Mýty KSB o Bibli a křesťanství

Forever Slav | 21.06.2018

Abych shrnul diskuzi výše ohledně Bible a křesťanství:
Musím dát za pravdu Júliovi - abych shrnul některé lži a mýty KSB o Bibli a křesťanství:

1) Ježíš Kristus není Bůh. Nikde v Bibli nic takového není uvedeno:

Bible tuto lež sama vyvrací:

"Nechceme tě kamenovat pro dobrý skutek, ale pro rouhání: jsi člověk a tvrdíš, že jsi Bůh." (Jan 10,33)

"Co to ten člověk říká? Rouhá se! Kdo jiný může odpouštět hříchy než Bůh?" (Mk 2,7)

Ježíš se samozřejmě nerouhal - on Bohem je!

2) Eucharistie je praktikování kanibalismu (i rituálně):

Eucharistie není a nemá nic společného s kanibalismem (ani rituálně). Eucharistie je jednak připomínkou samotné události "Poslední večeře", a za další se jedná o duchovní přijímání Kristovy Krve a Těla (něco jako přijímání vyšší duchovní energie). Sama Bible potvrzuje, že se nejedná o kanibalismus:

"51Já jsem ten živý chléb, který sestoupil z nebe. Kdokoli by ten chléb jedl, bude žít navěky. Chléb, který dám já, je mé tělo, které dám za život světa.“ 52Židé se mezi sebou začali hádat: „Jak nám tenhle může dát jíst své tělo?“ 53Ježíš jim ale řekl: „Amen, amen, říkám vám: Nebudete-li jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev, nemáte v sobě život. 54Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má věčný život a já ho vzkřísím v poslední den. 55Mé tělo je opravdu pokrm a má krev je opravdu nápoj. 56Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm". (Jan 6,51-56)

Hádám, že Ježís Kristus tímto nevyzýval ke kanibalismu. A stejné je to i s eucharistií.

3) Starý zákon je postavený na účení židovské světovlády, "židovské nadřazenosti" a právu židů vyhlazovat druhé národy, které nepřijmou židovskou nadvládu:

Nic takového Bible ani Starý zákon nehlásá. Nikde na žádném místě Bible nehlásá žádnou"židovskou nadřazenost", nebo že židé mají právo jen tak vyhlazovat druhé nežidovské národy z důvodu "židovské nadřazenosti".

Už jsem to vysvětloval u jednoho minulého článku - a vysvětlím to znovu:

Židé byli vybráni Bohem, aby uchránili a uchovali pravou víru v Nejvyššího Boha. A urovnali cestu příchodu Mesiáše. 
To, že pod vlivem farizejů nakonec od Boha odpadli a ukřižovali i Božího Syna Ježíše Krista, je věc jiná. Stejně i to, že si židé (v pozdějších dobách) pod satanským farizejským vlivem mylně vyložili biblické univerzální duchovní Boží království jako židovskou pozemskou světovou řísi. A boží předpověď milosrdného a láskyplného Mesiáše jako příchdod židovského krále, který vojensky lidu Izraele podrobí celý svět. A židovské poslání chránit pravou víru v Nejvyššího Boha (a s tím související boží zákaz rasového míšení mezi Izraelity a okolními národy) jako "židovskou nadřazenost" nad všemi nežidovskými národy.

Pokud někdo naráží např. na vyhlazení měst a obyvatelstva Kanaánu Izraelity - zdejší města a obyvatelstvo nebyly vyhlazeny kvůli "židovské nadřazenosti",
ale kvůli svým ohavnostem a rouhání se vůči Bohu. A každý, kdo si zjistil, jaké věci a zvěrstva se v Kanaánu děly, ví proč - krvavé lidské oběti, sodomie, od homosexualismu, po chrámovou prostituci, atd. Proto byl vyhlazen a zničen např. Kanaán. Ne kvůli tomu, že nebyly židé, ale kvůli svým ohavným démonským zločinům vůči Bohu a lidstvu. 
Stejně jako byla vyhlazena a zničena Sodoma a Gomora. 
A Bůh měří všem stejným metrem. Pokud i Izraelité odpadli od Boha k démonskému modlářství, trest je neminul též (viz např. babylónské zajetí). 

Tož tak.

Přidat nový příspěvek