Kauza Čapí hnízdo: když chybí odborný pohled

01.02.2018 23:07

Michael  Kroh / Argument

 

Touto statí volně navazuji na stejnojmenný publicistický počin, který jsem zveřejnil 7. září loňského roku na svém blogu www.MichaelKroh.pise.cz jako reakci na první vydávání Andreje Babiše k trestnímu stíhání. Kauza rozdělila nejen poslance, ale i veřejnost. Pro některé je „estébák Bureš“ zločincem snad už od narození. Pro jejich oponenty je zase čistým jako lilie a spasitelem národa.

Dotacemi z EU se zabývám už více jak 15 let. V době, kdy se schvaloval projekt Čapího hnízda, to byl dokonce můj hlavní zdroj příjmů. Pravidla jsem proto musel prostudovat do nejmenších detailů, které často rozhodovaly o osudu žádostí o podporu. Tímto příspěvkem se budu snažit vnést do informačního chaosu trochu racionální odbornosti a objektivního nadhledu. Volič ANO nejsem. Připomínám také svůj dávný seriál článků v Britských listech, který se zabýval případem údajné manipulace s dotacemi, ve kterém hrála jednu z hlavních rolí dnešní eurokomisařka Jourová. V době, kdy byla ještě ve vazbě a politici se předháněli v jejím ostouzení, jsem jasně vyslovil hypotézu o její nevině a obrátil pozornost k později odsouzenému hlavnímu viníkovi, kterému politici původně téměř se slzami v očích děkovali za odhalení korupční kauzy. Kdo chce, může si články najít v archivu.

 

Jak fungovaly dotační programy EU

Ve zhruba téže době (2007 a později) se rozbíhaly početné programy podpor založené na štědré alokaci z fondů EU, které vyjednala předchozí Paroubkova vláda. Po dotacích zatoužili kromě veřejných institucí i podnikatelé všech odvětví i velikosti podniků. Pro velké firmy byly však možnosti omezené a také velikost dotací byla nižší. Kromě dalších kritérií, o nichž se nechci rozepisovat, protože by to bylo pro čtenáře složité k pochopení, byla hranice mezi středním a velkým podnikem stanovena nařízením Evropské komise na 250 zaměstnanců. Podnikatelé, kteří tuto hranici překračovali, ale vyhovovali kritériím ostatním, začali horečně činit účelová opatření pro splnění klíčového kritéria, která mohla podle pravidel být účinná až po roční lhůtě. Nejčastěji firmu rozdělili, provedli „outsourcing“ či založili firmu novou. Poslední varianta byla ovšem nevýhodná z titulu délky fungování, což bylo významné hledisko pro tzv. věcné hodnocení. Proto se také používaly firmy již existující, které měly nějakou historii. To byl i případ Čapího hnízda.

Čtrnáctistránkový manuál vydaný Ministerstvem průmyslu a obchodu však obsahuje výklad i dalších kritérií, které musí být splněny, aby se mohlo o daném subjektu mluvit jako malém či středním podnikateli. Nechme zatím stranou fakt, že k několikařádkové definici musela být vydána tak rozsáhlá metodika, a věnujme se tomu nejdůležitějšímu kritériu, okolo něhož se točí kauza Čapí hnízdo. Jedná se o tzv. kritérium nezávislosti, které v kostce říká, že podnik ztrácí nezávislost, a tudíž nemůže být dále považován za malý či střední, pokud v něm má podíl či je jinak kontrolován jiným subjektem z minimálně 25 %.  Tudíž byl z hlediska pravidel „velkým“ podnikem, i kdyby měl třeba jen 10 zaměstnanců (s takovým případem jsem se skutečně setkal). Problém definice kritéria spočíval v tom, že jako firma byla původně chápána obchodní společnost, nikoli fyzické osoby. Tak tomu bylo i při posuzování žádosti o dotaci ze strany a. s. Čapí hnízdo. Předpokládám, že žadatel o dotaci v tomto případě konzultoval s pracovníky řídícího orgánu, v daném případě Operačního programu ROP Střední Čechy a teprve, když se ujistil o vhodnosti projektu i splnění podmínek přijatelnosti, žádost o dotaci podal. Zkoumání, zda žadatel vyhovuje pravidlům, je součástí první fáze hodnocení žádosti – posouzením formální správnosti a přijatelnosti projektu. To prováděli úředníci zmíněné implementační agentury. Problémy neshledali a projekt propustili do druhé fáze hodnocení, které spočívalo v bodovém hodnocení dvěma externími a nezávislými hodnotiteli. Protože projekt byl shledán kvalitním, obdržel potřebný počet bodů a byl doporučen k financování, které následně schválil výbor Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy. Připomeňme si, že v té době mu veleli politici z ODS v čele s Petrem Bendlem.

Projekt se hodnotitelům zdál patrně kvalitní a finanční záruka velké firmy (Agrofertu) byla spíše kladným než záporným faktorem. Žadatel splnil v realizační fázi všechny požadavky, objekt postavil, ani povinná následná kontrola z podnětu Ministerstva financí, řízeného tehdy Miroslavem Kalouskem, neodhalila žádné nedostatky a vyplacení dotace tedy nic nebránilo. Přesto si troufnu tvrdit, že projekt dotaci dostat neměl, a kdyby se mně jako hodnotiteli dostal do ruky, nepodpořil bych jej. Ne sice z důvodů, které uvádějí žalobci, případně OLAF, ale protože tehdejší výzva byla určena pro malé a střední podniky, a ne pro megalomanské miliardové projekty, které žádnou dotaci nepotřebovaly.

 

Nesmysly kolem celé kauzy

V této souvislosti bych však chtěl vyvrátit nesmysly, které se šíří po sociálních sítích, bohužel i příspěvky některých politiků (zvlášť smutné je to u osoby, která sama za tehdejší finanční procedury a následnou kontrolu podpořených projektů nese politickou odpovědnost). Za prvé, nikdo nic neukradl. Dotace se prostě ukrást nedá, dá se pouze zneužít tím, že se přijaté peníze použijí v rozporu s předloženou žádostí. A to se v případě Čapího hnízda nestalo. Za druhé, dosud nevznikla žádná škoda a nevznikla by ani v případě, že by řídící orgán regionálního operačního programu Střední Čechy rozhodl, že dotaci nebude požadovat zpět, například z důvodu společenské prospěšnosti projektu. A pokud bude vymáhat vrácení částky na společnosti Imoba, nepochybuji, že peníze se do veřejných rozpočtů vrátí. Populistický křik, jak bychom to všichni platili ze svých kapes, postrádá logiku, už jsme to totiž zaplatili a v souladu s tehdy platnými pravidly.

Nejasnosti existují i okolo rozhodnutí Ministerstva financí vyjmout financování projektu Čapí hnízdo spolu s více jak dvěma desítkami dalších profinancovaných žádostí z operačního programu. Důvod je však zcela logický. Již proplacená eura se nebudou muset vracet do Bruselu a mohou být použity na podporu jiných projektů. I u těch dalších projektů se nejedná o žádnou zpronevěru (ta by byla odhalena následnou kontrolou), ale o čistě formální, procedurální chyby – především o chybně provedená výběrová řízení. Protože se většinou jedná o veřejné projekty, bude nyní na posouzení řídících orgánů operačních programů, zda se jednalo skutečně o prospěšné projekty, které podporu zaslouží. A pokud ano, zde společenská škoda rovněž nevznikne. Problémy budou mít pouze žadatelé, kteří budou muset investice zaplatit z vlastních rozpočtů, což zejména u menších obcí nebývá jednoduché a dotace jsou nezbytnou podmínkou úspěšné realizace.

 

Podstata případu

Po této nezbytné odbočce se můžeme vrátit k podstatě kriminální kauzy, tj. k tomu, zda a. s. Čapí hnízdo byla v době podání žádosti malým a středním podnikem, a zda žadatel v dokumentaci lhal. Vzhledem k ne zcela vyčerpávající definici (která definice je vyčerpávající?) zde existovala dlouho nejistota a možnost dvojího výkladu. Nezapomeňme, že v dané době (2007–8) pracovaly v nových dotačních řadech spousta mladých, nezkušených nováčků, přičemž Topolánkova „noc dlouhých nožů“ je zbavila i řady už z dřívější doby vyškolených profesionálů. Ti se dostávali navíc pod velký tlak z důvodu cca o rok zpožděného čerpání přidělených prostředků z EU. To spolu s nezkušeností žadatelů a složitostí pravidel vytvářelo živnou půdu pro chyby a omyly, ale i pro vyloženě kriminální činnost, jaké jsme byli svědky především v regionu soudržnosti Severozápad (Ústecký a Karlovarský kraj), ale i jinde. Tehdy obecně používaný výklad definice nezávislosti se vztahoval k situaci zachycené výpisem z obchodního rejstříku, popřípadě z knihy akcionářů. Z tohoto formalistického pohledu byla a. s. Čapí hnízdo skutečně malým a středním podnikem, což pracovníci Úřadu rady regionálního operačního programu Střední Čechy nezpochybnili. Můžeme se na to dívat proto tak, že žadatel jednal v dobré víře a možnosti rozporu s pravidly si nebyl vědom.

