Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Uff!

Hox | 28.03.2016

"ktorí k Bohu pridružujú" je v Koránu obrat, kterým se označují modloslužebníci - "ti, kteří k Bohu přidávají pomocníky, vlastnosti atd. které nemá". Na téhle súře je vidět, jak lze Korán zneužít k ospravedlnění čehokoliv, s tím souhlasím, že v současné podobě, kde jsou navíc nesmyslně přeházené súry, to tak platí. My se tady ale bavíme o úmyslu, nikoliv možnostech zneužití... je to stejná situace jako polemika ohledně nože jako nástroje versus nože jako vražedné zbraně.
Na té ukázce cos vybral je dobře vidět, jak lze špatně pochopit význam, s komentářem zní takto:

1. Boh a jeho posol (Muhammad) vás (muslimovia) oprosťujú
od tých s ktorými vás viaže sľub (a dohoda o neútočení)
a ktorí pochádzajú z radov tých, ktorí k Bohu
pridružujú, (Boh a jeho posol Muhammad sa zriekajú dohôd
uzavretých s tými, ktorí veriť odmietali a neustále porušovali dohody,
ktoré s prorokom Muhammadom uzatvárali. Preto, keď už
porušovanie týchto dohôd zo strany tých, ktorí odmietli veriť presahovalo
únosné hranice, Boh najvyšší oznamuje, že oslobodzuje
proroka Muhammada a muslimov od dohôd, ktoré s nimi predtým
uzavreli.)
2. Pohybujte sa teda bezpečne po zemi (vy, ktorých sa
oprostenie týka) po dobu štyroch mesiacov (po oznámení
vypovedaní zmlúv, ktoré boli medzi muslimami a tými, ktorí
veriť odmietali a ktorí tieto mierové zmluvy neustále porušovali,
Boh dal týmto nepriateľom muslimov štyri mesiace na to, aby sa
rozhodli, ako budú ďalej konať), ale vedzte pritom, že nezabránite
Bohu v ničom (a že neuniknete pred Ním) a že
Boh potupe vystaví tých, ktorí veriť odmietali,
Názov kapitoly Číslo strany Číslo kapitoly
Pokánie 658 9
3. A je to vyhlásenie od Boha dané (Ním určené) a (prehlásenie)
od jeho posla (Muhammada) ľuďom v deň veľkej
púte o tom, že Boh je oprostený od tých, ktorí k
Nemu pridružujú a oprostený je od nich i Jeho posol.
(Zmluvy muslimovia vždy začínajú v mene Boha v tom zmysle,
že Boh je svedkom toho, čo uzatvárajú. V tomto verši i v predchádzajúcich
však Boh muslimom oznamuje, že ich oslobodzuje
spod záväzkov, na ktorých sa s tými, ktorí veriť odmietali, dohodli,
keďže títo ich neustále porušujú. Boh taktiež oznamuje
tým, ktorí veriť odmietali, že ich už zanecháva, že im už nebude
pomáhať, pretože sa nechcú držať tohto, čo im zoslal.) Ak by
ste (vy, ktorí ste veriť odmietali) pokánie učinili (vieru prijali
a svoje záväzky prestali porušovať), je to pre vás lepšie. A
ak by ste sa odvrátili, tak vedzte, že nezabránite
Bohu v ničom (a že neuniknete pred Ním). A oznám (Muhammad)
tým, ktorí odmietli veriť, radostnú zvesť,
zvesť o trápení bolestivom (ktoré ich čaká, za to, čo konajú),
...

Přidat nový příspěvek