Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: poselství Echnatona

Július | 01.07.2018

Tvoja argumentácia je smiešna. Až ja dám autorov, ktorí potvrdzujú, čo boli katari zač, tak sú to klamári, ktorí nemajú s historickou vedou nič spoločné...Ale až si ty dáš svojich autorov, tak tí sú všetci tí praví...
Také rozprávky sa rozprávaj v krúžku svojej sekty...

Doteraz si nevyvrátil nič z faktov, ktoré som sem dal o kataroch.. A rovnako ten historik tam má zdroje a práce ďalších autorov...

Napísať nejakých autorov, čo údajne vyvracajú, čo píšem, nestačí, daj presne kde a čo vyvracajú...

Daj dokazy, že toto je lož :

V Toulouse, městě zamořeném těmito bludaři,
se nesměl duchovní v klerice objevit na ulici, aniž
by riskoval vlastní život, biskup mohl vyjít jen
se silnou stráží. Podobně se dělo i v jejich druhé
baště v Béziersu, kde docházelo k častým fyzic-
kým útokům na katolíky a ještě mnohde jinde,
prakticky všude, kde byli tito heretikové rozšířeni
Jejich kazatelé vyzývali k vytváření
ozbrojených band, tzv. „routiérs", které plenily
kostely, vyhazovaly ze svatostánků Tělo Páně,
šlapaly po něm a vraždily duchovenstvo.
Francouzský král Filip II. August bojoval r. 1177
s katarskou armádou čítající 7 tisíc mužů,
biskup v Limogés musel bránit své město před
útokem albigenského vojska v počtu 2 tisíc 34).
Hereze albigenských byly poprvé odsouzeny
na synodě v Toulouse r. 1119. Papežové zásadně
odmítali vojenský zásah a posílali k nim kazatele,
mimo jiné též sv. Bernarda. Misie nepřinesly
žádný výsledek, naopak albigenští si počínali
stále agresivněji, počet obětí nejen z řad duchovních,
nýbrž i laiků, kteří se odmítli připojit
k jejich sektě, vzrůstal. Proto se r. 1179 III.
Lateránský koncil obrátil se žádostí o pomoc ke
světským vládcům. Nicméně papež Innocenc
III., jeden z největších papežů středověku, se
ještě jednou pokusil o smírné řešení a vyslal k
nim r. 1208 svého legáta bl. Petra z Castelnovy,
aby s nimi diskutoval (v moderní mluvě řečeno
„vedl dialog"). Albigenští ale na žádný rozhovor
nepřistoupili a legáta podle zavraždili. Tady
teprve došlo ke konečnému zlomu v dosavadním
postoji vedení Katolické církve, jež dosud
odmítala pro heretiky trest smrti. Albigenská
vražda papežského legáta Petra, jenž k nim přijel
s mírumilovnými a přátelskými úmysly seriózně
jednat, přiměla ušlechtilého a mírného papeže
Innocence III. vyhlásit vůči albigenským
křížovou výpravu, která skončila jejich porážkou.

A teraz ich bludné učenie : (zdroj : UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA Ústav světových dějin
Diplomová práce Mgr. Zuzana Žďárská Katarská hereze v jižní Francii)

Základem katarské nauky byl předpoklad, že hmotný svět, který může člověk vidět na
vlastní oči, je ze své podstaty zlý, špatný. Naopak vše duchovní, co je lidskému zraku
neviditelné, je podle katarů dobré. Od tohoto jednoduchého základu se odvíjela řada projevů
jejich nauky a nařízení pro běžný život katarských věřících i duchovních představitelů církve.

Takzvaní radikální dualisté věřili,
že viditelný svět stvořil zlý bůh, stejně věčný jako dobrý Bůh.(108-ČERNÝ, Václav, Templáři, křižáci a kacíři, s. 85.) Dualismus umírněný, nebo
též smíšený (mitigé), pokládal tvůrce hmotného světa za padlého anděla, ďábla-Satana či
Lucifera, který byl stvořením božím a Bohu podléhal.(109 -GIVEN, James B., Inkvizice a středověká společnost, s. 24.)

Kataři umírněného směru proto tvrdili, že dobrý Bůh je
stvořitelem duchovního světa a zároveň prvotní hmoty, z níž ďábel, Bohu podřízený, vytvořil
viditelný svět.(114- BRENON, Anne, Kataři, s. 63.)