Definice však připouští i jiný výklad (a toho jsem se z důvodu opatrnosti tehdy ve své poradenské činnosti v rozporu s všeobecnou praxí v ČR přidržoval já), a to, že je nutno zohlednit i nepřímé ovládání prostřednictvím spřízněných fyzických osob. Celý problém s tzv. propojenými podniky vyřešil definitivně až Soudní dvůr EU svým rozsudkem C-110/13 ve věci žaloby německé firmy HaTeFo GmbH proti Německému finančnímu úřadu. Ten skutečně precedentně stanovil výklad propojenosti firem tak, že i neformální vztahy mezi statutáři firem z jednoho „hnízda“ musí být považovány za ovládání (i když zdůraznil, že na každý případ je třeba pohlížet individuálně a musí se posoudit skutečný vliv na řízení podniku). Nejde tedy jen o papírovou nezávislost (dle výpisu z obchodního rejstříku), ale musejí se zkoumat i další vazby. Problém je ovšem v tom, že rozsudek má datum 27. 2. 2014, tedy dávno potom, co byla dotace proplacena a projekt úspěšně zrealizován. Nemůže být proto uplatňován retroaktivně. Navíc potvrzuje, že ani několik roků po uzavření projektu Čapí hnízdo nebyla otázka nezávislosti malých a středních firem jednoznačně vyjasněna. a proto se němečtí soudci obrátili na Soudní dvůr EU s tzv. předběžným dotazem. Z toho také vyplývá, že výklad, který použili úředníci ROP Střední Čechy při posuzování projektu Čapí hnízdo, byl sice z dnešního pohledu věcně nesprávný, ale s ohledem na tehdejší obecnou praxi právně přípustný. Chybu lze spíše spatřovat v nedokonalé metodice, za kterou bylo odpovědné Ministerstvo pro místní rozvoj.

Ještě se musím vyjádřit k problému zpětného zařazení firmy do holdingu Agrofert. Každý projekt s dotací z fondů EU má tzv. dobu udržitelnosti, která je různá podle jeho obsahu. V případě Čapího hnízda to bylo pět let. Poté již EU ani domácí implementační agenturu nezajímá, co se děje s postaveným objektem a firmou, která jej vlastní. Její činnost může být klidně ukončena, změněna, firma prodána apod. I tady o poškození zájmů EU v případu Čapí hnízdo zřejmě nejde.

Nemám k dispozici ani trestní spis ani kompletní zprávu OLAF. Nemohu tedy vyslovit jednoznačné stanovisko k probíhajícímu trestnímu řízení, které je teprve na počátku a opírá se spíše o domněnky a podezření než o nezpochybnitelné důkazy. V případě, že by se prokázalo, že skutečným právním vlastníkem objektu byla firma z holdingu Agrofert a další převody byly dodatečně prefabrikovány, šlo by skutečně o podvod. Proti tomu svědčí ovšem dokazatelný převod peněz z účtu na účet. Ten má svého konkrétního majitele účtu i adresáta. Zbývá tedy již rozebraný problém výkladu definice nezávislosti malého a středního podniku, protože obviněným se klade za vinu, že řídícímu orgánu ROP Střední Čechy poskytli nepravdivé či neúplné informace. O nepravdivé podklady asi nešlo, když jednoznačné vyjasnění definice nezávislosti nastalo až o mnoho let později. A co se týče úplnosti, to je na uvážení posuzovatelů, co měli po žadateli chtít. V každém případě nemůžeme na základě současné praxe hodnotit činnost úředníků ani žadatele z doby podání žádosti o podporu pro Čapí hnízdo. Je to právně složitý případ, ale já osobně tam žádné zločinné spiknutí za účelem neoprávněného získání dotace nevidím a dosavadní zdůvodnění trestního stíhání považuji za příliš extenzivní výklad legislativy.

 

Zpolitizovaná atmosféra kauzy Čapí hnízdo

V závěru se musím vyjádřit i k atmosféře kolem celého, nadměrně zpolitizovaného případu, který mi začíná dost připomínat úpornou snahu najít důkazy o ovlivnění amerických prezidentských voleb ruskými hackery a agenty. Nešťastné je už samotné anonymní udání, ke kterému se nikdo ani po řadě měsíců nemá stále odvahu přihlásit. Kdyby tak učinil, mohli bychom si učinit jasnější obrázek o motivaci, zda jde o někoho, kdo do případu bezprostředně „viděl“, či jen o snahu odstranit Andreje Babiše z vlivu na vrcholnou politiku. Dělo se tak v atmosféře, charakterizované i podporované okřídleným výrokem samotného premiéra „všeci kradnú“. Ten si leckdo může vyložit tak, že pokud kradou všichni, mezi zloděje musí logicky patřit i samotný původce výroku. A pokud se vynoří problém (a který ze zbohatlíků 90. let nemá nějakého kostlivce ve skříni?), u minimálně části veřejnosti je vinný a odsouzený už předem.

I proto bude dobré, když se případ vyšetří co nejrychleji. Otravuje totiž politickou scénu více než by bylo zdrávo. Vyšetřovatel by měl dostat dostatek prostoru, aby vyslechl odviněné i svědky a shromáždil důkazy. Pokud se ale bude kauza táhnout bez viditelného posunu další měsíce, jen to posílí podezření, že za jejím spuštěním stojí něco jiného, než jen zájem na prosazení spravedlnosti.

Odkazy:

https://www.agentura-api.org/wp-content/uploads/2016/06/Aplika%C4%8Dn%C3%AD-v%C3%BDklad-MSP-4.5.2017.pdf

 

Diskusní téma: Kauza Čapí hnízdo: když chybí odborný pohled

A teď o tom jak hodný vlk zachránil karkulku před Babičkou

Martin | 22.02.2018

Bohužel zpráva OLAF i odhaluje podezření, že firma Agrofert fiktivně investovala (vyfakturovala) do reklamy na Čapí hnízdo 300 miliónu korun. Bohužel o takové masové reklamní akci nikdo neví. Tedy zřejmě další podvod, krácení daně, která činí 50 miliónu korun :-) A to ani nepopisuji jak pan Agent Bureš získal Agrofert, Kostelecké uzeniny, bere dotace v zemědělství určené hlavně malým a středním podnikům.Stát dotuje pěstování Řepky olejné, která vyžaduje hnojivo a to zcela náhodou vyrábí Agrofert ... půda se zanáší chemii.... a pořád tu budou hlupáci co budou hájit pana Agenta Bureše.....

Naprosto blábolivý článek

ing. František Nevařil | 03.02.2018

Martin2 | 02.02.2018

Pane inženýre, už s tím přece přestaňte. Po Drahošovi do 14 dnů ani pes neštěkne. Musíme však vycházet z něčeho, co máme oba společného, co máme oba rádi, abychom mohli ruku v ruce rozlousknout ten ořech společně, to co příjde, ba i s jiným názorem. Bez pří a zášti, pěkně v pravdě a lásce. Myslím že takovým prvním spojovacím článkem, souzněním, tím co nás oba dává dohromady je opravdová láska ke slovu "hybridní". A já si myslím že bychom na tom mohli stavět.

-----------------------------

Já s vámi naprosto souhlasím. Nejde ani o Drahoše ani o Zemana. Ani jeden z nich už nemá na nic vliv. Zeman podporoval rozdělení republiky v roce 1992 a tvrdil, že lidé jsou debilní a neměli by rozhodovat v referendu. Stejně tak Zeman dlouze předčítal lidem z Lisabonské smlouvy v Olomouci v roce 2009 a přesně podle této smlouvy jsme již namydlení, protože když ty kvóty EU komise zavede, tak budeme muste sklapnout paty a ihned bez jakýchkoliv podpisů impelmentovat do českých záknů.

