Re: Titanik

udo | 14.02.2016

Likvidácia konkurencie je len jeden z aspektov celkového pohľadu mnohých uhlov nasvietenia rovnakého objektu-javu-procesu-udalosti-deja..

..v rámci formovania celkovej mozaikY skúmania identifikovaného, hodnoteného a následne riadeného javu..

Ako sa hovorí:
"Minulosť je mnohoaspektná a budúcnosť mnohovariantná"

Pr. ďalśích aspektov:
2. celková sekvencia, domino-efekt udalostí vedúcich ku katastrofe, včítane tých pravdepodobnostne predurčených, programovaných. Ak by sa čo i len jedna z nich neudiala ku katastrofe by nedošlo.

3. Predpovede týkajúce sa skazy Titaniku (román Morgana Robertsona, a ďalśie), ako prejavy vnímania existujúcej formovanej a inžiniermi emóciami nabíjanej matrice..

http://magazin.libimseti.cz/lifestyle/10105-titan-predpoved-zkazy-titanicu
http://www.cas.sk/clanok/221026/sokujuce-fakty-katastrofu-titanicu-predpovedali-cestujuci-i-posadka

4. Samotný "atentát", príčiny a metodika formovania matrice a podobnosť s ďalśími podobnými útokmi (napr. dvojičky, puč r. 92, rôznych atentátov, pády niektorých lietadiel,..atď, praktická a-sociálna, deštruktívna "mágia"-pre ovce, pre vyškolených - štandardný inžiniersky prístup), včítane tých dneśných, keď sa pouźivajú takmer výlučne matricové technológie (štatistickej pravdepodobnostnej predurćenosti nastania želaného, projektovaného javu, udalosti, impulzu v bode X+n) a priame riadenie, objednávky tam nie sú takmer žiadne. Vie, dokáže to urobiť takmer každý človek, no ovce si neuvedomujú svoje moźnosti a tak ani pomerne jednoDuché spôsoby, ako sa brániť podobným kulturologicko-informačným útokom, podprahovému otroctvu, strihaniu a rezaniu stáda.

Bežný, na identifikáciu prejavov podobných komunikačných, inFormačných, vojenských technológii neškolený vyšetrovateľ, či prokurátor, sudca ich nevie identifikovať a prikladá váhu sprievodným javom, čím programovo nutne skĺza na chybnú stopu a určí za vynníka nepravého, nejaký pomocný objekt a nie subjekt riadenia operácie. Viď delegácia zodpovednosti, odklon scouta na falośné stopy atď.

Ide hlavne dnes, no i v minulosti, profesionálmi veľmi často pouźívanú operaćnú technológiu. Dokonca sa s tým hrávajú aj amatéri. I preto toľko "nevysvetliteľných" katastrof, narastanie ich proporcionálnej poćetnosti. V tomto je vskutku drvivá väčśina rozhodnutí súdnej moci chybná, čo je ale uź téma náväzná iná. T.j., väčšina odsúdencov nesie síce isté % viny, ide ale len o objekty, vykonávateľov (printre kultologických matríc, kde ak ne"vytlači" program do reality jeden, vytlači program objekt-skupina/jedinec iný v rámci Gaussovej krivky..), nie projektantov trestných činov, prejavy prísluśných kulturologických matríc projektovaných (a)sociálnymi inžiniermi.

Viď napr. u nás ´90 roky a celé to mafiánčenie, profesionálne vytvorenie informačného prostredia kde muselo vzniknúť, pomocou známej série krokov a vyuźitím ni(e)kým v klube "odporúćaných" rozhodnutí často v princípe neznalých, či kúpených prominentov, pseudopolitikov a´la Havel, Gál a spol..

Isto, mnohým sa to môźe stále ešte zdať ako "ujeté", no to na veci nić nemení. V tomto zmysle je subjektívny názor jedinca nepodstatný, irelevantný. Podstatná je objektívna realita (ktorej existenciu dokonca mnohí "humanitári" zanovito popierajú) a metodológie jej aproximácie, pribliźovania sa ku nej. T.j.,: kto je vo váhe, farbe.. ktorého faktoru, legokocky skladania reprodukćnej mozaiky funkćného popisno-riadiaceho simulačného modelu ako blízko tejto realite, ktorú v plnej Miere samozrejme pozná len Vis Maior, HNR (v tzv. "náboźenstvá" BOH)

Pritom platí pravidlo: Kto je MIERE Jeho chápania najbližšie, vyhráva v konkurencii zákonov eVolúcie stvorenia strojenia Jeho. Vie totiž, čo v danom momente skutočne treba z pozície VM urobiť, ćo je nevyhnutné, aké rozhodnutie a čo sa stane, ak to neurobí.
Preto sa ďalej správne hovorí, že
"SLOBODA JE VEDOMÁ NEVYHNUTNOSŤ"

Ide o jeden zo základných bezpećnostných nastavení "samo"riadenia systému v ktorom źijeme, z pozície VM (HNR).
Aby sme ho stále lepśie chápali a s ním spolupracovali na istých cieľoch. Inteligentný mannaŽer-asociál, sociopat sa samozrejme ako prvé bude snažiť toto pred obeťami svojej agresie negovať, od pomoci, podpory Zhora ich odpíliť, rôzne ilúzie "magicky" vytvárať. Vieru V Boha, namiesto viery Bohu. Hľadanie viery, miesto Miery. Neexistencia objektívnej reality, objektu, ak nie je subjekt.

Ďalej vytváranie ilúzie, pasce času, začiatku (teória Big Bang), prázdneho priestoru (modely MIM vs. MEST)a podobných źopár základných pascí spôsobujúcich, projektujúcich dneśné globálne ekonelogické, ekonomické, sociálne, zdravotné a ďalśie problémy skrz systematickej deformácie algorytmiky spracovávania informácii davom, pasákmi paseným stádom. Kedy si tzv. "náboźenstvá", dnes mágia Médei, Méédii

Přidat nový příspěvek