Re: Re: Re: Re: Plán zničení EU...

Lux | 31.08.2014

Keďže globálna informačná vojna proti ľudstvu sa už vedie niekoľko tisícročí, tak trochu zjednodušenej teórie na úvod:

Matrica = agregátny materiálny modul - pravdepodobne torzné pole (egregor alebo jeho fragment), ktorý má určité informačno-algoritmické naplnenie a nachádza sa v tzv. noosfére Zeme.
Vzniká alebo iniciuje sa myslením, emóciami príslušných jedincov, ktorí sú na daný modul myšlienkovo napojení (myšlienka je hmotná a má príslušné kmitavé charakteristiky, a tak smeruje do určitých podobných agregátov) a postupne sa energeticky "nabíja". Celý život spoločnosti, systémy usporiadania života, bežná činnosť človeka a aj samotná hmota(matéria) fungujú na základe takýchto matríc. V podstate sa jedná o základný princíp tvorenia (stvorenia, s-troj-ovania MIM).
Matricové riadenie je založené na príslušných symboloch a obrazoch určitej kultúry a následných emočných stavoch, ktoré sa z daných symbolov rozvinú na základe stereotypov u cieľovej skupiny v danej kultúre (ak je napr. Havel cez masmédia prezentovaný do hláv ako symbol slobody, humanizmu...a väčšina populácie to tak príjme, tak sa na danom symbole dá ovplyvňovať myslenie min. určitej cieľovej skupiny mládeže, "humanistov" a liberálov apod.).
Na určitej úrovni chápania je matricové riadenie istý spôsob komunikácie (výmeny infa), ktorá sa dá zneužiť ako vojnový nástroj najvyššej priority v globálne vedenej informačnej vojne.
Cieľ vojny: dosiahnutie nezvratného typu psychiky Človek z pozície VM a bránenie tomu všetkými dostupnými prostriedkami z pozície GP.
Keď sa matrica emóciami ľudí nabije, tak je možno spustiť príslušnú algoritmiku tejto matrice do činnosti. GP vytvoril za svoju existenciu mnoho matríc (napr. religióznych, ideologických..), ktoré riadi (vystupuje tu ako manažér matrice) a môže spúšťať určité algoritmiky vývoja procesov, ktoré už bežia v normálnom živote ako automat, na báze samoriadenia určitej cieľovej skupiny, lebo rýchlosť procesov je ďaleko rýchlejšia ako bežná úroveň kultúry myslenia ľudí, vo vzťahu k meniacemu sa prostrediu.

Loď CONCORDIA - bola symbolom tlupo-elitárnej Európy. Jednotlivé paluby niesli názvy 13 krajín EÚ (našťastie tam ani ČR ani SR neboli...:) ). Loď mala celkovo 17 palúb a 14 bolo určených pre pasažierov a navyššia a najmenšia paluba mala názov - Poľsko.
Matricové dynamické programovanie hovorí, že paralely a väzby procesov z minulosti, plány do budúcnosti v súčasnosti a budúci vývoj predstavujú integrovaný celok, ktorý má spoločné prvky, vlastnosti a obrazové prejavy. Vesmír, ktorý má svoj vlastný "plán rozvoja" a príčinno-následkové súvislosti, sa nachádza v spolupôsobení s tou časťou Zeme, ktorá sa nazýva noosféra a jej nositeľom je človek.
K základným podmienkám, ktoré umožňujú prístup k riadeniu stavov matrice - "projektovaných akcií" patrí výber stavov, ktoré dokončujú ten ktorý proces.
Využívanie určitých príčinno-následkových vlastností Vesmíru je dostupné len malým skupinám ľudí, ktorí realizujú globálne riadenie, a to s výhodou pre seba a s cieľom nedopustenia trvalého a masovejšieho nárastu počtu jedincov v kvalite Človek. Za historickú dlhú dobu to vedie k fenoménu zopakovania určitých typov udalostí. Tieto cykly sa môžu dostať až k tzv. "trigger points" (bodu spustenia) sústavy reálnych procesov, ktoré upravujú smerovanie udalostí riadených človekom a tie potom vedú ku konečnému cieľu.
O reálnosti takéhoto plánovania a riadenia procesov vývoja veľkých más ľudí v našej civilizácii je už tiež čo-to známe (napr. insider z r. 1969). Nie je vylúčené, že určité "kľúčové udalosti", ktoré sa následne verejne silne a široko komentujú, sú len špičkou ľadovca - nejakých vektorov polarizácie a synchronizácie myšlienkových procesov veľkého počtu Homo sapiens.

Costa CONCORDIA - je nejaké déjà vu (niečo už videné), ktoré predstavuje určitý kaleidoskop udalosti minulosti a budúcnosti. Na viditeľnej úrovni je to premiešané s mytológiou, symbolikou a prvkami sprisahania.
A tak sa stávame účastníkmi hry ► to Vesmír hovorí s nami jazykom životných okolností a udalostí (čo je samo o sebe v poriadku) alebo nejaká skupina "regulátorov", ktorí sa hrajú na Boha na Zemi značkuje štvrtú dimenziu svojimi "znameniami" a riadiacimi impulzmi a otvára tak cestu k realizácii svojich starých plánov?
Pri hľadaní týchto "znamení" sa pozrieme po nete a do archívnych materiálov.

(na pokračovanie)

Přidat nový příspěvek