A to je ta pravda, o kterou by nám mělo jít. Je to o morálce. Pokud vám nevadí člověk, který aktivně prosazoval vše špatné, co nás v minulosti postihlo a v budoucnosti ještě postihne, tak je to vážný problém. Pokud to vše anulujete tím, že on už přeci nemůže nic změnit, nebo že vám nakuká nějaká bezobsažná hesla a má vás všechny za hlupáky, tak to je velmi vážná věc.

Odkrývat ty dennodenní lži, které se rojí na altrenativách a zamořují informační pole a dělají z lidí hlupáky. Jako Aerionet, který píše o rezoluci, která zrušila Memorandum a přitom je to Lež jako věž, ve skutečnosti bylo přijato jen Usnesení, které vybízelo vládu, aby Memroandum bylo zrušeno. Takže ve skutečnosti žádné Memorandum zrušeno nebylo. A jestli Babiš zahtí Asustralanům investice, tak případné arbitráže jdou na triko Babišovi, komoušům a Okamurovi.

Já pracuji s informacemi tím způsobem, že si vždy dohledávám zdroje informací. Je to stené, jako když hybridní nelternativní zdroje podpindosníků vydají informaci, že Putin je nejbohatší člověk na planětě a má majetek za 200 miliard USD a 58 helikoptér. .))
A pak zjistím, že ty blbosti bez jakýchkoliv důkazů šířil Němcov a ze 40 na 200 miliard to zvýšil zločinec Browder.

Takže ano, jde nám o pravdu. A proto vyzávám leva-net ať přestane přetiskovat vylhané články. Ať tomu věnuje pozornost. Pokud šíří vylhané indoformace, tak zavádí čtenáře a studující koncepci do slepé uličky.

Lhaním se nedá v informační válce zvítězit.

Re: Naprosto blábolivý článek

Přemysl | 03.02.2018

Ach jo. Byl tady zveřejněn názor a rozbor této kauzy. Nelíbí se vám. Dobře. Máte jiný názor a je vám věc jasná. Dobře. Ale proč kolem toho tolik zvracíte a kydáte hnůj? Tři právníci jsou schopni dát dohromady tři různé výklady. A vy jste kdo, že v tom máte tak jasno?

Re: Re: Naprosto blábolivý článek

ing. František Nevařil | 04.02.2018

Opakuji, tento článek není názor!

Tento článek je sanaha relativizovat fakta podsouvat falešnou interpretaci.
Podsouvat, že převod firmy není nic závadného (to je ten přesun do relatiní roviny), protže samostatně určitě převod firmy není nic závadného. Podsouvá, že skrýt skutečné majitele za akcie na doručitele není nic závadného a jistě to není níc závadného. A následně dělá zcela chybný relativizovaný závěr, že dotační podovod se nestal, když mu předcházely dva nezávadné kroky.

Jenže posloupnost a účel těch kroků vedl ke spáchání zcela účelového dotačního podvodu. Nenechte se manipulovat a nenechte si podsouvat falešné interpretace.

Já se vždycka směji, jak Faltýnek začne ty jeho pohádky, že vyvést firmu nebo vydat akcie na majitele není nic nezákonného. :))

Vždyť by vám to mělo být známo, když koncepce jasně hovoří o tom jak se pracuje na třetí prioritě, prioritě interpretací, neměl by přeci pro vás být problém prohlédnout falešnost a nebezpečnost tohoto relativního způsobu uvažování, jak je podloudně a účelově předkládán tento článek, a potažmo i Faltýnkovy bláboly.

I český právní řád hovoří o takzvaném "zneužití práva", cituji:

Zneužitím práva se rozumí použití určité právní normy v rozporu (či nikoli v souladu) s jejím účelem. Jde tedy o jednání zdánlivě dovolené, kterým má být dosaženo výsledku nedovoleného,[1] resp. o tzv. obcházení zákona (obcházení jeho ducha a smyslu), aby se záměrně dosáhlo výsledku právní normou nepředvídaného a nežádoucího.[2]

Re: Re: Naprosto blábolivý článek

M.C. | 05.02.2018

Kdyby jenom tři výklady. Klidně i čtyři.
Průpovídku, že čtyři právníci zaujímají pět právních názorů jsem nevymyslel já.
Právníci se aktivně snaží, aby byl v legislativě chaos a bordel, protože kdyby byly zákony zformulovány jasně a nedvojsmyslně, bez děr a protichůdných ustanovení, mohla by nastat situace, že by se v nich občané dokázali vyznat sami a kdo by pak platil právníky.

Dobrý článek.

Heriot | 02.02.2018

Když si člověk odmyslí omáčky různých Jeronýmů Boschů, vulgo ing. Nevařilů a podobných, tak zjistí, že meritum věci je v jediném.
Že podnik byl tzv. účelově založen před podáním žádosti, není porušením ničeho.
Jedině v čem lze shledávat tzv. porušení je to, že držitelé akcii, nezaručovali nezávislost na Agrofertu, neb byli příbuzní.
Jenže tohle hodnocení je retrospektiní, protože v době žádosti o dotaci neexistoval citovaný rozsudek (viz text). Takže hodnocení nezávislosti firmy záleželo jen a jen na tom kdo dotaci schvaloval.
To by snad mohl pochopit i ing. Bosch-Nevařil, jako příslušník kavárny vysoce čnící inteligencí nad, Zemanem oddělenými, 10 miliony hloupých a nevzdělaných občanů...
Takže je to práskání bičem upleteným z.... ničeho.

Re: Článek je blábol

ing. František Nevařil | 02.02.2018

Píšete samozřejmě úplné hlouposti a manipulace.
Právě, že to účelové vyvedení ZZN z Agrofertu už je začátek celého podvodu, takže jen manipulujete, když píšete, že není porušením ničeho a chcete tedy vzbudit ppředstavu, že Babiš se ničeho nedopustil.
Je to jeden z kroků, který umožnil následně realizovat dotační podvod. Na to se budou soudci soustřeďovat, nikoliv na samotný převod nebo vyvedení.
Dále je tady účelové vydání akcií na doručitele, další z kroků, který umožnil realizovat dotační podvod.
Samostatně samozřejmě není ani jeden z těchot kroků nijak stíhatelný. Pokud, ale byly provedeny s úmyslem zatajit před ROP skuteřného vlastníka Čapího hnízda a vydávat ČH za malé podnikání a následně to umožnilo neoprávěné čerpání dotace, tak je to trestný čin, dotační podvod.
A proto píšu, že článek je blábol.
Pro vás samozřejmě dobrý, protože jste se nechal zmanipulovat a ještě chcete manipulovat jiné.
Už to sleduji delší dobu, že hybridní weby tímto způsobem narušují schopnost objektivní analýzy u lidí a tito pak ztrácí shopnost kritického myšlení.

Re: Re: Článek je blábol

Přemysl | 03.02.2018

Jste úplně mimo. Dotace alla Babišovo hnízdo byly a dodnes jsou běžnou záležitostí a praxí. Vím o čem mluvím. Hotel Vitality v Třinci byl taky postaven s pomocí dotací. A vede ho kdo, manželka místního majitele TŽ pana Modera. Takže pokud to systém umožńuje a je to legální, co chcete kriminalizovat? Systém je špatně. Babiš se jen svezl s nějakými padesáti miliony, což je úplně nic. A jedou v tom všechny velké podniky a majetní lidé. Dotace jsou totiž tak nastaveny...

Re: Re: Článek je blábol

Heriot | 04.02.2018

Manipulujete vy, nechci už ani lžete, to už nejsou normální lži co tu pořád předvádíte.
Neustále se snažíte zastřít fakt, že i vydání akcií na doručitele, i založení firmy nebylo porušením žádného zákona.
Schvalovatel dotace tyto skutečnosti přece znal, tudíž se nemohlo jednat o, vámi tak omílaný, dotační podvod.
Zahrnujete vše mnoha nic neříkajícími slovy, abyste jednoduchou podstatu věci úplně zamlžil a zůstala jen vymyšlená omáčka o dotačních podvodech a trestních činech, protože takto vás to učí...
Aby podvědomě zůstalo to spojení Čapí hnízdo rovná se podvod čtenářům v paměti.
Ostatně to tu programově děláte u každého tématu.
Jenže ono to moc nefunguje, že ?


Faul!

Přemysl | 02.02.2018

Pláčete sice dobře, ale na špatném hrobě. Tento komentář ke kauze Čapí hnízdo napsal Michael Kroh na svém blogu a byl uveřejněn také na stránkách internetového časopisu Argument. Pokud chcete vést polemiku, obraťte se na autora článku.

