Re: GP

udo | 06.09.2014

Skús sa M. radšej ako prvé spýtať, čo majú tie skúmania(gr."theoriae") spoločné?
bo inak sa nikam nedostaneš..
Ten program, kulturologickú infekciu, ćo v sebe nosíš, ťa inak zničí. Zbytočne a predčasne.

Tvoja smrť, ostatne tak, ako smrť každého, je tým menej zbytočná, o čo viac sa priblížiš k svojmu jedinečnému optimálnemu neustále sa objektívnej realite prispôsobujúcemu potenciálu.
O to dlhśí a krajší bude tvoj život a tak aj jeho prechod do ďalśej formy bytia.
Vo vesmíre nepoznáme precedens, že by niečo zaniklo.
Transformácia matérie vyzerá byť nekonečná.

Hľadanie súvislostí v odliśnostiach je jedným z kľúčov k 13 komnate, komnate celoĽudskej, panD´arinej.

Nie boj protikladov, na ktorého fatalistickú ilúziu (na Apep, Ápis, ApoFis, ApisKalypsó) je nastavený tvoj automat, ktorý dobrým sluhom býva, no menej dobrým Panom.

V skratke:
NásTroj: "Podľa skutkov spoznáte ich.."
sa dá použiť rôzne..
Podľa toho, ako ho v tej-ktorej situácii pochopím a následne uchopím.

Ok, z odborného hľadiska zopakujem ešte raz:
Zdravým sedliackym rozumom:
Kto mal podľa teba v známych dejinách najdlhšiu kontinuálnu vládu, t.j. transgeneraćne najvyššiu kvalitu riadenia?
Nie, Čína to nebola, ani India, či Rím, ani Latinská Amerika.
Jednoznačne dominuje Egypt s nejakými minimálne 2 500 rokmi.
Boli síce 2 medziobdobia, po ktorých však bola v podstate pôvodná forma vlády vždy plne obnovená.

Vieme aj to, že v Egypte, až na malé výnimky nevládol Faraón, ale kňažská kasta, keďže islo o teokraciu. Faraón bol niečo ako, moderne povedané, proxy. Bábka pred ovládaným davom.
Rozhodne si nemohol robiť, čo chce. Niečo ako u nás p-Rezident. Prediktorov, predátorov, parazitov rezident..ako sa komu ráči..
Prosto, niečo občas takmer ako Pýthia Delfskej veštiarne..ak by sme to trochu za vlasy pritiahli.
Podobný, prastarý známy princíp. Bo skutočná moc nenávidí nič viac, ako publicitu. Podobne, ako skutoćne veľké peniaze-nástroj.

Dobre poznáme dávno aj štruktúru kňažského systému starého Egypta.
Horný a Dolný Egypt.
Správne centrá Théby a Memfis mali po 10 vrchných kňazpv, špecialistov na jednotlivé oblasti riadenia štátu. Niečo ako profesionálni ministri, k tomu systematicky vychovávaní a 1 hovorca, tvár režimu. Pri vážnych celoštátnych otázkach sa zástupcovia oboch udelných kráľovstiev zišli a jednali sami vo vyššie uvedenom prísnom tzv. protodialektickom(pôvodná, nehegelovská, predsókratovská dialektika) tandemnom režime, resp. konzultovali svojich špecialistov v polytandemoch.

Ide v zásade na tejto úrovni myslenia o najefektívnejšiu (z pohľadu udržateľnosti podľa predikcie ), zatiaľ známu formu riadenia.
Otázka M.:
Prečo by ju rušili?

Že mohli byť povraždení Alexandrom, Rimanmi, Angličanmi, Amerićanmi?
Verchuška je dostatoćne malá z pohľadu periférie a dostatoćne veľká na to, aby aspoň niektorí prežili prípadný priamy útok. Navyše sú dislokovaný, keďže, ako tiež vieme, riadenie na tejto úrovni funguje na 99% nepriamo, masovo-štatisticky, s nutnou dávkou metodicky optimalizovanej intuície. To už by sme ale šli znova do príliś odborných záležitostí metodík osobnostného rozvoja strategického manažmentu..

Môžu sa pohybovať vśade po svete, no v médiách ich neuvidíś.
Pozri si základná sociologické parametre ich identifikácie napr. v sérii prednášok, čo cca. 7-8 rokov dozadu bežala aj na pôde Univerzity Komenského Bratislava. Zúčastnil sa na túto tému aj napr. známy Prof. J. Keller. Viď youtube na dané témy. Konrétne bola debata aj nahrávaná, no neviem isto, či obsiahla odpoveď na tvoju otázku išla von v plnej verzii..
Bol som tam na poźiadanie kolegýň prítomný, aj keď nie na celom cykle a osobne som s ním krátko i hovoril. Metód identifikácie skutočnej elity bolo myslím 8. Tiež sme ich tu rozoberali. Debata s Kellerom však bola viac vo vśeobecnej rovine a nie konkrétne na tému toľko skúmaného Egyptského pôvodu koncepcie dnešnej civilizácie(v zásade stale otrokárskej).

O.i. , ako je tiež známe, Grécko bolo dlhodobo kulturologickou perifériou Egypta, tak sa prakticky všetci významnejśí grécky(presnejšie hellénsky) autori na Egypt odvolávajú, keďže takmer každý z nich nejaký čas spoločensky „povinne“ na štúdiách v egyptských Domoch života(dnes UniVersitách) trávil. Gréci zasa učili Rimanov.. Dejiny kanaanskej genocídy realizovanej jedným zo semitských kmeňov, začínajú tiež ich útekom z Egypta, kde boli jedinými NEMIEŠANÝMI chrámovými otrokmi po niekoľko generácii..

Vieme, že našej kultúre dominuje biblia. Presnejšie motívy jej obrazov(foriem) dominujú vśetkým klasickým múzeám na viac, ako 70%. Ide teda logicky o koncepciu samoriadenia našej kultúry, ktorá v podstate začína Knihou Exodus. Dovtedy máme len nejaké mýty jedného z mnohých pohraničných semitských kmeňov.
Tu by bola na mieste otázka pre teba:
Čo bolo podľa teba reálne pred exodom?
Prsnejšie: Čo s týmto kmeňom doby kamennej asi tak podľa neskorśích a dnešných výsledkov robili profesionáli s neporovnateľne vyspelejśej kultúry..z dnešného odborného-inžinierskeho pohľadu?
Mimo nejakých mýtov samozrejme..

Přidat nový příspěvek