Padlý anděl totiž vytvořil zemi a z ní člověka, do jehož
těla anděly uzavřel, aby hřešili a zapomněli, čím kdysi byli.(117-ZBÍRAL, David, Největší hereze, s. 54.) Andělé tak byli přinuceni žít
jako lidé ve zlém viditelném světě (118-LAMBERT, Malcolm, Středověká hereze, s. 175.) a mohli jen doufat, že pokud se jim podaří zbavit se
hříchů, budou se moci vrátit na nebesa.

V souvislosti s utrpením, které přinášel původně andělským duším hříšný viditelný
svět, pokládali ho někteří kataři za peklo,(122-LAMBERT, Malcolm, Středověká hereze, s. 179.) popisované v bibli. Není známo, že by kromě
tohoto světa byl v jejich nauce prostor pro nějaké další samostatné místo trestu. Byla pouze
nebesa, s jejich nekonečně dobrým neviditelným světem a špatný hmotný svět zde na povrchu
zemském.(123-ZBÍRAL, David, Největší hereze, s. 57., BRENON, Anne, Kataři, s. 68.) Zde byly duše „uvězněny v šatech z kůže,(“124- DUVERNOY, Jean, Religion, s. 62.) které je přiměly zapomenout na
jejich nebeský původ. V některých katarských kázáních se dokonce objevuje myšlenka, že
ďábel stvořil lidská těla, ale nebyl schopen je oživit. Bůh tedy souhlasil, že jim poskytne duši,
která však bude nadále vždy náležet Bohu. Ďábel souhlasil a Boha pak oklamal tím, že dal
duším zapomenout, takže se už netoužily vrátit na nebesa.(125- DUVERNOY, Jean, Religion, s. 63., BRENON, Anne, Kataři, s. 65.)

Katarská církev zavrhovala většinu svátostí ortodoxie a popírala možnost, že by
svátosti udílené hříšnými kněžími byly platné.(159-MUNDY, John H., Evropa vrcholného středověku, s. 339.) Obracela se zejména proti svátosti
manželství, kterou považovala za nestoudné posvěcení hříšného vztahu mezi mužem a
ženou.(160-DUBY, Georges, Rytíř, žena a kněz, s. 92.) Manželský styk byl podle katarů stejně špatný, jako intimní vztah neposvěcený
církevní obřadem.(161- MUNDY, John H., Evropa vrcholného středověku, s. 343.) Jeho prostřednictvím se totiž nejen rozmnožovala viditelná hmota tohoto
světa, ale vznikala i nová duše uvězněná v hmotném těle, kterou bylo třeba z jejího zajetí
osvobodit. Plození dětí tak vlastně připravovalo utrpení jejich duší.(162- NELLI, René, Dictionnaire, s. 27.)

A to je len časť ich bláznovstiev a sektárstva. Pri každom blude je aj uvedené číslo a zdroj...
Takže, ako vidíš Lux, brániš len dualistickú, chorú sektu...

1.Hmotný svet je z podstaty zlý.
2.Hmotný svet stvoril Lucifer.
3.Človeka stvoril padlý anjel, v tele človeka je padlý anjel.
4.Viditeľný svet je peklo.
5.Diabol stvoril ľudské telo a Boh do tohto tela od diabla vložil dušu..
6. Manželský styk je zlý.
7. Plodenie detí je zlé, lebo pripravuje utrpenie ich dušiam...

A to rozoberám len časť ich učenia...

A toto, podĺa teba má byť to pravé krestanstvo.. :-) A ešte daj o červenej Karkulke..

Čo sa týka templárov, tak nie sú žiadne záznamy a dokazy, že by používali zakázaný úrok v tých časoch pre RKC...
Keby používali, tak by to bolo spomenuté v ich odsúdení...Neboli totiž odsúdení za používanie zakázaného úroku.

Na zbytok tvojich blábolov škoda aj reagovať...

Radšej napíš ,kto prevzal kontrolu nad finančným systémom stredovekej kresťanskej Európy, keď pápež a RKC zrušením templárov o túto kontrolu prišli...

Len nepíš, že GP, ktoré riadi bezštruktúrne a niekto nevie, kto to vlastne je, okrem mŕtveho Zaznobina.. :-)

Přidat nový příspěvek