Re: Faul!

ing. František Nevařil | 02.02.2018

Ćlánek je tady a má za cíl manipulovat lidi a zbavit je schopnosti kritického myšlení. Proto bud psát tady. Vaše hraběcí rady si dávejte doma vašim dětem.

Re: Re: Faul!

Jura | 03.02.2018

Opak je pravdou... článek zveřejňuje i jiný pohled na věc a dává tak ctenari6 možnost porovnání s tím co je známo z jiných médií.

Re: Re: Re: Faul!

ing. František Nevařil | 03.02.2018

Článek podsouvá, že se nic nestalo, což je LEŽ. To s jiný názorem nemá co dělat!

Re: Re: Re: Re: Faul!

Jura | 03.02.2018

Tak toto je jediné relevantní sdělení zde od Vás ... a máte na něj právo a můžeme o něm diskutovat. (jak vidíte, stačila by na to jedna věta).

Ten zbytek špíny, do které to zabalujete, ten si příště vysypte u sebe v obýváku.

Naprosto blábolivý článek

ing. František Nevařil | 02.02.2018

Naprosto vylhaný článek, který zamlčuje to nejpodstatnější. Že totiž Babiš zakryl vlastníky Čapího hnízda za akcie na doručitele. A proto se v době přiznání dotace nevědělo komu ve skutečnostio ČH patří.
Babiš lhal, že ČH patří nějakým právníkům a pak z něj vylezlo, že patří jeho rodině. Čímž projekt nesplňuje podmínku nezávisloti a dotaci nikdy neměl dostat.
A že prý to není krádež? No to je tedy lež jako věž. Je to samozřejmě krádež. Přivlastnil si něco, na co nemá nárok. Je to podle názvu "dotační podvod", ake každý finanční podvod je zcela obyčejná krádež.
Leva-net je tedy pořádná mediální špína. Nestačilo, že jste napsali 20 prolhaných článklů na Drahoše, ale pokračujete s vylhanými články o zloději Babišovi.

Re: Naprosto blábolivý článek

Aksal | 02.02.2018

Pokud blíže nespecifikuješ svoji poslední větu, je to z tvojí strany jenom hysterický výkřik do tmy...

Re: Re: Naprosto blábolivý článek

ing. František Nevařil | 02.02.2018

Babišovy blízké i manažery policie stíhá pro dotační podvod a poškození finančních zájmů Evropské unie. Podle ní v žádosti o dotaci uvedli nepravdivé a zkreslené údaje. OLAF konstatoval, že farma byla napojená na Babišův holding Agrofert a eurodotace pro malé a střední firmy nepotřebovala, protože stavbu mohla uhradit z vlastních peněz.

Podle OLAFu i policie obvinění lidé úmyslně vyčlenili farmu z Agrofertu a zastřeli díky anonymním akciím pravé majitele, aby vyvolali dojem malé firmy. Obří Agrofert by na tuto dotaci nárok neměl. "Jediným účelem těchto fiktivních převodů akcií bylo další zastření identity skutečného vlastníka a osoby mající faktický vliv na chod této společnosti, tedy osoby Andreje Babiše,“ napsala policie do žádosti o vydání obou nejvyšších představitelů hnutí ANO ke stíhání.

Vyšetřovatelé OLAF ve shrnutí své zprávy uvádějí, že příprava a realizace projektu farmy Čapí hnízdo „byly ovlivněny četnými porušeními národní a unijní legislativy“, a doslova zmiňují trestné činy dotační podvod a poškozování finančních zájmů Evropské unie.

Re: Re: Re: Naprosto blábolivý článek

Aksal | 02.02.2018

Myslím, že žádnou novou informaci si nedodal. Zopakoval si jen to, co je všeobecně známo. Když vezmu do úvahy, že tato kauza vznikla těsně před volbami a na anonymní udání, mám dobrý důvod ji brát jako kauzu na objednávku Babišových konkurentů. Z toho důvodu, dokud nebude pan Babiš odsouzen, je pro mě nevinen.
Ale nedal jsi odpověď na lživé články o panu Drahošovi. To by mě také zajímalo, co tě tak vytočilo...

Re: Re: Re: Re: Naprosto blábolivý článek

ing. František Nevařil | 02.02.2018

Přesně tak, musí rozhodnout soudy. Proto je správné, že Babiše vydali k trestnímu stíhání, jelikož obvinění jsou relevantní.

Absolutně se mýlíš, když tvrdíš, že kauza vznikla až těsně před volbami.

OLAF začal konat v listopadu 2015 na základě anonymního oznámení, které hovořilo o možném zneužití strukturálních eurofondů. Ve stejném roce se o věc začala zajímat i česká policie. Babiš se tehdy v dokumentu Víta Klusáka Matrix AB sám prořekl, že Farma Čapí hnízdo je „nejlepší projekt, co kdy vymyslel“. Do té doby nikdo nevěděl, komu farma patřila. I pak Babiš o vlastnících mlžil. Až na jaře 2016 ve Sněmovně přiznal, že anonymní akcie vlastnily jeho dvě starší děti a bratr jeho partnerky Moniky.

Je tedy doložitelné, že kauza se řeší již dva roky před volbami, které jak jistě víš byly na podzim roku 2017. A polovina volebního období rozhodně není "těsně před volbami"!

Co se týče vylhaných článků o Drahošovi, tak odkazuji na dskuse pod jednotlivými články, relevantních dokladů o prolhanosti článků je v mých příspěvcíh více než dost.

Celkem alternativy pustily do oběhu 38 hoaxů, které dehonestovaly Drahoše.
https://www.popravde.cz/o-drahosovi#jiri-drahos-je-paranoidni

A k těmto lžím se připojoval také leva-net tím, že publikoval vylhané články s těmito tématy.

Re: Re: Re: Re: Re: Naprosto blábolivý článek

Aksal | 02.02.2018

K Drahošovi. O tom, že tyto informace jsou by ukázala až budoucnost. Lidé, kteří tyto informace oznámili vycházeli z jednoho prostého předpokladu. Podívali se na poradce pana Profesora a podle toho predikovali, jak by vypadal jeho prezidentský mandát. Jeho poradní tým byl složen z rusofobů, vítačů a eurofilů. Podotýkám, že jeho poradci byli vesměs lidé, kteří se velice čitelně vyprofilovali. Z toho důvodu byl velice pravděpodobný předpoklad, že pan Profesor bude ozvučovat názory svých poradců a také podle nich konat. Ale konkrétně:
1. Rozhodování občanů v referendu. Podle pana Profesora občané jsou svéprávní v přímé volbě (referendu) zvolit pana Drahoše prezidentem, ale už nejsou svéprávní rozhodovat o členství v EU a NATO. Pan Drahoš dal jasně najevo, co si myslí o voličích a nemusel už dál nic říkat...
2.Jiří Drahoš je stejně falešný jako jeho brýle. Na vlastní uši jsem slyšela, kdy pan Drahoš řekl, že má zrak jako ostříž, a že brýle nosí proto, by vypadal důstojně. Co to je? Není to faleš, když si musí důstojnost zvedat falešnými brýlemi?
3.Pan Drahoš je kandidátem pražské kavárny? To chceš snad popřít? Vždyť ho podporovala TOPka, herci, zpěváci, neziskovky atd. Co to je, když ne pražská kavárna?
4.Ředitel ČT Petr Dvořák se postavil na stranu pana Drahoše. Vždyť manželka pana Drahoše sama přiznala, že ČT jim fandí... Takže žádné pochybnosti...
5.Rekonstrukce státu, Kroměřížská výzva přece podporovali pana Drahoše. Sami to deklarovali... A pan Drahoš byl u pana Shapira pečený, vařený, existují z jejich setkání fotografie, takže to také nemůže popřít...
6.Drahoš podporuje migraci. Sám, ještě když nekandidoval na prezidenta podepsal výzvu vědců na podporu migrantů. To, že se to v prezidentské kampani snažil popřít už nemělo žádný smysl, protože bylo jasné, že tak postupuje na radu jeho poradců. Pro voliče bylo důležité, jak se v této otázce projevil hned na začátku migrace, kdy vyjádřil svůj postoj sám za sebe a bez poradců...
A tak bych mohla pokračovat bod po bodu. Pro mě se pan Drahoš jevil jako velice slabý kandidát, který nebyl schopen obhájit své postoje. To panu Drahošovi prohrálo volby. Nebyly to žádné hoaxy a podobné nesmysly. Byly to debaty, ve kterých nebyl schopen obhájit své postoje. A když nebyl schopen obhájit sebe, jak by obhajoval zájmy naší země? A lidé toto viděli a proto rozhodli tak, jak rozhodli...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Naprosto blábolivý článek

ing. František Nevařil | 02.02.2018

Pouze k bodu 1., kdy se jasně ukazuje, jak manipulujete s obsahem a kontextovým významem.

