Re: Morální základy Evropské civilizace

Hox | 09.09.2017

Mrtvá voda, str. cca 100

Celá koncepcia expanzie medziregionálneho centra riadenia sa formovala (v tajnosti pred davom) a pilovala stáročia v podmienkach, keď etalóny sociálneho času boli založené na prirodzených prírodných cykloch a dĺžka obnovy spoločensky významných návykov obsiahla čas života mnohých generácií. Ako výsledok žido-kresťanskej expanzie sa sformoval medziregionálny Euro-Americký konglomerát. Svetonázor davo-„elitárnej“ časti obyvateľstva konglomerátu je založený na Biblii, v jej prekladoch určených pre dav. Kozmogónia knihy Genesis je v týchto prekladoch primitívna. Originálna kozmogónia knihy Genesis v ivrite (starohebrejčine)* pripúšťa mnoho výkladov so zreteľom na existenciu niekoľkých kľúčov hláskovania textu, zapísaného pomocou 22 spoluhlások bez použitia samohlások. Ona je dostupná podľa miery chápania iba rabinátu a vyššiemu slobodomurárstvu, z pohľadu ktorých nižšie slobodomurárstvo, židovské masy a všetci gojimovia sú proste len davom, zbaveným, ako by ich ani nebolo, filozofickej kultúry a predstáv o globálnom historickom procese.
Ale aj v samotnej Biblii ani príroda, ani spoločnosť nestoja, ako kontinuálne vzájomne vložené procesy. Z tohto hľadiska Biblia – to je skôr určitý kaleidoskop logiky, ale nie PROCES, pretože človek klame a podvádza sám seba pomocou abstraktno-logického myslenia, čo bol aj jeden z hlavných cieľov tvorcov Biblie. Biblia zasieva v spoločnosti kaleidoskopický idiotizmus, pri ktorom sa svet premieňa na kaleidoskop roztrieštených izolovaných faktov, narušuje sa celostnosť vnímania úplnosti a detailnosti vzájomnej vloženosti procesov v Stavbe sveta – Univerze. Kaleidoskopickým idiotizmom sú v rôznom stupni postihnutí všetci: aj jej agenti, oddaní biblickej koncepcii, aj vykladači, aj im bezmyšlienkovite dôverujúci poslucháči.
...

V osnove konceptuálnej moci (hoci aj ohraničenej ideológiou) ľubovoľného národa leží jeho videnie sveta, vedomá i nevedomá kultúra príjmu informácií z Objektívnej reality, kultúra myslenia, uloženie a prenos informácií. Na videniach sveta, ktoré sú vlastné súčasnému ľudstvu, leží pečať svetových relígií. Preto pre analýzu perspektív vzťahov Euro-Amerického konglomerátu s najviac aktívnymi a silnými blokmi Ázie je nevyhnutné mať predstavu hoci len o základných odlišnostiach videní sveta, formovaných dominantnými relígiami.
Biblia je jediné písmo, stavajúce človeka proti prírode. Už prvá kapitola knihy „Genesis“ kladie človeku úlohu: „a nech vládnu nad morskými rybami, aj nad nebeským vtáctvom, aj nad zvieratami, nad dobytkom, aj nad celou zemou, i nad všetkými hadmi, plaziacimi sa po zemi“. Orientácia na „vládnutie“ nie je podporená propagandou vedomostí o tom, ako „vládnuť“ v súlade s biosférou Zeme, Kozmom a Bohom. Preto, aby sme nerúbali konár, na ktorom sedíme, a aby koniec Biblie zodpovedal jej začiatku, po Zjavení Jána (Apokalypse) na poučenie všetkým následovníkom oboch zákonov by mala byť zapísaná pohanská „Rozprávka o Zlatej Rybke“ od A. S. Puškina, v ktorej sa biblickému ľudstvu v podobe Stareny, v plnom súlade s knihou Genesis, zachcelo byť vládcom mora, a  aby samotná Zlatá Rybka bola u neho v službe.
Biblia stavia proti človeku Boha: veď iba na obraz a podobu bol stvorený človek. Vzhľad, forma je, a obsah? – temné dielo...
No a žalostné podoby nie sú si rovné v očiach „boha“: „synovia Izraela“, fyzicky i mravne skaličení v Sinajskom „pochode“ a následne Talmudom, sú akoby povýšení nad svetom ako rasa pánov.
A nič, okrem rozkladu Ľudskosti Biblia nenesie: o tom hovorí jak celá história i súčasnosť biblickej civilizácie, tak predovšetkým aj historická skúsenosť Ruska. Oponovanie tomu je kaleidoskopickým idiotizmom v ružových okuliaroch, nespôsobilým sa pozrieť na celostnosť sveta takého, aký on je v živote, a nie v spisoch biblických „humanistov“. V osnove biblického videnia sveta leží inverzia priorít vo vektore cieľov, vnesená do židovstva počas sinajského „pochodu“ naviazaním mu odlišného od celoľudského chápania Dobra a Zla. Inverzia Dobra a Zla – to je hlavné tajomstvo Biblie. Marcus Aurelius tvrdil, že je NEROZUMNÉ SI MYSLIEŤ, ŽE ZLÍ NETVORIA ZLO. V spojení s Euro-Americkou civilizáciou to znamená: je hlúposť si myslieť, že ňou zrodené hrozby životu ľudstva nespoznateľne vznikli samé od seba, a Biblia i somári, zvrátivší Tóru (zhodnotenie na základe Koránu1) existujú len tak samo sebou.
Vo všetkých relígiach sú posvätné písma, dané ich bohmi a prorokmi, a sú kanonizované výklady svätých písiem. Biblia je unikátne sväté písmo: ona jediná, autoritou božského zjavenia, vyhlasuje právo po stáročia utláčať iných a právo ľudí „panovať“ nad prírodou.

Přidat nový příspěvek