Re: Re: Re: Re: Mimo téma- Co si o tom myslíte???

ľudo | 12.02.2018

Keď sa jedno "náboženstvo",
ideológia prejavuje počas dejín cyklicky tak totalitárne,
ako inak chcete zabrániť fašizácii, nacizácii
na princípe tejto extrémistickej formy judaizmu?
(V zameraní je samozrejme v tom, či onom odlišná od extrémistických foriem islamu, či kresťanstva apod., no aj tie treba odlišovať od mierumilových foriem týchto ideológii)

Isto, je ešte napr. varianta úplného zákazu tejto rasistickej sekty.
Myslíte, źe to by bolo lepšie?

Môžete dať aj kvóty na maximálne zastúpenie iných národností,
prípadne náboženstiev.. ako sa to bežne v zastupiteľských orgánoch rôznych vyspelých štátov a organizácii bežne robieva.

Treba si uvedomiť, že ide o jednoznačne mafióznu organizáciu,
priamo svojim zameraním ohrozujúcu demokratické zriadenie a západný humanistický princíp spôsobu źivota.
Mafiu nemožno predsa voľne nechať pôsobiť, či?

Deuteronómium, 23:19-20, 28:12
Izaiáš 60:10-12
..
«… a budeš dávať na úver mnohým národom, ale sám nebudeš brať na úver a budeš vládnuť nad mnohými národmi, ale oni nad tebou vládnuť nebudú»
A prísľub na záruky budúce:
«Vtedy synovia cudzincov budú budovať steny tvoje, a ich králi - slúžiť tebe, bo v hneve Mojom Ja som ťa ničil, no v blahovôli Mojej budem milostivý k tebe.
I budú vždy otvorené vráta tvoje, nebudú sa zatvárať ni dňom ni nocou, aby prinášaný bol k tebe majetok národov a privádzaní boli ich králi.
Lebo národy i kráľovstvá, ktoré nezochcú tebe slúžiť – zahynú a také národy úplne vykynožené budú»

Talmud komentuje Starý Zákon v rovnakom duchu:
«Majetok gója (nežida) – to je neobývaný kút: kto prvý ho ovládne, ten bude jeho pánom» (traktát “Baba batra” 54, 16).
„Aboda zara“, 26, v. a Tosafot pokračujú:
„I najlepší z gójov smrť si zaslúži“.

Všetko toto podlieha príslušným paragrafom trestného zákona.
Možno azda v právnom demokratickom štáte pripustiť, aby sa niekto verejne hlásil k niečomu takému, alebo to potichu realizoval?

Přidat nový příspěvek