Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kde je noosféra ?

Lux | 17.06.2016

Ahoj Lex(a),

takže poďme ďalej, viac do hĺbky jadra problému.
Isteže, meditačných praktík, ako aj rôznych východných psychopraktických škôl je spústa, to máš pravdu.
Schématickosť?
Nebe a dudy asi poznáš..-))

Podľa kódovania tvojho lexikálneho prejavu predpokladám, že máš VŠ humanitného smeru (to ber ako schematický odhad z veľmi úzkeho štatistického výberu tvojich príspevkov). Pri trochu širšom prírodovedeckom vzdelaní (častokrát stačí dobré chápanie na úrovni SŠ, ale človek zabúda v horizonte 2 týždňov... čo badám aj na sebe...-))...) by si totiž nemohol napísať viacero vecí, aniž bys chápal objektívne zákony Vesmíru (prírodovedné = fyzikálne)...celého Vesmíru - platia aj na Alfa Centauri, v hmlovinách Andromedy či v pulzaroch, alebo kvazaroch.

Ty si niekedy vo vedeckej oblasti počul, žeby vo Vesmíre (alebo vo vedomí človeka) "vyhasli" všetky Formy?
Hej, sú aj hypotézy o skone Vesmíru za nejakých pár desiatok mld. rokov po "Big Bangu" v dôsledku zániku akéhokoľvek pohybu pri °K.
Vesmír je však neustály pohyb - kmitanie rôznych jeho fragmentov, takže ani vedomie opičiaka alebo papagája nikdy (!) nezostane bez nejakých kmitavých pohybov.

Fyziognómia je skutočne irelevantná, ale tá fyziológia organizmu však určite nie:

Vedomie = rýchlosť spracovania informácii zo zmyslových orgánov na úrovni 15-16 bit/s.
Podvedomie = rýchlosť spracovania informácii zmyslových i mimozmyslových vnemov o 100 rádov (niektorí vedci na základe experimentov hovoria o biliónoch bit/s) vyššia!

V bunkách sa nachádzajú tzv. mikrotubuly (také malé duté rúrky), ktoré sú aj v neurónoch v mozgu. Ešte nedávno sa myslelo, že predstavujú len cytoskelet, ale ukázalo sa, že majú známky intelektu(!) a pomerne veľkú schopnosť k samoorganizácii. Premiestňujú biochemické látky, dávajú bunkám formu a zabezpečujú ich pohyb. V neurónoch mikrotubuly mimo iného nastavujú a regulujú synaptické spojenia a sú zapojené do uvoľňovania transmitérov.
Neurotransmitéri (neuromediátori) = biologicky aktívne látky, cez ktoré sa prenáša elektrický signál z nervovej bunky cez synaptický priestor (synapsy sú spojenia medzi mozgovými bunkami). Sú charakteristické schopnosťou reagovať so špecifickými proteínovými receptormi bunkovej membrány, čo vyvoláva reťazec biochemických reakcií, ktoré spôsobujú zmenu transmembránového toku iónov, čo vedie k depolarizácii membrány a k vzniku nejakého akčného potenciálu.
Mikrotubuly možno považovať za samoorganizujúce sa kvantové počítače (dostali názov orchestraded objective reduction).
Pod pojmom samoorganizujúce sa treba chápať súhrn možných stavov podvedomia, ktoré predstavujú kvantovú superpozíciu a tá sa určuje biologickým feedbackom za účasti mikrotubul (asociované proteíny), ktoré nastavujú a organizujú kvantové oscilácie (kmity,vibrácie).
Výsledkom kvantových procesov v bunkách mozgu, súhrn nekonečného množstva realít jednorázovo existujúcich v podvedomí človeka, sa pri pôsobení vonkajšieho sveta 40 krát za sekundu rozpadá do jednej jedinej(!) reality a táto jedinečná celostná realita sa nazýva objektívna a určuje vedomie človeka.

Ale to nie je Objektívna realita, ale subjektívna realita (individuálna), ktorá je vytváraná človekom po jej modelovaní v mozgu - podľa výberu toho ktorého jedinca.
A výber z Objektívnej reality konkrétnych elektrónových superpozícii v mikrotubulách (čo určuje aj ich program) závisí od ich nastavenia, ktoré môže človek riadiť z úrovne svojho vedomia. Jednoducho úsilím svojej vôle mení jedinec staré synaptické spojenia v mozgu, mení hladiny neurotransmitérov, ktoré vplývajú na jeho náladu a správanie.
Proces vôľovej zmeny štruktúry svojej psychiky (synaptické pamäťové spojenia) je spojený s bolestivými a nepríjemnými pocitmi (zober narkomanovi drogu, alkoholikovi chlast, meditačne založeným ľudkom - meditáciu a pod.).
Jedná sa o prerozdeľovanie neurotransmitérov na rôznych úrovniach v tele (hlavne v oblasti mozgu, ktoré zodpovedajú za potešenie) a zmien synaptických spojení v mozgu. To všetko sa nepriaznivo prejavuje pri emocionálnych pocitoch, keď sa u jedinca menia obvyklé pozície, ktoré počas života vytvoril pri minulých potešeniach (stavoch rozkoše, blaženosti - ale ešte nie nirvány...-))..).

Si to schopný Lexa nejak "stráviť", alebo máš iné predstavy ako funguje nervová sústava človeka?
Ak áno, tak sa môžme hlbšie povenovať, čo sa deje pri psychopraktikách védického Východu.

Znova zopakujem - mnohé čo je vo védických relígiach sú správne pozorovania Života, ale mnohé veci sú zablúdenia už od dôb "majstrov" a sú tam aj vedomé zvrátenia.
Len to musíš, tak ako aj v iných "svätých písmach", vedieť dekódovať a rozlíšiť!

"Vracím se zpět a při zjištění nových oznatků koriguji předchozí závěry. Vše nechávám stále otevřené korekci. Řídím se intuicí. Analyzuji. Sbírám data a dávám je do souvislostí. Dávám si pozor na dogmata schematické šablony, projekci, egocentrismus, lpění na dosaženém, ideologizaci."

To môžem len kvitovať - úprimne.

Dialektika - napíš definíciu, čo je podľa teba dialektika, aby sme sa nevrteli v infernálnom kolečku nechápania, lebo mám obavy..

Budhizmus - nie je veda!

Relígia (z lat. relígio = spojenie, púto, vzťah) s Najvyššou entitou, ktorá dostala pomenovanie Boh. V tomto duchu termín "náboženstvo" nevystihuje podstatu tohto objektívneho javu (religiozita - vrodená schopnosť každého jedinca byť v spojení s Bohom na podvedomej úrovni - najmä, ktorá sa kultúrnym vplyvom stráca, čím viac je daná kultúra defektná).
Takže vulgárna forma, škatulky ??
V odbornej praxi sa úplne bežne píše, hovorí ... o religióznych systémoch.. kde samozrejme patrí aj budhizmus.

Přidat nový příspěvek