbitrážních soudů a vydává výklady
v otázkách soudní praxe.»;

 

42) článek 128 zní takto:
« Článek 128
1. Předsedu a místopředsedu Ústavního soudu Ruské federace a soudce Ústavního soudu Ruské
federace, předsedu, místopředsedu a soudce Nejvyššího soudu Ruské federace jmenuje Rada
federace na návrh prezidenta Ruské federace.
2. Předsedy, místopředsedy a soudce ostatních federálních soudů jmenuje prezident Ruské
federace dle pravidel stanovených federálním ústavním zákonem.
3. Pravomoci, pravidla obsazení a působnost Ústavního soudu Ruské federace, Nejvyššího soudu
Ruské federace a ostatních federálních soudů jsou určeny Ústavou Ruské federace a federálním
ústavním zákonem. Pravidla výkonu občanského, arbitrážního, správního a trestního soudnictví
se řídí taktéž odpovídajícími procesními zákonnými předpisy.»;

 

43) článek 129 zní takto:
«Článek 129
1. Prokuratura Ruské federace je jednotná federální centralizovaná soustava orgánů
provádějících dozor nad dodržováním Ústavy Ruské federace a dodržováním zákonnosti, dozor
nad dodržováním občanských a lidských práv, trestní stíhání v rámci svých pravomocí, a taktéž
další činnosti. Rozsah působnosti a funkcí prokuratury Ruské federace, její organizace a pravidla
činnosti se řídí federálním zákonem.
2. Prokurátorem může být občan Ruské federace, který nemá cizí státní občanství, povolení
k pobytu nebo jiný doklad, který potvrzuje právo trvalého pobytu občana RF na území cizího
státu. Prokurátorům se v souladu s pravidly stanovenými federálním zákonem zakazuje otevírat a
vlastnit účty (vklady), přechovávat peněžní hotovost a cennosti v zahraničních bankách sídlících
mimo území Ruské federace.
3. Generální prokurátor Ruské federace a zástupci generálního prokurátora Ruské federace jsou
jmenováni do funkce prezidentem Ruské federace po konzultacích s Radou federace a jsou
odvoláváni z funkce prezidentem Ruské federace.
4. Prokurátoři subjektů Ruské federace a prokurátoři vojenských a jiných specializovaných
prokuratur, srovnatelní s úrovní prokurátora subjektu Ruské federace, jsou jmenováni do funkce
prezidentem Ruské federace po konzultacích s Radou federace a jsou odvoláváni z funkce
prezidentem Ruské federace.
5. Další prokurátory může jmenovat a odvolávat prezident Ruské federace, pokud je taková
možnost ustanovena federálním zákonem.
6. Pokud federální zákon nestanoví jinak, městské, okresní a další prokurátory srovnatelné
úrovně jmenuje a odvolává z funkce generální prokurátor Ruské federace.»;

 

44) v článku 131:
a) část 1 zní takto:
«1. Místní samospráva se vykonává v obcích, jejichž druhy jsou vyjmenovány federálním
zákonem. Území obcí se určují s ohledem na historické a jiné místní tradice. Strukturu místní
samosprávy určují obyvatelé samostatně, v souladu s obecnými principy organizace samosprávy
v Ruské federaci, stanovenými federálním zákonem.»;
b) doplnit o část 11 následujícího znění:
«11. V případech stanovených federálním zákonem se mohou orgány státní moci podílet na
formování orgánů místní samosprávy, jmenování a odvolávání z funkcí funkcionářů místních
samospráv. »;
c) část 2 zní takto:
«2. Změny hranic území na němž je vykonávána místní samospráva je přípustné se zohledněním
mínění obyvatel dotčených území, [a to] dle pravidel stanovených federálním zákonem.»;
d) doplnit o část 3 následujícího znění:
«3. Federálním zákonem mohou být stanoveny odlišnosti výkonu veřejné moci na území měst
federálního významu, správních středisek (hlavních měst) subjektů Ruské federace a na jiných
územích.»;

 

45) v článku 132:
a) část 1 zní takto:
«1. Orgány místní samosprávy samostatně spravují obecní majetek, sestavují, schvalují a plní
místní rozpočet, vyhlašují místní daně a poplatky, rozhodují o ostatních otázkách místního
významu a taktéž v souladu s federálním zákonem zajišťují v mezích své kompetence dostupnost
lékařské péče.»;
b) část 2 zní takto:
«2. Orgánům místní samosprávy mohou být federálním zákonem nebo zákonem subjektu Ruské
federace delegovány jednotlivé pravomoci státu za podmínky, že jim budou poskytnuty
materiální a finanční prostředky nezbytné k výkonu těchto pravomocí. Výkon delegovaných
pravomocí podléhá státní kontrole.»;
c) doplnit o část 3 následujícího znění:
«3. Orgány místní samosprávy a orgány státní moci jsou součástí jednotné soustavy veřejné moci
v Ruské federaci a spolupracují za účelem co nejúčinnějšího řešení úkolů v zájmu obyvatel
příslušného území.»;

 

46) článek 133 zní takto:
«Článek 133
Místní samospráva v Ruské federaci má zaručeno právo na soudní ochranu, na kompenzaci
dodatečných výdajů vzniklých v důsledku plnění veřejných funkcí ve spolupráci s orgány státní
moci a taktéž záruku zákazu omezování Ústavou Ruské federace a federálními zákony daných
práv místních samospráv.».