Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Uff!

Sio | 27.03.2016

No, Korán, počítám, po ruce máš. Jo súra 9 verš 5. Tady šířeji, pokud chceš víc, snad není problém se na to podívat.
Súra 9 – Pokání (129 ája – Medínská) At-Tauba Ve jménu Boha milosrdného, slitovného
1. Zproštění od Boha a posla Jeho pro ty z modlosluţebníků, s nimiţ jste uzavřeli úmluvu :
2. „Pohybujte se volně po zemi po dobu čtyř měsíců a vězte, ţe nejste schopni uniknout zásahu Boţímu a ţe Bůh zahanbí nevěřící!“
3. Provolání od Boha a posla Jeho k lidem v den velké pouti: Bůh a Jeho posel se zříkají závazků vůči modlosluţebníkům; jestliţe se však kajícně obrátíte, bude to pro vás lepší, jestliţe se však odvrátíte zády, vězte, ţe nejste schopni uniknout zásahu Boţímu. A oznam těm, kdoţ neuvěřili, zvěst radostnou o trestu bolestném!
4. Výjimku tvoří ti modlosluţebníci,s nimiţ jste uzavřeli úmluvu a kteří vám potom nikterak neškodili a nikomu proti vám nepomáhali. Dodrţujte tedy plně vůči nim úmluvu aţ do vypršení lhůty její, neboť Bůh věru miluje ty, kdoţ jsou bohabojní.
5. A aţ uplynou posvátné měsíce, pak zabíjejte modlosluţebníky, kdekoliv je najdete, zajímejte je, obléhejte je a chystejte proti nim všemoţné nástrahy! Jestliţe se však kajícně obrátí, budou dodrţovat modlitbu a dávat almuţnu, nechte je jít cestou jejich, vţdyť Bůh je věru odpouštějící, slitovný.

Přidat nový příspěvek