Hoax je to z toho důvodu, jelikož odpůrci Drahoš tvrdí a cituji: "Podle Jiřího Drahoše jsou občané nesvéprávní, proto nemají právo rozhodovat o důležitých věcech týkajících se ČR."

Drahoš se nikdy o voličích nevyjádřil, že jsou nesvéprávní. Že jsou voliči nesvéprávní se vyjádřil naopak Zeman v roce 1992, kdy měl proslov v PS a citoval závěry nějakého psychiatra a na základě této citace došel Zeman k závěru, že voliči nemají rohodovat o rozdělení státu v referendu.

Fakta:
Občan ČR má mnoho možností, jak rozhodovat o budocnosti země a participovat na politickém dění, mimo jiné svou účastí ve volbách, ale i aktivní participací například na lokální úrovni. K dispozici mají poměrně velkou škálu možností, například prostřednictvím občanských sdružení. Drahoš nic z toho nezpochybňuje, pouze nesouhlasí se svoláním referenda o vystoupení z EU.

Sám sebe označuje za příznivce referenda na komunální úrovni. Jiří Drahoš se však nikdy nevyjádřil ve smyslu, že považuje Čechy za nesvéprávné. V prezidentském duelu na televizi Prima dne 23. ledna naopak řekl, že na rozdíl Zemana "občany nepodceňuje”, čímž narážel na Zemanův výrok, kterým argumentovalproti zavedení všeobecného referenda v 90.letech: "To, co nyní řeknu, není projevem univerzitní povýšenosti ani sarkasmu. Třetina obyvatel této země je slabá duchem. Každý sedmý občan je debilní nebo dementní nebo alkoholik. Zhruba polovina obyvatel této země má podprůměrný intelekt. (...) Těmto lidem - je to tedy polovina národa - uniká ona složitá mnohotvárnost, komplementarita, mnohoznačnost světa". Svůj názor však Zeman změnil. V současnosti hovoří jinak, a to, že poslanci "nemají právo povyšovat se nad občany a označovat je za obyčejné lidi, kteří problematice nerozumí."

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Naprosto blábolivý článek

Aksal | 02.02.2018

Pan Drahoš se v kampani sice nevyjádřil "ve smyslu, že považuje Čechy za nesvéprávné", ale působilo to tak. A když říká, že "na rozdíl od Zemana občany nepodceňuje", zapomíná na nonverbální komunikaci, která prozrazuje, že sám nevěří tomu, co říká... Bohužel, pan Drahoš je velice průhledný a i když si dával ohromný pozor na to, co říká, nedokázal zároveň dávat pozor na to, co vysílá nonverbálně... A to byla jeho základní chyba, nedůvěryhodnost... Píšu ti to tak, jak jsem ho viděla... A myslím, že ho tak vidělo hodně lidí...
To, že pan prezident Zeman, změní někdy názor na nějaký problém znamená, že dokáže reagovat na změny v současném globálním světě. Pan Drahoš toho není schopen, dokud mu to jeho poradci neporadí... Podle mého názoru tento jeho hendikep byl tak výrazný, že příprava na debaty to nedokázala schovat. Je to prostě politický amatér bez názoru. A když už nějaký názor má, tak ten je vyloženě zaměřen proti obyvatelům naší země.

Dále, pan Drahoš po celou dobu akcentoval, že je oproti panu prezidentovi ten slušný. Dobrá, tak jsem se tedy podívala, co ten pojem v jeho pojetí představuje. Pustila jsem si video ze setkání s jeho přívrženci a co jsem tam viděla? Výsměch kvůli zdravotnímu stavu pana Prezidenta u čehož mu jeho přívrženci se smíchem aplaudovali. To mi stačilo v utvrzení, že pan Drahoš NENÍ ani slušný. Celá ta jeho "slušnost" se sesypala jako domeček z karet. Pokud by byl slušný, tak by své přívržence upozornil, že tak se slušný člověk nechová. Patrně si neuvědomil, že v naší republice žije několik set tisíc lidí postižených nějakým zdravotním hendikepem a ti jsou také voliči. Těm všem se v tuto chvíli "slušný" pan Profesor posmíval...

Největší pobídkou k tomu, abych se zvedla a šla volit ale bylo soustavné opakování mainsreamu, že pana prezidenta Zemana volí lidé nevzdělaní, staří, chudí, venkované a podobně. Zato pana Profesora volí lidé vzdělaní, bohatí, z velkých měst atd. Manipulace z toho až čiší. Asi taková, volte Drahoše a budete také vzdělaní, bohatí... Ale lidé nejsou hlupáci a tuto manipulaci lehce prohlédli.

Také mě nadzvedlo chování naší "umělecké" fronty a médií. Ta jejich nabubřelost, elitářství a pocit, že jsou něco víc, než běžný občan... Někteří z nich stěží ukončili základní školu a "umění" se začali vesměs věnovat kvůli tomu, že jim nešla matematika, jak často přiznávají... Zároveň ale "ví", co obnáší ekonomika a další exaktní vědy, ale úplně nejvíc ví, jak řídit stát. To jim jde nejlépe. Tedy alespoň podle toho, jak vehementně radí, kam má prezident jezdit a co a jak tam vyjednávat... Média je v tom povzbuzují, pomáhají a utvrzují. Podívej se 100 let zpátky, komedianti patřili mezi spodinu národa. A dnes nám káže koho si máme zvolit! Zapomněli snad na předešlé volby? Umělecká fronta, hlavně ta pražská už několik let soustavně dehonestuje občany, ze kterých žije... Je tak hloupá, že si ani dnes neuvědomuje, že její podpora kterémukoliv kandidátovi znamená polibek smrti. Pokud bude pokračovat v současném trendu, věz, že v příštích volbách zvítězí nějaký "Zeman" 2.0, někdo jako pan Okamura, nebo pan Babiš...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Naprosto blábolivý článek

ing. František Nevařil | 02.02.2018

Pořád stejné bláboly, "na vás něco působilo, vy to tak cítíte" apod.

Ve skutečnsti jste je zmanipulovaní hybridními hrozbami a ztratili jste schopnost objektivně analyzovat reálná fakta.

Desetkrát řekne Drahoš naprosto srozumtelně, že je proti kvótám, ale vy máte ucpané uši a nic nechcete slyšet. Aeronet a Okamura vám to naservíroval jinak, tak to musí být jinak a basta!

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Naprosto blábolivý článek

Aksal | 02.02.2018

Mohl sice 10 krát, možná i milion krát dementovat, že nechce kvóty, ale mě stačilo jedno video, kde osobně říká, že 2600 migrantů by nebyl žádný problém... To by je sem bral dobrovolně???
A, že něco cítím, a nebo na mě něco působilo... Já vám jen nastiňuji, jak se voliči rozhodují a vy to nechcete brát na vědomí... Voliči se rozhodují převážně citově a ne nějakým kalkulem. Prostě usoudili, že Zeman je lepší a tak jej zvolili... I kdyby měl pan Profesor na hlavě svatozář, i tak by vyhrál Zeman...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Naprosto blábolivý článek

ing. František Nevařil | 02.02.2018

Vidíte, a už zase jen dokazujete, jak jste zamanipulovaný hybridními bláboly. Předně, najděte si video, kde je vše od začátku až do konce, aby ste měl možnost slyšt kontext celého vyjádření. Už to je důkaz manipulace, že na hybridních webech se objevilo ustřižené video, aby právě mohli hybridní weby změnit kontext. Ale já jsme si našem zdrojové video, bez ustřižení a Drahoš nic nemluví o tom, že chce přijmout 2600 uprchlíků. Drahoš mluví o tom, že pro ČR z ekonomického pohledu není problém přijmout 2600 uprhlíků. A to je celkem jiná myšlenka. A v závěru doává, že by stejně utekli do Německa. Není třeba se k tomu více rozepisovat. U vás je to zcela zbytečné. Vy jste už natvrdo zpracováni hybridní propagandou proruských webů jako je Aeroneta a spol.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Naprosto blábolivý článek

