Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Prostě ten článek tak na mě působí

Sio | 28.03.2016

Našel jsem toto:
První list sv. apoštola Pavla Timothejovi
6, Jak se chovati k služebníkům. 1 Všichni, kdož jsou pod jhem jako služebníci, ať pokládají
své pány za hodny veškeré úcty, aby se jméno Páně a učení nezlehčovalo.
2 Kdož však mají věřící pány, ať si jich neváží méně proto, že jsou (jejich) bratry, nýbrž tím
ochotněji ať jim slouží, protože jsou to věřící a miláčci (Páně), kteří se vynasnažují konati dobro.
V tom (smyslu) uč a napomínej !
dále tamtéž:
9 Služebníky (napomínej), ať jsou ve všem svým pánům poddáni, ochotni bez odmlouvání,
10 ať nic nezpronevěřují, nýbrž ať ve všem ukazují naprostou věrnost, aby po všech stránkách
činili čest učení Boha, Spasitele našeho.
a dále
Povinnosti k zákonitým vrchnostem. 13 Poddáni buďte pro Boha každému lidskému zřízení,
buďto králi jako nejvyššímu (pánu), 14 nebo správcům, kteří jsou od něho posláni trestat zločince
a chválit dobré. 15 Vždyť to je vůle Boží, abyste konáním dobra umlčovali nevědomost nerozumných
lidí, 16 a to jako svobodní, a ne jako lidé, kteří mají svobodu jen za plášť zloby, nýbrž
jako služebníci Boží. 17 Všechny mějte v úctě, bratry milujte, Boha se bojte, krále ctěte!
Povinnosti služebníků. 18 Služebníci, buďte poddáni ve vší bázni pánům nejen dobrým a laskavým,
nýbrž i mrzutým! 19 To zajisté je milost, jestliže někdo z přesvědčení, že Bůh to žádá,
snáší útrapy a tak trpí nespravedlivě. 20 Neboť jaká je to sláva, jestliže snášíte rány za své hříchy?
Avšak jestliže trpělivě snášíte (utrpení), ačkoliv konáte dobro, to je milost u Boha. 21 Vždyť
k tomu jste povoláni, protože i Kristus trpěl za vás a zůstavil vám příklad, abyste šli v jeho šlépějích.
Já bych podle toho souhlasil spíše Hoxem, že se jedná o upevňování davově elitární společnosti.

Přidat nový příspěvek