Re: Re: Re: názor

Paľo | 14.05.2018

No to si moc nezahviezdil s tou ďalšou kopou demagógie a hlúposti, ako je už u teba zvykom, Jules pochábes.
Takže tí barbari v Európe po 4. storočí čo, aký rozkvet, objavy...? Toto obdobie sa nazýva temným stredovekom v Európe, demagóges.
A gotika, to už je 12. stor. - a odkiaľ vtedy prišli tí kamenícky majstri, kam sa predtým chodili učiť? A 12. stor. to už je iné obdobie a práve vtedy nastáva rozkvet, hlavne Západnej Európy, keď ešte RKC zakazuje úrok, hoci potom templári ho s požehnaním pápeža rozvinuli do úžerníckych praktík, ktoré predčili aj židov a vtedy bolo úplne iné kresťanstvo (kult Čiernej Madony, ktorý sa RKC, podobne ako ty, snaží obalamutiť a ponúka mnoho zvrátených vysvetlení) a fungoval úplne iný peňažný systém až ho templári a vtedajšie "kresťanské" elity neskurvili.
A prišli morové rany a tretina "pravoverných" išla na onen svet za všetok ten "kresťanský" progres...čo je zákonitá "reč" Boha na špinavosti a odklon.
Templári teda práve destabilizovali financie, ale to do tvojej gebule zahltenej množstvom demagógie asi nepolezie.
Pri úroku v spoločnosti je najskôr obrovský vzlet, a potom nasleduje krutý pád. V dnešnej dobe rôzne finančné a ekonomické krízy, keď sa štáty dostanú zúfalými finančnými intervenciami a nákupom ďalších dlhov na trhoch do ešte silnejšej dlhovej a samovražednej slučky.
Templári boli projektom GP cez pápeženstvo, ty odborník na všetko.

"Islam nemal žiadnu kutúru ani umenie a ani znalosti a vedu, veď povodní moslimovia, to sú primitívne kočovnícke púštne kmeňa z Arabského poloostrova, ktoré len agresiou,vojenskou silou,drancovaním, vraždením dobili územia, ktoré potom zotročili."

