poselství Echnatona

Hox | 28.06.2018

...
Podívejme se blíže na život v Egyptě před příchodem Amenhotepa IV, který přijal jméno Echnaton. Jedná se o kastovou společnost, kde nejvyšší společenskou moc mají dva týmy hierofantů (= „kněží“), v čele každého týmu stojí „nejvyšší kněz“. Tyto mozkové trusty disponují věděním, skrytým od zbytku společnosti i od faraona, stojí hierarchicky nad faraonem, faraon jen zosobňuje a uskutečňuje jejich vůli. Státnost Egypta reálně řídí tito hierofanti, jejich vůle je obyvatelům prezentována jako „vůle bohů“. Hierofanté se řídí viděním světa na základě trojjednoty matérie-informace-míry, ale pro dav vyprojektovali systém vidění světa na základě druhotných kategorií typu „našeho“ hmota-energie-prostor-čas. Jsou monoteisté v smyslu toho, že vědí o Tvůrci, ale pro dav vyprojektovali zveřinec „bohů“, na jehož základě probíhá ovládání společnosti a řízení. Krátce, mají monopol na určité vědění, který udržují a na jehož základě drží zbytek společnosti (z jejich pohledu „pracovní dobytek“) jako rukojmí.
Do této situace přichází na trůn 14-letý mladík jménem Amenhotep IV, který se staví proti této mafii hierofantů a oznamuje všem vědění doposud skryté:
„Bůh je jen jeden. Každý s ním může komunikovat přímo, bez jakýchkoliv pomocníků. Jakékoliv pozemské osobnostní hierarchie jsou nepravdověrné, je ostuda být pánem, je ostuda mít pána; posláním člověka na Zemi je vybudovat spravedlivou – pravdověrnou – společnost, kde se nebude vyskytovat vykořisťování a parazitování a kde budou lidé naplňovat svůj předurčený potenciál.“

Přidat nový příspěvek