Re: Re: Re: Re: Re: Re: Doplnenie

jardob | 05.01.2018

Tam nie je ani tak podstatný verš 17, ale verš 18. Veď skúste vycítiť rozdiel medzi Ježišovým chápaním Zákona v uvedenej časti NZ:
"17 Nemyslite si, že som prišiel zrušiť zákon alebo prorokov. Neprišiel som zrušiť, ale naplniť. 18 Amen, hovorím vám: Pokiaľ sa nepominie nebo a zem, nepominie sa ani najmenšie písmenko, ani jediná čiarka zo zákona, kým sa všetko nestane."

A medzi Ježišovým chápaním Zákona, z apokryfu "Evanjelium Sveta Ježiša Krista od učeníka Jána":
"Vtedy si Ježiš sadol uprostred nich a povedal: Pravdivo vám poviem: nikto nemôže byť šťastným, ak nenasleduje Zákon. Ale iní Mu odvetili: My nasledujeme zákony Mojžiša: to on nám dal zákon taký, ako je napísaný vo Svätom Písme.
A Ježiš im odpovedal: Nehľadajte Zákon vo vašom písme. Lebo Zákon – to je Život, a v písme je mŕtvo. Pravdivo hovorím vám: Mojžiš nezískaval svoje zákony od Boha napísané, ale zo Živého Slova.
Zákon – to je Slovo Života, odovzdané živým prorokom pre živých ľudí. Vo všetkom čo existuje je zapísaný Zákon. Nájdete ho v tráve, v strome, v rieke, v horách, vo vtákoch, v nebi, v rybách, v jazerách i moriach, no predovšetkým ho hľadajte v sebe samých.
Lebo pravdivo hovorím vám: Všetko jestvujúce v čom je život, je bližšie k Bohu, než písma zbavené života. Boh vytvoril život a všetko jestvujúce takým, že sú Slovom večného života, a slúžia človeku ako Učenie o Zákonoch skutočného Boha. Boh napísal Svoje Zákony nie na stránkach kníh, ale vo vašom srdci a vo vašom duchu.
Ony sa prejavujú vo vašom dychu, vo vašej krvi, vo vašich kostiach, vo vašej koži, vo vašich vnútornostiach, vo vašich očiach, vo vašich ušiach a v ľubovoľnej najbezvýznamnejšej časti vášho tela.
Ony sú prítomné vo vzduchu, vo vode, v zemi, v rastlinách, v lúčoch slnka, v hlbinách i výšinách. Všetky sú obrátené k vám, aby ste mohli pochopiť Slovo i Vôľu živého Boha. Nanešťastie ste si zakryli oči, aby ste nič nevideli, a zapchali ste si uši, aby ste nič nepočuli. Pravdivo hovorím vám: Písmo je dielom rúk človeka, zatiaľ čo život a všetky jeho stelesnenia sú dielom Božím. Prečo nepočúvate Slová Boha, zapísané v Jeho výtvoroch? A prečo študujete písma, ktorých písmena sú mŕtve, súc dielom ľudských rúk?"

- Prečo by mal tvrdiť: "Amen, hovorím vám: Pokiaľ sa nepominie nebo a zem, nepominie sa ani najmenšie písmenko, ani jediná čiarka zo zákona, kým sa všetko nestane"
(To jest, potvrdzovať SZ písaný "zákon"?! Mrtve písmená a čiarky?)

Přidat nový příspěvek