To môže napísať len hlupák a demagóg tvojho kalibru.
Veda pokladá X. – XI. stor. za periódu Strednej Ázie – celá plejáda vedcov pracovala v Maverannahre (oblasť medzi Amudarjou a Syrdarjou), čo malo obrovský vplyv na vtedajší svet a tu patrí aj Abu Ali Husajn ibn Abdallah ibn Sina, ktorý je v Európe známy pod menom Avicenna (16.8.980 – 18.6.1037).
Bol to slávny lekár, matematik a astronóm, spisovateľ a básnik, mysliteľ a znalec hudby. Zhromaždil obrovské množstvo faktologického materiálu a vyvinul rôzne metódy bádania v mineralógii, hlavné sú úvahy o zložení a vlastnostiach minerálov, o príčinách vytvárania horstiev, pôvod vulkanických javov – vplyv prúdiacich vôd, ktoré vymývali doliny a nastali silné zemetrasenia alebo sedimentácia hornín.
Vystupoval za vytvorenie štátneho zriadenia s ideálnym spoločenským poriadkom – bez povaľačov a úžerníkov, bez duchovenstva a aristokracie a iných parazitických vrstiev. Každý človek by sa mal zaoberať nejakou užitočnou činnosťou a musí existovať v spojení s inými a v súlade s nimi, nemôže žiť bez spoločnosti a ľudia musia spolupracovať. Pravidlá súžitia majú byť určené múdrym, vedu milujúcim, spravodlivým štátnikom. Ak je nespravodlivý, tak „vzbura proti nemu je spoločensky zdôvodniteľná“. V Isfaháne založil observatórium a ako jeden z prvých poukázal na pohyb apogea Slnka a na meranie použil originálnu metódu – neskôr známu ako „princíp Nóniusa“ – podľa mena portugalského vedca, ktorý znovu objavil túto metódu až v 16. storočí. Avicenna sa narodil v dedine Afšana neďaleko Buchary, žil v Strednej Ázii a Iráne, v Buchare študoval matematiku, astronómiu, filozofiu a medicínu a pôsobil ako lekár i vezír za rôznych vladárov. Od malička mal výnimočné schopnosti a dary ducha a už v 10 rokoch vedel naspamäť skoro celý Korán a hoci mal len 12 rokov, tak prednášatelia islamskej viery si chodili k nemu pre radu. Neskôr študoval logiku a filozofiu, geometriu a astronómiu pod vedením vedca Abu Abdallaha Natili a od 14 rokov začal študovať samostatne až sa stretol s Aristotelovou Metafyzikou, ktorú nepochopil hneď.
Večnú slávu mu zabezpečila jeho fundamentálna práca – „Kánon liečebnej vedy“, ktorá bola do 17. stor. základom lekárskeho vedenia na Východe i na Západe. A tento Kánon bol po vynáleze kníhtlače vytlačený bezprostredne po Biblii.
Alebo al-Chorezmí
Al-Chorezmího „Algebra“ je náukou o riešení lineárnych a kvadratických rovníc s celočíselnými koeficientmi. Zaujímavou skutočnosťou je, že z latinských prekladov Chorezmího prác zostali pre súčasnú matematiku dva dôležité termíny. Polatinčením mena al- Chorezmí vzniklo slovo algoritmus. Dnes znamená presný a logický jednoznačný predpis na vykonanie určitej postupnosti operácií na vyriešenie úloh daného typu. Zo slova al-džabr vyslovovaného ako al-gabr zostalo v latinčine algebra, od 14. storočia ako názov celej vedy o riešení rovníc. V dnešnej dobe chápeme algebru ako disciplínu o matematických operáciách v symbolickej forme. Bagdadská matematická škola pracovala aktívne asi 200 rokov. Do arabčiny preložili veľa prác z gréčtiny a sústredili výsledky matematických vedomostí z Indie, Perzie, Mezopotámie a Číny. Al-Chorezmí, nadaný, zdatný a pre vec zaujatý perzský matematik a astronóm, veľmi dobre poznal matematické tradície Blízkeho a Stredného východu. Svojimi knihami sprostredkoval pre stredovekú európsku vedu matematické poznatky z Indie i Grécka. Prispel k rozšíreniu arabského vplyvu na algebru, trigonometriu, astronómiu. Al Chorezmí zostane natrvalo zapísaný medzi klasikov arabskej matematiky.
Je tiež autorom aritmetického traktátu Kitáb al-džám’a wa-t-tafríq bil-hisáb al-hindi (كتاب الجامع والتفريق بحساب الهند) približne z roku 825, ktorý v roku 1145 preložil Robert z Chesteru do latinčiny pod názvom Algorithmi de numero indorum (slovensky: al-Chorezmí o indickom počítaní). Prostredníctvom tejto knihy sa Európania zoznámili s indickou pozičnou sústavou počítania a s číslom 0 (nula). Teda tvoji slávni "kresťanskí" Európania nepoznali abstraktnú nulu a počítali v rímskych čísliciach, čo možno asi uznáš, nie je moc vhodný systém pre nejaké, hoci len algebraické výpočty. Navyše ešte aj v čase vzniku prvých univerzít v Západnej Európe drvivá väčšina aristokracie bola negramotná a pre mnohých európskych "matematikov" bol problém vykonať jednoduchý, hoci len trigonometrický výpočet!
Vďaka množstvu prekladov do arabčiny sa zachovala časť prác filozofov a mysliteľov z antiky a z tohto prostredia boli potom prekladané do latinčiny "vyspelej" Európy.
A mohol by som pokračovať ďalej a ďalej, ale ty to ako obyčajne zase zvrhneš nejakými pseudokresťanskými debilitami, ktorých máš v zásobe plnú kopu, ako sa zdá.

"V stredoveku, tie rozne kresťanské, sekty, ktoré sa ti tak páčia, často nemali s kresťanstvom nič spoločné boli to sekty, ktoré už vtedy finacovali nepriatelia kresťanstva a konali na území, ktoré ovládali teror, preto proti nim museli kresťanskí panovníci zakročiť.."
Áno, pán vševedúci - Luther, Kalvín, anglikánska cirkev a mnoho iných odpadlých siekt od hlavného prúdu RKC bolo nutné pod vedením pravdivého "kresťanstva" vyzabíjať, tak ako aj katarov, bogomilov, manichejcov. Ale nie všetko sa zadarilo, lebo zapracovali aj vyššie sily, ako bola RKC na čele s "neomylným" pápežom!
Kto nie je s nami, ten je proti nám! Do pekla s ním. A križiacke lúpežné výpravy na nich, so všetkými "kresťanskými" militantnými rádmi, proti tým psom neveriacim, vrátane moslimov.
Oh, aké vznešené a kresťanské..

Nezabiješ! Ale keď je to pre teba výhodné, tak môžeš zabíjať a vyhladzovať nepokorných, lebo to sú služobníci Satana a Boh ťa za to pochváli, že pochábes.
Tak si ty predstavuješ kresťanskú morálku? Alebo bolo to učenie, akože Ježiša, zvrhnuté na niečo úplne iné a tupé, nič netušiace ovce ešte tomu slúžili. Samozrejme za prachy a odpustky hriechov..-))

A vidím, že majú jedného tvrdohlavého barana, ktorý ďalej razí cestu debilinám a amorálnym zvrátenostiam rôzneho druhu!

AmenPřidat nový příspěvek