Doporučuji k prostudování

Tony Clifton | 07.09.2017

http://paktystalinashitlerem.wz.cz/

Pakt proti Kominterně nebyl namířen proti Sovětskému svazu a že byl samotným M(olotovem) 31. května označen za spojenectví proti západním demokraciím

MEMORANDUM O ZÁVĚREČNÉM ROZHOVORU ŘÍŠSKÉHO MINISTRA ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ S PŘEDSEDOU RADY LIDOVÝCH KOMISAŘŮ SSSR A LIDOVÝM KOMISAŘEM ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ PANEM MOLOTOVEM 13. LISTOPADU 1940

Německo nemá - jak Vůdce opakovaně prohlásil - žádné teritoriální zájmy na Balkáně. Může pouze znovu a znovu opakovat, že rozhodující otázkou je, zda Sovětský svaz je připraven a schopen s námi spolupracovat na veliké likvidaci Britského impéria.

Vcelku vzato jde o vytvoření budoucí spolupráce zemí Trojstranného paktu - Německa, Itálie a Japonska - se Sovětským svazem a on se domnívá, že nejprve musí být nalezena cesta k výraznému hraničnímu vymezení sfér vlivu těchto čtyř zemí a k dosažení dohody o tureckém problému.

Poté říšský ministr zahraničních věcí seznámil pana Molotova s obsahem navrhované dohody následujícími slovy:
"Vlády členských států Trojstranného paktu, Německa, Itálie a Japonska na jedné straně a vláda SSSR na straně druhé, vedeny přáním ustavit ve svých přirozených hranicích pořádek, sloužící blahobytu všech zúčastněných států a vytvořit pevný a trvalý základ pro své společné úkoly směřující k tomuto cíli, dohodly se takto:

Článek 3
Pokud jde o Německo, nehledě na územní změny, které budou provedeny v Evropě po uzavření míru, směřují jeho teritoriální aspirace do oblastí centrální Afriky.
Teritoriální aspirace Itálie, nehledě na evropské územní změny, které budou provedeny po uzavření míru, směřují do severní a severovýchodní Afriky.
Japonské aspirace by ještě musely být ujasněny diplomatickými kanály. I zde by delimitace mohla být snadno stanovena, možná stvrzením linie vedoucí jižně od vlastních japonských ostrovů a Mandžukua.
Hlavní ohniska teritoriálních aspirací Sovětského svazu by pravděpodobně ležela jižně od sovětského území směrem k Indickému oceánu.

Přidat nový příspěvek