Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Srdce plesa az nad nebesia

Cico Ciciak | 10.05.2017

> Nastuduj si KSB, ať tady neděláš ostudu svým nechápáním pojmu ďábelská logika.


Na to nemusíš študovať KSB a DVTR (ktorú si ty, typujem podľa tvojej zlostnej reakcie vyplývajúcej z nepochopenia danej veci, vôbec neštudoval :)), "diabolskú" logiku používajú aj rabíni.

Dám ťa trochu do obrazu (niečo z mojich študijných poznámok :))


"Logika - dialektika: pozri Goedelovu teorému, ktorá hovorí, že v uzavretom systéme môžeš dokázať i vyvrátiť logicky všetko! Nazýva sa to aj diabolská logika..-D
Ak chceš použiť dialektickú LoGiKu, tak musíš vystúpiť z daného systému - čo je pre drvivú väčšinu jedincov, ovplyvnených danou kultúrou, prakticky neriešiteľný problém.
Korán hovorí o tzv. Rozlíšení, ktoré ČeloVek získava na základe svojej REÁLNEJ morálky - tá spája komponenty vedomej a podvedomej úrovne psychiky jedinca a s rastúcou morálkou je potom daný jedinec schopný rozlíšiť Pravdu a lož v ich mnohorakých aspektoch v Živote SpoloCnosti..

Více zde: http://leva-net.webnode.cz/products/v-jefimov-o-bohu-a-satanovi/


Diabolská logika - Od Slovana
-----------------------------
Z prípravovaného prekladu terminológie_KOB v obrazoch:
http://vk.com/vpyakin?z=photo-70163381_338617092%2Falbum-70163381_201988825
Koľkí z nás skĺzneme v diskusii do tejto roviny? "Západ" sa tým riadi priam ako doktrínou.
Tak teda ako takú logiku rozpoznať:

Od normálnej logiky vo všetkých jej prejavoch sa odlišuje tým, že vychádza z nasledujúcich princípov:
1. Axiomatika (základné postuláty) a pravidlá, ohlásené na začiatku „logickej“ úvahy, sa môžu bez ohlásenia zamieňať za iné.
2. Jedný pojmy sa môžu skryto zamieňať druhými, t.j. jednými a tými istými termínmi na rôznych etapách „logickej“ procedúry sa môžu viazať k rôznym obrazom a javom.
3. Pod druhom pravdy sa môžu predpokladať skryté nepravdy, ktoré v nasledujúcich krokoch môžu viesť ku konkrétnym záverom a nedovoľujú odôvodnene prísť k iným záverom.
4. Súbor východiskových dát, nevyhnutných pre adekvátne zavnímanie problému a jeho riešenie sa môže umelo zužovať, a taktiež môžu doň byť zakomponované dáta, k danému problému nemajúce žiaden vzťah, avšak majúce vzťah k inému problému, čo umožňuje naviazať pod dojmom riešenia jedného problému – riešenie, alebo pseudoriešenie najakého iného problému.
5. Vo svojej podstate sa môže podsúvať „tunelový scenár“ rozobratia problému, v ktorom sú dopredu dané vstupy a výstupy na dopredu známe želané závery a prechod k druhým scenárom rozobratia problematiky bude potlačené jedným, alebo druhým spôsobom a pod.

Prechod myslenia osoby do „diabolskej logiky“ môže byť vyvolaný:
1. Buď zlým úmyslom, vyvierajúcim v úsilí nejakého jedinca alebo spoločnosť ako takú presvedčiť o pravde v prípade očividnej lži.
2. Alebo v dôsledku posadnutosti, t.j. následkom deformácie psychickej činnosti ako takej pôsobením egregorov, iných ľudí či psychotropných látok.

Více zde: http://leva-net.webnode.cz/kniha-navstev/polemika/discussioncbm_592093/300/


Mimo diktatúry svedomia umenie dialektiky degeneruje do takzvanej «diabolskej logiky», v ktorej sa axiomatika a pravidlá menia podľa potreby a v rozsahu, aký umožňujú svojim chápaním oponenti stúpenca «diabolskej logiky»."

Přidat nový příspěvek