Protikřesťanská židovská-zednářská propaganda

Forever Slav | 25.06.2018

Uvedený komentář jistého autora a názory v něm výše je typická laciná protikřesťanská židovská-zednářská propaganda. Že se propagátor daného názoru ani nenamáhal uvést zdroje.

K některým mýtům jsem se nedávno vyjádřil u jednoho místního článku. Níže zopakuji své odpovědi ohledně vyvrácení protikřesťanských mýtů:

1) Ježíš Kristus není Bůh. Nikde v Bibli nic takového není uvedeno:

Bible tuto lež sama vyvrací:

"Nechceme tě kamenovat pro dobrý skutek, ale pro rouhání: jsi člověk a tvrdíš, že jsi Bůh." (Jan 10,33)

"Co to ten člověk říká? Rouhá se! Kdo jiný může odpouštět hříchy než Bůh?" (Mk 2,7)

Ježíš se samozřejmě nerouhal - on Bohem je!
...
PS:
Připomínám i tato Ježíšova slova:

"30Já a Otec jsme jedno.“ (Jan 10,30)

Tady je to jasně černé na bílém řečeno - Boží Syn Ježíš Kristus a Bůh Otec jsou jedno - stejná podstata - Ježíš totiž Bohem je. Což i mj. potvrzuje křesťanské učení o Nejsvětější Trojici (Trojjediném Bohu - Otec, Syn a Duch Svatý). Kdyby Ježíš nebyl Bohem, asi těžko by byl roven Bohu Otci - tj. stejné podstaty. Skrze Ježíše Krista sestoupil Bůh mezi lidi.

Toto výše se nedá okecat. A můžete se snažit, jak chcete.
...

2) Eucharistie je praktikování kanibalismu (i rituálně):

Eucharistie není a nemá nic společného s kanibalismem (ani rituálně). Eucharistie je jednak připomínkou samotné události "Poslední večeře", a za další se jedná o duchovní přijímání Kristovy Krve a Těla (něco jako přijímání vyšší duchovní energie). Sama Bible potvrzuje, že se nejedná o kanibalismus:

"51Já jsem ten živý chléb, který sestoupil z nebe. Kdokoli by ten chléb jedl, bude žít navěky. Chléb, který dám já, je mé tělo, které dám za život světa.“ 52Židé se mezi sebou začali hádat: „Jak nám tenhle může dát jíst své tělo?“ 53Ježíš jim ale řekl: „Amen, amen, říkám vám: Nebudete-li jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev, nemáte v sobě život. 54Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má věčný život a já ho vzkřísím v poslední den. 55Mé tělo je opravdu pokrm a má krev je opravdu nápoj. 56Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm". (Jan 6,51-56)

Hádám, že Ježís Kristus tímto nevyzýval ke kanibalismu. A stejné je to i s eucharistií.

Dále:
3) Konstantin prosadil zavedení dogmatu, že Ježíš je Bůh, a zařídil nahrazení původního křesťanství pohanstvím v křesťanském hávu:

Svatá křesťanská Církev (katolická a pravoslavná jsou její pokračovatelé) vychází z pravověrné křesťanské nauky, kterou zastávali svatí církevní otcové ještě před samotným Nikajským koncilem. Pravověrnou nauku o božství Ježíše Krista zastávala křesťanská Církev už dávno před samotným Nikajským koncilem i císařem Konstantinem, proto ji tam logicky císař Konstantin nemohl nařídit.
Samotný Nikajský koncil nevznikl čistě kvůli libovůli a mocenským zájmům císaře Konstantina, ale kvůli sporům pravověrných křesťanů s heretickou (pseudo)křesťanskou odnoží ariánů, kteří božství Ježíše Krista neuznávali. Nikajský koncil, svolaný císařem Konstantinem (který tím sledoval stabilizování situace v římské řísi), měl tuto situaci urovnat a vyřešit. A nebyl to císař Konstantin, kdo silně protlačoval pravověrnou církevní nauku o božství Ježíše Krista, nýbrž většinoví pravověrní církevní biskupové. Konstantin (zpočátku) naopak navrhoval kompromis, což většinoví pravověrní církevní biskupové odmítli. Až poté vrtkavý Konstantin rozhodl ve prospěch pravověrných biskupů proti ariánské herezi.

Vrtkavost a nerozhodnost císaře Konstantina v této věci však neskončila. V jednu chvíli podporoval katolicismus, podruhé ariánství, nakonec sám před svou smrtí (což protikatoličtí a protikřesťanští gnostikové a neopohané “zapomínají” většinou dodat) konvertoval k ariánství (nikoli ke katolicismu, jak často protikřesťanští autoři lživě uvádějí). Což vylučuje tezi, že by císař Konstantin byl úhlavním propagátorem dogmatu o božství Ježíše Krista. Nepočítaje, že jeho nástupce Constantius II. už ariánismu propadl totálně.
Tím je tvrzení výše usvědčeno ze lži.

Ostatní církevní dogmata (ty nejdůležitější) následují pravověrnou křesťanskou nauku svatých církevních otců a apoštolů Kristovy Svaté Církve.

Btw. křesťanská neděle nemá nic společného s pohanstvím - neděle, jakožto “den po sobotě”, je v křesťanství připomínkou vzkříšení a zmrtvýchstání Ježíše Krista. Proto.

4) Tyranská a mocichtivá katolická církev a hodní heretici:

Tento mýtus nejlépe vyvrátil např. Radomír Malý ve svém díle “Je dovoleno bránit inkvizici?”:

http://www.vzdelavaci-institut.info/?q=system/files/Je_dovoleno_branit_inkvizici-Radomir_Maly.pdf


5) Katolická církev zcenzurovala a vyškrtla řadu biblických citátů a textů (PS: Které?):

Bible, ač ji máme v různých překladech, se zachovala v principu dodnes v nezměněné podobě. Ty pomluvy a lživé řeči o tom, jak církev z Bible vymazala např. reinkarnaci (což je dnes prokázaná lež vzhledem k tomu, že samotní prvotní křesťané reinkarnaci neuznávali, nepočítaje esejce [v čase před Kristem], držících se pravověrné víry Mojžísovy, kteří žádnou reinkarnaci neuznávali, nýbrž pravověrnou nauku o Nebi a Peklu), atd., jsou nepravdivé.Přidat nový příspěvek