Krátke zamyslenie o Ruskej propagande

17.12.2016 12:32
Palo

Isto ste si všimli, že tento pojem je stále viacej sprofanovaný, a to nie len u nás v SR, ale aj naprieč celou Európou, dokonca USA. Za odkrytím tohto javu si musíme najskôr zadefinovať, kto by to mal byť "Ruský" a čo sa za týmto javom skrýva?
V prvom rade máme na Zemi momentálne sformované tri civilizácie - 1.Západnú, 2.Východnú a 3.Ruskú.
Tá západná, v KSB nazývaná tiež Biblická, reprezentuje súčasný model globalizácie charakteristický:
- Idealistickým adeizmom (1. a 3. priorita Obecných Prostriedkov Riadenia)
- Komu by ten nevyhovoval, tak materialistckým adeizmom v podobe marxizmu (1. a 3. priorita OPR) alebo bezduchého konzumu ako prostriedok výberu "zmyslu života" medzi dvoma lžami
- Tlupo-elitarizmom (1. priorita OPR)
- Ohlasením jedného, no konaním druhého (1. priorita OPR)
- Mravnými protirečeniami na úrovni vedomia/podvedomia (1. priorita OPR)
- Súborom historických mýtov ako výkladom dejín (2.a 3. priorita OPR)
- Vedou a Technosférou (3. priorita OPR)
- Skúpením sveta cez lichvu pod monopolom vydávania peňazí (4. priorita OPR)
- Geneticky modifikovanými potravinami, propagáciou alkoholizmu, tabaku, mäsojedenia, LGBTI spoločenstiev a pod. (5. priorita OPR)
- Expanzívnymi, všetko zničujúcimi vojnami (6 priorita OPR)
- atď.
 
Práve týmito prostriedkami si Západná civilizácia ako tá agresívnejšia podmanila a indokrinovala do tej Východnej vo veľkej miere svoje OPR a dala jej svoj "punc" globalizácie. Východná je charakteristická a má svoje špecifiká v:
- idealistickom adeizme v podobe mnohých kultov a z toho vyplývajúcej špecifickej formy tlupo-elitarizmu, no podstatné je, že nedisponuje svojou vlastnou formou koncepcie globalizácie planéty Zem, ani vhodnejšími ideami z hľadiska Tvorcu.
 
Ostáva nám teda Ruská, ktorá prijala zo západnej takisto v tej, či onej podobe všetky OPR, no niečo tú stále nesedí, prečo sa tí Ruský nechcú podvoliť a nechať svoju krajinu ako zdroj surovín a otrockej pracovnej sily západu, ako sa podvolili ostatné štáty? Prečo v podstate všetky "finálne" útoky v podobe veľkých vojen počas celej histórie nakoniec vyhrala?
 
Ide o to, že v priebehu dejinného vývoja (viď link dole) sa (hlavne) na Ruskom území sformovalo niečo špecifické, pre určité štruktúry psychiky doteraz nepochopiteľné, a tým je v prvom rade:
- Zmysel pre spravodlivosť
- chápanie Boha ako Všedržiteľa, Tvorcu, Nadmiernej Reálnosti, s ktorým je každý Človek v jedinečnom priamom kontakte cez svoje intímne modlitby, želania, vnuknutia a životné okolnosti
- vnímanie a chápanie Prírody a jej tvorov ako Božieho dieľa a k tomu odvíjajúce sa adekvátne správanie sa ku nej a k nim
- konanie pod diktatúrou svedomia
- Boľševizmom vo svojom pravom, nezdeformovanom zmysle – od slova „boľše“= „viac“; „väčšina“. Pravý význam slova i fenoménu menom „boľševizmus“ je zastupovanie záujmov väčšiny ľudí v spoločnosti, pred útlakom menšiny (zastupujúcej „elitu“).
- Súbornosťou ako kolektívom jedinečných osobností
 
v druhom rade ide o charakteristiky ako:
- ruský jazyk
- dedičstvo Puškina ako prejav znakov prvého radu v umeleckej, druhozmyslovej, maTričnej úrovni.
 
Ako je vidieť, znaky prvého radu sú všetko prvky 1. priority OPR, momentálne v ucelenej podobe obsiahnuté a ozrejmené najmä v prácach KSB od VP SSSR. Keďže tieto idey sú z hľadiska Hierarchicky Najvyššieho Všeobjímajúceho Riadenia (ľudovo Boha) oveľa prijateľnejšie dokonca aj podporované v rámci Jeho Zámeru narozdiel od ídey Biblickej civilizácie, dochádza pod vplyvom Zákona Času stále väčšiemu prejavu tejto " všadeprítomnej Ruskej propagandy", pretože hore opísané idey sú charakteristické pre všetkých ľudí, ktorí celkom nestratili Zmysel pre Mieru a chápu Život v rámci jeho celistvosti a previazanosti.
 
Z uvedeného je zrejmé. že "Ruskosť" sa nezískava narodením v Rusku, ani zapísaním do pasu a že nie každý Rus je "Ruským Človekom", a ani nie je. No môže ním byť Ruský Nemec, Ruský Slovák, Ruský Žid, Ruský Tatár, atď.
 
Keďže sa cirkulácia InFormácií v spoločnosti stále zvyšuje, môžme bez obáv očakávať "prebudenie" ďalších a ďalších ľudí, ktorí budú považovaní za ruských agentov, čo bude iba prejavom toho, že proces globalizácie má v sebe subjektívny charakter a ten sa zásadným spôsobom odlišuje od toho doterajšieho.
 

 

Diskusní téma: Krátke zamyslenie o Ruskej propagande

vďaka

popolvár | 17.12.2016

podnetná úvaha.
Možno by som upresnil:
... že nie každý príslušník ruského národa, ruskej národnosti je automaticky Rusom v zmysle nositeľa ideí ruskej civilizácie. V ruštine sa to rozlišuje dvoma pojmami: "ruskij" - Rus, nositeľ ideí ruskej civilizácie. "rossijan" - príslušník ruského národa, národnosti. A preto Rusom môže byť aj príslušník nemeckého, izraelského, poľského, maďarského národa...
(Ruský žid, by som kvôli tomu vylúčil, lebo žid nie je príslušnosť k národu, národnosti ale je to prívrženec judaizmu, židovskej ideológie... Tak ako Rusom, tak aj židom môže byť príslušník akejkoľvek národnosti, národa...

Re: vďaka

Paulo | 19.12.2016

Vďaka tiež a súhlas, ostatne to bolo aj v nejakej práci od VP uvedené, dokonca myslím tebou prekladané :)
Ešte keď k tomu pridáme nedávne vyjadrenie Jefimova, že Židom bol v minulosti akýkoľvek človek parazitujúci na práci iných a nevzťahovalo sa to k žiadnemu etniku, národu, ani rase, tak dostaneme ešte objemnejší obrázok.

Přidat nový příspěvek