drobné upresnenia

udo | 03.05.2017

At: "Překročit hranice Dopuštění (ať už záměrně nebo vědomě) znamená ukončit fyzickou existenci, to se týká jako jedince, tak společností a civilizací."

(ať už védome, nebo podvědomě)

At: "A jsou v historickém procesu síly, které mají zájem na tom, odhadovat hranice Dopuštění a držet lidstvo jako své rukojmí na této hranici, balancovat na ostří nože mezi sebelikvidací lidstva a dosahování svých cílů zotročení lidstva. V principu nemůžou dlouhodobě uspět, ale zkoušejí to, neznámo proč (zaslepenost démonizmu?)."

Moc, rozprávkový Prsteň moci..a keď nekoluje stáva sa prsteňom noci.
Všetci sa rodíme ako námestníkmi Boha na Zemi.
Každý nesie v sebe jednu z jeho jedineČností..inDiviDuálnych (l´at: spolu s Bohom) úloh, vlastnú optimálnu cestu, ktorú má v sebe pre spoloČnosť obJaviť..vyJaviť, (a?)proximovať a tak spolu súborný intelekt, čo najbližší Božiemu systematicky..metodicky formovať.
Odtiaľ pramení "afinita" človeka k moci, k záľube "hrania sa na Boha". Je vrodená, no ak ostáva nepochopená...

At: "A tzv. „tatarsko-mongolské jho“ zase zablokovalo na 300 let možnost šíření biblického projektu na východ a v ruské civilizaci, a umožnilo tamnímu křesťanství získat autokefalitu (určitou samostatnost)."

Tu ide o pôvodnejšiu formu "ortodoxie" spred Nikonijskej deformy z roku 1669 (cca. 2 generácie po obsadení Moskvy poľskými "katolíkmi")

..ešte malý dodatok:
Vyzerá, že "korekčná informácia" prichádza pri kolektívnom odklone od optima cyklicky každých cca. 600 rokov (12+12 = 24 generáciách, uzavretých vývojových cykloch..t.j., ak sa vývojová špirála raz zbytočne zopakuje) s odchýlkou, "vôľou" v rámci sociologickej mechaniky +- cca. 50 rokov (2 generácie).

Doplním teda obdobie SóKrata (po hellénsky-dialekt koiné: MieroVládca), Buddhu, Prorokov križovatky karaván v Palestíne, atď..

Ďalej obdobie "budovania katedrál" v stredoveku, keď už boli celé kolektívy "osvietených", čo však padli a po ďalších cca. 600 rokoch sa tlakom onoho Zhora daného bezpečnostného "časového gradientu" k polovici 20.stor, resp. jeho koncom "ob-javila" spolu s internetom aj...

Navyše v tomto procese evolúcie tvorenia-sTrojenia "inteligentného dizajnu" existuje e%ste jeden gradient-vektor smerujúci ZHora nadol. Od príslušníka najvyššej kasty, cez mudrcov, bežného osvieteného vzdelanca (hoci vraj vyššieho pôvodu), po doživotne negramotného beduína, až po skupiny talentovaných tovarišov v krátere ticho-sti neodolavších pokušeniu..a dneŠok(?)

Přidat nový příspěvek