Biotechnologie

Přemek | 26.03.2018

Je poněkud nešťastné, že v této části se zcela ignoruje základní biosférické pravidlo rovnováhy mezi zdroji a jejich užitím. Právě v oblasti biosféry se přetížení ekosystémů projevuje změnami, jež urychlují bilanční nerovnováhu a v adaptaci na ní pak všem dobře viditelnými klimatickými a meteorologickými extrémy. A.C. Clark dobře vystihl schopnosti kulturních bytostí využít biotechnologií pro primární produkci potravin biosféricky nekonfliktním způsobem ve své sérii Ráma. Mějme na paměti, že lidské pohodlí je velkým rizikem nízké adaptability na změny přírodního prostředí, což se týká především (nikoli všal plošně a výhradně) vesměs zhýčkané městské populace. Zatímco se stále propaguje pozitivní efekt lidské lenosti a pohodlnosti v tvorbě technologií, jež se stávají berličkou lidské pohodlnosti dále zvyšující lidskou závislost na těchto technologických berličkách, ubývá podzemních zdrojů čisté pitné vody, mnohých zdrojů energetických uhlovodíků a snížená retence krajiny vede k suchu a k povodním. Je zcela zásadní v národně sociální ideji systematicky tlumit všechny lidské aktivity, jež kolidují s biosférou a naopak uvolnit ty aktivity, jež jí nekonfliktně využívají právě tak jako havrani (vran je u nás pomálu) při vyhledávání nezbytné potravy. Brethariánská mana je zatím mimořádně omezeným zdrojem, energie éteru (vakua) naopak zdrojem prakticky nevyužívaným. Proč se my, lidé nedokážeme propojit s biosférou tak, abychom díky pozorumění její podstatě jako "sféře života na této planetě" využít všeho, co nám jejím prostřednictvím nabízí Bůh? Místo tupého následování kultu Zlatého telete se nám nabízí přestat usilovat o živobytí v konfliktu s týmž úsilím našeho lidského okolí. Externalita z omezených zdrojů je oním Zlem, jež pak působíme na své okolí závislé na společném omezeném zdroji. Ctěnému obecenstvu si dovolím připomenout, že i mezi ekonomy jsou lidé, kteří si plně uvědomují systémovou nestabilitu současného pojetí socioekonomického uspořádání. Nikoli náhodou je poslední zpráva Římského klubu díky Hermanu Dalymu tak pádná a informačně nesmlouvavá - současný systém končí a je nutné jej nahradir systémem udržitelným. Pouze hlupák ztotožní udržitelnost s davo-elitářskou biblickou koncepcí. Sám jsem svou disertační práci před čtrnácti lety věnoval právě kolizi ekonomické teorie a metodologie dosavadního socioekonomického systému s tím biosférickým a poukazoval na to, že propojení v globálním ekosystému je pro ekonomisty zaslepené vadnou ekonomickou teorií a ještě vadnější tržní praxí neviditelné a nepochopitelné, pokud se drží kaleidoskopického videní reality a vysvětlují si to všudypřítomnou náhodou.

Přidat nový příspěvek