Re: Re: Re: Vrtá mi hlavou

udo | 24.03.2016

Z praktickej vedy vieme aj to, že tzv. "neriadené" procesy nikde v doteraz známom univerze principiálne neexistujú.
Sú len procesy
A) riadené a
B) samoriadené.

Ako "samo"riadené sa javia tie, u ktorých sme ZATIAĽ neboli schopní identifikovať subjekt riadenia. (Subjekt = vodič, objekt = auto). Preto sa snažíme identifikovať u nich Koncepciu samoriadenia (bazálnu matricu, sekvenciu želaných obrazov vývoja budúcej tendencie ovplyvňovaného procesu) a algoritmiku jej dosahovania, t.j. procedúry riadenia jej kľúćových procesov = zmien v "čase" (v sociologickej mechanike ide tak, ako i pri klasickej, o druhú deriváciu prísluśnej skúmanej funkcie podľa času, definovaného lokálnym zvoleným frekvenćným etalónom, keďže čas samozrejme nie je v tomto zmysle mierou objektívnou)
..ok..nechajme teraz technické detaily riadenia (manažmentu) z odboru aplikovanej kybernetiky a technickej, ći priemyselnej psychológie, aby sa civili odbornou "hantýrkou"-popisom príliš nevyľakali..

..ďalej teda pokračujme v konštrukcii modelu rieśenia nastolených otázok:
Objektívna existencia socio-naturálnych zákonov nám zároveň hovorí, že tieto (zákony) logicky nemôžu existovať bez cieľa a ten musí niekto definovať. Hierarchicky najvyšší, najobjemnejśí systém (HNNS - terminus technicus) nazvime napr. ľudovo: "BOH"
Tomu..Jemu je nevyhnutne samozrejme automaticky podriadený aj nejaký GP.

Teda: Ak "bypassujete" GP smerom k HNNS,
ak zostrojíte objektívne funkčnejśí obojstranný kontakt (RE l´AtIo, reLigio) s HNNS, máte od GP postupne informačne nevyhnutne navrch. (infopole stojace k dispozícii GP, musí byť taktiež menśie, ako celkový súbor infomnoźín spravovaných HNNS..nasleduje otázka efektivity, optimalizaćie ich spracovania..a využitia - viď tzv. "Plná funkcia riadenia")

Preto je z pohĺadu GP (alebo śikovnejśej lokálnej "elity") úlohou kaźdého "skroteného" náboženstva v
1. rade ateizmus (presnejśie aDeizmus) a v
2. rade HieRArchia (podsunutie seba, alebo sebou riadenej ilúzie do role BOHa).
Toľko veľmi zjednoduśene v skratke k predpokladom zosTrojenia rieśenia Vami nastoleného súboru vzájomne náväzných poMerne logických otázok.

Myslím, źe takto si budete pri vašej inteligencii na ne vedieť zodpovedať aj sám SIO.

S čím podstatným by ste ešte vedel súhlasiť SIO s VP a v akej súvislosti, conStel´AtIo, okrem vyššie Vami navrhnutých bodov
a s čim nie, prečo a aké lepśie riešenie (model) navrhujete?

(Ja napríklad tiež s VP okrem mnohých zhôd, tiež úplne nesúhlasím vo viacerých, môžno nie nepodstatných názoroch a navrhujem iné, snáď objektívne lepšie ..ako sme tu neraz i uvedenú theóriu - KSB/DVTR rozoberali a skladali)

Přidat nový příspěvek