Aksal | 03.02.2018

Můžete mi tady nadávat a říkat, že jsem zmanipulována, když vám to pomůže. Mně je to fuk. Já to video viděla také celé, takže mám stejnou informaci jako vy. Dívám se na ní ale odlišně. To, že Drahošovi by tady nevadilo 2600 nebezpečných migrantů je fakt, a to už Drahošovi nikdo neodpáře...
Pan Drahoš neměl jediný názor a vlastnost, proč by ho měli lidé volit... Volili ho lidé, kterým chybí selský rozum. Takže tak...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Naprosto blábolivý článek

Kochan Vladimír | 03.02.2018

Desetkrát jsem mel pocit že Drahoš lže a ríka to co mu nařídila PK.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Naprosto blábolivý článek

Heriot | 04.02.2018

Opět pane Nevařile manipulejte a zastíráte fakta.
Zeman nikdy nevystupoval a priori proti zavedení všeobecného referenda . Jeho vláda například zákon o něm předložila. To cudně zastíráte... Že ho kavárensko pravicový parlament neschválil není již jeho vina.
To co Vy a média tak rádi dnes citujete a co vyhrabala TOP09 je utržek z diskuse nad návrhem zákona referendu, který předložil Havel v roce 1991. A v tom návrhu šlo o to, že si Havel chtěl přisvojit právo vyhlašovat referendum na základě vlastního rozhodnutí...
A každou věc je třeba zarámovat do konkrétní historické situace. Media tehdy budovala Havlovu aureolu nemylné, nad všemi stojící autority. Kdyby dostal do ruky tento nástroj, byla by to zbraň v rukách grázla. Za přijetí se tehdy už organizovali stávky a akce podobné těm, které dnes organizujete při každé příležitosti proti Zemanovi.
Proto se proti tomu tehdy zvedl odpor a návrh se naštěstí podařilo zamítnout. Jiné cesty nebylo, protože ti kteří ho protlačovali, zase blokovali jakýkoliv pozměňovací návrh.
Takže takto je to nehybridně a ve skutečnosti pane Nevařile...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Naprosto blábolivý článek

M.C. | 05.02.2018

Jenže zatímco Zemanovi je otloukán o hlavu výrok z roku 1991, navíc ještě citát prohlášení odborníka psychiatra, nikoliv jeho vlastní názor (já taky nesouhlasím s každým výrokem, který cituji), tak Jiří Drahoš je schopen změnit postoj z týdne na týden, občas i od úterý do čtvrtka.
Tím samozřejmě nezpochybňuju, že to Zeman řekl, je to uvedeno v zápisu z jednání PS, který se ověřuje.
Zeman s oblibou tvrdí, že jenom blbci a mrtvoly nemění své názory.
Za čtvrt století v politice určitě některé své názory změnil, koneckonců napsal knihu se sebeironickým názvem Jak jsem se mýlil v politice.
Zeman si dokáže dělat srandu nejenom z jiných lidí, ale i sám ze sebe a činí tak dosti pravidelně. Jiří Drahoš mi chováním připomíná Václava Klause, který je taky narcistický suchar bez špetky sebereflexe a smyslu pro humor.
Zeman s oblibou vypráví historku jak spolu s V. Klausem letěli ve vládním vrtulníku a když mu v záchvatu vtipnosti řekl:,,Představ si, Vašku, kdyby teď ten vrtulník spadl a my se oba zabili, víš kolik lidí by mělo radost?", tak se Klaus urazil a zbytek cesty už s ním nemluvil.
No a mám pocit, že Jiří Drahoš je taky takový suchý narcis.
Při debatách bylo mnohokrát patrno že odříkává našprtaný text, který mu navíc nejde z huby, protože se příčí jeho přirozenosti.
Právě dikce jeho řeči plus neverbální složka komunikace ukazovaly velmi zřetelně že to nemá ze sebe.
Člověk, který prezentuje svoje vlastní, dávno stokrát v hlavě přemleté názory mluví daleko uvolněněji a plynuleji, protože se mu to v hlavě skládá samo.
Kdežto Drahoš se choval jako špatně připravený student u maturity. Věděl že jde o všechno, že na to nemá, ale že to musí dohrát.
Osobně si myslím, že když zjistil, že nevyhrál, tak po překousání prvotního zklamání se mu celkem ulevilo. Tahle role mu fakt neseděla.
Jak napsal Klaus mladší, debata Drahoše se Zemanem působila dojmem, jako by jste poštvali králíka proti tygrovi a řekli mu: ,,Trhej!"

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Naprosto blábolivý článek

ing. František Nevařil | 02.02.2018

Drahoš nikdy netvrdil, že nosí dioptrické brýle. Proto nerozumím, vašemu argumentu, že jste na vlastní uši slyšel, že vidí dobře. On to nikde neskrývá. Náležitě situaci vysvětlil.
Fakta:
Jiří Drahoš nosí brýle bez dioptrií, neboť byl většinu svého života silně krátkozraký. Poté co podstoupil operaci očí sice dle svých slov vidí výborně, nicméně nosí brýle z toho důvodu, že je na ně on i jeho okolí zvyklé. Nicméně se jedná pouze o povrchní záležitosti, která neimplikuje, že by faleš měla být jeho charakeristickou vlastností.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Naprosto blábolivý článek

M.C. | 05.02.2018

Faktem je, že když někdo nosí dlouho silnější brýle, tak mu jakoby zapadnou oči a když je potom nosit přestane (třeba po úspěšné operaci), tak působí takovým divným dojmem i na člověka, který ho s brýlemi nepamatuje, na ty co ho dvacet let znali s brýlemi tím spíše.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Naprosto blábolivý článek

ing. František Nevařil | 02.02.2018

Obzvláště hanebný je bod, kdy se snažíte hodit Drahošovi na zodpovědnost, že prý podporuje migraci, protpže podepsal výzvu vedců.
Četl jste vůbec tu výzvu?
http://www.vyzvavedcu.cz/
Ukažtemi, kde se tam píše, že tito vědci podporují migraci? Nikde se to tam nepíše! NIkde v té výzvě nikdo nepodpruje migraci.
cituji: "Cílem této výzvy není agitovat za konkrétní kroky ve vztahu k uprchlíkům. Cílem této výzvy je důrazně se vymezit proti tomu, jakým způsobem je v naší zemi rozdmýchávána a všeobecně tolerována etnická a náboženská nesnášenlivost - dopřáváním sluchu extremistickým hnutím, šířením překroucených i zcela lživých zpráv..."

Výzva je o tom, aby česká společnost nepodléhala xenofobii, populismu a extremismu. Nic o podpoře migrantů a migraci tam není!

Evidentěmně jste jen hybridně zpracovaný člověk bez vlastního názoru a neověřuijete si fakta!

Dnes vyšel na Aeronetu další hanebný a vylhaný článek o Lithiu. Tipuji si, že zítra bude na leva-net ihned nějaký klon na podobé vylhané téma.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Naprosto blábolivý článek

ing. František Nevařil | 02.02.2018

Obzvláště hanebný je bod, kdy se snažíte hodit Drahošovi na zodpovědnost, že prý podporuje migraci, protpže podepsal výzvu vedců.
Četl jste vůbec tu výzvu?
https://www.vyzvavedcu.cz/
Ukažtemi, kde se tam píše, že tito vědci podporují migraci? Nikde se to tam nepíše! NIkde v té výzvě nikdo nepodpruje migraci.
cituji: "Cílem této výzvy není agitovat za konkrétní kroky ve vztahu k uprchlíkům. Cílem této výzvy je důrazně se vymezit proti tomu, jakým způsobem je v naší zemi rozdmýchávána a všeobecně tolerována etnická a náboženská nesnášenlivost - dopřáváním sluchu extremistickým hnutím, šířením překroucených i zcela lživých zpráv..."

Výzva je o tom, aby česká společnost nepodléhala xenofobii, populismu a extremismu. Nic o podpoře migrantů a migraci tam není!

Evidentěmně jste jen hybridně zpracovaný člověk bez vlastního názoru a neověřuijete si fakta!

Dnes vyšel na Aeronetu další hanebný a vylhaný článek o Lithiu. Tipuji si, že zítra bude na leva-net ihned nějaký klon na podobé vylhané téma.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Naprosto blábolivý článek

Six | 02.02.2018

"Cílem této výzvy není agitovat za konkrétní kroky ve vztahu k uprchlíkům. Cílem této výzvy je důrazně se vymezit proti tomu, jakým způsobem je v naší zemi rozdmýchávána a všeobecně tolerována etnická a náboženská nesnášenlivost - dopřáváním sluchu extremistickým hnutím, šířením překroucených i zcela lživých zpráv..."

