Re: Re: Re: Sai Baba a iní

Július | 04.01.2018

Čo znamená byť svatým definoval Ježiš svojím apoštolom. Žiť a konať tak, aby sa to páčilo Bohu.
Treba dodržovať hlavné prikázanie lásky :
Milovať budeš Pána Boha svojho z celej duše, mysle a svojho blížneho, ako seba samého.
Potom dodržovať desatoro dané Bohom. Skutky, ktoré človek koná vo svojom živote a život aký vedie rozhodujú, aký je dotyčný pred Bohom.
Človek hľadí na výzor - Boh hĺadí na srdce.
V prvom rade treba chápať energiu ako hmotu, ktorá podlieha premenám a roznym transformáciám. A preto Boh nemože byť niečo podliehajúce premene a súčasne niečo hmotné a stvorené.
Všetko hmotné, vrátane energie je merateľné a stvorené.
Okrem toho Boh musí mať určité atribúty ako svojbytnosť osoby - uvedomenie si samého seba, nezávislé konanie, inteligenciu, moc, nesmrteľnosť, neohraničenosť,atď.
To nie sú vlastnosti energetického poĺa.
Čo je to duchovná podstata -duša, k tomu sa ľudstvo vedecky nedopracovalo, nakoĺko nie je vedou merateľná.
Ide o oživujúci princíp človeka, nesmrteľný, ktorý oživuje hmotu.
U ľudí je duchovnou podstatou jedine duša, stvorená na Boží obraz i keď nikdy nebude mať kvalitu Boha, čo nie je možné. Má však podobnosť s Bohom.
Rovnako neplatí, že ľudská duša je nejakou časťou, iskrou Boha, Nie je. Boh je nezávislý aj na stvorených dušiach ľudí, existoval aj bez nich, sú len jeho tvorbou, aby dal ľuďom, až budú spasení účasť na jeho blaženosti.

Břetislav Kafka, najlepší český parapsycholog a hypnotizér, ojedinelého svetového formátu robil pokusy v 4 stupni hypnózy, kde sa mu podarilo v tomto stave rozprávať sa s dušou človeka spojenou s telom, prostredníctvom jemnej hmoty odušia a uvoľnenou do istej miery z hmoty tela.
Pýtal sa jej, že čo je zdrojom blaha duše ,pretože duša v tomto stave zažíva neopísateľné pocity blaženosti. Ide o niečo podobné, čo cíta ľudia, ktorí drogujú, kedy dochádza vplyvom drogy k akémusi čiastočnému odpojeniu nervov v mozgu, pretože droga anestezuje a poškodzuje nervové zakončenia, vplyvom čoho sa duša, akoby čiastočne uvoĺnila a oslobodila od hmotného tela a zažíva človek potom pocity blaha.
Duša mu odpovedala, (nakoĺko aj v takom stave ovláda telo),že zdrojom blaha je vlastná podstata duše stvorená na Boží obraz, podobná Bohu a ešte vačším zdrojom blaha je samotný Boh..

Samozrejem, platí, že človek má čakry, bionergiu, niekoĺko energetických tiel, astrálne telo, atď.
Počas meditácie sa aj napája na energetické polia, akašu, atď,ale meditácia nenapojí človeka na Boha.
Mystické stavy, extáze a vytrženia dané niektorým svatým nie sú zásluhou stupńa ich meditácie alebo modlenia, ale len činnosťou Boha, ktorá sa takto individuálne rozhodne osvietiť myseľ človeka.

Človek može svojou vlastnou vedomou činnosťou vole vytvoriť aj bytosti z vlastnej energie, ktoré preukazujú určité inteligentné správanie a možu byť dokonca viditeľné iným ľuďom.
Čo v Tibete uskutočnila aj jedna Angličanka, ktorá takú bytosť vytvorila, rovnako može človek mágiou, dokonca ovládať zlých duchov a nútiť ich vykonávať určité veci, čo je dobre známe aj tibetskej čiernej mágií. Ale anjeli sa mágiou ovládať nemožu, nepodlehajú človeku, len Bohu.

Večnosť je večné trvanie, stav, kde neexistuje čas, ktorý bol stvorený z hmotou.
Čo je to večnosť, čo je duchovná podstata, hlbšie pochopíme až po smrti.

Nepíšem toto, aby som niekoho presvedčoval. Je to moj názor na problematiku.

Přidat nový příspěvek