Nu, já tam tu podporu vidím. Asi mám tu chybu, že číst mezi řádky pro mě není problém.
"etnická a náboženská nesnášenlivost" - to je jako myšleno směrem k "uprchlíkům" nebo k čechům?
"šířením překroucených i zcela lživých zpráv" - to je myšleno směrem k pražské kavárně , neziskovkám... nebo čechům?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Naprosto blábolivý článek

ing. František Nevařil | 02.02.2018

Už musíte být hodně hybridně narušený, když nevídíte, že hned v úvodu je jasně napsáno, že "Cílem této výzvy není agitovat za konkrétní kroky ve vztahu k uprchlíkům".
"etnická a náboženská nesnášenlivost" - to je myšleno zcela obecně. Česká republika je nábožensky velmi netoplerantní. Stačí když vyjde nějaký článek o Jehovistech a hned s rozproudí nenávistné komentáře.
"šířením překroucených i zcela lživých zpráv", tak to mohu zodpovědně napsat, že je to myšleno i konkrétně na vás, na leva-net, na Aeronet a jiné hybridní prolhané weby.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Naprosto blábolivý článek

Lalin | 03.02.2018

Ty musíš mít, inženýre hodně moc rád slovo hybridní, že??
I kdybys ho napsal tisíckrát po sobě, tak fakt, že je Zeman prezident nezměníš, musíš mít ale pořádného vzteka co? Zoufalství z Drahošovi prohry je z Tvých příspěvků cítit, no je Ti to chlape hybridní prd platné.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Naprosto blábolivý článek

M.C. | 05.02.2018

Třeba je bývalým pracovníkem CTHH propuštěným pro neschopnost, proto mu ta hybridnost pořád straší v hlavě.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Naprosto blábolivý článek

Six | 03.02.2018

Dík za vysvětlení. Nemusíte se hned zlobit, že jsem narušil vaši oblíbenou mantru, kterou tu citujete bez pochopení co znamená.
Že by jste byl Jehovista? Kdysi jsem s jedním mluvil, nebo spíše on měl tu snahu mě o něčem přesvědčit, bylo to únavné. Problém byl v tom, že nic kromě opakování naučených frází jsem z něj nevyrazil.
Moje přesvědčení , nebo víru, vám říkat ani nebudu, bylo by to pro vás zcela nepochopitelné.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Naprosto blábolivý článek

Aksal | 02.02.2018

Víš, váš (podporovatelů pana Drahoše) největší problém je v tom, že vše i to vyjádření vědců se snažíte vyložit tak, abyste tam tu podporu migraci neviděli. Tak to čtete vy. Dám vám citaci z výzvy a k tomu, jak to mezi řádky čte běžný občan.. takže jen pár vět:
1. "My, zde podepsaní vědci a vědkyně, pracovníci akademických a výzkumných institucí" = my elita, která ví vše nejlépe a vy obyčejná lůzo poslouchejte...
2. " Vyzýváme vás, abyste ve věci přijímání uprchlíků zohledňovali skutečné potřeby a možnosti, ne vrtkavé nálady veřejného mínění."= je jedno co si ta lůza myslí, EU tady chce migranty, tak je tady hezky přivítejte...
3 "Svoboda slova, zneužitá ke lži a očerňování nevinných, zabíjí sebe samu = zatrhněme těm odpůrcům migrace alternativní zdroje informací...
4."Nenechme se manipulovat podvodníky, kteří do nás zasévají falešné důvody ke strachu a sklízejí jeho plody jen k vlastnímu užitku" = neberte ohledy na zprávy o agresivních migrantech, znásilněních, teroru místního obyvatelstva...
atd.atd...

Už víš, jak běžný občan čte tuto výzvu?
Já tě tady nechci rozčilovat. Ale různí politologové a politici v TV dumají nad tím, proč byl zvolen Zeman a kde udělali chybu... Já ti tady ty chyby dnes vyjmenovávám celý den... Chápeš? Vůbec nezáleží na nějakých hoaxech, hlavní chybou bylo, že celá ta kampaň pana Drahoše byla NEDŮVĚRYHODNÁ...

Tak abych celé to snažení pana profesora shrnula krasobruslařskou mluvou, technické provedení slabé, umělecký dojem katastrofální... proto pan Drahoš prohrál...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Naprosto blábolivý článek

ing. František Nevařil | 02.02.2018

Já jsem také běžný občan a nečtu to jako vy. Přesně na vás je ta výzva. Šíříte jen nepodložené informace, že Drahoš chce kvóty. Jen o to šlo. O nic jiného. A Drahoš jasně řekl, že kvóty odmítá.
Pokud si nechcete připustit takto jednoduchou pravdu, tak jste hybridně zpracováni a není vám pomoci.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Naprosto blábolivý článek

Aksal | 02.02.2018

To je velká chyba, že nečtete mezi řádky. Pokud se to honem nenaučíte, pokaždé budete stát na straně, která prohrává...
A za druhé, vás ani na chvíli nenapadlo, že byste mohl být hybridně zpracován vy? To vás o tom nepřesvědčily ty debaty, kde pan profesor působil tak tragicky? Čím vás přesvědčil, že jste ho zřejmě volil? Že není Zeman? Vždyť, podívejte se na tu squadru, která se sešla, aby pana prezidenta odstranila. Byl tam Prezident a proti němu 8 nul... Pan Drahoš se svým tvůrcům neosvědčil, byla to černá díra na jejich peníze... 42% jeho voličů v druhém kole jej volila jen proto, že nebyl Zeman...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Naprosto blábolivý článek

ing. František Nevařil | 02.02.2018

Objektivně zhodnoceno, proti Zemanovi se žádná hybridní válka nevedla. Zatímco proti Drahošovi nastoupila sqadra 38 hoaxů a lží.

A že nejsem hybridně zpracovaný poznám podle toho, že si ověřuji informace a neustále se setkávám s tím, že hybridní weby lžou a vytvářejí lživé premisy a pak dále vymýšlejí příběhy které nemají reálný základ.
Například dnes Aeronet vypustil další hybridní článek o lithiu. Hned v úvodu článku je lež, že prý vláda před volbamu přijala a odhlasovala rezoluci, že Memorandum je nulitní.

Je to LEŽ!

Poslanecká Sněmovma přijala usnesení, které vyzývá vládu, aby bylo Memornadum zrušeno, nikoliv že tímto usmesením bylo zrušeno, to jsou zcela různá fakta.

Sobtka samozřejmě nic nerušil, protože Memorandum nezakládá žádný právní nárok, není to smlouva, a tak bych mohl psát mnohem více, celý článek je jedn velká lež.

Na alternativách se doslova valí gigantocká řeka LŽÍ!

Vy, kteří těm lžím věříte, žijete v alternativní realitě, která nemá s objektivní realitou nic společného. Ve výsledku jste pak zavádeni na scestí, že volíte přesně tak, jak po vás elity, které vás řídí, vyžadují.
V ČR žádná alternativa není, je jen obrovská kopa lží!!!

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Naprosto blábolivý článek

Martin2 | 02.02.2018

Pene inženýre, už s tím přece přestaňte. Po Drahošovi do 14 dnů ani pes neštěkne. Musíme však vycházet z něčeho, co máme oba společného, co máme oba rádi, abychom mohli ruku v ruce rozlousknout ten ořech společně, to co příjde, ba i s jiným názorem. Bez pří a zášti, pěkně v pravdě a lásce. Myslím že takovým prvním spojovacím článkem, souzněním, tím co nás oba dává dohromady je opravdová láska ke slovu "hybridní". A já si myslím že bychom na tom mohli stavět.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Naprosto blábolivý článek

lalin | 03.02.2018

Musím to nakopčit ještě jednou.
Ty musíš mít, inženýre hodně moc rád slovo hybridní, že??
I kdybys ho napsal tisíckrát po sobě, tak fakt, že je Zeman prezident nezměníš, musíš mít ale pořádného vzteka co? Zoufalství z Drahošovi prohry je z Tvých příspěvků cítit, no je Ti to chlape hybridní prd platné.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Naprosto blábolivý článek

Heriot | 04.02.2018

Takže pane Nevařile.
Vy píšete :
"Například dnes Aeronet vypustil další hybridní článek o lithiu. Hned v úvodu článku je lež, že prý vláda před volbamu přijala a odhlasovala rezoluci, že Memorandum je nulitní.".
Ve skutečnosti AE napsal:
"Poslanecká sněmovna jen několik dní před volbami do poslanecké sněmovny v říjnu loňského roku odhlasovala rezoluci, že těžba Cínoveckého lithia má zůstat v rukách českého státu, a že memorandum podepsané s australským těžařem je nulitní, tzn. neplatné. Současně sněmovna pověřila vládu ČR k tomu, aby s Australany kauzu urovnala a nachystala podmínky pro ochranu těžby strategických nerostných surovin v ČR."

Usnesení PS :
"...Poslanecká sněmovna po informaci vlády ČR o tzv. Memorandu mezi MPO ČR a firmou EMH a. s. žádá vládu
1. aby memorandum vzhledem k zřejmé neurčitosti jeho předmětu prohlásila za nulitní...
Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR zároveň prohlašuje, že memorandum podepsané ministrem průmyslu ČR J. Havlíčkem se společností EMH není pro ČR závazné"...

Takže kdo lže, kdo valí ty kopy manipulací je snad jasné - jste to právě Vy.
Nejenom v tomto případě,. Jinde jsem vám dokázal jak lžete u Čapího hnízda, jinde zase jak s výrokem Zemana o referendu.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Naprosto blábolivý článek

M.C. | 05.02.2018

Pokud neumíte ještě z dob minulého režimu číst mezi řádky, tak jste byl buď politicky uvědomělým občanem bezvýhradně podporujícím politiku strany, tacoví to nepotřebovali - vaše současně prezentované postoje by tomu svým charakterem nasvědčovaly, nebo jste tak mlád, že jste se to už nestihl naučit.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Naprosto blábolivý článek

M.C. | 05.02.2018

Já jsem tu tzv. výzvu vědců četl opakovaně, abych se ujistil, že jsem to správně pochopil.
Cituji:
....O imigrantech, lidských bytostech, se píše, jako by šlo o škodnou zvěř či parazity valící se do naší vlasti, aby vysávali sociální systém nebo rovnou vraždili a znásilňovali. Cizinci žijící v Evropě jsou vykreslováni jako pátá kolona, podvodníci a zločinci. Muslimové jsou házeni do jednoho pytle s teroristy, bez ohledu na jejich skutečné názory či nepřebernou rozmanitost náboženských směrů, které vyznávají....

Text je formulován, jakoby takové postoje a chování byly imigrantům cizí. Zkušenosti ze zemí, které jsou v tomto směru před námi ale hovoří jednoznačně: To jsou lidé cestující do Evropy za účelem zneužívání a vysávání jejích sociálních systémů a je mezi nimi na evropské poměry velmi vysoké procento lidí, kteří nemají problém vraždit a znásilňovat. Islám v jejich podání je nenávistná šovinistická ideologie nadřazující své vyznavače ostatním lidem a opravňující je k násilí na nich.
Česká republika je hodnocena jako šestá nejbezpečnější země a já bych byl rád, aby to tak zůstalo.

Mě osobně překvapuje, že se nemluví o repatriaci všech imigrantů, kteří se deklarovali jako Syřané, zpět do Sýrie. Ohrožení života v Sýrii v podstatě pominulo, bojuje se jenom v několika ohraničených a armádou obklíčených enklávách, kdy je jejich zničení jenom otázka času. Na více jak 90% území Sýrie je klid a je možno se tam zapojit do obnovy mírového života. Podobně i v Iráku. I v Lybii se situace uklidňuje.
Jenže to znamená přiložit ruku k dílu, ne ji jenom natahovat pro peníze.

Cituji dále:
...Proto žádáme politiky, aby nezneužívali cizí neštěstí k hromadění levných politických bodů. Jednejte jako odvážní státníci, nikoli jako malicherní obchodníci s mocí! Vyzýváme vás, abyste ve věci přijímání uprchlíků zohledňovali skutečné potřeby a možnosti, ne vrtkavé nálady veřejného mínění. Všem, kdo v Evropě hledají útočiště, by mělo být zajištěno bezpečí a důstojné zacházení. Ti skutečně potřební musí být přijímáni a integrováni na základě individuálního a spravedlivého výběrového procesu, aniž by je předem diskvalifikovala jejich etnická či náboženská identita.
....
Ve větě: ,,Všem, kdo v Evropě hledají útočiště, by mělo být zajištěno bezpečí a důstojné zacházení." je trochu zaobaleně řečeno, abychom k nám přijímali migranty hlava nehlava a teprve na našem území řešili co s nimi.

Já bych ten odstavec interpretoval takto:
Potřeby ČR stran uprchlíků z muslimských zemí jsou nulové, ti lidé mají u nás nepraktické životní návyky, protože prostředí, ve kterém žili je naprosto odlišné od našeho. Ve spojitosti s islámským pocitem nadřazenosti je jejich integrace do naší společnosti iluzorní záležitostí.
Možnosti ČR pomáhat uprchlíkům by měly být využívány pro lidi z nám příbuzných kulturních okruhů, např. pro lidi z Ukrajiny.
Na to, kolik je u nás Ukrajinců a Rusů, tak s nimi moc problémů není, kromě oblastí, kde je jich už moc na jednom místě. Jsou schopni naučit se naši řeč, zpravidla mají nějaké využitelné vzdělání nebo povolání a když se naučí používat záchod naším způsobem, tak u nás celkem splynou s prostředím.

Bezpečí je možné zajistit i v uprchlických táborech v okolních zemích a důstojné lidské podmínky v našem chápání pro tak velký počet lidí nárazově zajistit nelze.
Důstojné podmínky je nejlehčí zajistit u nich doma, pomoct jim s rekonstrukcí poničených měst a vesnic. Poslat stroje a stavební firmy pro odbornější práce, dodat speciální materiál. Na tom by se měly finančně i materiálně podílet zejména země, které několik let podporovaly bandy hrdlořezů ničící zemi a vraždící lidi.

Poslední věta z citace je natolik vágní, že si ji může každý vyložit jak chce. Abych mohl při výběru těch, které přijmu odhlédnout od jejich etnické a náboženské identity, museli by ti lidé být ochotní se obojího vzdát a přijmout naši identitu.
Což není moc reálný požadavek. Oni to možná slíbí (nevěřícímu je možné lhát pro získání výhod) ale ve finále to většina nedodrží.

Celý problém vyrobily západoevropské země a USA, tak ať si také vyžerou jeho důsledky. Třeba se naučí více promýšlet svoje slova a činy. My jsme nebyli nikdy koloniální mocností a na vzniku a průběhu tzv. Arabského jara jsme se taky nepodíleli, takže nemáme morální povinnost vyžírat za jiné to, co si navařili.
Naší morální povinností naopak je se od probíhajících destrukčních procesů v jiných zemích co nejúčinněji oddělit, neboť my jsme především odpovědni našim předkům a našim dětem a vnukům. Že zemi, na jejímž budování pracovaly celé generace a kterou v minulých stoletích bránili naši předkové proti cizím nájezdům, mimo jiné i islámského Turecka ve všech jeho předchozích mutacích, odevzdáme našim potomkům v obyvatelném stavu, jako dobré místo k žití. Protože jinak by se z našich potomků rovněž stali migranti bez vlasti se všemi důsledky z toho plynoucími. Můžeme-li tomu zabránit, jsme povinni to udělat. Nikdo jiný to za nás dělat nebude. That's all.

Re: Naprosto blábolivý článek

Martin | 02.02.2018

A blábolivý zaujatý komentár. Pokiaľ ide o Drahoša, budte bratia Češi radi, že máte Zemana - štátnika. Bodaj by malo Slovensko takého. Majú ho aj Maďari, aj Poliaci. Aj Rakušania, aj Američania. Na prvom mieste je Amerika. A na prvom mieste má byť rovnako pre nás Česko a Slovensko. No a čo sa týka argumentácie o nadobudnutí dotácie, tak áno, celá privatizácia ktorá umožnila neskôr získať jednotlivcom bohatstvo bole bohapustá krádež. Rovnako žiaden privatizér nevlastnil žiadne peniaze, aby kupoval obrovské majetky. Kupoval ich za cudzie peniaze, dodnes nevieme čie. Peniaze z bánk, ktoré niekomu patria. Čiže parafrázujúc -malá či stredný privatizér nakupoval za cudzie peniaze, nie za svoje, ... tiež niečo ako na doručiteľa ???

Re: Naprosto blábolivý článek

Jura | 02.02.2018

Tenhle článek není vylhaný ... je to přetisk názoru.
Můžete s ním nesouhlasit, ale svými použitými přívlastky dehonestujete jen sebe. Každý má totiž právo na obhajobu

Přidat nový příspěvek